Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 24.4.2019 (aktuální znění)
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 - § 68 | Další stránka
  § 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie 2) a k naplnění práva každého na ochranu soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.
  § 2 Působnost zákona Tento zákon upravuje a) zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2), b) zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti,
  § 3 Subjekt údajů Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
  § 4 Působnost (1) Ustanovení této hlavy se použijí při zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. (2) Ustanovení této hlavy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se použijí i při zpracování ...
  § 5 Oprávnění ke zpracování osobních údajů při plnění právní povinnosti nebo výkonu působnosti Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění a) povinnosti, která je správci uložena právním předpisem, nebo b) úkolu ...
  § 6 Výjimka z povinnosti posuzování slučitelnosti účelů (1) Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, správce není povinen při zajišťování chráněného zájmu posuzovat před zpracováním osobních údajů k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny, ...
  § 7 Způsobilost dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů Dítě nabývá způsobilosti k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo jemu dovršením patnáctého roku věku.
  § 8 Informační povinnost pro zpracování osobních údajů upravená zákonem Pokud správce provádí zpracování osobních údajů podle § 5 a je povinen subjektu údajů poskytnout informace podle čl. 13 nebo čl. 14 odst. 1, 2 a 4 nařízení Evropského ...
  § 9 Oznámení formou změny výchozí evidence Je-li správce povinen oznámit příjemci provedenou opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů, může tak učinit změnou osobních údajů v evidenci, pokud příjemci pravidelně zpřístupňuje její platný ...
  § 10 Výjimka z povinnosti posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů Správce nemusí provádět posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů před jeho zahájením, pokud mu právní předpis stanoví povinnost takové ...
  § 11 Omezení některých práv a povinností (1) Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, čl. 12 až 22 a v jim odpovídajícím rozsahu též článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se použijí přiměřeně nebo se splnění povinností správce
  § 12 Výjimka z povinnosti oznámení porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů Pokud je správce povinen oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, toto oznámení provede v omezeném rozsahu nebo jej odloží, je-li to nezbytné a
  § 13 Osobní údaje s omezeným zpracováním Pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno podle čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, není tím dotčena povinnost správce nebo zpracovatele tyto osobní údaje předat nebo ...
  § 14 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 mají kromě orgánů veřejné moci také orgány zřízené zákonem,
  § 15 Akreditace subjektů pro vydávání osvědčení Osoby oprávněné k vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů jsou akreditovány osobou pověřenou k výkonu působnosti akreditačního orgánu podle zákona upravujícího akreditaci subjektů posuzování shody
  § 16 Zpracování osobních údajů za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely (1) Správce nebo zpracovatel při zpracování osobních údajů za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely zajistí ...
  § 17 Zákonnost zpracování (1) Osobní údaje lze zpracovávat také tehdy, slouží-li to přiměřeným způsobem pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Při posouzení přiměřenosti podle věty první se přihlédne ...
  § 18 Výjimky z poučovací a informační povinnosti správce (1) Správce může při zpracování osobních údajů pro účely uvedené v § 17 odst. 1 své povinnosti, vyplývající z čl. 12 odst. 1 a 2, čl. 13 odst. 1 až 3 a čl. 21 odst. 4, a v jim odpovídajícím ...
  § 19 Ochrana zdroje a obsahu informací (1) Povinnost informovat podle čl. 14 odst. 1 až 4 a čl. 21 odst. 4 a v jim odpovídajícím rozsahu též čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, jakož i o ostatních právech subjektu údajů, lze ...
  § 20 Výjimka z práv na opravu, na výmaz a na omezení zpracování osobních údajů (1) V případě uplatnění práv na výmaz nebo na opravu osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely uvedené v § 17 odst. 1, se postupuje podle jiných právních ...
  § 21 Informování o opravě, výmazu a omezení zpracování (1) Je-li správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v § 17 odst. 1, uskutečňovaným také způsobem umožňujícím dálkový přístup, povinen oznámit příjemcům opravu, výmaz
  § 22 Omezení práva na námitku (1) Námitku podle čl. 21 a v jemu odpovídajícím rozsahu též podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 lze v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v § 17 odst. 1 vznést jen ...
  § 23 Další výjimky pro zvláštní případy (1) Ustanovení § 18 až 22 a ustanovení čl. 12 až 19, 21, 33 a 34 a v jim odpovídajícím rozsahu též podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se nepoužijí, použijí přiměřeně nebo se ...
  § 24 Obecná ustanovení (1) Nestanoví-li zákon jinak, ustanovení této hlavy se použijí při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění úkolu a výkon veřejné moci spravujícího orgánu stanovených jinými zákony 5) za účelem předcházení, ...
  § 25 Zásady zpracování osobních údajů (1) Při zpracování osobních údajů spravující orgán a) stanoví konkrétní účel zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním úkolu uvedeného v § 24 odst. 1, b) přijímá opatření zajišťující, aby osobní údaje ...
  § 26 Kategorie subjektů údajů a kvalita osobních údajů Je-li to možné, spravující orgán a) připojí ke zpracovávaným osobním údajům informaci o postavení subjektu údajů v trestním řízení, popřípadě také informaci o pravomocných rozhodnutích orgánů ...
  § 27 Informace pro subjekt údajů Spravující orgán zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o a) svém názvu a kontaktních údajích, b) kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen "pověřenec"), c) účelu zpracování
  § 28 Právo na přístup k osobním údajům (1) Spravující orgán na žádost subjektu údajů sdělí, zda zpracovává osobní údaje vztahující se k jeho osobě. Jestliže takové údaje spravující orgán zpracovává, předá je subjektu údajů a sdělí mu informace o a)
  § 29 Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů (1) Spravující orgán na žádost subjektu údajů provede opravu nebo doplnění osobních údajů vztahujících se k jeho osobě. Vyžaduje-li to účel zpracování osobních údajů, může ...
  § 30 Společné ustanovení o žádostech subjektu údajů (1) Spravující orgán vyřídí žádost podle § 28 nebo 29 bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne jejího podání. (2) Pokud spravující orgán doloží, že žádost podle § 28 nebo 29 je ...
  § 31 Podnět subjektu údajů o ověření zákonnosti zpracování osobních údajů (1) Úřad může na základě podnětu subjektu údajů ověřit zákonnost zpracování osobních údajů. (2) Úřad nemusí podnětu podle odstavce 1 vyhovět zejména, pokud doloží, že podnět ...
  § 32 Obecné povinnosti spravujícího orgánu a záměrná ochrana osobních údajů (1) Spravující orgán s přihlédnutím k povaze, rozsahu, okolnostem, účelům a rizikům zpracování osobních údajů přijme taková technická a organizační opatření, aby zajistil a
  § 33 Společně spravující orgány Stanoví-li více spravujících orgánů účely a prostředky zpracování osobních údajů společně, uzavřou písemnou dohodu, ve které mezi sebou upraví způsob plnění povinností podle této části a kontaktní místo pro příjem ...
  § 34 Zpracovatel (1) Spravující orgán pověří zpracováním osobních údajů pouze zpracovatele, který je schopen přijetím opatření podle § 32 odst. 1 účinně zajistit plnění povinností při ochraně osobních údajů. (2) Pokud pověření zpracovatele ...
  § 35 Závaznost pokynů spravujícího orgánu Zpracovatel nebo fyzická osoba, která jedná z pověření spravujícího orgánu nebo zpracovatele, může osobní údaje zpracovávat pouze podle pokynů spravujícího orgánu, nestanoví-li zákon jinak.
  § 36 Automatizované pořizování záznamů (1) Provádí-li spravující orgán automatizované zpracování osobních údajů, pořizuje záznamy alespoň o operacích shromáždění, vložení, pozměnění, kombinování, nahlédnutí, předání, sdělení a výmazu osobních údajů.
  § 37 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů Je-li pravděpodobné, že určitý druh připravovaného zpracování osobních údajů povede vzhledem k jeho povaze, rozsahu, okolnostem nebo účelu k vysokému riziku neoprávněného zásahu do práv a svobod ...
  § 38 Projednání s Úřadem (1) Má-li připravovaným zpracováním osobních údajů vzniknout nová evidence, spravující orgán podá Úřadu žádost o projednání takového zpracování, pokud a) z posouzení podle § 37 vyplývá vysoké riziko neoprávněného zásahu do ...
  § 39 Zásah na základě automatizovaného zpracování Spravující orgán může na základě výhradně automatizovaného zpracování osobních údajů zasáhnout do práv a právem chráněných zájmů subjektu údajů nebo způsobit jiný obdobně závažný následek pro ...
  § 40 Zabezpečení zpracování osobních údajů (1) Spravující orgán přijme taková organizační a technická opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající povaze, rozsahu, okolnostem, účelu a riziku jejich zpracování. (2) Jsou-li ...
  § 41 Ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu (1) Spravující orgán ohlásí bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu, ledaže je riziko neoprávněného zásahu do práv a svobod subjektu údajů nízké. (2) Pokud ...
  § 42 Oznamování porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů (1) Spravující orgán oznámí bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, pokud je riziko neoprávněného zásahu do práv a svobod subjektu údajů plynoucí
  § 43 (1) Ustanovení této hlavy se použijí při zpracování osobních údajů k zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky, pokud jiný právní předpis 6) nestanoví jinak. (2) Pro účely této hlavy se použije čl. 4 body 1, 2, 6 až 8, 9 a ...
  § 44 Pokud pověření nevyplývá z jiného právního předpisu, musí správce se zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouva musí mít písemnou formu. Musí v ní být zejména výslovně uvedeno, v jakém rozsahu, za jakým účelem a na ...
  § 45 Jestliže zpracovatel zjistí, že správce porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo jiným právním předpisem 6), je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu společně a
  § 46 (1) Správce je povinen přijmout taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněnému
  § 47 Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, nebo osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními ...
  § 48 Výmaz osobních údajů Správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel je povinen provést výmaz osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 49.
  § 49 Ochrana práv subjektu údajů (1) Každý subjekt údajů, který má za to, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo s touto hlavou, zejména ...
  § 50 (1) Úřad je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem, jinými právními předpisy 5), mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie. ...
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 - § 68 | Další stránka  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies