SAMOSPRÁVA EXEKUTORŮ, HLAVA IX

Exekuční řád č. 120/2001 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)  HLAVA IX

  SAMOSPRÁVA EXEKUTORŮ

  § 109

  Komora

  (1) Zřizuje se Exekutorská komora České republiky se sídlem v Brně.

  (2) Komora je samosprávnou stavovskou organizací, která sdružuje všechny exekutory a vede

  seznam exekutorů, kandidátů a koncipientů . Exekutor se stává členem Komory okamžikem jmenování exekutorem. Členství v Komoře zaniká odvoláním exekutora, jeho smrtí nebo prohlášením za mrtvého.

  (3) Komora je právnickou osobou. Její příjmy tvoří členské příspěvky, dary a jiné příjmy. Členské příspěvky jsou exekutoři povinni platit ve výši stanovené sněmem exekutorů.

  (4) Komora má tyto orgány:

  a) sněm,

  b) prezidium,

  c) prezidenta,

  d) revizní komisi,

  e) zkušební komisi,

  f) kárnou komisi,

  g) kontrolní komisi.

  (5) Komora může zřizovat poradní orgány.

  (6) Funkční období členů orgánů Komory je tříleté.

  § 110

  Sněm exekutorů

  (1) Sněm je nejvyšším orgánem Komory.

  (2) Právo účastnit se sněmu má každý exekutor.

  (3) Prezidium svolává sněm zpravidla jednou za 2 roky. Jestliže o to písemně požádá aspoň jedna třetina exekutorů, revizní komise, prezident Komory nebo ministr, je prezidium povinno svolat sněm exekutorů do 2 měsíců ode dne doručení žádosti.

  (4) Sněm je schopný usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina exekutorů zapsaných v seznamu exekutorů.

  (5) Není-li sněm schopný usnášení, svolá prezidium do 2 měsíců sněm nový; takto svolaný sněm je schopný usnášení, pokud je přítomna alespoň třetina všech exekutorů zapsaných v seznamu exekutorů.

  (6) K platnosti usnesení sněmu exekutorů je nutný souhlas většiny přítomných exekutorů zapsaných v seznamu exekutorů.

  (7) Sněm zejména

  a) volí přímou a tajnou volbou na dobu 3 let z řad exekutorů členy prezidia Komory, náhradníky prezidia Komory a členy ostatních orgánů Komory z řad exekutorů a odvolává je, nestanoví-li tento zákon jinak,

  b) projednává a schvaluje zprávu o činnostech orgánů Komory,

  c) přijímá organizační, volební, zkušební, kárný a kancelářský řád Komory,

  d) ruší nebo mění usnesení prezidia Komory; práva, která ze zrušeného rozhodnutí prezidia vznikla exekutorům nebo jiným osobám, však nemohou být dotčena,

  e) schvaluje rozpočet a hospodaření Komory,

  f) schvaluje výšku ročního členského příspěvku exekutorů na činnost Komory, jakož i jiných plateb předvídaných tímto zákonem nebo řády Komory, popřípadě stanoví zásady pro určení jejich výše,

  g) schvaluje výši náhrady za ztrátu času při výkonu funkcí v orgánech Komory, popřípadě stanoví zásady pro určení jejich výše,

  h) zřizuje fondy Komory a schvaluje pravidla jejich tvorby a používání,

  i) schvaluje stavovské předpisy přijaté prezidiem v případech, které si vyhradí,

  j) stanoví postup při vedení, správě a provozu centrální evidence exekucí,

  k) usnáší se o dalších věcech, které si vyhradí.

  (8) K platnosti zkušebního, kárného a kancelářského řádu je zapotřebí předchozího souhlasu ministerstva.

  § 111

  Prezidium Komory

  (1) Prezidium je řídícím a výkonným orgánem Komory.

  (2) Prezidium má 5 členů a 5 náhradníků; klesne-li počet členů prezidia pod počet stanovený tímto zákonem, je prezidium oprávněno doplnit z řad náhradníků členy nové.

  (3) Prezidium Komory volí a odvolává ze svých členů prezidenta a viceprezidenta Komory.

  (4) Zasedání prezidia Komory svolává prezident Komory zpravidla jednou za měsíc, nejméně jednou za 3 měsíce.

  (5) Členství v prezidiu Komory je neslučitelné s členstvím v revizní, kárné nebo kontrolní komisi.

  (6) Prezidium

  a) zastupuje, chrání a prosazuje zájmy exekutorů,

  b) dohlíží na činnost exekutorů a jejich zástupců,

  c) organizuje odbornou výchovu exekutorů, kandidátů, koncipientů a vykonavatelů exekutora a zajišťuje publikační, studijní, dokumentační a informační činnost,

  d) vede evidenci (seznamy) exekutorů, kandidátů, koncipientů a ustanovených zástupců exekutorů a provádí v nich zápisy a změny; seznam exekutorů zasílá krajským a okresním soudům,

  e) hospodaří s finančními prostředky Komory a spravuje její majetek,

  f) organizuje exekutorské zkoušky a jmenuje dvě třetiny členů zkušební komise,

  g) podává ministrovi a ministerstvu návrhy v případech, kdy to stanoví tento zákon,

  h) svolává sněm,

  i) vypracovává návrh organizačního řádu, volebního řádu, zkušebního řádu, kárného řádu a kancelářského řádu a předkládá je sněmu ke schválení,

  j) předkládá ministerstvu ke schválení zkušební řád, kárný řád a kancelářský řád,

  k) vyjadřuje se k návrhům právních předpisů týkajících se činnosti exekutorů,

  l) ustanovuje zástupce exekutora,

  m) schvaluje studijní plán exekutorské zkoušky,

  n) přijímá stavovské předpisy a činí veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Komory,

  o) provádí další činnost podle tohoto zákona a rozhoduje ve všech dalších věcech podle tohoto zákona, pokud rozhodování o nich není svěřeno jinému orgánu Komory.

  § 112

  Prezident Komory

  (1) Prezident Komory

  a) zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem ve všech věcech,

  b) řídí jednání sněmu,

  c) svolává prezidium Komory nejméně jednou za 3 měsíce a řídí jeho jednání; prezidium Komory svolá do 20 dnů vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů prezidia Komory nebo požádá-li o to revizní komise Komory,

  d) je oprávněn činit v době mezi zasedáními prezidia rozhodnutí v působnosti prezidia, která nesnesou odkladu, a veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti orgánů Komory, která nejsou tímto zákonem nebo stavovským předpisem vyhrazena jinému orgánu Komory,

  e) navrhuje na výzvu předsedy kárného soudu 10 exekutorů do seznamu přísedících kárného soudu.

  (2) Prezidenta Komory zastupuje viceprezident Komory.

  § 113

  Revizní komise

  (1) Revizní komise má 5 členů.

  (2) Členové revizní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu revizní komise.

  (3) Revizní komise

  a) přezkoumává hospodaření Komory a podává zprávu o výsledku hospodaření Komory sněmu exekutorů; za tímto účelem musí být revizní komisi Komory umožněn přístup ke všem dokladům Komory,

  b) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu Komory,

  c) schvaluje roční závěrečný účet Komory.

  (4) Předsedu revizní komise zastupuje místopředseda revizní komise.

  (5) Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu Komory, s funkcí náhradníka člena prezidia Komory a s členstvím v kárné komisi a v kontrolní komisi.

  § 113a

  Kontrolní komise

  (1) Kontrolní komise má 7 členů a 3 náhradníky; klesne-li počet členů kontrolní komise pod počet stanovený tímto zákonem, je kontrolní komise oprávněna doplnit z řad náhradníků členy nové.

  (2) Kontrolní komise ze svých členů volí a odvolává předsedu a místopředsedu kontrolní komise.

  (3) Kontrolní komise

  a) připravuje podklady, zpracovává zprávy a navrhuje opatření týkající se vyřizování stížností na exekutory, exekutorské kandidáty, exekutorské koncipienty a další zaměstnance exekutorů; za tím účelem je kontrolní komise oprávněna činit šetření v dotčených exekutorských úřadech,

  b) provádí kontroly a doporučuje prezidiu opatření při provádění dohledu nad činností exekutorů a nad vedením exekutorských úřadů,

  c) působí preventivně a výchovně, provádí analýzy a zásadní poznatky ze své činnosti ve spolupráci s ostatními orgány Komory navrhuje prezidiu ke zveřejnění.

  (4) Předsedu kontrolní komise zastupuje místopředseda kontrolní komise.

  (5) Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu Komory, s funkcí náhradníka člena prezidia Komory, jakož i s členstvím v revizní komisi.

  § 114

  Kárná komise

  (1) Kárná komise má 9 členů, z toho 6 členů z řad soudců a 3 členy z řad exekutorů.

  (2) Členové kárné komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu kárné komise. Předsedou kárné komise může být pouze soudce.

  (3) Předsedu kárné komise zastupuje místopředseda kárné komise.

  (4) Kárné řízení se koná před tříčlenným kárným senátem jmenovaným předsedou kárné komise. Kárný senát se skládá z 2 členů kárné komise z řad soudců a z 1 člena kárné komise z řad exekutorů. Předsedou kárného senátu může být pouze soudce.

  (5) Členství v kárné komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu Komory a s členstvím v revizní komisi a kontrolní komisi.

  (6) Řízení, rozhodování a činnost kárné komise upraví Komora kárným řádem.

  § 115

  Zkušební komise

  (1) Zkušební komise má 15 členů.

  (2) Členové zkušební komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu zkušební komise.

  (3) Předsedu zkušební komise zastupuje místopředseda zkušební komise.

  (4) Exekutorská zkouška se koná před tříčlenným zkušebním senátem složeným ze 2 členů zkušební komise z řad exekutorů a z 1 člena zkušební komise z řad soudců; senátu předsedá člen určený předsedou zkušební komise.

  (5) Řízení, rozhodování a činnost zkušební komise upraví Komora zkušebním řádem.
  Zpět na obsah exekučního řádu  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies