Exekuční řád č. 120/2001 Sb. - seznam paragrafů, stránka 3

Exekuční řád č. 120/2001 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)
  § 83 (1) Je-li účastník hluchý nebo němý, může-li však číst a psát, musí si exekutorský zápis přečíst a v něm vlastní rukou připsat, že jej četl a že jej schvaluje. (2) Nemůže-li účastník číst nebo psát, musí být kromě svědků úkonu přibrán jeho ...
  § 84 (1) Je-li k sepsání exekutorského zápisu nutná přítomnost svědků úkonu, uvede se v závěru exekutorského zápisu doložka obsahující prohlášení svědků, že byli přítomni po celou dobu projevu vůle účastníka o tom, co má být pojato do zápisu, při ...
  § 85 (1) Nezná-li účastník nebo svědek úkonu jazyk, v němž se exekutorský zápis sepisuje, je třeba přítomnosti tlumočníka. Nelze však jako tlumočníka přibrat osobu blízkou účastníkům nebo toho, kdo je ve věci zúčastněn. (2) Zná-li exekutor nebo ...
  § 86 Exekutorské zápisy musí být neprodleně po sepsání uloženy v kanceláři exekutora pod uzávěrou.
  § 87 (1) Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li ...
  § 88 (1) Náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému. (2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce obsahuje a) označení exekučního soudu, který pověřil exekutora provedením ...
  § 89 Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. Pro případ ...
  § 90 (1) Za exekuční činnost a další činnost podle tohoto zákona náleží exekutorovi odměna, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, a je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, ...
  § 91 Za výkon další činnosti podle § 74 odst. 1 písm. a) náleží exekutorovi mimosmluvní odměna, nedohodne-li se s žadatelem jinak.
  § 91a (1) Za výkon činnosti podle § 76a náleží exekutorovi mimosmluvní odměna. (2) O výši odměny podle odstavce 1 a nároku na náhradu dalších nákladů exekuce podle § 87 odst. 1 rozhoduje a přiznané náklady exekuce vyplácí soud nebo státní zástupce,
  § 92 Podrobnosti o výši a způsobu určení odměny, hotových výdajů, náhrady za doručení písemností a náhrady za ztrátu času stanoví ministerstvo vyhláškou.
  § 93 (1) Nejsou-li spisy ukončené, musí být uloženy v kanceláři exekutora tak, aby byly jak exekutorovi, tak kontrolním orgánům kdykoliv přístupné. Nemá-li exekutor takový spis u sebe, musí být ze záznamu v příslušném registru zřejmé, kde se spis ...
  § 94 (1) Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do spisů, které nejsou uloženy v archivu exekutora, a pořizovat si z nich výpisy; oprávněné osoby tak mohou činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem ...
  § 95 (1) Oprávněnými orgány jsou v rozsahu své působnosti ministerstvo, Komora, orgány činné v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství, finanční úřady a katastrální úřady. (2) Oprávněnými osobami jsou účastníci exekučního řízení, jejich ...
  § 96 Půjčování spisů Exekutor předá kopie požadovaných listin z exekučního spisu, případně kopii celého spisu na základě písemné žádosti orgánům činným v trestním řízení, soudům, finančním úřadům, katastrálním úřadům a znalcům. Nepostačí-li ...
  § 97 Rekonstrukce spisů (1) Exekutor provádí rekonstrukci spisů, které byly zcela nebo z části zničeny nebo se ztratily. (2) Exekutor vyhotoví opisy písemností, které si vypůjčí od účastníků nebo od jejich právních nástupců, od jiného exekutora, od
  § 98 O nahlížení do exekutorských zápisů platí obdobně úprava uvedená v § 94, není-li v zákoně výslovně stanoveno jinak.
  § 99 (1) Exekutor zapůjčí exekutorský zápis jen soudu, ministerstvu nebo Komoře na jejich žádost. (2) Exekutor založí namísto zapůjčeného exekutorského zápisu jeho ověřený opis s připojením žádosti, na jejímž základě byl exekutorský zápis vydán. ...
  § 100 Exekutor ukládá exekutorské zápisy pod uzávěrou v kovové skříni odděleně od spisů.
  § 101 (1) Exekutor, který byl jmenován do uvolněného exekutorského úřadu, převezme do úschovy exekutorské zápisy exekutora, který zemřel nebo který byl odvolán. (2) Exekutor, který převzal do úschovy exekutorské zápisy podle odstavce 1, vydává z ...
  § 102 (1) Ukončené spisy se ukládají a uschovávají v kanceláři exekutora. (2) Ukončené spisy zůstávají po celou dobu výkonu exekutorského úřadu uložené v kanceláři exekutora, který je vyhotovil. (3) Podrobnější úpravu manipulace se spisy, jejich ...
  § 103 (1) V exekutorském archivu se uchovávají ukončené spisy, registry, razítka, průkazy a pečetidla exekutorů, jejichž úřad zanikl nebo kteří byli přeloženi do obvodu jiného okresního soudu. (2) Exekutorský archiv vede okresní soud, v jehož ...
  § 104 (1) Po uložení spisů do exekutorského archivu se na jejich evidenci vztahují právní předpisy platné pro uložení soudních spisů. (2) Výpisy, opisy a potvrzení ze spisů uložených v exekutorském archivu vydává na písemnou žádost oprávněných ...
  § 105 Z exekutorských zápisů se vydávají stejnopisy nebo prosté opisy.
  § 106 (1) Stejnopisy exekutorských zápisů se vydávají účastníkům právních úkonů, jichž se exekutorský zápis týká, není-li v exekutorském zápisu stanoveno jinak. Někomu jinému mohou být také vydány, jestliže všichni účastníci s tím souhlasí. (2) ...
  § 107 (1) Stejnopis exekutorského zápisu musí doslovně souhlasit s exekutorským zápisem. Obsahuje také opisy plných mocí a ostatních příloh exekutorského zápisu. (2) Doložka o ověření stejnopisu exekutorského zápisu obsahuje údaje o tom, že se ...
  § 108 (1) Z exekutorského zápisu lze vydat výpis. Výpis z exekutorského zápisu se může týkat i jen některých samostatných právních jednání nebo jen některých skutečností uvedených v exekutorském zápisu. Při vydávání výpisů se použije přiměřeně ...
  § 109 Komora (1) Zřizuje se Exekutorská komora České republiky se sídlem v Brně. (2) Komora je samosprávnou stavovskou organizací, která sdružuje všechny exekutory a vede seznam exekutorů, kandidátů a koncipientů . Exekutor se stává členem Komory ...
  § 110 Sněm exekutorů (1) Sněm je nejvyšším orgánem Komory. (2) Právo účastnit se sněmu má každý exekutor. (3) Prezidium svolává sněm zpravidla jednou za 2 roky. Jestliže o to písemně požádá aspoň jedna třetina exekutorů, revizní komise, prezident ...
  § 111 Prezidium Komory (1) Prezidium je řídícím a výkonným orgánem Komory. (2) Prezidium má 5 členů a 5 náhradníků; klesne-li počet členů prezidia pod počet stanovený tímto zákonem, je prezidium oprávněno doplnit z řad náhradníků členy nové. (3) ...
  § 112 Prezident Komory (1) Prezident Komory a) zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem ve všech věcech, b) řídí jednání sněmu, c) svolává prezidium Komory nejméně jednou za 3 měsíce a řídí jeho jednání; prezidium Komory svolá do 20 dnů vždy, ...
  § 113 Revizní komise (1) Revizní komise má 5 členů. (2) Členové revizní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu revizní komise. (3) Revizní komise a) přezkoumává hospodaření Komory a podává zprávu o výsledku hospodaření Komory sněmu ...
  § 113a Kontrolní komise (1) Kontrolní komise má 7 členů a 3 náhradníky; klesne-li počet členů kontrolní komise pod počet stanovený tímto zákonem, je kontrolní komise oprávněna doplnit z řad náhradníků členy nové. (2) Kontrolní komise ze svých členů
  § 114 Kárná komise (1) Kárná komise má 9 členů, z toho 6 členů z řad soudců a 3 členy z řad exekutorů. (2) Členové kárné komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu kárné komise. Předsedou kárné komise může být pouze soudce. (3) Předsedu ...
  § 115 Zkušební komise (1) Zkušební komise má 15 členů. (2) Členové zkušební komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu zkušební komise. (3) Předsedu zkušební komise zastupuje místopředseda zkušební komise. (4) Exekutorská zkouška se koná ...
  § 116 (1) Exekutor, kandidát a koncipient jsou kárně odpovědni za kárné provinění. (2) Kárným proviněním exekutora, kandidáta nebo koncipienta je závažné nebo opětovné a) porušení jeho povinností stanovených právním nebo ...
  § 117 (1) Kárné řízení se zahajuje na návrh, který se nazývá kárnou žalobou. (2) Kárnou žalobu je oprávněn podat a) ministr proti kterémukoli exekutorovi, kandidátovi nebo koncipientovi, b) předseda revizní komise a předseda kontrolní ...
  § 117a (1) O tom, zda se kandidát nebo koncipient dopustil kárného provinění, a o uložení kárného opatření rozhoduje v kárném řízení pro každou věc ustanovený tříčlenný kárný senát. (2) Na návrh člena ...
  § 117b (1) O podání kárné žaloby vyrozumí předseda kárného senátu kandidáta nebo koncipienta, proti němuž se kárné řízení vede (dále jen „kárně obviněný“), jejím doručením. Poučí jej o právu zvolit si zástupce z řad exekutorů nebo advokátů, ...
  § 118 (1) Kárně obviněný má právo se vyjádřit ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, a navrhovat důkazy na svou obhajobu. Kárně obviněný může být v řízení zastoupen exekutorem nebo advokátem. (2) V řízení lze vyslýchat svědky, znalce
  § 119 (1) Kárný senát bez ústního jednání řízení zastaví, jestliže a) byla kárná žaloba podána opožděně nebo byla vzata zpět, b) skončil pracovní poměr kandidáta nebo koncipienta u exekutora, c) zanikla odpovědnost kárně obviněného za kárné ...
  § 120 (1) Dojde-li kárný senát k závěru, že kandidát se dopustil kárného provinění, rozhodne, že je vinen, a uloží mu kárné opatření podle § 116 odst. 4. Dojde- -li kárný senát k závěru, že koncipient se dopustil kárného provinění, rozhodne, že je ...
  § 120a (1) Pro rozhodnutí v kárném řízení je rozhodující skutkový a právní stav v době, kdy ke kárnému provinění došlo; pozdější právní úpravy se použije, jestliže je to pro kárně obviněného příznivější. (2) Rozhodnutí kárného senátu musí být ...
  § 121 Kárné řízení proti exekutorovi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, na kárné řízení proti exekutorovi se použijí obdobně ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců 21). (2) Opatření potřebná k výkonu uloženého kárného ...
  § 122 Pozastavení výkonu exekutorského úřadu (1) Ministr může pozastavit exekutorovi výkon exekutorského úřadu, jestliže bylo proti němu zahájeno trestní řízení za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin související s exekuční činností, a to až do ...
  § 123 Zahlazení kárného postihu Po uplynutí 5 let od právní moci rozhodnutí o uložení kárného opatření se pro účely kárné odpovědnosti hledí na exekutora, kandidáta nebo koncipienta, jako by nebyl pro kárné provinění stíhán. Jestliže výkon kárného ...
  § 124 (1) Pokud občanský soudní řád stanoví, že listina má být vyvěšena na úřední desce soudu, platí, že tato povinnost je splněna vyvěšením na úřední desce exekutora, nestanoví-li tento zákon výslovně jinak. Povinnost zveřejnit vyhláškou různé ...
  § 124a (1) Komora se dopustí správního deliktu tím, že a) neprovádí dohled nad činností exekutora nebo nad řízením činnosti exekutorského úřadu nebo nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci ...
  § 124b (1) Komora za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ...
  § 125 (1) Komora vede centrální evidenci exekucí, v níž se evidují a) pravomocná usnesení o nařízení exekuce, b) pravomocná usnesení o zastavení a odkladu exekuce, c) dražební vyhlášky vydané podle § 336b odst. 2 a § 338o odst. 2 občanského ...

  Označení stránky: exekuční řád 2018, exekuční řád, Exekuční zákon, zákon č. 120/2001 sb., 120/2001 Sb., exekuční řád 2017, nový exekuční zákon, zákon 120/2001, exekuční zákon 2018, exekučni řád


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies