Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)
  § 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje na základě práva Evropské unie 1) podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací. (2) Tento zákon se nevztahuje na obsah služeb poskytovaných ...
  § 2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) účastníkem každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb, b) uživatelem každý, kdo využívá nebo žádá ...
  § 3 (1) Zřizuje se Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a ...
  § 4 Regulace je prováděna za účelem nahradit chybějící účinky hospodářské soutěže, vytvářet předpoklady pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu do doby dosažení plně konkurenčního prostředí.
  § 5 (1) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "Ministerstvo") a Úřad podporují hospodářskou soutěž při zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických komunikací a přiřazených prostředků podnikateli zejména tím, že při rozhodování ve své ...
  § 6 (1) Ministerstvo a Úřad nesmí svým jednáním a rozhodováním poskytnout výhodu jednomu podnikateli nebo uživateli, nebo skupině podnikatelů nebo uživatelů, na úkor ostatních podnikatelů nebo uživatelů, aniž by jednaly na základě tohoto zákona a ...
  § 7 (1) Komunikačními činnostmi jsou a) zajišťování sítí elektronických komunikací, b) poskytování služeb elektronických komunikací, c) provozování přístrojů (§ 73). (2) Zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování veřejně dostupné služby ...
  § 8 (1) Předmětem podnikání v elektronických komunikacích je a) zajišťování veřejných komunikačních sítí, b) poskytování služeb elektronických komunikací. (2) Podnikat v elektronických komunikacích na území České republiky mohou za podmínek ...
  § 9 Vydání všeobecného oprávnění (1) Všeobecné oprávnění je opatření obecné povahy Úřadu, které stanoví podmínky výkonu komunikačních činností vztahující se na všechny nebo na určité druhy sítí a služeb elektronických komunikací provozování ...
  § 10 Podmínky stanovené všeobecným oprávněním (1) Úřad všeobecným oprávněním stanoví konkrétní podmínky týkající se a) interoperability služeb a propojení sítí, b) zajištění dostupnosti a využívání čísel z číslovacího plánu pro koncové uživatele ...
  § 11 Zvláštní povinnosti (1) Zvláštními povinnostmi se rozumí a) povinnosti spojené s poskytováním univerzální služby podle dílu 6 této hlavy, b) povinnosti uvedené v § 51 odst. 5 až 7, 11 a 12, c) povinnosti týkající se přístupu k síti podle § 79
  § 12 Změna a zrušení všeobecného oprávnění Úřad změní nebo zruší v souladu s postupem podle § 130 a popřípadě i podle § 131 všeobecné oprávnění v odůvodněných případech. Odůvodněnými případy se rozumí a) změna skutečností, na základě kterých bylo ...
  § 13 Oznámení podnikání (1) Fyzická a právnická osoba, která hodlá vykonávat komunikační činnost, která je podnikáním v elektronických komunikacích, je povinna předem tuto skutečnost písemně oznámit 10) (dále jen "oznámení") Úřadu. Oznámení je ...
  § 14 Osvědčení a evidence podnikatelů (1) Do 1 týdne od doručení oznámení Úřad vydá osobě uvedené v § 13 odst. 1 osvědčení potvrzující, že tato osoba předložila oznámení podle § 13, a současně jí přidělí identifikační číslo, pokud jí dosud nebylo ...
  § 15 Povinnosti Úřadu (1) Úřad vykonává k zajištění správy a účelného využívání rádiových kmitočtů správu rádiového spektra, která je v souladu s harmonizačními záměry Evropské unie. Rádiovým spektrem se rozumí elektromagnetické vlny o kmitočtu od
  § 16 Kmitočtové plány (1) Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) stanoví Ministerstvo vyhláškou. (2) Plán využití rádiového spektra, popřípadě jeho části, Úřad vydává jako opatření obecné povahy. (3) Plán přidělení ...
  § 16a (1) Při správě rádiového spektra Úřad jedná v souladu se zásadou technologické neutrality a neutrality vůči službám elektronických komunikací. (2) Úřad v plánu využití rádiového spektra může omezit zásadu technologické neutrality tím, že ...
  § 17 Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (1) Rádiové kmitočty, které nelze využívat na základě všeobecného oprávnění podle § 9, je možné využívat pouze na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen ...
  § 18 Vydání oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (1) Úřad v oprávnění k využívání rádiových kmitočtů uvede a) byla-li žadatelem 1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu nebo název, adresu sídla, popřípadě adresu sídla organizační složky ...
  § 19 Změna, prodloužení, odnětí a pozbytí platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (1) Úřad může rozhodnout o změně oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, vyžaduje-li to a) dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou ...
  § 19a Změna držitele oprávnění a pronájem práva plynoucího z oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (1) Ke změně držitele oprávnění k využívání rádiových kmitočtů může dojít, není-li v rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
  § 19b Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely (1) Úřad rozhodne o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely (dále jen „oprávnění pro experimentální účely“) na ...
  § 20 Omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů (1) Úřad může omezit počet práv k využívání rádiových kmitočtů v plánu využití rádiového spektra pouze z důvodů zajištění účelného využívání rádiových kmitočtů a není-li to v rozporu se zájmem ...
  § 21 Výběrové řízení pro příděl rádiových kmitočtů (1) Je-li počet práv k využívání rádiových kmitočtů plánem využití rádiového spektra omezen, vyhlásí Úřad výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů 57a) a stanoví, zda ...
  § 22 Příděl rádiových kmitočtů (1) Přídělem rádiových kmitočtů se rozumí udělení práva k využívání rádiových kmitočtů podle podmínek, které budou Úřadem stanoveny v oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Předseda Rady Úřadu (dále jen „předseda ...
  § 22a Změna přídělu rádiových kmitočtů (1) Předseda Rady rozhodne po konzultaci podle § 130 o změně přídělu rádiových kmitočtů na žádost držitele přídělu. (2) Předseda Rady může rovněž rozhodnout o změně přídělu rádiových kmitočtů, jestliže a) ...
  § 22b Odnětí přídělu rádiových kmitočtů (1) Předseda Rady rozhodne o odnětí přídělu rádiových kmitočtů nebo jeho části (dále jen „odnětí přídělu rádiových kmitočtů“), jestliže a) držitel přídělu přestal splňovat některou z podmínek, na jejichž ...
  § 22c Pozbytí platnosti přídělu rádiových kmitočtů (1) Příděl rádiových kmitočtů pozbývá platnosti a) uplynutím doby, na kterou byl udělen, b) dnem zániku právnické osoby, které byl udělen, pokud tato nemá právního nástupce, který splňuje podmínku ...
  § 22d Přechod přídělu rádiových kmitočtů (1) Zanikne-li právnická osoba, která je držitelem přídělu rádiových kmitočtů, přechází příděl rádiových kmitočtů na jejího právního nástupce, jestliže tento nástupce splňuje podmínky podle § 22 odst. 4 a ...
  § 23 Převod přídělu rádiových kmitočtů (1) Podnikatel může na jiného podnikatele převést příděl rádiových kmitočtů nebo jeho část (dále jen „převod přídělu“) jen s předchozím souhlasem Úřadu. Úřad tento souhlas udělí, pokud a) zamýšleným převodem ...
  § 23a (1) Úřad uveřejní sdělení o rozhodnutí o udělení, změně nebo odnětí přídělu rádiových kmitočtů a informace o převodu nebo přechodu přídělu rádiových kmitočtů. (2) Úřad vydá na žádost nového držitele přídělu rádiových kmitočtů osvědčení o ...
  § 24 Poplatky za využívání rádiových kmitočtů (1) Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a držitel oprávnění pro experimentální účely jsou povinni platit za využívání rádiových kmitočtů roční poplatky. (2) Výše ročního poplatku podle ...
  § 25 Krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (1) Úřad udělí krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na základě žádosti na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však na dobu nepřesahující 15 dnů. Krátkodobé oprávnění je určeno pro ...
  § 26 Odborná způsobilost (1) Odborná způsobilost k využívání rádiových kmitočtů se vyžaduje pro obsluhu a) radiotelefonních, radiotelegrafních nebo jiných vysílacích rádiových zařízení umístěných na palubách letadel a lodí zapsaných v leteckém, ...
  § 27 (1) K úhradě efektivně a účelně vynaložených nákladů vzniklých držitelům oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo Ministerstvu obrany při využívání rádiových kmitočtů pro vojenské účely v důsledku změn ve využívání rádiového spektra z ...
  § 28 Povinnosti Úřadu (1) Úřad vykonává k zajištění správy a účelného využívání čísel, číselných řad a kódů, adres a jmen, s výjimkou internetových adres, (dále jen "čísla") správu čísel pro sítě a služby elektronických komunikací, která je v ...
  § 29 Číslovací plány (1) Číslovací plány, v souladu se závazky České republiky vyplývajícími z mezinárodní smlouvy nebo z členství v mezinárodních organizacích, obsahují pravidla pro tvorbu a využívání čísel, včetně evropských harmonizovaných čísel
  § 30 Oprávnění k využívání čísel (1) Čísla z číslovacího plánu lze využívat jen na základě oprávnění k využívání čísel podle § 32, které uděluje Úřad, nevyplývá-li z práva Evropské unie něco jiného nebo pokud oprávnění k využívání čísel neuděluje ...
  § 31 zrušen
  § 32 Vydání oprávnění k využívání čísel) (1) Úřad v oprávnění k využívání čísel uvede a) byla-li žadatelem 1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu, adresu sídla, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační
  § 33 Přístup k jednotnému evropskému číslu tísňového volání a národním číslům tísňových volání (1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro originaci národních volání je povinen umožnit všem svým koncovým ...
  § 33a Přístup k evropským harmonizovaným číslům (1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu je povinen umožnit všem svým koncovým uživatelům, včetně uživatelů veřejných telefonních automatů, volání, které je bezplatné a které ...
  § 34 Přenositelnost telefonních čísel (1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen zajistit, aby každý účastník, který o to požádá, si mohl ponechat své telefonní
  § 35 Přístup k telefonním číslům a službám elektronických komunikací (1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen zajistit, je-li to technicky proveditelné a ekonomicky přiměřené, s výjimkou případů, kdy ...
  § 36 Změna, prodloužení, odnětí a pozbytí platnosti oprávnění k využívání čísel (1) Úřad rozhodne o změně oprávnění k využívání čísel v odůvodněných případech, kterými jsou a) dodržení závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká ...
  § 37 Poplatky za práva plynoucí z oprávnění k využívání čísel (1) Držitel oprávnění k využívání čísel je povinen platit za právo využívat čísla poplatky. Využívání čísel tísňového volání se nezpoplatňuje. (2) Výši ročního poplatku podle odstavce 1
  § 38 Oprávnění Úřadu a povinnosti podnikatelů (1) Tímto dílem se stanoví rozsah univerzální služby, práva koncových uživatelů a povinnosti podnikatelů zajišťujících veřejně dostupné sítě a poskytujících veřejně dostupné služby elektronických ...
  § 39 Určení poskytovatele univerzální služby (1) Úřad svůj záměr uložit nebo zrušit jednotlivé povinnosti podle § 38 odst. 2 a 3 (dále jen "povinnost poskytovat univerzální službu") na celém území státu nebo na jeho části konzultuje s dotčenými ...
  § 40 Připojení k veřejné komunikační síti a přístup k veřejně dostupné telefonní službě (1) Poskytovatel univerzální služby, jemuž byla uložena povinnost podle § 38 odst. 2 písm. a), je povinen vyhovět všem přiměřeným požadavkům uživatelů na jedno ...
  § 41 Účastnické seznamy a informace o telefonních číslech (1) Poskytovatel univerzální služby, jemuž byla uložena povinnost podle § 38 odst. 2 písm. c), je v souladu s § 95 a 96 povinen vést, distribuovat, vydávat a nejméně jednou ročně ...

  Označení stránky: zákon č. 127/2005 sb., zákon o elektronických komunikacích, 127/2005, ZEK, zákon 127/2005, 127/2005 Sb, Zakon 127/2005, zákon o o elektronických komunikacích, zákon o elektronických komunikacích 127/2005, zákon č.127/2005 sb


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies