VOLEBNÍ ORGÁNY, HLAVA II

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů č. 130/2000 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 13.4.2016 (aktuální znění)  HLAVA II

  VOLEBNÍ ORGÁNY

  § 6

  Volebními orgány podle tohoto zákona jsou

  a) Státní volební komise,

  b) Ministerstvo vnitra,

  c) Český statistický úřad,

  d) krajský úřad,

  e) pověřený obecní úřad,9) ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen 'pověřený obecní úřad'),

  f) obecní úřad, městský úřad, úřad města, ve městech Brno, Ostrava, Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen 'obecní úřad'),

  g) starosta obce, primátor statutárního města, které není územně členěno, a v územně členěných statutárních městech starosta městské části nebo městského obvodu (dále jen 'starosta'),

  h) okrsková volební komise,

  i) ředitel krajského úřadu.


  9) § 60 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb. Nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb.

  § 7

  Státní volební komise

  (1) Státní volební komise je stálým orgánem na úseku voleb do zastupitelstev krajů.

  (2) Předsedou Státní volební komise je ministr vnitra.

  (3) Další členy a náhradníky Státní volební komise jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra vnitra. Státní volební komise je složena, s výjimkou jejího předsedy, ze zaměstnanců Ministerstva vnitra, Českého statistického úřadu, Ministerstva financí, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva obrany, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a Kanceláře prezidenta republiky. Návrh na jmenování a odvolání členů a náhradníků Státní volební komise ministru vnitra předkládají ministr financí, ministr zahraničních věcí, ministr spravedlnosti, ministr obrany, ministr zdravotnictví, ministr práce a sociálních věcí, předseda Českého statistického úřadu a vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.

  (4) Pro účely organizačně technického zabezpečení činnosti Státní volební komise zřizuje ministr vnitra sekretariát, tvořený zaměstnanci Ministerstva vnitra.

  § 8

  (1) Státní volební komise

  a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb,

  b) určí losem číslo, kterým budou pro volby do zastupitelstev krajů označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic,

  c) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb,

  d) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů sdělením ve Sbírce zákonů,

  e) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.

  (2) Mezi jednáními Státní volební komise její předseda činí opatření v neodkladných záležitostech a ukládá úkoly k jejich zajištění.

  § 9

  Ministerstvo vnitra

  (1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb.10)

  (2) Ministerstvo vnitra

  a) metodicky řídí organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb,

  b) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni kraje,

  c) zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků.


  11) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb.

  10) § 12 odst. 1 písm. l) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 130/2000 Sb.

  § 10

  Český statistický úřad

  (1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení pro účely zpracování a poskytování výsledků voleb do zastupitelstev krajů.

  (2) Český statistický úřad dále

  a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů,12) stanovený v odstavci 1, na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, u krajských úřadů a u Státní volební komise; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, krajskými úřady a obecními úřady,

  b) vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů a předá je neprodleně krajským úřadům,

  c) zpracuje celkové údaje o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů a předá je neprodleně Státní volební komisi,

  d) technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů,

  e) pro jednotlivá pracoviště podle odstavce 2 písm. a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do zastupitelstev krajů a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb a provádí jejich školení,

  f) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování,

  g) na pracovišti u pověřených obecních úřadů zajišťuje vydání písemného dokladu ve formě počítačové sestavy okrskovým volebním komisím osvědčujícího, že výsledek hlasování z volebního okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně,

  h) zabezpečuje předání souhrnných informací o výsledku voleb na úrovni kraje v písemné formě politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla pro volby do zastupitelstva kraje zaregistrována; v rámci technického řešení podle odstavce 1 také zabezpečuje předávání informací v elektronické formě,

  i) zajišťuje předání zápisů o průběhu a výsledku hlasování, převzatých od okrskových volebních komisí, do úschovy krajskému úřadu nejpozději do 10 dnů od ukončení zpracování na úrovni pověřeného obecního úřadu,

  j) vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic,

  k) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, použitých při zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů,

  l) po vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí na vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb do zastupitelstev krajů v požadovaném územním členění.

  (3) Být v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 38 odst. 1), převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči (§ 41 odst. 1), stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 41 odst. 2), vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise ve druhý den voleb (§ 41 odst. 3), zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zpracování celkového výsledku voleb v kraji (§ 42 odst. 2), vyhotovit a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje (§ 42 odst. 3 a 5) a zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na úrovni kraje na adresu zmocněnců politických stran (§ 42 odst. 7) může pouze osoba, která má pověření podle odstavce 2 písm. e).


  12) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.

  § 11

  Krajský úřad

  (1) Krajský úřad

  a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji,

  b) projednává a registruje kandidátní listiny,

  c) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, které byly zaregistrovány, okrskovým volebním komisím,

  d) zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro kraj,

  e) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,

  f) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu na úrovni kraje a spolupracuje s ním na zajištění potřebných technických zařízení pro zpracování a poskytování výsledku voleb na tomto pracovišti a pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů,

  g) vyhlašuje a uveřejňuje výsledek voleb do zastupitelstva kraje vyvěšením na úřední desce neprodleně po jeho zjištění,

  h) předává osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje zvoleným kandidátům,

  i) zajišťuje pomocné prostředky pro zajištění voleb na úrovni kraje,

  j) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu a pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení; ověření způsobilosti na úseku voleb nahrazuje prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu,12a)

  k) ukládá pokuty podle tohoto zákona,

  l) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce a města,

  m) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,

  n) archivuje volební dokumentaci.

  (2) Převzít kandidátní listiny (§ 20 odst. 3), potvrdit podání kandidátní listiny (§ 20 odst. 3), převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 21 odst. 5), vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 22 odst. 4 a 5), převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 23 odst. 2), změnit označení kandidátů na kandidátní listině (§ 23 odst. 3) a podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje [§ 42 odst. 5 písm. b)] může pouze osoba, která má osvědčení podle zvláštního právního předpisu.12b).

  (3) Krajský úřad využívá pro účely registrace kandidátních listin

  a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

  b) údaje z informačního systému evidence obyvatel.

  (4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

  a) příjmení,

  b) jméno, popřípadě jména (dále jen "jméno"),

  c) adresa místa pobytu,

  d) datum narození,

  e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

  (5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

  a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,

  b) datum narození,

  c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

  d) adresa místa trvalého pobytu,

  e) omezení svéprávnosti,

  f) rodné číslo.

  (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

  (7) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.


  12b) § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

  12a) § 113 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Vyhláška č. 345/2000 Sb., o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 427/2000 Sb.

  § 12

  Okresní úřad

  (1) Okresní úřad

  a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v okrese,

  b) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,

  c) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

  d) zajišťuje ověřování způsobilosti na úseku voleb pro zaměstnance obce, zařazeného do pověřeného obecního úřadu pověřeného činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti; o kladném výsledku ověření způsobilosti vydá osvědčení,

  e) ukládá pokuty podle tohoto zákona,

  f) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce, města a v územně členěných statutárních městech na úrovni městské části nebo městského obvodu (dále jen 'obec'),

  g) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil pro pracoviště vytvářená u pověřených obecních úřadů.

  (2) Provádět kontrolu průběhu hlasování a kontrolu sčítání hlasů [odstavec 1 písm. b) a c) a § 36] může vykonávat pouze osoba, která má osvědčení podle § 9 odst. 2 písm. b).

  § 13

  Pověřený obecní úřad

  (1) Pověřený obecní úřad

  a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů o průběhu a výsledku hlasování, přebíraných od okrskových volebních komisí,

  b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil pro vstup výsledku hlasování z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti,

  c) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zasílá jej krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,

  d) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,

  e) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

  f) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni městských částí nebo městských obvodů,

  g) archivuje volební dokumentaci.

  (2) Provádět kontrolu podle odstavce 1 písm. d) a e) a činnost podle odstavce 1 písm. b) může pouze osoba, která má osvědčení podle § 11 odst. 1 písm. j).

  § 14

  Obecní úřad

  Obecní úřad

  a) zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise, zejména jejich vybavení, a potřebné pracovní síly,

  b) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje nejpozději 9 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu,

  c) vydává voličské průkazy podle § 26a,

  d) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku,

  e) archivuje volební dokumentaci.

  § 15

  Starosta

  Starosta

  a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje v obci, městě, městské části nebo městském obvodu (dále jen "obec"),

  b) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,

  c) stanovuje, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku, ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje, minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,

  d) svolává první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb,

  e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen 'zapisovatel'),

  f) poskytuje každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků nejpozději 45 dnů před zahájením voleb,

  g) plní další úkoly stanovené tímto zákonem.

  § 16

  Okrsková volební komise

  Okrsková volební komise

  a) dbá o pořádek ve volební místnosti,

  b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,

  c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,

  d) odevzdá ostatní volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu.

  § 17

  (1) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,

  a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

  b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a

  c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební komise vytvořena.

  (2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva kraje volí. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 15 písm. c), deleguje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. Poklesne-li počet členů okrskové volební komise v průběhu voleb pod stanovený počet a není-li dostatečný počet náhradníků delegován podle věty první, deleguje členy komise na neobsazená místa starosta.

  (3) Delegováním členů a náhradníků podle odstavce 2 věty první se rozumí doručení jejich seznamu starostovi; seznam musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo, kde je člen nebo náhradník přihlášen k trvalému pobytu, a dále podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. Seznam může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni.

  (4) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: 'Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.'. Slib skládá delegovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.

  (5) Členství v okrskové volební komisi zaniká

  a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 45),

  b) úmrtím,

  c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné sdělení o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; toto písemné oznámení nelze vzít zpět,

  d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,

  e) pozbytím státního občanství,13)

  f) ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost ve volební místnosti trvá déle než dvě hodiny.

  (6) Zapisovatel je členem okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává. Zapisovatel může okrskové volební komisi předkládat návrhy, pořizuje zápisy z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v odstavci 4. Je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být neprodleně jmenován nový zapisovatel.


  13) § 13 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 139/1996 Sb.

  § 18

  (1) Za člena, jehož členství zaniklo podle § 17 odst. 5, povolá předseda okrskové volební komise náhradníka; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle § 17 odst. 4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v § 17 odst. 5 písm. b) až f) a není-li dostatečný počet náhradníků delegován podle § 17 odst. 2 věty první, postupuje starosta po upozornění předsedy okrskové volební komise podle § 17 odst. 2 věty třetí.

  (2) Okrsková volební komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s právem hlasovat. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.

  (3) Okrsková volební komise si na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; do losování místopředsedy okrskové volební komise nebude zařazen předseda okrskové volební komise.

  (4) Předseda okrskové volební komise může jednotlivými úkony pověřit ostatní členy okrskové volební komise.

  § 19

  Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.
  Zpět na obsah Zákona o volbách do zastupitelstev krajů

  Označení stránky: volební orgány, zákon o volbě prezidenta republiky, vedoucí okrskových komisí brno, Ministerstvo vnitra volba prezidenta


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů