ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ, HLAVA V

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů č. 130/2000 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 13.4.2016 (aktuální znění)  HLAVA V

  ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

  § 38

  Sčítání hlasů okrskovou volební komisí

  (1) V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 10 odst. 2 písm. e), zaměstnanci obce zařazení do pověřeného obecního úřadu, kteří mají osvědčení podle § 11 odst. 1 písm. j), členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.

  (2) Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky, s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání přednostních hlasů (§ 40 odst. 3), a úřední obálky, a poté dá otevřít volební schránku.

  (3) Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, okrsková volební komise obsah schránek po jejich otevření smísí. Jiné než úřední obálky komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky. Okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu.

  (4) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí a sečte hlasovací lístky, které byly odevzdány pro jednotlivé politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž vyloučí neplatné hlasovací lístky. Dále sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány jednotlivým kandidátům.

  (5) Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

  § 39

  Posuzování hlasovacích lístků

  (1) Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

  (2) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetrženy, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

  (3) Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností okrsková volební komise.

  § 40

  Zápis o průběhu a výsledku hlasování

  (1) Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování, který podepíší členové okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.

  (2) V zápise okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování se uvede

  a) doba počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho odročení, přerušení nebo prodloužení,

  b) celkový počet osob ve volebním okrsku zapsaných do výpisu ze stálého seznamu,

  c) počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

  d) počet odevzdaných úředních obálek,

  e) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici a počet platných hlasů celkem,

  f) počet platných přednostních hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty politických stran, politických hnutí a koalic.

  (3) K uvedení údajů podle odstavce 2 písm. f) okrsková volební komise využije potřebný počet nepoužitých hlasovacích lístků, které po ukončení hlasování pro tento účel výslovně jako pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů označil předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise.

  (4) Využije-li okrsková volební komise pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i pro vyhotovení údajů na technickém nosiči počítač, využije programové vybavení dodané Českým statistickým úřadem.

  § 41

  Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu

  (1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební komise nebo jím pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, popřípadě i výsledek hlasování na technickém nosiči neprodleně Českému statistickému úřadu na pracovišti v sídle pověřeného obecního úřadu.

  (2) Jestliže se v předávaném zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyskytnou chyby, budou ve spolupráci s předsedou okrskové volební komise nebo jím pověřeným členem okrskové volební komise na místě odstraněny; pokud však není předseda nebo pověřený člen okrskové volební komise k opravě těchto chyb v zápise o průběhu a výsledku hlasování zmocněn nebo jde o chyby, jejichž oprava je možná pouze s využitím materiálů uložených ve volební místnosti, bude zápis o průběhu a výsledku hlasování odmítnut a stanovena lhůta k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

  (3) Po převzetí zápisu o průběhu a výsledku hlasování do dalšího zpracování obdrží předseda okrskové volební komise nebo jím pověřený člen okrskové volební komise písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledek hlasování ve volebním okrsku byl do dalšího zpracování převzat bezchybně. Český statistický úřad zároveň vydá pokyn, že okrsková volební komise může své zasedání ve druhý den voleb ukončit. Tím není dotčen § 45.

  (4) Předseda okrskové volební komise nebo jím pověřený člen okrskové volební komise předá výsledek hlasování za volební okrsek členům okrskové volební komise. Politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována a které nemají v okrskové volební komisi zastoupení, zašle předseda okrskové volební komise neprodleně písemně výsledek hlasování za volební okrsek na adresu zmocněnce.

  (5) Nesplní-li okrsková volební komise na výzvu Českého statistického úřadu povinnosti podle odstavce 1 do 24 hodin po ukončení hlasování (§ 37), popřípadě ve lhůtě stanovené podle odstavce 2, může být celkový výsledek voleb za kraj zpracován bez tohoto volebního okrsku. Po uplynutí této lhůty se již k výsledku z tohoto volebního okrsku nepřihlíží.

  (6) Okrsková volební komise zapečetí druhý stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování, odevzdané hlasovací lístky a úřední obálky, výpis ze stálých seznamů, doklad o převzetí výsledku hlasování do dalšího zpracování a případný zápis o kontrole provedené krajským nebo pověřeným obecním úřadem a předá je spolu s ostatní volební dokumentací do úschovy obecnímu úřadu.

  § 42

  Zjišťování výsledku voleb v kraji

  (1) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla v kraji zaregistrována, sdělí nejpozději 15 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje kontaktní adresu krajskému úřadu. Český statistický úřad sdělí neprodleně těmto politickým stranám, politickým hnutím a koalicím parametry pro technické připojení k pracovišti na krajském úřadě za účelem předávání informací o výsledcích voleb na úrovni kraje v elektronické formě; připojení si zabezpečují politické strany, politická hnutí a koalice na vlastní náklady.

  (2) Český statistický úřad na pracovišti u krajského úřadu zajistí převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky, ze kterých byly ve stanovené lhůtě odevzdány výsledky hlasování u pověřeného obecního úřadu (§ 41), a zpracování celkového výsledku voleb v kraji (§ 43).

  (3) Český statistický úřad vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje a předá ho krajskému úřadu. Dále v takovém počtu stejnopisů, aby je obdržela každá politická strana, politické hnutí a koalice v kraji.

  (4) V zápise o výsledku voleb do zastupitelstva kraje se uvede

  a) počet volebních okrsků v kraji a počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování,

  b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů v kraji,

  c) celkový počet voličů v kraji, kterým byly vydány úřední obálky,

  d) počet odevzdaných úředních obálek za kraj celkem,

  e) celkový počet platných hlasů odevzdaných v kraji pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice a celkový počet platných hlasů v kraji,

  f) počet přednostních hlasů pro jednotlivé kandidáty,

  g) jména a příjmení kandidátů, kteří byli zvoleni do zastupitelstva kraje, a kandidátů, kteří se stali jejich náhradníky, a to v členění podle politických stran, politických hnutí a koalic.

  (5) Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje podepíše

  a) ředitel krajského úřadu,

  b) pověřený zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu,

  c) pověřený zaměstnanec Českého statistického úřadu.

  (6) Krajský úřad předá jeden stejnopis zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva kraje Státní volební komisi. Druhý stejnopis zápisu a ostatní volební dokumentaci uschová.

  (7) Český statistický úřad zašle neprodleně zápis o výsledku voleb na úrovni kraje v písemné formě na adresu zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listina byla v kraji zaregistrována, popřípadě jim předá informace v elektronické formě. Souhrnné informace musí zahrnovat i výsledky z jednotlivých okrskových volebních komisí.

  § 43

  (1) Stanovený počet mandátů v zastupitelstvu kraje se rozdělí politickým stranám, politickým hnutím a koalicím jen v 1 skrutiniu způsobem uvedeným v odstavcích 2 až 9. Do skrutinia postupují pouze politické strany, politická hnutí a koalice, které v rámci kraje získaly alespoň 5 % z celkového počtu platných hlasů v kraji.

  (2) K politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, které podmínku podle odstavce 1 nesplnily, a k hlasům pro ně odevzdaným se nadále nepřihlíží.

  (3) Počet platných hlasů pro každou z politických stran, politických hnutí a koalic, které splnily podmínku podle odstavce 1, se postupně dělí číslem 1,42 a dále celými čísly počínaje číslem 2. Vypočte se tolik podílů, kolik kandidátů je uvedeno na hlasovacím lístku, nezapočítávají se však kandidáti, kteří se kandidatury po zaregistrování kandidátní listiny vzdali nebo byli odvoláni (§ 23). Hodnoty podílů se vypočítávají a uvádějí se zaokrouhlením na 2 desetinná místa směrem nahoru.

  (4) Všechny podíly vypočtené podle odstavce 3 se seřadí sestupně podle velikosti a uvede se seznam tolika podílů, kolik členů zastupitelstva kraje má být zvoleno. V případě rovnosti 2 a více podílů v této řadě je pro jeho pořadí rozhodující celkový počet hlasů pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, a je-li i tento shodný, rozhodne o pořadí podílu los. Zároveň s velikostí podílu se uvede i označení politické strany, politického hnutí nebo koalice, která tohoto podílu dosáhla.

  (5) Za každý podíl obsažený v seznamu podle odstavce 4 připadne politické straně, politickému hnutí nebo koalici jeden mandát.

  (6) V rámci jednotlivých politických stran, politických hnutí a koalic připadnou mandáty kandidátům podle pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

  (7) Jestliže však některý z kandidátů získal takový počet přednostních hlasů, který činí nejméně 5 % z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, politické hnutí nebo koalici v rámci kraje, připadne mandát přednostně tomuto kandidátu.

  (8) V případě, že více kandidátů splnilo podmínku podle odstavce 7 a politická strana, politické hnutí nebo koalice získala více mandátů, připadnou mandáty

  a) přednostně kandidátům, kteří splnili podmínku podle odstavce 7, a to postupně v pořadí podle nejvyššího počtu získaných přednostních hlasů; v případě rovnosti počtu přednostních hlasů je rozhodující pořadí kandidáta na hlasovacím lístku,

  b) kandidátům, kteří nesplnili podmínku podle odstavce 7 v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

  (9) Jestliže celkový počet kandidátů všech politických stran, politických hnutí a koalic, které postoupily do skrutinia, nedosahuje stanoveného počtu volených členů zastupitelstva, připadne politickým stranám, politickým hnutím a koalicím tolik mandátů, kolik je kandidátů. Podmínkou je, aby počet takto získaných mandátů dosahoval alespoň poloviny stanoveného počtu členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen.

  (10) Nezvolení kandidáti politických stran, politických hnutí a koalic, které získaly alespoň 1 mandát, se stávají náhradníky. Pro stanovení pořadí náhradníků v rámci těchto politických stran, politických hnutí a koalic se postupuje obdobně podle odstavců 6, 7 a 8.

  § 44

  Vyhlášení výsledků vo leb

  (1) Výsledek voleb do zastupitelstva kraje vyhlašuje a uveřejňuje krajský úřad vyvěšením zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva kraje na úřední desce krajského úřadu neprodleně po jeho podepsání.

  (2) Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů sdělením ve Sbírce zákonů.

  § 45

  Ukončení činnosti okrskové volební komise

  (1) Činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstva kraje je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí.

  (2) Činnost okrskové volební komise, jejíž působnost se vztahuje ke kraji, kde byl podán návrh na neplatnost hlasování nebo neplatnost voleb (§ 53), končí

  a) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem zamítnut,

  b) patnáctým dnem po uveřejnění výsledků dodatečného hlasování v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se v rámci volebního procesu pouze hlasování,

  c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že tento návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se celý volební proces.

  § 46

  Osvědčení o zvolení

  Krajský úřad vydá po uplynutí lhůty pro rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu21) kandidátům zvoleným za člena zastupitelstva kraje osvědčení o zvolení.


  21) § 200w zákona č. 99/1963 Sb., ve znění zákona č. 130/2000 Sb.

  § 47

  Dodatečné volby, dodatečné hlasování

  (1) Ke zvolení zastupitelstva kraje nedojde, jestliže

  a) soud shledá oprávněným návrh podle § 53 na neplatnost hlasování nebo na neplatnost voleb,

  b) nedosahuje počet získaných mandátů alespoň poloviny počtu členů zastupitelstva kraje.15)

  (2) Nedošlo-li ke zvolení zastupitelstva kraje podle odstavce 1 písm. a), vyhlásí dodatečné volby nebo dodatečné hlasování ministr vnitra do 30 dnů poté, kdy mu bylo oznámeno usnesení soudu.

  (3) Nedošlo-li ke zvolení zastupitelstva kraje podle odstavce 1 písm. b), vyhlásí dodatečné volby ministr vnitra do 30 dnů po uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí.

  (4) Pro dodatečné volby a dodatečné hlasování se použijí ustanovení tohoto zákona obdobně, s výjimkami podle odstavců 2 a 3.


  15) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
  Zpět na obsah Zákona o volbách do zastupitelstev krajů  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů