Zákon o volbách do zastupitelstev krajů č. 130/2000 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů č. 130/2000 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 13.4.2016 (aktuální znění)
  Stránka: § 1 - § 49 | § 50 - § 72 | Další stránka
  § 1 (1) Podle tohoto zákona se volí zastupitelstva krajů. 1) (2) Funkční období zastupitelstev krajů je čtyřleté. 2) Volby do zastupitelstev krajů se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho ...
  § 2 Volby do zastupitelstev krajů se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, 3) podle zásad poměrného zastoupení.
  § 3 (1) Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se ...
  § 4 Právo volit (1) Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, 4) která náleží do územního obvodu kraje, (dále jen ...
  § 5 Právo být volen (1) Členem zastupitelstva kraje může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b). (2) Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná a) s funkcí vykonávanou na ...
  § 6 Volebními orgány podle tohoto zákona jsou a) Státní volební komise, b) Ministerstvo vnitra, c) Český statistický úřad, d) krajský úřad, e) pověřený obecní úřad, 9) ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále ...
  § 7 Státní volební komise (1) Státní volební komise je stálým orgánem na úseku voleb do zastupitelstev krajů. (2) Předsedou Státní volební komise je ministr vnitra. (3) Další členy a náhradníky Státní volební komise jmenuje a odvolává vláda na ...
  § 8 (1) Státní volební komise a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb, b) určí losem číslo, kterým budou pro volby do zastupitelstev krajů označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic, c) vykonává ...
  § 9 Ministerstvo vnitra (1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb. 10) (2) Ministerstvo vnitra a) metodicky řídí organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb, b) řeší stížnosti na organizačně technické
  § 10 Český statistický úřad (1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení pro účely zpracování a poskytování výsledků ...
  § 11 Krajský úřad (1) Krajský úřad a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji, b) projednává a registruje kandidátní listiny, c) poskytuje adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, které ...
  § 12 Okresní úřad (1) Okresní úřad a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v okrese, b) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech, c) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí, d) zajišťuje ...
  § 13 Pověřený obecní úřad (1) Pověřený obecní úřad a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů o průběhu a výsledku hlasování, přebíraných od okrskových ...
  § 14 Obecní úřad Obecní úřad a) zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise, zejména jejich vybavení, a potřebné pracovní síly, b) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlašuje ...
  § 15 Starosta Starosta a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje v obci, městě, městské části nebo městském obvodu (dále jen "obec"), b) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům, c) ...
  § 16 Okrsková volební komise Okrsková volební komise a) dbá o pořádek ve volební místnosti, b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, d) odevzdá ostatní volební dokumentaci do ...
  § 17 (1) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva ...
  § 18 (1) Za člena, jehož členství zaniklo podle § 17 odst. 5, povolá předseda okrskové volební komise náhradníka; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle § 17 odst. 4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v § 17 odst. 5 ...
  § 19 Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.
  § 20 Kandidátní listiny (1) Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí, 11) jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice; za kandidátní listinu podanou koalicí se ...
  § 21 (1) Kandidátní listina obsahuje a) název kraje, b) název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení, c) jména a příjmení kandidátů, věk, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany ...
  § 22 Projednání a registrace kandidátních listin (1) Krajský úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje předložené kandidátní listiny. Nemá-li kandidátní listina náležitosti uvedené v § 21 nebo obsahuje-li ...
  § 23 Vzdání se a odvolání kandidatury (1) Kandidát se může před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. (2) Prohlášení o vzdání se ...
  § 24 Hlasovací lístky (1) Po registraci kandidátních listin zajistí krajský úřad tisk hlasovacích lístků. Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. (2) Na každém hlasovacím lístku musí být ...
  § 25 Volební okrsky Hlasování do zastupitelstev krajů probíhá ve stálých volebních okrscích, vytvořených podle zvláštního právního předpisu. ...
  § 26 Seznamy voličů Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen 'stálý seznam'), vedených podle zvláštního právního předpisu. ...
  § 26a Voličské průkazy (1) Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební ...
  § 27 Informování v oličů (1) Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým, nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje, oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více ...
  § 28 V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování do zastupitelstva kraje nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních průzkumů.
  § 29 Volební místnost (1) Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, dostatečným množstvím prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále
  § 30 Zahájení hlasování (1) Před zahájením hlasování předseda okrskové volební komise zkontroluje, zda je volební místnost vybavena podle § 29 a zda jsou volební schránka a přenosná volební schránka prázdné; poté před ostatními členy okrskové ...
  § 31 Zásady hlasování (1) Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. (2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. (3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže ...
  § 32 Způsob hlasování (1) Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (§ 29 odst. 3). V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který
  § 33 Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro ...
  § 34 Členové okrskových volebních komisí nemohou poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.
  § 35 Přerušení hlasování (1) Po prvním dnu voleb zajistí okrsková volební komise zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat, a zabezpečí i ostatní volební ...
  § 36 (1) Při hlasování a při sčítání hlasů ve volební místnosti členy okrskové volební komise může krajský nebo pověřený obecní úřad provést kontrolu na místě. Z provedené kontroly vyhotoví záznam, který je součástí volební dokumentace. (2) Pokyny ...
  § 37 Ukončení hlasování Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak předtím se umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování ...
  § 38 Sčítání hlasů okrskovou volební komisí (1) V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 10 odst. 2 písm. e), zaměstnanci obce zařazení do ...
  § 39 Posuzování hlasovacích lístků (1) Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič ...
  § 40 Zápis o průběhu a výsledku hlasování (1) Okrsková volební komise vyhotoví ve dvojím stejnopise zápis o průběhu a výsledku hlasování, který podepíší členové okrskové volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se ...
  § 41 Předání výsledku hlasování Českému statistickému úřadu (1) Po podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování předseda okrskové volební komise nebo jím pověřený člen okrskové volební komise předá 1 stejnopis zápisu o průběhu a výsledku ...
  § 42 Zjišťování výsledku voleb v kraji (1) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla v kraji zaregistrována, sdělí nejpozději 15 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva kraje kontaktní adresu krajskému úřadu. ...
  § 43 (1) Stanovený počet mandátů v zastupitelstvu kraje se rozdělí politickým stranám, politickým hnutím a koalicím jen v 1 skrutiniu způsobem uvedeným v odstavcích 2 až 9. Do skrutinia postupují pouze politické strany, politická hnutí a koalice, ...
  § 44 Vyhlášení výsledků vo leb (1) Výsledek voleb do zastupitelstva kraje vyhlašuje a uveřejňuje krajský úřad vyvěšením zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva kraje na úřední desce krajského úřadu neprodleně po jeho podepsání. (2) Státní volební
  § 45 Ukončení činnosti okrskové volební komise (1) Činnost okrskové volební komise při volbách do zastupitelstva kraje je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstev krajů Státní volební komisí. (2) Činnost okrskové ...
  § 46 Osvědčení o zvolení Krajský úřad vydá po uplynutí lhůty pro rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu 21) kandidátům zvoleným za člena zastupitelstva kraje osvědčení o zvolení.
  § 47 Dodatečné volby, dodatečné hlasování (1) Ke zvolení zastupitelstva kraje nedojde, jestliže a) soud shledá oprávněným návrh podle § 53 na neplatnost hlasování nebo na neplatnost voleb, b) nedosahuje počet získaných mandátů alespoň poloviny ...
  § 48 Vznik a zánik mandátu (1) Mandát člena zastupitelstva kraje vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. (2) Mandát člena zastupitelstva kraje zaniká a) ukončením hlasování ve druhý den voleb, popřípadě nových voleb do zastupitelstva
  § 49 Nastupování náhradníků (1) Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu kraje, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže politické strany, politického hnutí nebo koalice v pořadí podle § 43. Náhradník získává ...
  Stránka: § 1 - § 49 | § 50 - § 72 | Další stránka

  Označení stránky: zákon 130/2000, zákon o volbách, zákon č. 130/2000 Sb., 130/2000, zákon o volbách do zastupitelstev krajů, zákon o volbách do zastupitelstva obcí, zákon č.130 2000, zákon 130/2000 SB., zákon o krajských volbách, § 25 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.zákon


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů