HODNOCENÍ NABÍDEK V NADLIMITNÍM REŽIMU, HLAVA X

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.9.2016 (aktuální znění)  HLAVA X

  HODNOCENÍ NABÍDEK V NADLIMITNÍM REŽIMU

  Díl 1

  Ekonomická výhodnost nabídek

  § 114

  (1) Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

  (2) Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu.

  (3) Zadavatel nesmí stanovit ekonomickou výhodnost pouze na základě nejnižší nabídkové ceny

  a) v řízení se soutěžním dialogem nebo v řízení o inovačním partnerství, nebo

  b) v případě veřejné zakázky na služby uvedené

  1. v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému, nebo

  2. v kategorii 1 nebo 5 podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu.

  § 115

  Pravidla pro hodnocení nabídek

  (1) Zadavatel musí v zadávací dokumentaci stanovit pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují

  a) kritéria hodnocení,

  b) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a

  c) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.

  (2) Jestliže zadavatel není objektivně schopen stanovit váhu nebo jiný matematický vztah mezi jednotlivými kritérii hodnocení, uvede je v sestupném pořadí podle významu, který jim přisuzuje.

  (3) Pokud zadavatel nestanoví jinak, rozhoduje při hodnocení nabídek u zadavatele, který

  a) je plátcem daně z přidané hodnoty, cena bez daně z přidané hodnoty,

  b) není plátcem daně z přidané hodnoty, cena s daní z přidané hodnoty.

  § 116

  Kritéria kvality

  (1) Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky.

  (2) Kritériem kvality mohou být zejména

  a) technická úroveň,

  b) estetické nebo funkční vlastnosti,

  c) uživatelská přístupnost,

  d) sociální, environmentální nebo inovační aspekty,

  e) organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob,

  f) úroveň servisních služeb včetně technické pomoci, nebo

  g) podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění.

  (3) Kritéria kvality musí být vymezena tak, aby podle nich nabídky mohly být porovnatelné a naplnění kritérií ověřitelné. Kritériem kvality nesmí být smluvní podmínky, jejichž účelem je utvrzení povinností dodavatele, nebo platební podmínky.

  (4) Zadavatel může rovněž stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu nabízeného plnění.

  (5) Má se za to, že kritéria kvality souvisejí s předmětem veřejné zakázky, pokud se vztahují k jakékoliv fázi životního cyklu předmětu veřejné zakázky.

  § 117

  Náklady životního cyklu

  Náklady životního cyklu musí zahrnovat nabídkovou cenu a mohou zahrnovat

  a) náklady zadavatele nebo jiných uživatelů v průběhu životního cyklu předmětu veřejné zakázky, kterými mohou být zejména

  1. ostatní pořizovací náklady,

  2. náklady související s užíváním předmětu veřejné zakázky,

  3. náklady na údržbu, nebo

  4. náklady spojené s koncem životnosti, nebo

  b) náklady způsobené dopady na životní prostředí, které jsou spojeny s předmětem plnění veřejné zakázky kdykoli v průběhu jeho životního cyklu, a to v případě, že lze vyčíslit jejich peněžní hodnotu; mohou jimi být zejména náklady na emise skleníkových plynů nebo jiných znečišťujících látek nebo jiné náklady na zmírnění změny klimatu.

  § 118

  Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu

  (1) V případě, že do hodnocení nabídek jsou zahrnuty náklady životního cyklu, uvede zadavatel v zadávací dokumentaci údaje, které mají účastníci zadávacího řízení poskytnout, a metodu, kterou zadavatel použije ke stanovení nákladů životního cyklu podle těchto údajů.

  (2) Pro vyčíslení nákladů podle § 117 písm. b) musí zadavatel použít metodu, která je

  a) založena na objektivně ověřitelných a nediskriminačních kritériích,

  b) přístupná všem dodavatelům, a

  c) založena na údajích, které mohou dodavatelé poskytnout bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

  (3) Vláda může nařízením stanovit společné metody pro stanovení nákladů životního cyklu a rozsah jejich používání.

  Díl 2

  Postup při hodnocení nabídek

  § 119

  (1) Zadavatel provede hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci.

  (2) Zadavatel pořídí písemnou zprávu o hodnocení nabídek, ve které uvede

  a) identifikaci zadávacího řízení,

  b) fyzické osoby, které se na hodnocení podílely; za tyto osoby se považují zejména osoby, které provedly hodnocení nabídek včetně členů komise, pokud ji zadavatel k hodnocení sestavil, nebo přizvaných odborníků, pokud byly jejich závěry zohledněny při hodnocení,

  c) seznam hodnocených nabídek a

  d) popis hodnocení, ze kterého budou zřejmé

  1. hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,

  2. popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení,

  3. popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení a

  4. výsledek hodnocení nabídek.

  § 120

  Podmínky použití elektronické aukce

  (1) Zadavatel si může v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5 vyhradit, že po hodnocení nabídek provede elektronickou aukci. V takovém případě zadavatel postupuje v zadávacím řízení tak, aby se do ukončení elektronické aukce nemohli její účastníci vzájemně identifikovat.

  (2) Elektronickou aukci nesmí zadavatel použít v případech uvedených v § 114 odst. 3.

  (3) Zadavatel může využít elektronickou aukci také v případě veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému nebo na základě rámcové dohody.

  (4) Při využití elektronické aukce musí zadavatel v zadávací dokumentaci uvést alespoň

  a) kritéria hodnocení, která lze vyjádřit v číslech a jejichž hodnoty budou předmětem elektronické aukce,

  b) případná omezení hodnot nabídek účastníků zadávacího řízení odpovídajících kritériím hodnocení podle písmene a), které budou předkládat v průběhu elektronické aukce (dále jen "aukční hodnota"),

  c) informace, které budou účastníkům zadávacího řízení poskytnuty v průběhu elektronické aukce, případně údaj o tom, kdy jim takové informace budou poskytnuty,

  d) informace týkající se postupu při elektronické aukci včetně způsobu jejího ukončení podle § 121 odst. 8,

  e) podmínky, za kterých budou účastníci zadávacího řízení oprávněni v rámci elektronické aukce podávat nové aukční hodnoty, zejména stanovení minimálních rozdílů pro jednotlivá podání aukčních hodnot, je-li to vzhledem k jejich povaze vhodné, a

  f) informace týkající se použitého elektronického nástroje a další technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci.

  § 121

  Průběh elektronické aukce

  (1) Před zahájením elektronické aukce je zadavatel povinen provést

  a) posouzení, zda nabídky odpovídají zadávacím podmínkám,

  b) vyloučení všech účastníků zadávacího řízení, u nichž zjistí, že jsou naplněny důvody vyloučení podle § 48 odst. 2 nebo může prokázat naplnění důvodů pro nezpůsobilost podle § 48 odst. 5 písm. a) až c),

  c) hodnocení nabídek.

  (2) Po hodnocení nabídek zadavatel zavede jeho výsledky do elektronické aukce jako výchozí stav a vyzve všechny účastníky zadávacího řízení, aby podali nové aukční hodnoty do elektronické aukce. Výzva musí být zaslána účastníkům elektronické aukce elektronicky.

  (3) Výzva zadavatele podle odstavce 2 musí obsahovat veškeré informace nezbytné pro individuální připojení k elektronickým nástrojům použitým pro provedení elektronické aukce, datum a čas zahájení elektronické aukce. Pokud byly informace podle věty první uvedeny již v zadávací dokumentaci, postačí ve výzvě uvést odkaz na zadávací dokumentaci.

  (4) S výjimkou případů, kdy je jediným kritériem hodnocení nejnižší nabídková cena, musí výzva podle odstavce 2 obsahovat též

  a) výsledek hodnocení nabídky příslušného účastníka elektronické aukce a

  b) matematický vzorec, který se při elektronické aukci použije pro určení automatických změn pořadí na základě podaných nových aukčních hodnot a který musí zahrnovat všechna kritéria stanovená pro hodnocení nabídek.

  (5) Elektronická aukce nesmí být zahájena dříve než 2 pracovní dny po odeslání výzvy podle odstavce 2.

  (6) Elektronická aukce se může skládat z jednotlivých aukčních kol. O délce aukčních kol a dalších podrobnostech týkajících se jednotlivých aukčních kol je zadavatel povinen informovat účastníky elektronické aukce ve výzvě podle odstavce 2. Pro ukončení aukčních kol platí odstavec 8 písm. a) a b) obdobně.

  (7) Po celou dobu elektronické aukce je zadavatel povinen účastníkovi elektronické aukce zpřístupnit informaci o jeho aktuálním pořadí. Pokud si to zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci a určil způsob poskytnutí informací, může poskytovat také informace o aukčních hodnotách nebo o počtu účastníků aukce. Zadavatel může účastníkům elektronické aukce kdykoli v průběhu elektronické aukce oznámit počet účastníků elektronické aukce.

  (8) Elektronická aukce končí

  a) uplynutím předem stanovené doby,

  b) pokud zadavatel neobdrží po předem stanovenou dobu nové aukční hodnoty, které by měnily pořadí nabídek, nebo

  c) byl-li vyčerpán předem stanovený počet aukčních kol.
  Zpět na obsah Zákona o zadávání veřejných zakázek  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů