ZVLÁŠTNÍ POSTUPY, ČÁST ŠESTÁ

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.9.2016 (aktuální znění)  ČÁST ŠESTÁ

  ZVLÁŠTNÍ POSTUPY

  HLAVA I

  OBECNÉ USTANOVENÍ

  § 130

  Při postupu podle této části se § 42 až 44 použijí obdobně.

  HLAVA II

  RÁMCOVÁ DOHODA

  § 131

  Obecná ustanovení o rámcových dohodách

  (1) Rámcovou dohodou mezi sebou jeden nebo více zadavatelů a jeden nebo více dodavatelů ujednávají rámcové podmínky týkající se zejména ceny nebo jiných podmínek plnění veřejné zakázky, které jsou závazné po dobu trvání rámcové dohody.

  (2) Zadavatel může uzavřít rámcovou dohodu pouze na základě zadávacího řízení, které by byl oprávněn použít na veřejnou zakázku obdobného předmětu a předpokládané hodnoty.

  (3) Trvání vztahu z rámcové dohody nesmí být kromě výjimečných a řádně odůvodněných případů vztahujících se k předmětu rámcové dohody delší než 4 roky.

  (4) Nabídku na veřejnou zakázku zadávanou na základě rámcové dohody může podat pouze účastník rámcové dohody, který byl vyzván k podání nabídky.

  (5) Není-li dále stanoveno jinak, nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu podmínek rámcové dohody po dobu jejího trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona; § 222 se použije přiměřeně. Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu podmínek uvedených v rámcové dohodě ani při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody.

  § 132

  Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody

  (1) Pro postup v zadávacím řízení, jehož cílem je uzavření rámcové dohody, se použijí pravidla pro podlimitní nebo nadlimitní režim, není-li stanoveno v této části jinak.

  (2) V zadávací dokumentaci musí být jednoznačně definován zadavatel nebo okruh zadavatelů, kteří budou smluvní stranou rámcové dohody. Po dobu účinnosti rámcové dohody nesmí být rozšířen okruh zadavatelů či dodavatelů, jež jsou účastníky rámcové dohody. V zadávací dokumentaci je zadavatel povinen uvést, zda bude rámcová dohoda uzavřena s jedním nebo více účastníky zadávacího řízení.

  (3) V zadávací dokumentaci zadavatel uvede, zda veřejné zakázky na základě rámcové dohody uzavřené s více dodavateli budou zadány postupem

  a) s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody,

  b) bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, nebo

  c) kombinací postupů podle písmen a) a b).

  (4) Zadání veřejné zakázky postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody je možné tehdy,

  a) jsou-li všechny podmínky plnění veřejné zakázky obsaženy v rámcové dohodě a

  b) ze zadávací dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody je zřejmé, kterému účastníku rámcové dohody bude veřejná zakázka na základě rámcové dohody zadána.

  (5) Zadání veřejné zakázky postupem podle odstavce 3 písm. c) je možné tehdy, je-li v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody uveden způsob určení, které veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody budou zadávány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody a které postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody. V takovém případě zadavatel může vyzvat účastníky rámcové dohody k podání nabídek i na ty veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody, u nichž v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody uvedl, že tyto budou zadány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody.

  (6) Zadavatel nesmí požadovat od účastníků zadávacího řízení poskytnutí jistoty.

  (7) Zadavatel do 30 dnů od uzavření rámcové dohody nebo od zrušení zadávacího řízení odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212.

  § 133

  Výběr účastníků rámcové dohody

  (1) Při uzavírání rámcové dohody s více dodavateli postupuje zadavatel podle pravidel pro výběr dodavatele s tím, že zadavatel uzavře rámcovou dohodu alespoň s minimálním počtem dodavatelů, který uvedl v zadávací dokumentaci.

  (2) Není-li zadavatel schopen vybrat počet dodavatelů, který uvedl v zadávací dokumentaci z důvodu, že nebyl podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplnily požadavky stanovené zákonem či zadavatelem, může zadavatel uzavřít rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili, nebo zadávací řízení zrušit.

  (3) Uvedl-li zadavatel v zadávací dokumentaci, že hodlá uzavřít rámcovou dohodu s obnovením soutěže, nesmí uzavřít rámcovou dohodu s jedním dodavatelem.

  (4) Pokud dojde k vyloučení některého z vybraných dodavatelů, použije se § 125 ve vztahu ke všem vybraným dodavatelům obdobně.

  § 134

  Postup bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody

  (1) Při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody postupuje zadavatel podle podmínek stanovených v rámcové dohodě.

  (2) Při postupu podle odstavce 1 může zadavatel požádat účastníka rámcové dohody o doplnění nabídky, je-li to pro plnění veřejné zakázky nezbytné.

  § 135

  Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody

  (1) Při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody postupuje zadavatel tak, že

  a) písemně vyzve účastníky rámcové dohody k podání nabídek na základě podmínek uvedených v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody; tyto podmínky mohou být konkrétněji formulovány, je-li to pro plnění veřejné zakázky nezbytné,

  b) stanoví přiměřenou lhůtu pro podání nabídek,

  c) pro podání a otevírání nabídek použije ustanovení § 107 až 110 obdobně,

  d) zadavatel oznámí výběr dodavatele s odůvodněním všem účastníkům rámcové dohody, kteří podali nabídku,

  e) zadá veřejnou zakázku na základě rámcové dohody účastníku rámcové dohody vybranému na základě kritérií stanovených v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody.

  (2) Na nabídku se pohlíží, jako by nebyla podána, pokud

  a) účastník rámcové dohody v nabídce nabídl méně výhodné podmínky než v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody, nebo

  b) účastníci rámcové dohody podali společnou nabídku.

  (3) Zadavatel může uzavřít smlouvu i před uplynutím lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele.

  § 136

  Ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody

  (1) Pokud je doba trvání rámcové dohody delší než 1 rok, může zadavatel od dodavatelů, kteří jsou účastníky rámcové dohody, po uplynutí každého roku trvání rámcové dohody požadovat předložení dokladů o kvalifikaci. V takovém případě je zadavatel povinen stanovit dodavatelům lhůtu pro jejich předložení, a to alespoň v rozsahu, v jakém byla tato lhůta stanovena v původním zadávacím řízení.

  (2) Zadavatel může rovněž u účastníka rámcové dohody kdykoli v době trvání rámcové dohody prokázat naplnění důvodů nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 nebo 6.

  (3) Dodavatele, který nedoloží doklady podle odstavce 1 nebo u kterého zadavatel prokáže naplnění důvodů nezpůsobilosti podle odstavce 2, zadavatel nevyzývá k podání nabídky. Pokud dodavatel doloží doklady podle odstavce 1 později než v zadavatelem stanovené lhůtě, nebo prokáže obnovení své způsobilosti podle § 76 obdobně, zadavatel jej od tohoto okamžiku opět k podání nabídky vyzývá.

  § 137

  Oznámení o uzavření smlouvy

  Zadavatel odešle oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody k uveřejnění způsobem podle § 212 do 30 dnů od

  a) uzavření smlouvy, nebo

  b) konce každého čtvrtletí, pokud zadavatel výsledek uveřejňuje souhrnně.

  HLAVA III

  DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM

  § 138

  Obecná ustanovení

  (1) Zadavatel může zavést dynamický nákupní systém, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací. Zadavatel zavede dynamický nákupní systém v zadávacím řízení, ve kterém postupuje přiměřeně podle pravidel pro užší řízení. Zadavatel může rozdělit dynamický nákupní systém do kategorií, které jsou objektivně vymezeny na základě předmětu veřejných zakázek nebo jejich územního rozsahu.

  (2) V souvislosti s používáním dynamického nákupního systému nesmí být od dodavatelů požadována úplata.

  § 139

  Zavedení dynamického nákupního systému

  (1) V oznámení o zahájení zadávacího řízení zadavatel uvede také dobu trvání dynamického nákupního systému a označí, že se jedná o zavedení dynamického nákupního systému.

  (2) Lhůta pro doručení žádosti o účast nesmí být kratší než 30 dnů od zahájení zadávacího řízení, kterým se zavádí dynamický nákupní systém.

  (3) Zadavatel poskytne dodavatelům neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci, a to od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému až do ukončení trvání dynamického nákupního systému.

  (4) Zadavatel vymezí v zadávací dokumentaci náležitosti pro užší řízení a dále

  a) druh, předmět a předpokládanou hodnotu veřejných zakázek, které mají být zadávány v dynamickém nákupním systému,

  b) informaci o rozdělení do kategorií podle § 138 odst. 1 a kritéria pro zařazení do dynamického nákupního systému podle těchto kategorií, pokud je dynamický nákupní systém rozdělen na kategorie, a

  c) informace týkající se použitého elektronického nástroje a další technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci.

  (5) Zadavatel není oprávněn požadovat od účastníků zadávacího řízení poskytnutí jistoty.

  (6) Zadavatel posoudí soulad žádostí o účast, které obdržel ve lhůtě pro podání žádostí o účast, se zadávacími podmínkami. Zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení jeho účastníky, jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky, a ostatní účastníky zadávacího řízení zařadí do dynamického nákupního systému. Zařazení do dynamického nákupního systému zadavatel bez zbytečného odkladu oznámí účastníku zadávacího řízení.

  (7) Dynamický nákupní systém se považuje za zavedený v okamžiku, kdy

  a) všem účastníkům zadávacího řízení uplyne lhůta pro podání námitek proti vyloučení ze zadávacího řízení, pokud námitky nejsou podány,

  b) v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu podle § 251 odst. 2 nebo 3, pokud návrh není podán, nebo

  c) v případě podání návrhu podle § 251 odst. 1 nabude právní moci rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu.

  (8) Zadavatel do 30 dnů od zavedení dynamického nákupního systému odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212.

  (9) Zadavatel odešle oznámení o změně k uveřejnění způsobem podle § 212, pokud dojde ke

  a) změně doby trvání dynamického nákupního systému uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému, nebo

  b) ukončení dynamického nákupního systému.

  § 140

  Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému

  (1) Zadavatel umožní po celou dobu trvání dynamického nákupního systému každému dodavateli podat žádost o účast. Žádosti o účast doručené po zavedení dynamického nákupního systému zadavatel posoudí do 10 pracovních dnů od jejich doručení. Tuto lhůtu může zadavatel v odůvodněných případech prodloužit na 15 pracovních dnů.

  (2) Zadavatel odešle dodavateli oznámení o zařazení do dynamického nákupního systému nebo o jeho odmítnutí ve lhůtě podle odstavce 1. Odmítnutí zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému musí zadavatel odůvodnit.

  (3) Zadavatel může kdykoliv během doby trvání dynamického nákupního systému požadovat po dodavatelích zařazených v dynamickém nákupním systému předložení aktualizovaného jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli aktualizované jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky předložit do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti zadavatele. Pravidla pro předkládání dokladů podle § 45 a prokazování kvalifikace podle § 81 až 88 se použijí přiměřeně po celou dobu trvání dynamického nákupního systému. Zadavatel může rovněž u dodavatele zařazeného v dynamickém nákupním systému kdykoli v době trvání dynamického nákupního systému prokázat naplnění důvodů nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5.

  (4) Dodavatele, který nedoloží doklady podle odstavce 3 nebo u kterého zadavatel prokáže naplnění důvodů nezpůsobilosti, zadavatel nevyzývá k podání nabídky. Pokud dodavatel doloží doklady podle odstavce 3 později než v zadavatelem stanovené lhůtě, nebo prokáže obnovení své způsobilosti podle § 76 obdobně, zadavatel jej od tohoto okamžiku opět k podání nabídky vyzývá.

  § 141

  Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému

  (1) Před zadáním veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému zadavatel odešle všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému výzvu k podání nabídky. Byl-li dynamický nákupní systém rozdělen do kategorií, vyzve zadavatel dodavatele, kteří jsou zařazeni v kategorii odpovídající zahajované veřejné zakázce. Výzva k podání nabídek musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 6 k tomuto zákonu. Výzvu k podání nabídek nelze zaslat před zavedením dynamického nákupního systému.

  (2) Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 10 dnů od odeslání výzvy k podání nabídek. Zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. c) až e) může na základě písemného souhlasu všech dodavatelů zařazených do dynamického nákupního systému nebo do jeho příslušné kategorie tuto lhůtu zkrátit.

  (3) Zadavatel oznámí výběr dodavatele s odůvodněním všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému, kteří podali nabídku. Zadavatel zadá veřejnou zakázku v rámci dynamického nákupního systému dodavateli vybranému na základě kritérií uvedených ve výzvě k podání nabídek.

  (4) Zadavatel může uzavřít smlouvu i před uplynutím lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele.

  § 142

  Oznámení o uzavření smlouvy

  Zadavatel odešle oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému k uveřejnění způsobem podle § 212 do 30 dnů od

  a) uzavření smlouvy, nebo

  b) konce každého čtvrtletí, pokud zadavatel výsledek uveřejňuje souhrnně.

  HLAVA IV

  SOUTĚŽ O NÁVRH

  § 143

  (1) Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inspekčních služeb. Pro podání návrhu se použije § 107 obdobně.

  (2) Zadavatel použije soutěž o návrh, pokud má v úmyslu zadat veřejnou zakázku na služby v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění podle § 65; tento úmysl zadavatel uvede v oznámení o zahájení soutěže o návrh.

  (3) Soutěž o návrh zadavatel použije také, pokud

  a) je soutěž o návrh součástí zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby, nebo

  b) předpokládaná souhrnná hodnota cen, odměn nebo jiných plateb spojených s účastí v soutěži o návrh přesahuje 2 000 000 Kč; to neplatí v případech uvedených v § 29, 30, 158, 177 až 178 a 191.

  § 144

  Soutěžní podmínky soutěže o návrh

  (1) V soutěžních podmínkách soutěže o návrh zadavatel stanoví, zda bude postupovat formou otevřené nebo užší soutěže o návrh.

  (2) Soutěžní podmínky musí být uveřejněny na profilu zadavatele po celou lhůtu pro podání návrhů. Pro soutěžní podmínky se použijí ustanovení § 96 odst. 2 až 4 a § 99 obdobně. Vysvětlení soutěžních podmínek zadavatel uveřejní na profilu zadavatele alespoň 14 dní před uplynutím lhůty pro podání návrhů.

  (3) Soutěžní podmínky soutěže o návrh na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému musí obsahovat alespoň

  a) jméno, nebo jména a příjmení členů poroty,

  b) způsob označení soutěžních návrhů a jejich příloh pro zajištění anonymity,

  c) výši cen, odměn nebo jiných plateb, pokud jsou poskytovány,

  d) podmínky nakládání s právy k duševnímu vlastnictví, pokud návrh takové ochrany požívá,

  e) předpokládanou výši investičních nákladů, má- li být zadána veřejná zakázka na služby, a

  f) způsob uveřejnění návrhů.

  (4) Pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli se použije § 211 obdobně.

  § 145

  Otevřená soutěž o návrh

  (1) Zadavatel zahajuje otevřenou soutěž o návrh odesláním oznámení o zahájení soutěže o návrh k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání návrhů.

  (2) Lhůta pro podání návrhů nesmí být kratší než 35 dnů a u soutěže o návrh na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému 45 dnů ode dne odeslání oznámení o zahájení soutěže o návrh.

  § 146

  Užší soutěž o návrh

  (1) Zadavatel zahajuje užší soutěž o návrh odesláním oznámení o zahájení soutěže o návrh k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. Ustanovení § 58 se použije obdobně.

  (2) Lhůta pro podání žádostí o účast nesmí být kratší než 20 dnů ode dne odeslání oznámení o zahájení soutěže o návrh. Lhůta pro podání návrhů nesmí být kratší než 30 dnů a u soutěže o návrh na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému 45 dnů od odeslání výzvy k podání návrhů.

  (3) Zadavatel může uvést v oznámení o zahájení soutěže o návrh dodavatele, které vyzve k podání návrhů, pokud uvede alespoň 3 takové dodavatele.

  (4) Zadavatel posoudí soulad žádosti o účast se soutěžními podmínkami a provede na základě stanoviska poroty snížení počtu účastníků soutěže o návrh podle § 111 odst. 1 až 4 obdobně, pokud si tak vyhradil v oznámení o zahájení soutěže o návrh. Pokud zadavatel současně postupuje podle odstavce 3, nesmí být počet účastníků soutěže o návrh, kteří budou vyzváni k podání návrhu, uvedený v soutěžních podmínkách nižší než dvojnásobek počtu dodavatelů uvedených v oznámení o zahájení soutěže podle odstavce 3. Zadavatel vyloučí z účasti v soutěži o návrh účastníky, jejichž žádost o účast nesplňuje soutěžní podmínky nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků soutěže o návrh. Nevyloučené účastníky soutěže o návrh vyzve zadavatel k podání návrhů.

  § 147

  Snížení počtu návrhů

  Zadavatel si může v soutěžních podmínkách soutěže o návrh vyhradit, že soutěž proběhne ve více fázích s možností snížení počtu návrhů v jejím průběhu; ustanovení § 112 se použije obdobně.

  § 148

  Porota

  (1) Pro hodnocení návrhů zadavatel sestaví porotu z fyzických osob. Členové poroty nesmí být ve střetu zájmů podle § 44. Většina členů poroty musí být ve vztahu k zadavateli nezávislá. Nezávislými se rozumí členové poroty, kteří nejsou se zadavatelem v dlouhodobém obchodním, pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. Zadavatel si od všech členů poroty musí vyžádat čestné prohlášení o tom, že nejsou ve střetu zájmů, a v případě soutěže o návrh na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému souhlas členů poroty se soutěžními podmínkami.

  (2) Pokud zadavatel stanoví jako podmínku účasti v soutěži o návrh požadavky na profesní způsobilost dodavatelů podle § 77 odst. 2 písm. b) a c), musí nejméně polovina členů poroty mít požadovanou nebo rovnocennou kvalifikaci.

  (3) Pokud v průběhu soutěže o návrh dojde ke změně ve složení poroty, musí zadavatel zajistit, aby byly naplněny podmínky podle odstavců 1 a 2. V případě soutěže o návrh na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému oznámí zadavatel jména nově jmenovaných členů poroty všem účastníkům soutěže o návrh.

  (4) Zadavatel zajistí, aby porota hodnotila anonymní návrhy. Anonymita návrhů musí být vůči členům poroty zajištěna až do okamžiku, než porota dospěje ke stanovisku.

  (5) Porota vyhotoví o hodnocení návrhů zprávu, podepsanou jejími členy, v níž uvede pořadí návrhů sestavené na základě kritérií uvedených v oznámení o zahájení soutěže o návrh.

  (6) Účastníci soutěže o návrh mohou být v případě potřeby vyzváni porotou k odpovědi na dodatečné otázky, které porota zaznamená ve zprávě o hodnocení návrhů. Z rozhovoru mezi porotou a účastníky soutěže o návrh vyhotoví porota podrobný zápis.

  (7) Zadavatel je při výběru návrhu vázán stanoviskem poroty. Zadavatel rozhodne o novém hodnocení návrhů, pokud zjistí, že porota při hodnocení návrhů porušila postup stanovený tímto zákonem nebo soutěžními podmínkami soutěže o návrh. Nové hodnocení návrhů provede původní porota nebo zadavatel ustanoví novou porotu; vždy musí být dodržen požadavek na anonymitu návrhů. Důvody pro nové hodnocení návrhů připojí zadavatel k původní zprávě o hodnocení návrhů.

  § 149

  Oznámení o výběru návrhu

  (1) Zadavatel odešle oznámení o výběru návrhu všem účastníkům soutěže o návrh.

  (2) Je-li ze soutěže o návrh vyloučen účastník, který podal vybraný návrh, zadavatel může rozhodnout o výběru dalšího návrhu podle pořadí stanoveného ve zprávě o hodnocení návrhů.

  (3) Soutěž o návrh se považuje za ukončenou v okamžiku, kdy

  a) všem účastníkům soutěže o návrh uplyne lhůta pro podání námitek proti výběru návrhu, pokud námitky nejsou podány,

  b) v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu podle § 251 odst. 2 nebo 3, pokud návrh není podán, nebo

  c) v případě podání návrhu podle § 251 odst. 1 nabude právní moci rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu.

  (4) Zadavatel si může v soutěžních podmínkách soutěže o návrh vyhradit možnost zrušení soutěže o návrh před rozhodnutím poroty pouze, pokud současně stanoví podmínky pro odškodnění účastníků soutěže o návrh.

  § 150

  Oznámení o ukončení soutěže o návrh

  (1) Zadavatel do 30 dnů od zrušení nebo od ukončení soutěže o návrh odešle oznámení o výsledku soutěže o návrh k uveřejnění způsobem podle § 212.

  (2) V případě soutěže o návrh na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému zadavatel odešle dokumentaci o soutěži o návrh včetně stanoviska poroty a všech návrhů v elektronické podobě České komoře architektů34).


  34) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
  Zpět na obsah Zákona o zadávání veřejných zakázek

  Označení stránky: zvláštní postupy v zadávacím řízení

  Příbuzné stránky  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů