OBECNÁ USTANOVENÍ, HLAVA I

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.9.2016 (aktuální znění)  HLAVA I

  OBECNÁ USTANOVENÍ

  § 151

  Sektorová veřejná zakázka

  (1) Sektorovou veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, kterou zadává veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti.

  (2) Sektorovou veřejnou zakázkou je také veřejná zakázka, kterou zadává jiná osoba při výkonu relevantní činnosti, pokud

  a) relevantní činnost vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva podle § 152, nebo

  b) nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv.

  (3) Pro účely tohoto zákona se dominantním vlivem rozumí případ, kdy jedna osoba přímo nebo nepřímo

  a) drží většinový podíl na upsaném základním kapitálu jiné osoby,

  b) disponuje s většinou hlasovacích práv vyplývajících z podílu na jiné osobě, nebo

  c) může jmenovat více než polovinu členů statutárního nebo kontrolního orgánu jiné osoby.

  (4) Zadavatel postupuje při zadávání sektorové veřejné zakázky, která není koncesí, podle části čtvrté, páté, nebo šesté a použije také části první, druhou, desátou až třináctou, pokud není v této části stanoveno jinak. Při zadávání sektorové veřejné zakázky, která je koncesí, zadavatel postupuje podle části osmé.

  § 152

  Zvláštní nebo výhradní práva

  (1) Zvláštními nebo výhradními právy jsou práva udělená příslušným orgánem veřejné moci na základě právního předpisu, jejichž obsahem je vyhrazení výkonu relevantních činností vymezených v § 153 jedné nebo více osobám a která podstatně ovlivňují možnost jiných osob vykonávat tuto činnost.

  (2) Za zvláštní nebo výhradní práva se nepovažují taková práva, která byla udělena postupem, u něhož bylo zajištěno vhodné uveřejnění a jejichž udělení bylo založeno na objektivních kritériích. Za takový postup se považují zejména

  a) zadávací řízení umožňující účast neomezenému okruhu dodavatelů, nebo

  b) řízení podle jiných právních předpisů uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

  § 153

  Relevantní činnost

  (1) Relevantní činností se pro účely tohoto zákona rozumí

  a) v odvětví plynárenství

  1. poskytování nebo provozování přepravní nebo distribuční soustavy, těžebního plynovodu podle jiného právního předpisu35) v souvislosti s výrobou, přepravou nebo distribucí plynu, nebo

  2. dodávka plynu do přepravní nebo distribuční soustavy, těžebního plynovodu,

  b) v odvětví teplárenství

  1. poskytování nebo provozování soustavy zásobování tepelnou energií podle jiného právního předpisu35) v souvislosti s výrobou a rozvodem tepelné energie, nebo

  2. dodávka tepelné energie v soustavě zásobování tepelnou energií,

  c) v odvětví elektroenergetiky

  1. poskytování nebo provozování přenosové nebo distribuční soustavy podle jiného právního předpisu35) v souvislosti s výrobou, přenosem nebo distribucí elektřiny, nebo

  2. dodávka elektřiny do přenosové nebo distribuční soustavy,

  d) v odvětví vodárenství

  1. poskytování nebo provozování vodovodu podle jiného právního předpisu36), nebo

  2. dodávka pitné vody do vodovodu,

  e) činnost zadavatele vykonávajícího relevantní činnost podle odstavce 1 písm. d), pokud tato činnost souvisí s

  1. projekty děl vodního hospodářství, zavlažováním nebo odvodňováním půdy za předpokladu, že množství vody určené pro dodávky pitné vody představuje více než 20 % celkového množství vody, která má být takovými projekty nebo zavlažovacími či odvodňovacími zařízeními získána, nebo

  2. odvodem odpadních vod kanalizací nebo čištěním a úpravou odpadních vod,

  f) činnost související s poskytováním či provozováním sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v oblasti železniční, tramvajové, trolejbusové, veřejné autobusové nebo lanové dopravy (dále jen "dopravní síť"); dopravní síť se považuje za existující, pokud je činnost podle tohoto písmene poskytována za podmínek stanovených příslušnými správními orgány,

  g) činnost související s využíváním území pro účely provozování letišť pro letecké dopravce nebo přístavů, přístavišť nebo překladišť pro námořní dopravce a dopravce na vnitrozemských vodních cestách,

  h) činnost související s poskytováním

  1. poštovních služeb, které spočívají v podání, třídění, přepravě a dodávání poštovních zásilek bez ohledu na to, jde-li o základní služby37) nebo nikoliv; poštovní zásilkou se rozumí zásilka označená adresou bez ohledu na její hmotnost nebo hodnotu, nebo

  2. jiných než poštovních služeb, pokud jsou tyto služby poskytovány osobou, která poskytuje některou z poštovních služeb; pro účely tohoto ustanovení se jinými než poštovními službami rozumí služby bezprostředně související s poštovními službami včetně služeb předcházejících podání, jakož i služby následující po odeslání poštovní zásilky, zejména pak služby správy poštovní podatelny odesílatele nebo adresáta nebo služby týkající se zásilek neuvedených v bodu 1, zejména pak neadresné reklamní zásilky, nebo

  i) činnost související s využíváním území pro účely

  1. těžby ropy nebo zemního plynu, nebo

  2. průzkumu nebo těžby uhlí nebo jiných tuhých paliv.

  (2) Dodávkou se pro účely odstavce 1 rozumí výroba nebo jiná forma produkce a prodej.

  (3) Nejde-li o veřejného zadavatele, za relevantní činnost se pro účely tohoto zákona nepovažuje

  a) činnost podle odstavce 1 písm. a) nebo b), pokud

  1. se uskutečňuje z důvodu ekonomického využití tepelné energie nebo plynu vyrobených v důsledku jiné činnosti, než je činnost podle odstavce 1, a

  2. příjem z této činnosti nedosahuje více než 20 % průměrného obratu zadavatele za předcházející 3 roky včetně aktuálního roku,

  b) činnost podle odstavce 1 písm. c) nebo d), pokud zadavatel

  1. vyrábí elektřinu nebo pitnou vodu pro účely jiné činnosti, než je činnost podle odstavce 1, a

  2. jeho vlastní spotřeba činí alespoň 70 % průměrné celkové výroby elektřiny nebo pitné vody za předcházející 3 roky včetně aktuálního roku.


  35) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  36) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

  37) § 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.

  § 154

  Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti

  (1) Činnost, která je přímo vystavena hospodářské soutěži na trhu, na nějž není přístup omezen, se nepovažuje za relevantní činnost podle § 153, pokud tak Evropská komise rozhodla podle předpisu Evropské unie38).

  (2) Pokud existuje důvodný předpoklad splnění podmínek podle odstavce 1 pro vynětí některé relevantní činnosti, může věcně příslušné ministerstvo prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj nebo zadavatel vykonávající tuto relevantní činnost podat žádost o rozhodnutí v této věci Evropské komisi. Při podání žádosti Evropské komisi postupuje věcně příslušné ministerstvo nebo příslušný zadavatel podle předpisu Evropské unie39).

  (3) Věcně příslušné ministerstvo v případě požadavku zadavatele vykonávajícího příslušnou relevantní činnost posoudí, zda ve vztahu k této činnosti existuje důvodný předpoklad splnění podmínek podle odstavce 1.

  (4) Pokud žádost podává zadavatel, zašle kopii žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj a věcně příslušnému ministerstvu.

  (5) Pro účely odstavce 1 se má za to, že Evropská komise rozhodla o vynětí relevantní činnosti, pokud marně uplynula lhůta stanovená předpisem Evropské unie38) vydání takového rozhodnutí.


  38) Čl. 34 a 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.

  39) Rozhodnutí Komise 2005/15/ES ze dne 7. ledna 2005 o prováděcích pravidlech k postupu stanovenému v článku 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjektů působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

  § 155

  Zakázky zadávané přidruženým osobám

  (1) Přidruženou osobou se rozumí osoba, která má povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky40) zadavatelem nebo jiná osoba, která přímo nebo nepřímo

  a) může podléhat dominantnímu vlivu zadavatele,

  b) může vykonávat dominantní vliv nad zadavatelem, nebo

  c) podléhá dominantnímu vlivu stejné osoby jako zadavatel.

  (2) Za sektorovou veřejnou zakázku se nepovažuje zakázka zadaná zadavatelem přidružené osobě nebo společně několika zadavateli za účelem výkonu relevantní činnosti osobě přidružené k některému z těchto zadavatelů, jestliže se jedná o

  a) služby, přičemž alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby ze všech služeb, které tato osoba poskytovala v předchozích 3 letech, bylo dosaženo ve vztahu k zadavateli nebo osobám, k nimž je zadavatel přidruženou osobou,

  b) dodávky, přičemž alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby ze všech dodávek, které tato osoba poskytovala v předchozích 3 letech, bylo dosaženo ve vztahu k zadavateli nebo osobám, k nimž je zadavatel přidruženou osobou, nebo

  c) stavební práce, přičemž alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby ze všech stavebních prací, které tato osoba poskytovala v předchozích 3 letech, bylo dosaženo ve vztahu k zadavateli nebo osobám, k nimž je zadavatel přidruženou osobou.

  (3) Není-li možné stanovit průměrný obrat za předchozí 3 roky, jelikož přidružená osoba byla založena nebo prokazatelně zahájila svou činnosti později, postačí prokázat, zejména prostřednictvím plánů činnosti, že dosažení podmínek podle odstavce 2 je věrohodné.

  (4) Pokud jsou zadavateli poskytovány stejné nebo podobné dodávky, služby nebo stavební práce více než jednou přidruženou osobou, s nimiž tvoří podnikatelské seskupení, vypočte se podíl uvedený v odstavci 2 z celkového obratu za dodávky, celkového obratu za služby nebo celkového obratu za stavební práce dosaženého těmito přidruženými osobami.


  40) § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  § 156

  Zakázky zadávané společným podnikům

  Za sektorovou veřejnou zakázku se nepovažuje zakázka, která je zadána zadavatelem osobě, kterou založil výlučně s jinými zadavateli za účelem vykonávání relevantních činností nejméně na dobu 3 let, pokud je zakladatelským právním jednáním písemně stanoveno, že výlučná účast zakládajících zadavatelů v této osobě bude trvat nejméně 3 roky od jejího vzniku. To platí obdobně i v případě, že tato osoba zadává zakázku zadavatelům, kteří ji založili.

  § 157

  Sdělení Evropské komisi

  Zadavatel je v případě postupu podle § 155 a 156 povinen Evropské komisi na její žádost sdělit

  a) název všech osob zúčastněných na zadávání veřejné zakázky,

  b) předmět a cenu příslušných sektorových veřejných zakázek a

  c) skutečnosti, které Evropská komise považuje za nezbytné k prokázání splnění podmínek podle § 155 a 156.
  Zpět na obsah Zákona o zadávání veřejných zakázek  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů