ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, HLAVA II

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.9.2016 (aktuální znění)  HLAVA II

  ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

  § 158

  Zvláštní ustanovení pro výjimky pro sektorové veřejné zakázky

  (1) Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat sektorovou veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje finanční limit stanovený prováděcím právním předpisem podle § 25.

  (2) Vedle případů uvedených v § 29 není zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení sektorovou veřejnou zakázku také tehdy, jestliže

  a) nejde o centrálního zadavatele provádějícího centralizované zadávání a veřejná zakázka je zadávána za účelem dalšího prodeje nebo pronájmu třetím osobám, přičemž zadavatel nepožívá zvláštního nebo výhradního práva prodat nebo pronajmout předmět takové sektorové veřejné zakázky a jiné osoby mají možnost předmět sektorové veřejné zakázky dále bez omezení volně prodat nebo pronajmout za stejných podmínek jako zadavatel; zadavatel je povinen Evropské komisi na její žádost sdělit, na které kategorie věcí nebo činností se podle jeho názoru vztahuje tato výjimka,

  b) je zadávána za účelem

  1. jiným, než je výkon relevantní činnosti, nebo

  2. výkonu relevantní činnosti v zemích mimo Evropskou unii za podmínek, které nezahrnují fyzické využívání soustav nebo geografických oblastí Evropské unie;

  zadavatel sektorové veřejné zakázky je povinen Evropské komisi na její žádost sdělit, na které kategorie činností se podle jeho názoru vztahuje tato výjimka, nebo

  c) jde o sektorovou veřejnou zakázku na služby zadávanou osobě, která je veřejným zadavatelem nebo sdružením veřejných zadavatelů na základě výhradního práva podle jiných právních předpisů, které jsou slučitelné s právem Evropské unie.

  (3) Ustanovení § 29 písm. d), § 29 písm. i) bod 1, § 29 písm. l) bod 2, § 29 písm. p), s) se nepoužijí.

  § 159

  Výjimky pro dodávky vody, paliv nebo energie

  Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat sektorovou veřejnou zakázku, pokud vykonává

  a) relevantní činnost podle § 153 odst. 1 písm. d) a jde o nákup vody, nebo

  b) relevantní činnost podle § 153 odst. 1 písm. a), b), c) nebo i) a jde o

  1. dodávku paliv pro výrobu energie, nebo

  2. dodávku energie včetně dodávek na nákup podpůrných služeb podle jiného právního předpisu35).


  35) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  § 160

  Výjimka pro veřejného zadavatele poskytujícího poštovní služby

  Veřejný zadavatel vykonávající relevantní činnost podle § 153 odst. 1 písm. h) bodu 1 není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku, jde- li o

  a) služby spojené s elektronickou poštou a uskutečňované výhradně elektronickou cestou, zejména zabezpečený přenos zakódovaných dokumentů elektronickou cestou, služby správy adres nebo přenosu doporučené elektronické pošty,

  b) finanční služby, jejichž předmětem jsou bankovní činnosti, investiční služby, pojištění, doplňkové penzijní spoření nebo zajišťovací služby,

  c) filatelistické služby, nebo

  d) logistické služby spojující fyzické doručení nebo uskladnění s jinými nepoštovními činnostmi podle § 153 odst. 1 písm. h) bodu 2.

  § 161

  Zvláštní ustanovení pro volbu zadávacího řízení

  Při zadávání sektorové veřejné zakázky může zadavatel vždy použít jednací řízení s uveřejněním.

  § 162

  Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění

  (1) Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění za podmínek uvedených v § 63 odst. 1 bez ohledu na druh předcházejícího zrušeného zadávacího řízení.

  (2) Jednací řízení bez uveřejnění pro sektorovou veřejnou zakázku na dodávky může zadavatel použít také, jde-li o výhodnou koupi, kdy je při využití zvláště příznivé příležitosti dostupné po velmi krátkou dobu možné pořídit dodávky za cenu podstatně nižší, než jsou běžné tržní ceny.

  (3) Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud je sektorová veřejná zakázka zadávána pouze pro účely výzkumu, pokusu, studia nebo vývoje a pokud zadání takové veřejné zakázky není na újmu hospodářské soutěži při zadávání dalších zakázek; ustanovení § 64 písm. a) se nepoužije.

  (4) Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění za podmínek uvedených v § 64 písm. d) také, jde-li o veřejnou zakázku na služby.

  (5) Lhůty pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění stanovené v § 64 písm. b) a § 66 písm. d) se v případě sektorových veřejných zakázek nepoužijí.

  § 163

  Zvláštní ustanovení pro užší řízení a jednací řízení s uveřejněním

  (1) V užším řízení při zadávání sektorové veřejné zakázky může zadavatel před odesláním výzvy k podání nabídek provést snížení počtu účastníků zadávacího řízení podle § 111. Zadavatel v takovém případě vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky, kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení.

  (2) Zadavatel zadávající sektorovou veřejnou zakázku může stanovit na základě vzájemné dohody s účastníky zadávacího řízení a za podmínky, že bude pro všechny účastníky zadávacího řízení stejná, lhůtu pro podání

  a) nabídek v užším řízení, nebo

  b) předběžných nabídek v jednacím řízení s uveřejněním.

  (3) Nedohodne-li se zadavatel s účastníky zadávacího řízení podle odstavce 2, nesmí být lhůta pro podání nabídek nebo předběžných nabídek kratší než 10 dnů ode dne odeslání výzvy k podání nabídek.

  (4) Výzvu k podání žádosti o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním může zadavatel učinit prostřednictvím systému kvalifikace. V takovém případě

  a) odešle výzvu všem dodavatelům zařazeným do systému kvalifikace, nebo

  b) vyzve dodavatele k podání žádosti o účast prostřednictvím oznámení o zavedení systému kvalifikace, postupuje-li podle § 165.

  § 164

  Zvláštní ustanovení pro zahájení zadávacích řízení

  (1) Zadavatel při zadávání sektorové veřejné zakázky v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním může zahájit zadávací řízení také odesláním

  a) předběžného oznámení k uveřejnění způsobem podle § 212, pokud jím vyzývá k vyjádření předběžného zájmu, nebo

  b) oznámení o zavedení systému kvalifikace k uveřejnění způsobem podle § 212, pokud jím vyzývá k podání žádostí o účast v zadávacím řízení. V takovém případě lze předběžným oznámením nebo oznámením o zavedení systému kvalifikace splnit povinnosti, pro jejichž splnění tento zákon jinak vyžaduje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení.

  (2) V případě zahájení zadávacího řízení podle odstavce 1 uveřejní zadavatel zadávací dokumentaci s výjimkou formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu na profilu zadavatele ode dne uveřejnění předběžného oznámení nebo oznámení o zavedení systému kvalifikace nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

  § 165

  Systém kvalifikace

  (1) Pro účely zadávání sektorových veřejných zakázek může zadavatel zavést systém kvalifikace, do kterého zadavatel zařazuje kvalifikované dodavatele. Zadavatel může rozdělit systém kvalifikace do kategorií, které jsou objektivně vymezeny na základě předmětu veřejných zakázek nebo jejich územního rozsahu. Zadavatel vede písemný seznam dodavatelů zařazených do systému kvalifikace.

  (2) Zadavatel odešle oznámení o zavedení systému kvalifikace k uveřejnění způsobem podle § 212. V oznámení o zavedení systému kvalifikace zadavatel uvede jeho účel, způsob přístupu k pravidlům jeho fungování a dobu použitelnosti tohoto systému. V případě změny doby použitelnosti systému kvalifikace nebo jeho ukončení zadavatel odešle oznámení způsobem podle § 212.

  (3) Zadavatel, který zavedl nebo provozuje systém kvalifikace, zajistí, aby dodavatelé mohli kdykoliv požádat o zápis do tohoto systému.

  (4) Systém kvalifikace může zahrnovat různé kvalifikační stupně.

  (5) Zadavatel je oprávněn se souhlasem jiného zadavatele využívat jeho systém kvalifikace.

  (6) Prostřednictvím systému kvalifikace je zadavatel oprávněn odeslat výzvu k podání nabídek v užším řízení nebo předběžných nabídek v jednacím řízení s uveřejněním všem dodavatelům zařazeným v systému kvalifikace.

  § 166

  Vedení systému kvalifikace

  (1) Zadavatelé stanoví objektivní pravidla pro provoz systému kvalifikace a objektivní pravidla a důvody pro zařazení dodavatelů do systému nebo vyřazení z něj. Tato pravidla zadavatel poskytne dodavatelům na jejich žádost; § 36 odst. 8 se použije obdobně.

  (2) Pravidla pro provoz systému kvalifikace musí umožňovat prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Ustanovení § 83 a § 85 odst. 2 se použijí přiměřeně.

  (3) Zadavatel je oprávněn zapsání do systému kvalifikace podmínit platbou dodavatele, která musí být přiměřená vynaloženým nákladům.

  (4) V případě, že zadavatel stanoví rovněž pravidla týkající se technických specifikací, může zadavatel tyto technické specifikace aktualizovat. Aktualizovaná pravidla zadavatel oznámí všem dodavatelům zařazeným do systému kvalifikace.

  (5) O žádosti dodavatele o zařazení do systému kvalifikace zadavatel rozhodne do 4 měsíců od jejího podání. Tato lhůta může být do 2 měsíců od podání žádosti prodloužena s odůvodněním a s uvedením informace o datu rozhodnutí. O žádosti dodavatele musí být vždy rozhodnuto do 6 měsíců od jejího podání.

  (6) O zamítnutí žádosti dodavatele o zařazení do systému kvalifikace zadavatel informuje dodavatele do 15 dnů od rozhodnutí o žádosti s odůvodněním.

  (7) Dodavatel může být ze systému kvalifikace vyřazen pouze tehdy, pokud je mu odůvodnění vyřazení písemně oznámeno nejméně 15 dnů přede dnem vyřazení.

  § 167

  Zvláštní ustanovení o zadávacích podmínkách

  (1) Zadavatel při zadávání sektorové veřejné zakázky může stanovit i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté; ustanovení § 76 a § 81 až 88 se použijí obdobně. Zadavatel však nesmí zejména

  a) stanovit některým dodavatelům podmínky, které nejsou stanoveny jiným dodavatelům, nebo

  b) požadovat doklady, zkoušky nebo jiné údaje bez vážného důvodu opakovaně.

  (2) Pro zadavatele podle § 151 odst. 2 se ustanovení § 73 odst. 1 a odst. 2 písm. a) nepoužije.

  (3) V případě zadávacích řízení zahajovaných předběžným oznámením zadavatel poskytne na žádost dodavateli technické podmínky obvykle požadované v jím zadávaných sektorových veřejných zakázkách nebo technické podmínky, které má v úmyslu použít, případně odkaz na dokumenty, které má dodavatel již k dispozici.

  (4) Ustanovení § 97 písm. a) se při zadávání sektorových veřejných zakázek nepoužije.

  § 168

  Nabídky zahrnující dodávky ze třetích zemí

  (1) V případě sektorové veřejné zakázky na dodávky může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, je-li podíl hodnoty dodávek, včetně programového vybavení používaného v zařízeních telekomunikačních sítí, původem ze států, s nimiž Evropská unie neuzavřela dohodu zajišťující srovnatelný a účinný přístup pro dodavatele z Evropské unie na trhy těchto zemí, určený přímo použitelným předpisem Evropské unie41), vyšší než 50 % z celkové hodnoty nabízených dodávek. To neplatí, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva uzavřená Českou republikou stanoví jinak.

  (2) Je-li více nabídek z hlediska hodnotících kritérií rovnocenných, zadavatel upřednostní tu nabídku, kterou nemůže odmítnout podle odstavce 1. Nabídková cena takové nabídky se pro účely tohoto ustanovení považuje za rovnocennou, jestliže cenový rozdíl není vyšší než 3 %.

  (3) Odstavec 2 zadavatel nemusí použít, pokud by v jeho důsledku byl nucen pořizovat zařízení s odlišnými technickými parametry, než jsou parametry jeho stávajícího zařízení, což by mělo za následek neslučitelnost nebo technické obtíže při provozu a údržbě nebo nepřiměřené náklady.

  (4) Do podílu dodávek původem ze států uvedených v odstavci 1 se nezahrnují dodávky ze států, na které byla rozhodnutím Rady Evropské unie rozšířena oblast působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 201425)EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.


  41) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

  § 169

  Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody

  (1) Doba účinnosti rámcové dohody nesmí být v případě sektorových veřejných zakázek delší než 8 let, pokud nejde o výjimečné případy odůvodněné objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové dohody.

  (2) Při výběru dodavatelů sektorových veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody zadavatel postupuje podle podmínek a kritérií stanovených v rámcové dohodě. Ustanovení § 131 odst. 3, § 133 odst. 1 až 3, § 134 až 136 se nepoužijí.

  § 170

  Zvláštní ustanovení o zrušení zadávacího řízení

  Zadavatel, který zadává sektorovou veřejnou zakázku, může zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů podle § 127, pokud si tuto možnost vyhradil v zadávací dokumentaci. V takovém případě zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení uvede odůvodnění takového postupu.

  § 171

  Zvláštní ustanovení o dokumentaci zadávacího řízení

  Zadavatel odešle hlavní prvky dokumentace zadávacího řízení na vyžádání Evropské komisi.

  § 172

  Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele

  Pro písemnou zprávu zadavatele o sektorové veřejné zakázce se ustanovení § 217 odst. 2 písm. f), g), j), l), m) a n) nepoužijí.

  § 173

  Zvláštní ustanovení pro změnu závazku ze smlouvy

  Ustanovení § 222 odst. 5 písm. c) a § 222 odst. 6 písm. c) se pro změnu závazku ze smlouvy na sektorovou veřejnou zakázku nepoužijí.
  Zpět na obsah Zákona o zadávání veřejných zakázek

  Příbuzné stránky  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů