POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ, ČÁST OSMÁ

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.9.2016 (aktuální znění)  ČÁST OSMÁ

  POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ

  HLAVA I

  OBECNÁ USTANOVENÍ

  § 174

  Koncese

  (1) Podle této části zadavatel postupuje v případě veřejných zakázek, které jsou koncesemi na stavební práce nebo koncesemi na služby. Zadavatel dále použije část první, část druhou, část sedmou hlavu I a část desátou až třináctou, není-li dále stanoveno jinak.

  (2) Za zadání koncese na stavební práce se považuje uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel

  a) zadá poskytnutí činnosti podle § 14 odst. 3 písm. a), b) nebo c) dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu braní užitků vyplývajících z provozování stavby, která je výsledkem poskytnutých stavebních prací, nebo v tomto právu společně s platbou a

  b) na dodavatele přenáší provozní riziko spojené s braním užitků vyplývajících z provozování stavby.

  (3) Za zadání koncese na služby se považuje uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel

  a) zadá poskytnutí jiných činností než podle § 14 odst. 3 písm. a) až c), dodavateli, přičemž protiplnění spočívá v právu braní užitků vyplývajících z poskytování služeb, nebo v tomto právu společně s platbou a

  b) na dodavatele přenáší provozní riziko spojené s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb.

  (4) Má se za to, že došlo k přenesení provozního rizika podle odstavců 2 a 3, pokud dodavateli za běžných tržních podmínek není zaručena návratnost vynaložených investic nebo nákladů vzniklých při provozování stavby nebo poskytování služeb, jež jsou předmětem koncese. Může se jednat o riziko na straně poptávky, riziko na straně nabídky, nebo riziko na straně poptávky i nabídky. Může se jednat i o částečný přenos provozního rizika, pokud část provozního rizika přenesená na dodavatele zahrnuje skutečné vystavení výkyvům trhu tak, aby případné odhadované ztráty dodavateli nebyly pouze zanedbatelné.

  § 175

  Metody výpočtu předpokládané hodnoty koncese

  (1) Za předpokládanou hodnotu koncese se považuje celkový obrat dodavatele bez daně z přidané hodnoty za dobu trvání koncese vyplývající z protiplnění za stavební práce a služby, jež jsou předmětem koncese, jakož i za dodávky, jež s těmito stavebními pracemi a službami souvisejí.

  (2) Předpokládanou hodnotu koncese zadavatel stanoví k okamžiku zahájení zadávacího řízení.

  (3) Předpokládanou hodnotu koncese zadavatel stanoví metodou založenou na objektivních skutečnostech a blíže vymezenou v zadávací dokumentaci. Do předpokládané hodnoty koncese zadavatel zahrne zejména

  a) hodnotu případných opcí v jakékoli formě včetně prodloužení doby trvání koncese,

  b) příjem z plateb uhrazených uživateli předmětu koncese,

  c) platby nebo finanční výhody v jakékoli formě poskytnuté zadavatelem nebo jiným orgánem veřejné moci dodavateli, včetně náhrady za plnění závazku veřejné služby a veřejných investičních dotací,

  d) platby nebo hodnotu finanční výhody v jakékoli formě poskytnuté třetí stranou za plnění koncese,

  e) příjem z prodeje jakýchkoli aktiv, která jsou spojená s předmětem koncese,

  f) hodnotu všech dodávek, služeb nebo stavebních prací, které dodavateli pro plnění koncese poskytne zadavatel, nebo

  g) ceny nebo platby účastníkům zadávacího řízení.

  (4) Ustanovení § 16, § 18 odst. 3 a § 19 až 23 se při stanovení předpokládané hodnoty nepoužijí.

  HLAVA II

  PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ

  § 176

  Volba druhu zadávacího řízení

  (1) Koncese je zadavatel povinen zadat v koncesním řízení, nepoužije-li jiný druh zadávacího řízení podle § 55. Jednací řízení bez uveřejnění je zadavatel oprávněn použít pouze za splnění podmínek podle § 63 odst. 1 nebo 2.

  (2) Koncese na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu se zadávají ve zjednodušeném režimu podle § 129.

  (3) Sektorovou koncesí se rozumí koncese, kterou zadává zadavatel při výkonu relevantní činnosti.

  (4) Při zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, která je koncesí, zadavatel postupuje podle této části.

  § 177

  Zvláštní výjimky pro koncese

  (1) Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat koncesi, jde-li o

  a) koncesi na služby udělovanou dodavateli na základě výhradního práva, jež bylo uděleno na základě jiného právního předpisu, který transponuje některý z předpisů Evropské unie uvedený v příloze č. 5 k tomuto zákonu; zadavatel v takovém případě odešle oznámení o zadání koncese k uveřejnění postupem podle § 212, pokud Evropská komise není informována podle jiného právního předpisu. O udělení výhradního práva k výkonu některé z relevantních činností informuje zadavatel Evropskou komisi,

  b) koncesi na služby letecké dopravy založenou na vydání provozní licence ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie42),

  c) koncesi na veřejné služby v přepravě cestujících ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie43),

  d) koncesi na služby v oblasti loterií kódu CPV 92351100-7 udělovanou členským státem dodavateli na základě výhradního práva; udělení takového výhradního práva zadavatel uveřejní v Úředním věstníku Evropské unie,

  e) koncesi, kterou zadavatel uděluje za účelem výkonu svých činností v zemi mimo Evropskou unii za podmínek, které nezahrnují fyzické využívání soustav, sítí nebo území Evropské unie, nebo

  f) koncesi v oblasti obrany nebo bezpečnosti a jsou-li splněny podmínky uvedené v § 191 odst. 2 písm. a) až c), f) a g).

  (2) Při zadávání koncese zadavatel není oprávněn použít výjimku podle

  a) § 29 písm. b), c) nebo t), nejde-li o koncesi v oblasti obrany nebo bezpečnosti, nebo

  b) § 29 písm. a), e) až g) nebo r), jde-li o koncesi v oblasti obrany nebo bezpečnosti.


  42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění).

  43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70.

  § 178

  Koncese malého rozsahu

  Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat koncesi malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 20 000 000 Kč; ustanovení § 27 a 31 se nepoužijí.

  § 179

  Doba trvání koncese

  (1) Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví dobu trvání koncese, přičemž smlouvu na koncesi lze uzavřít pouze na dobu určitou.

  (2) Pokud doba trvání smlouvy přesahuje 5 let, musí zadavatel stanovit tuto dobu tak, aby nepřesáhla dobu, za kterou lze předpokládat návratnost investic vynaložených dodavatelem k dosažení účelu smlouvy. Tyto investice zahrnují počáteční investice a investice v průběhu trvání smlouvy.

  (3) V případě, že doba trvání smlouvy přesahuje 5 let, musí zadavatel dobu trvání smlouvy písemně odůvodnit v zadávací dokumentaci.

  HLAVA III

  KONCESNÍ ŘÍZENÍ

  § 180

  Postup v koncesním řízení

  (1) Zadavatel zahajuje koncesní řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

  (2) Zadavatel zahajuje koncesní řízení odesláním výzvy k jednání nebo zahájením jednání s dodavatelem, pokud mu nepředcházelo odeslání výzvy, pokud jsou splněny podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 1 a 2.

  (3) Bližší podmínky pro průběh koncesního řízení stanoví zadavatel. Koncesní řízení může probíhat ve více fázích. Pokud nabídky nebo předběžné nabídky nejsou zadavatelem vyžadovány v oznámení o zahájení zadávacího řízení, může zadavatel vyzvat účastníky zadávacího řízení k jejich podání výzvou. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek; v takovém případě se ustanovení § 111 a 112 použijí obdobně a zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky, kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo počtu předběžných nabídek.

  (4) Zadavatel je oprávněn s účastníky zadávacího řízení jednat.

  (5) Pro zadávací dokumentaci a zadávací podmínky se použije § 96 až 100 obdobně. Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim.

  (6) Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit i jiná kritéria kvalifikace, než jsou uvedena v části čtvrté; ustanovení § 76 a § 81 až 88 se použijí obdobně. Veřejný zadavatel musí v koncesním řízení požadovat prokázání základní způsobilosti podle § 74.

  (7) V zadávací dokumentaci zadavatel označí, které požadavky na plnění koncese představují minimální technické podmínky, které musí nabízená plnění splňovat, jakož i plánovaný průběh řízení.

  (8) Pro účast poddodavatelů platí § 105 obdobně.

  (9) Zadavatel je oprávněn v průběhu jednání změnit nebo doplnit zadávací podmínky s výjimkou kritérií hodnocení a minimálních technických podmínek. Změněné zadávací podmínky musí nadále splňovat podmínky pro postup podle této části zákona a předmět koncese nelze změnit tak, že by to umožnilo účast jiných dodavatelů.

  (10) Zadavatel v průběhu jednání neposkytuje informace účastníkům řízení diskriminačním způsobem. Důvěrné informace podle § 218 odst. 1 je zadavatel oprávněn sdělit ostatním účastníkům zadávacího řízení pouze na základě písemného souhlasu účastníka zadávacího řízení uděleného ve vztahu ke konkrétní informaci.

  § 181

  Lhůty

  (1) Lhůta k podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast, pokud jsou vyžádány v oznámení o zahájení zadávacího řízení, nesmí být kratší než 25 dnů od zahájení koncesního řízení.

  (2) Pokud zadavatel vyzývá k podání předběžných nabídek později než v oznámení o zahájení zadávacího řízení, lhůta pro podání předběžných nabídek nesmí být kratší než 22 dnů ode dne odeslání výzvy k podání předběžných nabídek.

  (3) Lhůta podle odstavce 1 musí být prodloužena o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje podle § 213.

  § 182

  Technické podmínky

  (1) Technické podmínky jsou požadavky na vlastnosti předmětu koncesí na stavební práce nebo koncesí na služby, které zadavatel stanoví prostřednictvím

  a) parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny,

  b) odkazu na normy nebo technické dokumenty, nebo

  c) odkazu na štítky.

  (2) Technické podmínky mohou rovněž odkazovat na konkrétní výrobní proces nebo metodu poskytování požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb nebo na konkrétní proces spojený s jinou fází jejich životního cyklu, a to i tehdy, kdy uvedené faktory nejsou součástí jejich věcné podstaty, za podmínky, že souvisejí s předmětem koncese a jsou přiměřené k její hodnotě i cílům.

  (3) Technické podmínky mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí, úroveň kvality, uzpůsobení pro všechny požadavky včetně přístupnosti pro zdravotně postižené osoby a posouzení shody, výkon, bezpečnost nebo rozměry, terminologii, symboly, přezkoušení a zkušební metody, značení a štítkování nebo návod k použití.

  (4) Není-li to odůvodněno předmětem koncese, zadavatel nesmí v zadávacích podmínkách použít přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky a tím zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky. Takový odkaz lze připustit v případech, pokud stanovení technických podmínek podle odstavce 1 nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Každý takový odkaz zadavatel doplní slovy "nebo rovnocenný".

  (5) Jestliže zadavatel stanoví technické podmínky s využitím odkazu na normy nebo technické dokumenty, nesmí odmítnout nabídku z důvodu, že nabízené stavební práce nebo služby nejsou v souladu s takto stanovenými podmínkami, pokud dodavatel prokáže, že nabízené stavební práce nebo služby splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené takovými technickými podmínkami.

  § 183

  Hodnocení nabídek v koncesním řízení

  (1) Kritéria hodnocení zadavatel uvede v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání nabídek. Ustanovení § 114 až 118 se použijí obdobně. Zadavatel může vždy postupovat podle § 115 odst. 2. Jako kritéria kvality zadavatel může stanovit i jiná kritéria, než jsou uvedena v § 116, pokud jsou založena na objektivních skutečnostech vztahujících se k osobě dodavatele nebo k předmětu koncese. Pro postup při hodnocení nabídek se použije § 119 obdobně.

  (2) Pokud zadavatel obdrží nabídku, v níž je navrženo výjimečné inovativní řešení, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, může změnit pořadí kritérií hodnocení za účelem zohlednění tohoto inovativního řešení.

  (3) V případě změny podle odstavce 2 zadavatel oznámí všem účastníkům zadávacího řízení změnu pořadí kritérií hodnocení podle důležitosti a odešle

  a) nové oznámení o zahájení zadávacího řízení, pokud byla kritéria hodnocení stanovena v oznámení o zahájení zadávacího řízení, nebo

  b) novou výzvu k podání nabídek, pokud byla kritéria hodnocení stanovena ve výzvě; v těchto případech musí být dodrženy lhůty podle § 181.

  § 184

  Výběr dodavatele a ukončení koncesního řízení

  (1) Pro výběr dodavatele a ukončení koncesního řízení se použijí § 122 až 127 obdobně.

  (2) Zadavatel zruší koncesní řízení, pokud hodnota koncese podle nabídky vybraného dodavatele

  a) překračuje finanční limit stanovený nařízením vlády a současně přesahuje o více než 20 % předpokládanou hodnotu koncese stanovenou před zahájením koncesního řízení a

  b) neuveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku Evropské unie.

  § 185

  Oznámení o výsledku koncesního řízení

  Zadavatel do 48 dnů od uzavření smlouvy odešle oznámení o výsledku koncesního řízení k uveřejnění způsobem podle § 212.

  HLAVA IV

  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K UZAVŘENÍ A ZMĚNĚ SMLOUVY

  § 186

  Stanovisko Ministerstva financí

  (1) K uzavření smlouvy veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. d) nebo e), je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje, ovládá nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, nebo ke změně závazku ze smlouvy je veřejný zadavatel v případě koncesí povinen vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí. O stanovisko ke změně závazku ze smlouvy se žádá, pokud se navrhované změny závazku týkají výše finančních závazků žadatele.

  (2) Žádost o stanovisko podle odstavce 1 obsahuje kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu rovněž vybrané údaje smlouvy nebo jejich změny, odůvodnění podle § 179 odst. 3, ekonomický rozbor dopadů uzavření smlouvy nebo změny závazku ze smlouvy na ekonomickou situaci veřejného zadavatele, včetně údajů o stavu zadluženosti veřejného zadavatele, které jsou nezbytné pro posouzení jeho schopnosti dostát závazkům ze smlouvy; náležitosti obsahu žádosti stanoví vyhláška Ministerstva financí. Ministerstvo financí při posuzování žádosti nemůže hodnotit žádné jiné skutečnosti než ty, které jsou podle odstavce 5 rozhodné pro posouzení žádosti.

  (3) Žádost o stanovisko k uzavření nebo změně závazku ze smlouvy za sebe i za ostatní veřejné zadavatele uvedené v odstavci 1 předkládá územní samosprávný celek.

  (4) Není-li žádost úplná, může si Ministerstvo financí vyžádat její doplnění a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu.

  (5) Ministerstvo financí žádost o stanovisko posoudí z hlediska možných dopadů přijímaných závazků obsažených ve smlouvě a jejich vlivu na ekonomickou situaci veřejného zadavatele uvedeného v odstavci 1 nebo na mezinárodní závazky České republiky.

  (6) Pokud se Ministerstvo financí nevyjádří do 2 měsíců od doručení úplné žádosti, platí, že nemá k uzavření nebo změně závazku ze smlouvy námitek.
  Zpět na obsah Zákona o zadávání veřejných zakázek

  Příbuzné stránky  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů