Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. - seznam paragrafů, stránka 2

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.9.2016 (aktuální znění)
  § 51 Ukončení zadávacího řízení (1) Zadávací řízení je ukončeno uzavřením smlouvy, rámcové dohody, zavedením dynamického nákupního systému nebo v okamžiku uvedeném v odstavci 2 v případě zrušení zadávacího řízení. (2) V případě zrušení zadávacího ...
  § 52 Volba druhu zadávacího řízení Pro zadání veřejné zakázky v podlimitním režimu může zadavatel použít a) zjednodušené podlimitní řízení s výjimkou ve řejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 50 000 000 Kč, nebo b) ...
  § 53 Zjednodušené podlimitní řízení (1) Zadavatel zahajuje zjednodušené podlimitní řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214, kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky. Zadavatel může výzvu po jejím
  § 54 Lhůty pro podlimitní veřejné zakázky (1) Lhůtu pro podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení zadavatel stanoví v délce nejméně 11 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení. (2) Lhůtu pro podání nabídek v otevřeném řízení zadavatel ...
  § 55 Pro zadání veřejné zakázky v nadlimitním režimu může zadavatel použít otevřené řízení nebo užší řízení a za splnění dále uvedených podmínek také jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem nebo ...
  § 56 (1) Zadavatel zahajuje otevřené řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky. (2) Zadavatel nesmí s účastníky zadávacího řízení o podaných ...
  § 57 Lhůty v otevřeném řízení (1) Zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek v otevřeném řízení na nejméně 30 dnů od zahájení zadávacího řízení. Lhůta pro podání nabídek musí být prodloužena a) o 5 dnů, jestliže zadavatel neumožní podávat nabídky ...
  § 58 (1) Zadavatel zahajuje užší řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. (2) Zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. c) až e) může užší ...
  § 59 Lhůty v užším řízení (1) Zadavatel stanoví lhůtu pro podání žádosti o účast na nejméně 30 dnů od zahájení užšího řízení nebo od odeslání výzvy k podání žádosti o účast, pokud je užší řízení zahájeno odesláním předběžného oznámení. (2) ...
  § 60 Podmínky použití (1) Zadavatel může použít jednací řízení s uveřejněním, pokud a) potřeby zadavatele nelze uspokojit bez úpravy na trhu dostupných plnění, b) součástí plnění veřejné zakázky je návrh řešení nebo inovativní řešení, c) veřejná ...
  § 61 Postup v řízení (1) Zadavatel zahajuje jednací řízení s uveřejněním odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. (2) Zadavatel podle § 4 ...
  § 62 Lhůty v jednacím řízení s uveřejněním (1) Zadavatel stanoví lhůtu pro podání žádosti o účast na nejméně 30 dnů od zahájení jednacího řízení s uveřejněním nebo od odeslání výzvy k podání žádosti o účast, pokud je jednací řízení s uveřejněním ...
  § 63 Obecné podmínky použití (1) Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu otevřenému řízení, užšímu řízení nebo zjednodušenému podlimitnímu řízení, v němž a) nebyly podány ...
  § 64 Podmínky použití pro veřejné zakázky na dodávky V případě veřejné zakázky na dodávky může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění také, pokud a) je dodávané zboží vyráběno pouze pro účely výzkumu, pokusu, studia nebo vývoje; taková ...
  § 65 Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby (1) V případě veřejné zakázky na služby může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění rovněž, pokud je veřejná zakázka zadávána v návaznosti na soutěž o návrh podle § 143, podle jejíchž ...
  § 66 Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby nebo stavební práce V případě veřejné zakázky na služby nebo stavební práce může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění rovněž, pokud jde o nové služby nebo nové stavební práce spočívající
  § 67 Postup v řízení (1) Zadavatel zahajuje jednací řízení bez uveřejnění odesláním výzvy k jednání, výzvy k podání nabídek nebo zahájením jednání s dodavatelem. (2) V jednacím řízení bez uveřejnění jedná zadavatel o uzavření smlouvy. Zadavatel ...
  § 68 (1) Zadavatel je oprávněn použít řízení se soutěžním dialogem za splnění podmínek uvedených v § 60. (2) Zadavatel zahajuje řízení se soutěžním dialogem odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým ...
  § 69 Průběh soutěžního dialogu (1) Zadavatel s účastníky zadávacího řízení vede soutěžní dialog s cílem nalézt řešení způsobilá splnit potřeby zadavatele (dále jen "řešení"). (2) Zadavatel může během soutěžního dialogu projednat veřejnou zakázku ze
  § 70 Podmínky použití (1) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v řízení o inovačním partnerství, pokud nelze potřebu vývoje inovativní dodávky nebo služby nebo inovativních stavebních prací a následné koupě výsledných dodávek, služeb nebo ...
  § 71 Fáze inovačního partnerství (1) Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezí fáze inovačního partnerství, které sledují posloupnost kroků v procesu výzkumu a vývoje a následného poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací. Zadavatel stanoví ...
  § 72 Postup v řízení (1) Řízení o inovačním partnerství zahajuje zadavatel odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. (2) Zadavatel
  § 73 (1) V nadlimitním režimu musí zadavatel požadovat prokázání základní způsobilosti podle § 74. (2) V nadlimitním režimu zadavatel a) musí s výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění požadovat prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a ...
  § 74 Základní způsobilost (1) Způsobilým není dodavatel, který a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin ...
  § 75 Prokázání základní způsobilosti (1) Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a), b) potvrzení příslušného finančního
  § 76 Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení (1) Účastník zadávacího řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti podle § 74 nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 a 6 obnovil svou způsobilost k účasti v
  § 77 Profesní způsobilost (1) Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. (2) ...
  § 78 Kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání (1) Zadavatel může požadovat, aby minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, a to ...
  § 79 Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání (1) Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v ...
  § 80 Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení (1) Pokud zadavatel pro účely prokázání kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. e) požaduje splnění norem pro zajištění jakosti včetně norem týkajících se přístupnosti ...
  § 81 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
  § 82 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.
  § 83 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (1) Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím ...
  § 84 Společné prokazování kvalifikace Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit bližší pravidla pro prokazování profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace, pokud se dodavatelé účastní zadávacího
  § 85 Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele (1) Zadavatel může požadovat, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 jeho poddodavatelů. V takovém případě
  § 86 Doklady o kvalifikaci (1) Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis). (2) Pokud zadavatel nestanoví v zadávací ...
  § 87 Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky (1) Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím
  § 88 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení (1) Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu ...
  § 89 (1) Technické podmínky jsou požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanoví prostřednictvím a) parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, b) odkazu na ...
  § 90 Normy nebo technické dokumenty (1) Pokud zadavatel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, použije je v tomto pořadí a) české technické normy 28) přejímající evropské normy přijaté evropskými ...
  § 91 (1) Jestliže zadavatel stanoví technické podmínky s využitím odkazu na normy nebo technické dokumenty podle § 90 odst. 1 nebo 2, nesmí odmítnout nabídku z důvodu, že nabízené dodávky, služby nebo stavební práce nejsou v souladu s takto ...
  § 92 Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce (1) Má se za to, že technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, pokud zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce ...
  § 93 Podmínky přístupnosti (1) Pokud je předmět plnění veřejné zakázky určen k užívání fyzickými osobami, zadavatel při stanovení technické specifikace zohlední přístupnost předmětu veřejné zakázky osobám se zdravotním postižením, neznemožňují-li ...
  § 94 Štítky (1) Jestliže má zadavatel požadavky na vlastnosti dodávek, služeb nebo stavebních prací například z hlediska environmentálního nebo sociálního, může v zadávací dokumentaci požadovat předložení určitého osvědčení, že příslušné stavební ...
  § 95 Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady Zadavatel může jako doklad o shodě s požadavky nebo kritérii uvedenými v zadávací dokumentaci požadovat předložení zkušebních protokolů nebo osvědčení vydaných osobou, která vykonává činnosti v ...
  § 96 Dostupnost zadávací dokumentace (1) Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci s výjimkou formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ...
  § 97 Prohlídka místa plnění Umožní-li zadavatel prohlídku místa plnění, v zadávací dokumentaci a) určí dobu prohlídky tak, aby bylo možné prohlídku uskutečnit nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, b) stanoví lhůtu ...
  § 98 Vysvětlení zadávací dokumentace (1) Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to a) nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání ...
  § 99 Změna nebo doplnění zadávací dokumentace (1) Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo nabídek. Změna nebo doplnění zadávací ...
  § 100 Vyhrazené změny závazku (1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou ...  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů