Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. - seznam paragrafů, stránka 3

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.9.2016 (aktuální znění)
  § 101 Rozdělení veřejné zakázky na části (1) Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci rozdělí veřejnou zakázku na části, postupuje zadavatel při výběru dodavatele v každé části odděleně, pokud není dále stanoveno jinak. (2) Zadavatel v oznámení o ...
  § 102 Varianty (1) Připouští-li to povaha předmětu veřejné zakázky, zadavatel může připustit nebo požadovat předložení variant nabídky, předběžné nabídky nebo řešení; v opačném případě nejsou varianty možné. (2) Zadavatel může připustit nebo ...
  § 103 Podmínky sestavení a podání nabídek (1) Mají-li být hodnoceny nabídky, zadavatel v zadávací dokumentaci a) musí požadovat předložení údajů, dokumentů, vzorků nebo modelů, které potřebuje k hodnocení nabídek podle § 114, b) musí požadovat ...
  § 104 Další podmínky pro uzavření smlouvy (1) Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat od vybraného dodavatele jako další podmínky pro uzavření smlouvy a) předložení dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo ...
  § 105 Využití poddodavatele (1) Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby účastník zadávacího řízení v nabídce a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo b) předložil seznam poddodavatelů, pokud
  § 106 Platby poddodavatelům Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit podmínky, při jejichž splnění budou na žádost poddodavatele převedeny splatné částky úhrady veřejné zakázky přímo poddodavateli, tím nejsou dotčeny jiné právní předpisy.
  § 107 Nabídky (1) Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje (dále jen "nabídka v elektronické podobě") nebo v listinné podobě. (2) Nabídka v listinné podobě musí být ...
  § 108 Otevírání nabídek (1) Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení. (2) Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
  § 109 Otevírání nabídek v elektronické podobě (1) Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. (2) Zadavatel ...
  § 110 Otevírání nabídek v listinné podobě (1) Otevírání nabídek podaných v listinné podobě se provede formou otevírání obálek s nabídkami, kterého se mají právo účastnit účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. ...
  § 111 Snížení počtu účastníků zadávacího řízení (1) Zadavatel může snížit počet účastníků zadávacího řízení, pokud tak stanoví v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě uvedené v příloze č. 6 a současně uvede minimální počet účastníků ...
  § 112 Snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení (1) Zadavatel může snížit počet předběžných nabídek v jednacím řízení s uveřejněním nebo řešení v řízení se soutěžním dialogem, pokud tak stanoví v zadávací dokumentaci a současně uvede kritéria ...
  § 113 Mimořádně nízká nabídková cena (1) Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zadavatel provede před odesláním oznámení o výběru dodavatele. (2) Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit a) cenu nebo náklady, které bude považovat za ...
  § 114 (1) Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. (2) Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů ...
  § 115 Pravidla pro hodnocení nabídek (1) Zadavatel musí v zadávací dokumentaci stanovit pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují a) kritéria hodnocení, b) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a c) váhu nebo jiný matematický ...
  § 116 Kritéria kvality (1) Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky. (2) Kritériem ...
  § 117 Náklady životního cyklu Náklady životního cyklu musí zahrnovat nabídkovou cenu a mohou zahrnovat a) náklady zadavatele nebo jiných uživatelů v průběhu životního cyklu předmětu veřejné zakázky, kterými mohou být zejména 1. ostatní pořizovací ...
  § 118 Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu (1) V případě, že do hodnocení nabídek jsou zahrnuty náklady životního cyklu, uvede zadavatel v zadávací dokumentaci údaje, které mají účastníci zadávacího řízení poskytnout, a metodu, kterou ...
  § 119 (1) Zadavatel provede hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci. (2) Zadavatel pořídí písemnou zprávu o hodnocení nabídek, ve které uvede a) identifikaci zadávacího řízení, b) fyzické osoby, které
  § 120 Podmínky použití elektronické aukce (1) Zadavatel si může v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5 vyhradit, že po hodnocení nabídek provede elektronickou aukci. V takovém případě ...
  § 121 Průběh elektronické aukce (1) Před zahájením elektronické aukce je zadavatel povinen provést a) posouzení, zda nabídky odpovídají zadávacím podmínkám, b) vyloučení všech účastníků zadávacího řízení, u nichž zjistí, že jsou naplněny důvody ...
  § 122 Výběr dodavatele (1) Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek nebo výsledku elektronické aukce, pokud byla použita.
  § 123 Oznámení o výběru dodavatele Zadavatel odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení. S výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění a zadávacího řízení, v němž je ...
  § 124 (1) Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu. (2) Vybraného dodavatele, který nesplnil povinnost podle odstavce 1, může zadavatel ze zadávacího ...
  § 125 Postup po vyloučení vybraného dodavatele (1) Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek nebo ...
  § 126 Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zadavatel odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 do 30 dnů od uzavření smlouvy, rámcové dohody nebo zavedení dynamického nákupního systému.
  § 127 Důvody zrušení zadávacího řízení (1) Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení. (2) Zadavatel může zrušit ...
  § 128 Sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení (1) Zadavatel je povinen do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odeslat písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího řízení. (2) Zadavatel do 30 ...
  § 129 (1) Ve zjednodušeném režimu zadává zadavatel veřejné zakázky, včetně koncesí podle § 174, na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. To platí i v případě, že součástí předmětu veřejné zakázky jsou i služby v ...
  § 130 Při postupu podle této části se § 42 až 44 použijí obdobně.
  § 131 Obecná ustanovení o rámcových dohodách (1) Rámcovou dohodou mezi sebou jeden nebo více zadavatelů a jeden nebo více dodavatelů ujednávají rámcové podmínky týkající se zejména ceny nebo jiných podmínek plnění veřejné zakázky, které jsou ...
  § 132 Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody (1) Pro postup v zadávacím řízení, jehož cílem je uzavření rámcové dohody, se použijí pravidla pro podlimitní nebo nadlimitní režim, není-li stanoveno v této části jinak. (2) V zadávací dokumentaci ...
  § 133 Výběr účastníků rámcové dohody (1) Při uzavírání rámcové dohody s více dodavateli postupuje zadavatel podle pravidel pro výběr dodavatele s tím, že zadavatel uzavře rámcovou dohodu alespoň s minimálním počtem dodavatelů, který uvedl v ...
  § 134 Postup bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody (1) Při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody postupuje zadavatel podle podmínek stanovených v rámcové dohodě. ...
  § 135 Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody (1) Při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody postupuje zadavatel tak, že a) písemně vyzve účastníky rámcové ...
  § 136 Ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody (1) Pokud je doba trvání rámcové dohody delší než 1 rok, může zadavatel od dodavatelů, kteří jsou účastníky rámcové dohody, po uplynutí každého roku trvání rámcové dohody požadovat předložení ...
  § 137 Oznámení o uzavření smlouvy Zadavatel odešle oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody k uveřejnění způsobem podle § 212 do 30 dnů od a) uzavření smlouvy, nebo b) konce každého čtvrtletí, pokud zadavatel výsledek uveřejňuje ...
  § 138 Obecná ustanovení (1) Zadavatel může zavést dynamický nákupní systém, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, ...
  § 139 Zavedení dynamického nákupního systému (1) V oznámení o zahájení zadávacího řízení zadavatel uvede také dobu trvání dynamického nákupního systému a označí, že se jedná o zavedení dynamického nákupního systému. (2) Lhůta pro doručení žádosti o
  § 140 Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému (1) Zadavatel umožní po celou dobu trvání dynamického nákupního systému každému dodavateli podat žádost o účast. Žádosti o účast doručené po zavedení dynamického nákupního systému zadavatel
  § 141 Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému (1) Před zadáním veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému zadavatel odešle všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému výzvu k podání nabídky. Byl-li dynamický ...
  § 142 Oznámení o uzavření smlouvy Zadavatel odešle oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému k uveřejnění způsobem podle § 212 do 30 dnů od a) uzavření smlouvy, nebo b) konce každého čtvrtletí, pokud zadavatel výsledek uveřejňuje ...
  § 143 (1) Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele směřující k získání návrhu, kterým je zejména plán nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, technických a inspekčních služeb. Pro podání návrhu se použije § ...
  § 144 Soutěžní podmínky soutěže o návrh (1) V soutěžních podmínkách soutěže o návrh zadavatel stanoví, zda bude postupovat formou otevřené nebo užší soutěže o návrh. (2) Soutěžní podmínky musí být uveřejněny na profilu zadavatele po celou lhůtu pro
  § 145 Otevřená soutěž o návrh (1) Zadavatel zahajuje otevřenou soutěž o návrh odesláním oznámení o zahájení soutěže o návrh k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání návrhů. (2) Lhůta pro podání návrhů ...
  § 146 Užší soutěž o návrh (1) Zadavatel zahajuje užší soutěž o návrh odesláním oznámení o zahájení soutěže o návrh k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. Ustanovení § 58 se použije ...
  § 147 Snížení počtu návrhů Zadavatel si může v soutěžních podmínkách soutěže o návrh vyhradit, že soutěž proběhne ve více fázích s možností snížení počtu návrhů v jejím průběhu; ustanovení § 112 se použije obdobně.
  § 148 Porota (1) Pro hodnocení návrhů zadavatel sestaví porotu z fyzických osob. Členové poroty nesmí být ve střetu zájmů podle § 44. Většina členů poroty musí být ve vztahu k zadavateli nezávislá. Nezávislými se rozumí členové poroty, kteří nejsou
  § 149 Oznámení o výběru návrhu (1) Zadavatel odešle oznámení o výběru návrhu všem účastníkům soutěže o návrh. (2) Je-li ze soutěže o návrh vyloučen účastník, který podal vybraný návrh, zadavatel může rozhodnout o výběru dalšího návrhu podle pořadí ...
  § 150 Oznámení o ukončení soutěže o návrh (1) Zadavatel do 30 dnů od zrušení nebo od ukončení soutěže o návrh odešle oznámení o výsledku soutěže o návrh k uveřejnění způsobem podle § 212. (2) V případě soutěže o návrh na služby uvedené v oddílu 71 ...

  Označení stránky: zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 134/2016 sb. o zadávání veřejných zakázek, zákon o veřejných zakázkách, zákon 134/2016, 134/2016, zákon o veřejných zakázkách 2018, zákon 134/2016 sb., zákon zzvz, zzvz, 134/2016 Sb


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies