Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. - seznam paragrafů, stránka 4

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.9.2016 (aktuální znění)
  § 151 Sektorová veřejná zakázka (1) Sektorovou veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, kterou zadává veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti. (2) Sektorovou veřejnou zakázkou je také veřejná zakázka, kterou zadává jiná osoba při výkonu ...
  § 152 Zvláštní nebo výhradní práva (1) Zvláštními nebo výhradními právy jsou práva udělená příslušným orgánem veřejné moci na základě právního předpisu, jejichž obsahem je vyhrazení výkonu relevantních činností vymezených v § 153 jedné nebo více ...
  § 153 Relevantní činnost (1) Relevantní činností se pro účely tohoto zákona rozumí a) v odvětví plynárenství 1. poskytování nebo provozování přepravní nebo distribuční soustavy, těžebního plynovodu podle jiného právního předpisu 35) v souvislosti s
  § 154 Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti (1) Činnost, která je přímo vystavena hospodářské soutěži na trhu, na nějž není přístup omezen, se nepovažuje za relevantní činnost podle § 153, pokud tak Evropská komise rozhodla ...
  § 155 Zakázky zadávané přidruženým osobám (1) Přidruženou osobou se rozumí osoba, která má povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky 40) zadavatelem nebo jiná osoba, která přímo nebo nepřímo a) může podléhat dominantnímu vlivu ...
  § 156 Zakázky zadávané společným podnikům Za sektorovou veřejnou zakázku se nepovažuje zakázka, která je zadána zadavatelem osobě, kterou založil výlučně s jinými zadavateli za účelem vykonávání relevantních činností nejméně na dobu 3 let, pokud je
  § 157 Sdělení Evropské komisi Zadavatel je v případě postupu podle § 155 a 156 povinen Evropské komisi na její žádost sdělit a) název všech osob zúčastněných na zadávání veřejné zakázky, b) předmět a cenu příslušných sektorových veřejných zakázek a
  § 158 Zvláštní ustanovení pro výjimky pro sektorové veřejné zakázky (1) Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat sektorovou veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje finanční limit stanovený prováděcím právním předpisem podle
  § 159 Výjimky pro dodávky vody, paliv nebo energie Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat sektorovou veřejnou zakázku, pokud vykonává a) relevantní činnost podle § 153 odst. 1 písm. d) a jde o nákup vody, nebo b) relevantní činnost podle §
  § 160 Výjimka pro veřejného zadavatele poskytujícího poštovní služby Veřejný zadavatel vykonávající relevantní činnost podle § 153 odst. 1 písm. h) bodu 1 není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku, jde- li o a) služby spojené s ...
  § 161 Zvláštní ustanovení pro volbu zadávacího řízení Při zadávání sektorové veřejné zakázky může zadavatel vždy použít jednací řízení s uveřejněním.
  § 162 Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění (1) Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění za podmínek uvedených v § 63 odst. 1 bez ohledu na druh předcházejícího zrušeného zadávacího řízení. (2) Jednací řízení bez ...
  § 163 Zvláštní ustanovení pro užší řízení a jednací řízení s uveřejněním (1) V užším řízení při zadávání sektorové veřejné zakázky může zadavatel před odesláním výzvy k podání nabídek provést snížení počtu účastníků zadávacího řízení podle § 111. ...
  § 164 Zvláštní ustanovení pro zahájení zadávacích řízení (1) Zadavatel při zadávání sektorové veřejné zakázky v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním může zahájit zadávací řízení také odesláním a) předběžného oznámení k uveřejnění ...
  § 165 Systém kvalifikace (1) Pro účely zadávání sektorových veřejných zakázek může zadavatel zavést systém kvalifikace, do kterého zadavatel zařazuje kvalifikované dodavatele. Zadavatel může rozdělit systém kvalifikace do kategorií, které jsou ...
  § 166 Vedení systému kvalifikace (1) Zadavatelé stanoví objektivní pravidla pro provoz systému kvalifikace a objektivní pravidla a důvody pro zařazení dodavatelů do systému nebo vyřazení z něj. Tato pravidla zadavatel poskytne dodavatelům na jejich
  § 167 Zvláštní ustanovení o zadávacích podmínkách (1) Zadavatel při zadávání sektorové veřejné zakázky může stanovit i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté; ustanovení § 76 a § 81 až 88 se použijí obdobně. Zadavatel
  § 168 Nabídky zahrnující dodávky ze třetích zemí (1) V případě sektorové veřejné zakázky na dodávky může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, je-li podíl hodnoty dodávek, včetně programového vybavení používaného v zařízeních ...
  § 169 Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody (1) Doba účinnosti rámcové dohody nesmí být v případě sektorových veřejných zakázek delší než 8 let, pokud nejde o výjimečné případy odůvodněné objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu ...
  § 170 Zvláštní ustanovení o zrušení zadávacího řízení Zadavatel, který zadává sektorovou veřejnou zakázku, může zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů podle § 127, pokud si tuto možnost vyhradil v zadávací dokumentaci. V takovém případě ...
  § 171 Zvláštní ustanovení o dokumentaci zadávacího řízení Zadavatel odešle hlavní prvky dokumentace zadávacího řízení na vyžádání Evropské komisi.
  § 172 Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele Pro písemnou zprávu zadavatele o sektorové veřejné zakázce se ustanovení § 217 odst. 2 písm. f), g), j), l), m) a n) nepoužijí.
  § 173 Zvláštní ustanovení pro změnu závazku ze smlouvy Ustanovení § 222 odst. 5 písm. c) a § 222 odst. 6 písm. c) se pro změnu závazku ze smlouvy na sektorovou veřejnou zakázku nepoužijí.
  § 174 Koncese (1) Podle této části zadavatel postupuje v případě veřejných zakázek, které jsou koncesemi na stavební práce nebo koncesemi na služby. Zadavatel dále použije část první, část druhou, část sedmou hlavu I a část desátou až třináctou, ...
  § 175 Metody výpočtu předpokládané hodnoty koncese (1) Za předpokládanou hodnotu koncese se považuje celkový obrat dodavatele bez daně z přidané hodnoty za dobu trvání koncese vyplývající z protiplnění za stavební práce a služby, jež jsou předmětem
  § 176 Volba druhu zadávacího řízení (1) Koncese je zadavatel povinen zadat v koncesním řízení, nepoužije-li jiný druh zadávacího řízení podle § 55. Jednací řízení bez uveřejnění je zadavatel oprávněn použít pouze za splnění podmínek podle § 63 odst.
  § 177 Zvláštní výjimky pro koncese (1) Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat koncesi, jde-li o a) koncesi na služby udělovanou dodavateli na základě výhradního práva, jež bylo uděleno na základě jiného právního předpisu, který transponuje
  § 178 Koncese malého rozsahu Zadavatel není povinen v zadávacím řízení zadat koncesi malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 20 000 000 Kč; ustanovení § 27 a 31 se nepoužijí.
  § 179 Doba trvání koncese (1) Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví dobu trvání koncese, přičemž smlouvu na koncesi lze uzavřít pouze na dobu určitou. (2) Pokud doba trvání smlouvy přesahuje 5 let, musí zadavatel stanovit tuto dobu tak, aby ...
  § 180 Postup v koncesním řízení (1) Zadavatel zahajuje koncesní řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast, předběžných nabídek nebo ...
  § 181 Lhůty (1) Lhůta k podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast, pokud jsou vyžádány v oznámení o zahájení zadávacího řízení, nesmí být kratší než 25 dnů od zahájení koncesního řízení. (2) Pokud zadavatel vyzývá k podání ...
  § 182 Technické podmínky (1) Technické podmínky jsou požadavky na vlastnosti předmětu koncesí na stavební práce nebo koncesí na služby, které zadavatel stanoví prostřednictvím a) parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu ...
  § 183 Hodnocení nabídek v koncesním řízení (1) Kritéria hodnocení zadavatel uvede v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání nabídek. Ustanovení § 114 až 118 se použijí obdobně. Zadavatel může vždy postupovat podle § 115 odst. 2.
  § 184 Výběr dodavatele a ukončení koncesního řízení (1) Pro výběr dodavatele a ukončení koncesního řízení se použijí § 122 až 127 obdobně. (2) Zadavatel zruší koncesní řízení, pokud hodnota koncese podle nabídky vybraného dodavatele a) překračuje ...
  § 185 Oznámení o výsledku koncesního řízení Zadavatel do 48 dnů od uzavření smlouvy odešle oznámení o výsledku koncesního řízení k uveřejnění způsobem podle § 212.
  § 186 Stanovisko Ministerstva financí (1) K uzavření smlouvy veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. d) nebo e), je-li územní samosprávný celek zřizovatelem nebo zakladatelem této právnické osoby nebo tuto právnickou osobu převážně financuje, ...
  § 187 Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti (1) Veřejnou zakázkou v oblasti obrany nebo bezpečnosti je veřejná zakázka, kterou zadává zadavatel a jejímž předmětem jsou a) dodávky vojenského materiálu, jeho součástí, náhradních dílů nebo
  § 188 Zvláštní ustanovení o centrálním zadavateli V případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti může být centrálním zadavatelem také evropský veřejný subjekt.
  § 189 Zvláštní ustanovení o vertikální spolupráci (1) Za zadání veřejné zakázky se pro účely této části nepovažuje uzavření smlouvy veřejného zadavatele s jinou osobou, pokud a) sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto právnickou
  § 190 Zvláštní ustanovení o horizontální spolupráci (1) Uzavření smlouvy výlučně mezi veřejnými zadavateli se pro účely této části nepovažuje za zadání veřejné zakázky, pokud a) tato smlouva zakládá nebo provádí spolupráci mezi veřejnými zadavateli
  § 191 Zvláštní ustanovení pro výjimky pro zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti (1) Při zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti zadavatel není oprávněn použít výjimku podle ustanovení § 29 písm. a), c), d), g), i) a k) až r).
  § 192 Bezpečnost utajovaných informací V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, u které dochází k a) přístupu k utajované informaci, nebo b) požadavku na samostatný vstup do zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti, může ...
  § 193 Zabezpečení dodávek (1) Zadavatel může v zadávací dokumentaci veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti s ohledem na povahu a předmět veřejné zakázky stanovit požadavky na zabezpečení dodávek. Za tímto účelem může zadavatel v zadávací
  § 194 Zvláštní ustanovení o profesní způsobilosti V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, u které dochází k a) přístupu k utajované informaci, nebo b) požadavku na samostatný vstup do zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti, ...
  § 195 Zvláštní ustanovení o způsobilosti účastníka zadávacího řízení (1) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud a) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s jeho profesní ...
  § 196 Zvláštní ustanovení o kritériích technické kvalifikace (1) Při stanovení požadavků na prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel postupuje podle § 79 odst. 2 písm. c) až l). Dále může zadavatel požadovat a) seznam stavebních prací ...
  § 197 Zvláštní ustanovení o normách a technických dokumentech (1) Pokud zadavatel stanoví technické podmínky v oblasti obrany nebo bezpečnosti prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, nepostupuje podle § 90. Zadavatel použije normy
  § 198 Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění (1) V případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 1 rovněž tehdy, pokud v předchozím řízení se soutěžním ...
  § 199 Zvláštní ustanovení pro jednací řízení s uveřejněním (1) Veřejný zadavatel může zadat veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti v jednacím řízení s uveřejněním i bez naplnění podmínek uvedených v § 60. (2) Zadavatel může postupovat ...
  § 200 Zvláštní ustanovení o užším řízení V užším řízení si zadavatel může v oznámení o zahájení zadávacího řízení vyhradit snížení počtu účastníků řízení podle § 111. V takovém případě postupuje podle § 61 odst. 5 obdobně.  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů