Zahájení a průběh zadávacího řízení, Hlava II

Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)  Hlava II

  Zahájení a průběh zadávacího řízení

  § 26

  Zahájení zadávacího řízení

  (1) Zadávací řízení zahajuje zadavatel odesláním

  a) oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, nebo

  b) výzvy o zahájení zadávacího řízení.

  (2) Za oznámení o zahájení zadávacího řízení se pro účely tohoto zákona považuje

  a) oznámení otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu veřejným zadavatelem,

  b) oznámení otevřeného řízení, užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním sektorovým zadavatelem,

  c) pravidelné předběžné oznámení sektorového zadavatele, pokud je použito jako způsob zahájení užšího řízení či jednacího řízení s uveřejněním,

  d) zjednodušené oznámení v případě zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému.

  (3) Za výzvu o zahájení zadávacího řízení se pro účely tohoto zákona považuje

  a) písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění,

  b) písemná výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení,

  c) písemná výzva k podání nabídek v řízení na základě rámcové smlouvy (§ 92).

  (4) Zadavatel je povinen uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení způsobem uvedeným v § 146 a 147.

  (5) Zahájí-li veřejný zadavatel zadávání podlimitní veřejné zakázky postupem platným pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky, postupuje podle ustanovení platných pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky. Zahájí-li veřejný zadavatel zadávání veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 3) postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, postupuje podle ustanovení platných pro zadávání podlimitní veřejné zakázky.

  § 27

  Otevřené řízení

  V oznámení otevřeného řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek dodavatelů a k prokázání splnění kvalifikace.

  § 28

  Užší řízení

  (1) V oznámení užšího řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení užšího řízení je výzvou k podání žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace.

  (2) Zájemci podávají písemnou žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel vyzve zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídky. Pouze veřejný zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti a sektorový zadavatel může v oznámení užšího řízení omezit počet zájemců pro účast v užším řízení a rovněž stanovit maximální počet zájemců, jež vyzve k podání nabídky; k podání nabídky vyzve pouze zájemce vybrané v souladu s § 61, jde-li o veřejného zadavatele, nebo v souladu s § 66, jde-li o sektorového zadavatele.

  (3) Veřejný zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti je povinen vyzvat k podání nabídky nejméně 5 zájemců. Sektorový zadavatel je povinen vyzvat k podání nabídky nejméně 3 zájemce. Bylo-li veřejnému zadavateli v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti podáno méně než 5 žádostí o účast v užším řízení nebo méně žádostí o účast, než veřejný zadavatel uvedl v oznámení užšího řízení, může vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podali žádost o účast a prokázali splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu; to platí i v případě, pokud splnění kvalifikace prokázalo méně než 5 zájemců. Pokud byly sektorovému zadavateli podány méně než 3 žádosti o účast v užším řízení nebo méně žádostí o účast, než zadavatel uvedl v oznámení užšího řízení, může vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podali žádost o účast a prokázali splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu; to platí i v případě, pokud splnění kvalifikace prokázali méně než 3 zájemci.

  (4) Písemná výzva k podání nabídek obsahuje alespoň

  a) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48,

  b) informaci o uveřejnění oznámení užšího řízení,

  c) lhůtu pro podání nabídek; to neplatí, jestliže sektorový zadavatel stanoví lhůtu podle § 41 odst. 4,

  d) místo podání nabídek,

  e) údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v oznámení užšího řízení či zadávací dokumentaci, a

  f) informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána.

  § 29

  Jednací řízení s uveřejněním

  (1) V oznámení jednacího řízení s uveřejněním oznamuje zadavatel svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení jednacího řízení s uveřejněním je výzvou k podání žádostí o účast v jednacím řízení s uveřejněním a k prokázání splnění kvalifikace.

  (2) Zájemci podávají písemnou žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel vyzve zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídek. Pouze veřejný zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti a sektorový zadavatel může v oznámení jednacího řízení s uveřejněním omezit počet zájemců pro účast v jednacím řízení s uveřejněním a rovněž stanovit maximální počet zájemců, jež vyzve k podání nabídky; k podání nabídky vyzve pouze zájemce vybrané v souladu s § 61, jde-li veřejného zadavatele, nebo v souladu s § 66, jde-li o sektorového zadavatele.

  (3) Veřejný zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti je povinen vyzvat k podání nabídky nejméně 5 zájemců. Sektorový zadavatel je povinen vyzvat k podání nabídky nejméně 3 zájemce. Bylo-li veřejnému zadavateli v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti podáno méně než 5 žádostí o účast v jednacím řízení s uveřejněním nebo méně žádostí o účast, než veřejný zadavatel uvedl v oznámení jednacího řízení s uveřejněním, může vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podali žádost o účast a prokázali splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu; to platí i v případě, pokud splnění kvalifikace prokázalo méně než 5 zájemců. Pokud byly sektorovému zadavateli podány méně než 3 žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním nebo méně žádostí o účast, než zadavatel uvedl v oznámení jednacího řízení s uveřejněním, může vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podali žádost o účast prokázali splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu; to platí i v případě, pokud splnění kvalifikace prokázali méně než 3 zájemci.

  (4) Písemná výzva k podání nabídek obsahuje alespoň

  a) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48,

  b) informaci o uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním,

  c) lhůtu pro podání nabídek; to neplatí, jestliže sektorový zadavatel stanoví lhůtu podle § 41 odst. 4,

  d) místo podání nabídek,

  e) údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v oznámení jednacího řízení s uveřejněním či zadávací dokumentaci,

  f) počet uchazečů, s nimiž zadavatel zahájí jednání o nabídkách, rozhodl-li se zadavatel pro omezení počtu zájemců, s nimiž jednání zahájí; v takovém případě zadavatel ve výzvě uvede, zda připouští jednání o nabídkách i s nižším než uvedeným počtem uchazečů, pokud nebude podán dostatečný počet nabídek nebo po posouzení podaných nabídek by měl být hodnocen menší než uvedený počet nabídek,

  g) způsob a zásady jednání s uchazeči o nabídkách,

  h) způsob výběru uchazečů pro další fáze jednání, rozhodne-li se zadavatel postupně omezovat počet uchazečů, o jejichž nabídkách bude v jednotlivých fázích jednat, a

  i) informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána.

  § 30

  Jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním

  (1) Po otevření obálek s nabídkami, po posouzení a hodnocení nabídek podle hlavy VII této části zákona oznámí zadavatel písemně všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny a kteří nebyli vyloučeni z účasti v jednacím řízení s uveřejněním, předběžný výsledek hodnocení nabídek. Současně s oznámením o předběžném výsledku hodnocení nabídek zadavatel tyto uchazeče písemně pozve k prvnímu jednání o nabídkách a uvede dobu, místo a jazyk jednání.

  (2) Pokud zadavatel ve výzvě k podání nabídek uvedl, že omezí počet uchazečů, s nimiž zahájí jednání o nabídkách, pozve k jednání o nabídkách pouze takto omezený počet uchazečů. Při prvním jednání o nabídkách nelze použít omezení uvedená v § 29 odst. 4 písm. f) a h) současně.

  (3) Zadavatel je povinen v oznámení jednacího řízení s uveřejněním uvést, zda se jednání o nabídkách uskuteční v několika fázích za účelem postupného omezování počtu uchazečů, s nimiž bude o jejich nabídkách jednáno. Zadavatel je oprávněn uskutečnit jednání v několika fázích i tehdy, pokud počet uchazečů nebude v jednotlivých fázích omezován.

  (4) Zadavatel je oprávněn jednat s uchazeči o všech podmínkách plnění obsažených v nabídkách, zejména o podmínkách, které jsou předmětem hodnocení. Zadavatel není oprávněn v průběhu jednání o nabídkách měnit zadávací podmínky.

  (5) Zadavatel může jednáním o nabídkách pověřit hodnotící komisi, některé její členy či jakoukoliv jinou osobu. Pro tyto osoby platí § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6 první věta obdobně.

  (6) Zadavatel není oprávněn v průběhu jednání o nabídkách sdělovat uchazečům údaje týkající se nabídky jiného uchazeče bez předchozího souhlasu takového uchazeče, vyjma aktuální výše nabídkové ceny.

  (7) Zadavatel může jednat o nabídkách se všemi uchazeči současně či odděleně.

  (8) Zadavatel zajistí v rámci všech jednání o nabídkách dodržení zásad uvedených v § 6 odst. 1.

  § 31

  Jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním

  (1) Na každé jednání o nabídkách musí být uchazeč písemně pozván, nevzal-li termín a místo dalšího jednání na vědomí při předchozím jednání. Zadavatel stanoví v pozvánce den, hodinu a místo jednání.

  (2) Z každého jednání o nabídkách vyhotovuje zadavatel protokol s uvedením všech ujednání, která mohou mít za následek změnu nabídky či návrhu smlouvy (dále jen "protokol z jednání"). Protokol z jednání podepisuje zadavatel a uchazeč či uchazeči, kteří se jednání o nabídkách účastnili.

  (3) Podpisem každého protokolu z jednání se pro uchazeče stávají údaje a ujednání uvedená v protokolu z jednání závazná. Pozdější ujednání uvedené v podepsaném protokolu z jednání nahrazuje předchozí ujednání.

  (4) Uchazeč je oprávněn nahlížet do protokolu z jednání, jehož byl účasten, a pořizovat z něj výpisy či opisy.

  (5) Po ukončení každé fáze jednání o nabídkách stanoví zadavatel na základě výsledků jednání pořadí uchazečů. Pořadí uchazečů stanoví zadavatel na základě hodnotících kritérií podle § 29 odst. 3 písm. e), a to vždy za použití všech hodnotících kritérií. Zadavatel je povinen o stanovení pořadí uchazečů vyhotovit protokol, v němž uvede výsledky hodnocení jednání o nabídkách, pořadí uchazečů a informaci o tom, se kterými uchazeči bude jednáno v další fázi (dále jen "protokol o konečném výsledku hodnocení").

  (6) Protokol o konečném výsledku hodnocení je zadavatel povinen odeslat všem uchazečům, s nimiž bylo jednání o nabídkách v dané fázi uskutečněno, nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení každé fáze jednání.

  (7) Zadavatel může před zahájením jakékoliv fáze jednání o nabídkách oznámit uchazečům, že jde o poslední fázi jednání o nabídkách; na této skutečnosti se může zadavatel se všemi uchazeči kdykoliv písemně dohodnout.

  (8) Ustanovení odstavců 2 až 5 platí obdobně i pro případ, kdy se uskutečňuje pouze jedno jednání s uchazeči.

  § 32

  Úprava návrhu smlouvy v jednacím řízení s uveřejněním

  (1) Uchazeč, jenž se podle výsledků jednání o nabídkách umístil první v pořadí, doručí zadavateli do 7 dnů po doručení protokolu o konečném výsledku hodnocení upravený návrh smlouvy, pokud se nedohodne se zadavatelem na jiné lhůtě. Zadavatel je povinen tomuto uchazeči společně s protokolem o konečném výsledku hodnocení zaslat kopie veškerých protokolů z jednání o jeho nabídce.

  (2) Upravený návrh smlouvy podle odstavce 1 musí odpovídat výsledkům jednání o nabídce tohoto uchazeče a musí zahrnovat kromě údajů, které již byly obsaženy v původní nabídce a nebyly dotčeny výsledky jednání, veškerá ujednání vyplývající z protokolů z jednání týkajících se tohoto uchazeče. Upravený návrh smlouvy nahrazuje původní návrh smlouvy obsažený v nabídce.

  (3) Zadavatel může požadovat, aby k upravenému návrhu smlouvy byly v odůvodněných případech předloženy i další dokumenty.

  (4) Zadavatel odmítne upravený návrh smlouvy, pokud neodpovídá výsledkům jednání o nabídce a neobsahuje ujednání uvedená v protokolech z jednání nebo obsahuje jiné údaje, než byly obsaženy v původní nabídce uchazeče, které nebyly dotčeny jednáním o jeho nabídce. V takovém případě stanoví zadavatel přiměřenou lhůtu k úpravě či doplnění návrhu smlouvy.

  (5) Nepředloží-li vybraný uchazeč upravený návrh smlouvy ve lhůtě podle odstavce 1 nebo neupraví-li či nedoplní-li upravený návrh smlouvy podle odstavce 4, může zadavatel vyzvat k předložení upraveného návrhu smlouvy uchazeče umístěného podle výsledků jednání o nabídkách postupně na druhém, popřípadě na třetím místě. Odstavce 1 až 4 se použijí ve vztahu k těmto uchazečům obdobně.

  (6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí, pokud na základě jednání o nabídkách nedošlo ke změně podmínek v návrhu smlouvy uchazeče.

  § 33

  Zvláštní ustanovení o jednání sektorového zadavatele před podáním nabídek

  (1) V případě veřejné zakázky se zvláště složitým předmětem plnění (§ 24 odst. 2) může sektorový zadavatel po posouzení kvalifikace zájemců a případném omezení jejich počtu písemně vyzvat zájemce k účasti na jednání za účelem nalezení a vymezení jednoho či více vhodných řešení způsobilých splnit jeho potřeby a požadavky.

  (2) Sektorový zadavatel je oprávněn specifikovat své potřeby, požadavky a jiné skutečnosti též ve zvláštní dokumentaci.

  (3) Písemná výzva podle odstavce 1 musí obsahovat alespoň zvláštní dokumentaci podle odstavce 2 nebo podmínky přístupu či poskytnutí zvláštní dokumentace nebo zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace; v takovém případě se § 29 odst. 3 písm. a) nepoužije.

  (4) Ustanovení § 36 odst. 2 až 6 se použijí pro jednání sektorového zadavatele se zájemci vyzvanými podle odstavce 1 obdobně.

  (5) Sektorový zadavatel vyzve všechny zájemce, které vyzval k účasti na jednání, k podání nabídek. V písemné výzvě k podání nabídky musí být sektorovým zadavatelem náležitě vymezeno jedno či více řešení pro plnění veřejné zakázky, které bylo vybráno sektorovým zadavatelem. Ustanovení § 29 odst. 4 se použije obdobně.

  § 34

  Jednací řízení bez uveřejnění

  (1) V písemné výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje zadavatel zájemci nebo omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení.

  (2) Písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění musí obsahovat alespoň

  a) informaci o předmětu veřejné zakázky,

  b) identifikační údaje zadavatele,

  c) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48; to neplatí, pokud jde o případy podle § 23 odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. c) až e), odst. 8 písm. b) nebo odst. 10 písm. a) a c),

  d) nebude-li jednání vedeno písemně pak i místo, den a hodinu konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude jednáno,

  e) způsob a zásady jednání, bude-li jednání vedeno s více zájemci,

  f) termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro podání nabídek,

  g) lhůtu a místo pro podání nabídek, pokud nemají být tyto údaje dohodnuty až v rámci jednání,

  h) požadavky na prokázání splnění kvalifikace, může-li být zadavatelem prokázání splnění kvalifikace požadováno, a

  i) údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci a není-li veřejná zakázka zadávána jedinému zájemci.

  (3) Je-li v jednacím řízení bez uveřejnění jednáno s více zájemci, nesmí zadavatel sdělovat zájemci údaje týkající se podmínek a návrhů uvedených jiným zájemcem bez jeho předchozího souhlasu.

  (4) V rámci jednání je zadavatel oprávněn dohodnout s vyzvanými zájemci i jiné podmínky plnění veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve výzvě k jednání či v zadávací dokumentaci. Jakákoliv změna podmínek plnění veřejné zakázky však musí i nadále splňovat předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění (§ 23).

  (5) Písemná výzva podle odstavce 1 se nevyžaduje u veřejných zakázek zadávaných podle

  a) § 23 odst. 5 písm. c) a

  b) § 23 odst. 7 písm. a) v případě veřejné zakázky na dodatečné stavební práce. Zadavatel je povinen pořídit písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně ceny.

  § 35

  Soutěžní dialog

  (1) V oznámení soutěžního dialogu oznamuje veřejný zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení soutěžního dialogu je výzvou k podání žádostí o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění kvalifikace.

  (2) Vedle oznámení podle odstavce 1 je veřejný zadavatel oprávěn specifikovat své potřeby, požadavky a jiné skutečnosti rovněž v dokumentaci soutěžního dialogu.

  (3) Zájemci podávají písemnou žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. Po posouzení kvalifikace zájemců vyzve veřejný zadavatel zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k účasti v soutěžním dialogu.

  (4) Písemná výzva k účasti v soutěžním dialogu obsahuje alespoň

  a) dokumentaci soutěžního dialogu nebo podmínky přístupu či poskytnutí dokumentace soutěžního dialogu; ustanovení § 48 se použije obdobně,

  b) informaci o uveřejnění oznámení soutěžního dialogu,

  c) údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v oznámení soutěžního dialogu či dokumentaci soutěžního dialogu, a

  d) informaci o místě a době prvního jednání v soutěžním dialogu a v jakém jazyce bude jednáno.

  (5) Veřejný zadavatel může účastníkům soutěžního dialogu poskytnout soutěžní ceny za to, že řešení jimi předložené bylo vybráno veřejným zadavatelem jako způsobilé splnit jeho potřeby a požadavky. Veřejný zadavatel může účastníkům soutěžního dialogu poskytnout rovněž jiné platby spojené s jejich účastí v soutěžním dialogu. Podmínky poskytnutí soutěžních cen či jiných plateb uvede veřejný zadavatel v oznámení soutěžního dialogu nebo dokumentaci soutěžního dialogu.

  § 36

  Průběh soutěžního dialogu

  (1) Veřejný zadavatel vede jednání s vyzvanými zájemci s cílem nalézt vhodná řešení způsobilá splnit jeho potřeby a požadavky.

  (2) V průběhu soutěžního dialogu může veřejný zadavatel projednat s vyzvanými zájemci veškeré aspekty veřejné zakázky.

  (3) V průběhu soutěžního dialogu je veřejný zadavatel povinen zajistit dodržení zásad podle § 6 odst. 1. Veřejný zadavatel musí zajistit rovněž důvěrnost navrhovaných řešení nebo jiných důvěrných informací sdělených zájemcem v soutěžním dialogu. Zpřístupnit navrhované řešení či důvěrné informace je zadavatel oprávněn pouze tehdy, pokud k tomu obdržel předchozí písemný souhlas zájemce, který takové řešení navrhnul nebo jehož se takové informace týkají.

  (4) O každém jednání v soutěžním dialogu je veřejný zadavatel povinen vyhotovit protokol, z něhož bude patrný předmět a výsledek jednání.

  (5) Veřejný zadavatel není povinen jednat se všemi vyzvanými zájemci současně, je však povinen zachovat obdobný předmět a rozsah jednání se všemi zájemci.

  (6) Veřejný zadavatel pokračuje v jednání v soutěžním dialogu do doby, než rozhodne, zda předložená řešení jsou vhodná.

  § 37

  Výzva k podání nabídek v soutěžním dialogu

  (1) O ukončení jednání v soutěžním dialogu informuje veřejný zadavatel písemně všechny zájemce, kteří byli vyzváni k účasti v soutěžním dialogu, a současně každému zašle rozhodnutí o vhodnosti jeho řešení s odůvodněním a vyzve jej k podání nabídky.

  (2) Veřejný zadavatel upraví zadávací podmínky podle výsledků jednání v soutěžním dialogu.

  (3) Pokud veřejný zadavatel vybral více řešení, platí, že připustil varianty nabídek.

  (4) Výzva k podání nabídek obsahuje alespoň

  a) lhůtu pro podání nabídek,

  b) místo pro podání nabídek,

  c) informaci o tom, v jakém jazyce může být podána nabídka, a

  d) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48.

  § 38

  Zjednodušené podlimitní řízení

  (1) Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzývá veřejný zadavatel písemnou výzvou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

  (2) Písemnou výzvu podle odstavce 1 uveřejní veřejný zadavatel na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

  (3) Veřejný zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi.

  (4) Písemná výzva podle odstavce 1 obsahuje alespoň

  a) identifikační údaje veřejného zadavatele,

  b) informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky,

  c) zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48,

  d) lhůtu a místo pro podání nabídek,

  e) požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62, pokud nejsou součástí zadávací dokumentace,

  f) údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

  (5) Zadavatel je povinen přijmout a hodnotit nabídku dodavatele, který nebyl vyzván způsobem podle odstavce 1.
  Zpět na obsah zákona o veřejných zakázkách

  Označení stránky: zahájení zadávacího řízení


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies