Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Hlava I

Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)  Hlava I

  Seznam kvalifikovaných dodavatelů

  § 125

  Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  (1) Seznam kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "seznam") je součástí informačního systému.

  (2) Do seznamu se zapisují dodavatelé, kteří požádali o zápis do seznamu a prokázali splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d).

  (3) Seznam je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (4) Dálkový přístup do seznamu je bezplatný.

  (5) Ministerstvo sdělí Evropské komisi a jiným členským státům Evropské unie adresu místa, kde je možno podat žádost o zápis do seznamu.

  § 126

  Údaje evidované v seznamu

  Do seznamu se zapisují tyto údaje o dodavateli:

  a) obchodní firma nebo název a sídlo dodavatele, jedná-li se o právnickou osobu,

  b) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu,

  c) právní forma právnické osoby,

  d) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

  e) jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech jeho členů nebo jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu, osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu dodavatele, popřípadě rovněž jméno a příjmení jiné osoby, pokud o to dodavatel požádá, a způsob jejich jednání jménem nebo za dodavatele,

  f) předmět podnikatelské nebo jiné činnosti, na kterou se zápis v seznamu vztahuje,

  g) seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů, přičemž jde-li o

  1. oprávnění k podnikání, obsahuje seznam výčet příslušných oprávnění,

  2. doklad podle § 54 písm. c), obsahuje seznam název profesní samosprávné komory či jiné profesní organizace, která doklad vydala,

  3. doklad podle § 54 písm. d), obsahuje seznam údaj o druhu odborné způsobilosti,

  h) datum podání žádosti o zápis do seznamu,

  i) datum zápisu do seznamu,

  j) datum poslední aktualizace údajů v seznamu a

  k) případně údaj podle § 130 odst. 8.

  § 127

  Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu

  (1) Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění

  a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 a

  b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

  (2) Sektorový zadavatel je povinen uznat výpis ze seznamu jako způsob prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje ve výpisu uvedené pokrývají požadavky jím stanovené na prokázání splnění kvalifikace stanovené sektorovým zadavatelem, popřípadě jejich část.

  (3) Zadavatel je oprávněn vedle výpisu požadovat rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h), pokud si toto právo vyhradil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.

  (4) Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.

  § 128

  Vydání výpisu ze seznamu

  (1) Provozovatel seznamu (§ 132) vydá výpis ze seznamu týkající se kteréhokoliv dodavatele zapsaného do seznamu tomu, kdo o výpis požádá a uhradí správní poplatek podle zvláštního právního přepisu69).

  (2) Provozovatel seznamu vydá výpis ze seznamu do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti.

  (3) Výpis je možno vydat v listinné podobě nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu.

  (4) Výpis ze seznamu obsahuje údaje uvedené v § 126.

  (5) Výpis ze seznamu se vydává v českém jazyce.


  69) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

  § 129

  Zápis do seznamu

  (1) Dodavatel, který chce být zapsán do seznamu, je povinen podat žádost o zápis do seznamu a prokázat splnění kvalifikačních předpokladů podle § 125 odst. 2; k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) a § 53 odst. 2 písm. b) si provozovatel seznamu vyžádá podle zvláštního právního předpisu69a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zápis do seznamu podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu69). Dodavatel je povinen pro účely zápisu do seznamu sdělit osobní údaje, které jsou nutné k získání elektronického výpisu z evidence rejstříku trestů.

  (2) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele a doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) nesmí být ke dni podání žádosti starší 90 dnů.

  (3) Všechny doklady se předkládají v originále či v úředně ověřené kopii.

  (4) Provozovatel seznamu zapíše do seznamu dodavatele, který splnil náležitosti stanovené tímto zákonem.

  (5) Provozovatel seznamu zapíše do seznamu zahraničního dodavatele, který o zápis požádá a prokáže splnění kvalifikace podle § 125 odst. 2 v obdobném rozsahu. Pro prokázání splnění kvalifikačních předpokladů zahraničním dodavatelem platí § 51 odst. 7 obdobně. Provozovatel seznamu není oprávněn požadovat po zahraničním dodavateli jiné doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů než ty, které jsou požadovány po českém dodavateli.

  (6) Žádost o zápis se předkládá v českém jazyce. Ustanovení § 51 odst. 7 platí obdobně.


  69) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

  69a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

  § 130

  Změny v seznamu

  (1) Dodavatel není povinen opětovně prokazovat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů, pokud není v odstavcích 2, 4, 5 nebo 6 stanoveno jinak.

  (2) Dojde-li u dodavatele ke změně údajů zapsaných v seznamu, která by jinak měla za následek neprokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů či profesních kvalifikačních předpokladů, je dodavatel povinen podat do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, žádost o změnu zápisu; k žádosti je dodavatel povinen přiložit potřebné doklady osvědčující splnění základních kvalifikačních předpokladů či profesních kvalifikačních předpokladů, u nichž došlo ke změně. V případě, že dodavatel nesplní povinnost podle tohoto odstavce, platí, že ode dne, kdy k takové změně došlo, není zapsán v seznamu; to platí i v případě, že mu byl po takové změně vydán výpis ze seznamu.

  (3) Pokud se provozovatel seznamu dozví, že dodavatel neoznámil změnu v údajích zapsaných do seznamu podle odstavce 2, zahájí řízení o vyškrtnutí dodavatele ze seznamu.

  (4) Dodavatel zapsaný v seznamu je povinen po začátku příslušného kalendářního roku, nejpozději vždy do 31. března, písemně oznámit provozovateli seznamu, že se údaje zapsané v seznamu nezměnily. Pokud dodavatel tuto povinnost nesplní, platí, že počínaje 1. dubnem téhož roku není do seznamu zapsán.

  (5) Dodavatel je povinen ve lhůtě uvedené v odstavci 4 předložit doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. f) až h). Pokud dodavatel tuto povinnost nesplní, platí, že počínaje dnem 1. dubna téhož roku není do seznamu zapsán.

  (6) Dodavatel zapsaný v seznamu je oprávněn kdykoliv podat žádost o zápis změny v údajích uvedených v seznamu. V takovém případě se postupuje obdobně jako v případě podání žádosti o zápis; údaje zapsané v seznamu tím zůstávají nedotčeny, pokud dodavatel nepodal žádost o změnu příslušného údaje.

  (7) Zápis změny v údajích vedených v seznamu podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu69).

  (8) Provozovatel seznamu ke dni doručení žádosti o zápis změny v údajích uvedených v seznamu nebo ke dni zahájení řízení o vyškrtnutí dodavatele ze seznamu uvede tuto skutečnost v seznamu.


  69) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

  § 131

  Vyškrtnutí ze seznamu

  (1) Provozovatel seznamu vyškrtne dodavatele ze seznamu, pokud

  a) zjistí, že dodavatel nesplňuje podmínky pro zápis do seznamu,

  b) zjistí, že dodavatel použil jako podklady pro zápis doklady či informace, které se ukázaly jako nepravdivé či neúplné, nebo

  c) dodavatel podal žádost o vyškrtnutí.

  (2) Provozovatel seznamu vyškrtne dodavatele ze seznamu, pokud nastaly skutečnosti uvedené v § 130 odst. 2, 4 nebo 5.

  § 132

  Provozovatel seznamu

  (1) Provozovatelem seznamu je ministerstvo nebo jiná právnická osoba pověřená ministerstvem podle zvláštního právního předpisu70).

  (2) Provozovatel seznamu je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích a informacích, které mu byly poskytnuty v souvislosti s vedením seznamu, vyjma údajů a informací, které je povinen zpřístupnit na základě tohoto zákona.


  70) § 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
  Zpět na obsah zákona o veřejných zakázkách

  Příbuzné stránky  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies