Systém certifikovaných dodavatelů, Hlava II

Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)  Hlava II

  Systém certifikovaných dodavatelů

  § 133

  Systém certifikovaných dodavatelů

  (1) Systém certifikovaných dodavatelů umožňuje za podmínek stanovených v § 134 nahradit certifikátem vydaným akreditovanou osobou51) pro činnost v tomto systému (dále jen "certifikační orgán pro kvalifikaci") prokázání splnění kvalifikace, popřípadě její části dodavatelem.

  (2) Ministerstvo sdělí Evropské komisi a jiným členským státům Evropské unie názvy a identifikační údaje správců schválených systémů certifikovaných dodavatelů.


  51) § 16 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

  § 134

  Prokazování kvalifikace certifikátem

  (1) Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

  (2) Sektorový zadavatel je povinen uznat certifikát jako způsob prokázání splnění kvalifikace v příslušném rozsahu za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené pokrývají požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovené sektorovým zadavatelem, popřípadě jejich část.

  § 135

  Schválení systému certifikovaných dodavatelů

  (1) Systém certifikovaných dodavatelů schvaluje ministerstvo na základě žádosti právnické osoby, která systém certifikovaných dodavatelů hodlá spravovat (dále jen "správce systému"). Schvalovací řízení podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu69).

  (2) Přílohou žádosti správce systému jsou dokumenty, které popisují systém certifikovaných dodavatelů a stanoví pravidla jeho použití (dále jen "pravidla systému").

  (3) Ministerstvo schválí systém certifikovaných dodavatelů, pokud systém splňuje podmínky stanovené zákonem a pravidla systému splňují náležitosti stanovené v § 136.

  (4) Správce systému je povinen zajistit, aby systém certifikovaných dodavatelů trvale splňoval podmínky stanovené zákonem.

  (5) Ministerstvo vede v rámci informačního systému seznam schválených systémů certifikovaných dodavatelů.


  69) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

  § 136

  Pravidla systému

  Pravidla systému musí obsahovat alespoň

  a) název systému certifikovaných dodavatelů,

  b) identifikační údaje správce systému,

  c) organizační strukturu systému certifikovaných dodavatelů,

  d) vymezení druhu a případně kategorií veřejných zakázek, na které se systém certifikovaných dodavatelů vztahuje,

  e) vymezení profesních kvalifikačních předpokladů, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění bude v systému certifikovaných dodavatelů posuzováno,

  f) vymezení dokladů, které budou vyžadovány pro prokázání splnění kvalifikačních předpokladů podle písmene e) a základních kvalifikačních předpokladů,

  g) postup při posouzení kvalifikace certifikačním orgánem pro kvalifikaci,

  h) pravidla pro vydání, změnu a odejmutí certifikátu a

  i) internetovou adresu registru certifikovaných dodavatelů.

  § 137

  Změny a zrušení systému certifikovaných dodavatelů

  (1) Pro postup v případě změny systému certifikovaných dodavatelů platí § 135 odst. 1 až 4 obdobně.

  (2) Pokud ministerstvo zjistí, že systém certifikovaných dodavatelů nesplňuje podmínky stanovené zákonem nebo se změnily podmínky, za kterých byl schválen, vyzve správce systému, aby zjištěné nedostatky odstranil a tuto skutečnost ministerstvu doložil. Neodstraní-li správce systému nedostatky ve stanovené lhůtě, ministerstvo bezodkladně rozhodne o zrušení takového systému certifikovaných dodavatelů.

  (3) Rozhodne-li se správce systému systém certifikovaných dodavatelů zrušit, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost ministerstvu. V takovém případě se systém certifikovaných dodavatelů ruší dnem doručení tohoto oznámení ministerstvu, nestanoví-li správce systému den pozdější.

  (4) V případě zrušení systému certifikovaných dodavatelů nepozbývá vydaný certifikát platnosti před uplynutím doby platnosti uvedené v certifikátu, nezmění-li se skutečnosti, na jejichž základě byl certifikát vydán.

  § 138

  Podmínky pro vydání certifikátu

  (1) Podmínkou pro vydání certifikátu je prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 v plném rozsahu doklady podle § 53 odst. 3 a prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů nebo technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném v pravidlech systému doklady podle § 54 písm. a) až d) nebo § 56 odst. 1 až 3.

  (2) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele a doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) nesmí být ke dni podání žádosti o certifikaci starší 90 dnů.

  (3) Všechny doklady se certifikačnímu orgánu pro kvalifikaci předkládají v originále či v úředně ověřené kopii.

  (4) Správce systému může stanovit, že dodavatel není povinen při opakované certifikaci doložit skutečnosti, které se od poslední certifikace nezměnily. Dodavatel je však vždy povinen o těchto skutečnostech předložit alespoň čestné prohlášení.

  (5) Ustanovení § 129 odst. 5 věty poslední a § 129 odst. 6 platí obdobně.

  § 139

  Certifikát

  (1) Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje:

  a) identifikační údaje certifikačního orgánu pro kvalifikaci, který certifikát vydal,

  b) název systému certifikovaných dodavatelů,

  c) identifikační údaje správce systému certifikovaných dodavatelů,

  d) obchodní firmu nebo název a sídlo dodavatele, jedná-li se o právnickou osobu,

  e) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu,

  f) právní formu právnické osoby,

  g) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

  h) jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech jeho členů nebo jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu, osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu dodavatele, popřípadě rovněž jméno a příjmení jiné osoby, pokud o to dodavatel požádá, a způsob jejich jednání jménem nebo za dodavatele,

  i) předmět nebo obor podnikatelské nebo jiné činnosti, pro kterou je certifikát vydán,

  j) druh a případně kategorii veřejných zakázek, pro kterou je certifikát vydán,

  k) seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů, s tím, že jde-li o

  1. oprávnění k podnikání, obsahuje seznam výčet příslušných oprávnění,

  2. doklad podle § 54 písm. c), obsahuje seznam název profesní samosprávné komory či jiné profesní organizace, která doklad vydala,

  3. doklad podle § 54 písm. d), obsahuje seznam údaj o druhu odborné způsobilosti,

  l) údaj o tom, které kvalifikační předpoklady podle § 56 byly prokázány, včetně údaje o dosažené úrovni prokázané kvalifikace s ohledem na jednotlivé kvalifikační předpoklady,

  m) datum vydání certifikátu,

  n) datum platnosti certifikátu a

  o) podpis osoby oprávněné jednat za certifikační orgán pro kvalifikaci.

  (2) Certifikát je možno vydat v listinné podobě nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

  (3) Certifikát se vydává v českém jazyce.

  § 140

  Platnost certifikátu

  (1) Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání.

  (2) Dojde-li u dodavatele ke změně skutečností, na základě kterých byl certifikát vydán, jež by jinak měly za následek neprokázání splnění kvalifikačních předpokladů ve stanoveném rozsahu, je dodavatel povinen do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit tuto skutečnost certifikačnímu orgánu pro kvalifikaci a současně předložit potřebné doklady osvědčující splnění příslušných kvalifikačních předpokladů; v opačném případě rozhodne certifikační orgán pro kvalifikaci o odejmutí certifikátu, případně jeho změně, pokud ke změně skutečností, na základě kterých byl certifikát vydán, došlo pouze s ohledem na některé kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal.

  (3) Certifikační orgán pro kvalifikaci dále rozhodne o odejmutí certifikátu, pokud zjistí, že dodavatel

  a) nesplňuje podmínky pro vydání certifikátu, nebo

  b) použil jako podklady pro vydání certifikátu doklady či informace, které se ukázaly jako nepravdivé či neúplné.

  (4) Dodavatel je oprávněn kdykoliv podat žádost o změnu certifikátu. V takovém případě se postupuje obdobně jako v případě podání žádosti o opakovanou certifikaci.

  § 141

  Povinnosti certifikačních orgánů pro kvalifikaci

  Certifikační orgán pro kvalifikaci je povinen

  a) před započetím své činnosti oznámit získání akreditace správci systému a doložit ji platným osvědčením o akreditaci,

  b) oznamovat bez zbytečného odkladu změny v akreditaci, její pozastavení nebo odejmutí,

  c) předat správci systému vydaný certifikát ve lhůtě a způsobem stanoveným pravidly systému certifikovaných dodavatelů,

  d) oznámit správci systému bez zbytečného odkladu odejmutí certifikátu dodavateli.

  § 142

  Registr certifikovaných dodavatelů

  (1) Správce systému vede v registru certifikovaných dodavatelů (dále jen "registr") evidenci

  a) certifikačních orgánů pro kvalifikaci,

  b) certifikovaných dodavatelů a

  c) vydaných certifikátů.

  (2) Správce systému uveřejní v registru platné znění pravidel systému.

  (3) Registr je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (4) Dálkový přístup do registru je bezplatný.

  (5) V registru může správce systému uveřejňovat vydané certifikáty nebo jejich části.

  (6) Ministerstvo uveřejní odkaz na registr v informačním systému.
  Zpět na obsah zákona o veřejných zakázkách

  Příbuzné stránky  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies