Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)
  § 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje a) postupy při zadávání veřejných zakázek, b) soutěž o návrh, c) dohled nad dodržováním tohoto zákona, d) podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných ...
  § 2 Zadavatel veřejné zakázky (1) Za zadavatele veřejné zakázky (dále jen "zadavatel") se pro účely tohoto zákona považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel. (2) Veřejným zadavatelem je a) Česká republika 2), b) státní příspěvková organizace,
  § 3 Centrální zadavatel (1) Centrálním zadavatelem je veřejný zadavatel, který provádí centralizované zadávání, spočívající v tom, že a) pro jiného zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek, které následně prodává ...
  § 4 Relevantní činnost (1) Relevantní činností se pro účely tohoto zákona rozumí a) v odvětví plynárenství 4) 1. výroba plynu za účelem poskytování služby veřejnosti, 2. poskytování nebo provozování přepravní či distribuční soustavy určené k ...
  § 5 Souběh činností (1) Souběhem činností se rozumí, souvisí-li předmět zadávané veřejné zakázky s výkonem relevantní činnosti i s výkonem jiné činnosti zadavatele. (2) Při souběhu činností podle odstavce 1 a) veřejný zadavatel postupuje podle ...
  § 6 Zásady postupu zadavatele (1) Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. (2) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají ...
  § 7 Veřejná zakázka (1) Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, ...
  § 8 Veřejná zakázka na dodávky (1) Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci (dále jen "zboží"), a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě ...
  § 9 Veřejná zakázka na stavební práce (1) Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je a) provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v příloze č. 3, b) provedení stavebních prací podle ...
  § 10 Veřejná zakázka na služby (1) Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou na dodávky nebo veřejnou zakázkou na stavební práce. (2) Veřejnou zakázkou na služby je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě ...
  § 10a Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti (1) Veřejnou zakázkou v oblasti obrany nebo bezpečnosti je veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou a) dodávky vojenského materiálu, jeho součástí, náhradních dílů a dílčích částí, b) dodávky ...
  § 11 Rámcová smlouva (1) Rámcovou smlouvou se pro účely tohoto zákona rozumí písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení ...
  § 12 Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty (1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním ...
  § 13 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (1) Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, který je zadavatel povinen stanovit pro
  § 14 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky (1) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky se stanoví na základě a) předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy na dodávky, má-li být smlouva ...
  § 15 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby (1) Ustanovení § 14 odst. 1, 3 a 4 se pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby použijí obdobně. (2) Základem pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby v ...
  § 16 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce (1) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce se stanoví podle pravidel uvedených v § 13. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce se započítá ...
  § 16a Významná veřejná zakázka Významnou veřejnou zakázkou se rozumí taková veřejná zakázka, kterou zadává a) zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) nebo b), nebo jiná právnická osoba podle § 2 odst. 2 písm. d), je-li Česká republika ve vztahu k této
  § 17 Vymezení některých dalších pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území
  § 18 Obecné výjimky z působnosti zákona (1) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže a) by uveřejněním podle § 146 nebo uveřejněním písemné výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení došlo k ...
  § 19 Výjimky z působnosti zákona pro sektorové zadavatele (1) Sektorový zadavatel postupuje podle tohoto zákona pouze v případě nadlimitních veřejných zakázek zadávávaných v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. (2) Tento zákon se nevztahuje ...
  § 20 Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti (1) Tento zákon se nevztahuje na zadávání veřejných zakázek souvisejících s výkonem relevantní činnosti sektorového zadavatele, pokud Evropská komise stanovila podle právního ...
  § 21 Druhy zadávacích řízení (1) Tento zákon upravuje tyto druhy zadávacích řízení a) otevřené řízení (§ 27), b) užší řízení (§ 28), c) jednací řízení s uveřejněním (§ 29), d) jednací řízení bez uveřejnění (§ 34), e) soutěžní dialog (§ 35), f) ...
  § 22 Podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním (1) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, jestliže v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení nebo soutěžním dialogu byly ...
  § 23 Podmínky použití jednacího řízení bez uveřejnění (1) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, jestliže a) v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení či jednacím řízení s ...
  § 24 Podmínky použití soutěžního dialogu (1) Veřejný zadavatel může pro zadání veřejné zakázky se zvláště složitým předmětem plnění použít soutěžní dialog, pokud použití otevřeného řízení či užšího řízení není s ohledem na povahu předmětu plnění ...
  § 25 Podmínky použití zjednodušeného podlimitního řízení Veřejný zadavatel může použít zjednodušené podlimitní řízení pro zadání a) podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo podlimitní veřejné zakázky na služby, nebo b) podlimitní veřejné zakázky ...
  § 26 Zahájení zadávacího řízení (1) Zadávací řízení zahajuje zadavatel odesláním a) oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, nebo b) výzvy o zahájení zadávacího řízení. (2) Za oznámení o zahájení zadávacího řízení se pro účely tohoto ...
  § 27 Otevřené řízení V oznámení otevřeného řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek dodavatelů a k prokázání splnění ...
  § 28 Užší řízení (1) V oznámení užšího řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení užšího řízení je výzvou k podání žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění
  § 29 Jednací řízení s uveřejněním (1) V oznámení jednacího řízení s uveřejněním oznamuje zadavatel svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení jednacího řízení s uveřejněním je výzvou k podání žádostí o účast v jednacím ...
  § 30 Jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním (1) Po otevření obálek s nabídkami, po posouzení a hodnocení nabídek podle hlavy VII této části zákona oznámí zadavatel písemně všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny a kteří nebyli ...
  § 31 Jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním (1) Na každé jednání o nabídkách musí být uchazeč písemně pozván, nevzal-li termín a místo dalšího jednání na vědomí při předchozím jednání. Zadavatel stanoví v pozvánce ...
  § 32 Úprava návrhu smlouvy v jednacím řízení s uveřejněním (1) Uchazeč, jenž se podle výsledků jednání o nabídkách umístil první v pořadí, doručí zadavateli do 7 dnů po doručení protokolu o konečném výsledku hodnocení upravený návrh smlouvy, pokud ...
  § 33 Zvláštní ustanovení o jednání sektorového zadavatele před podáním nabídek (1) V případě veřejné zakázky se zvláště složitým předmětem plnění (§ 24 odst. 2) může sektorový zadavatel po posouzení kvalifikace zájemců a případném omezení jejich ...
  § 34 Jednací řízení bez uveřejnění (1) V písemné výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje zadavatel zájemci nebo omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. (2) Písemná výzva k jednání v ...
  § 35 Soutěžní dialog (1) V oznámení soutěžního dialogu oznamuje veřejný zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení soutěžního dialogu je výzvou k podání žádostí o účast v soutěžním ...
  § 36 Průběh soutěžního dialogu (1) Veřejný zadavatel vede jednání s vyzvanými zájemci s cílem nalézt vhodná řešení způsobilá splnit jeho potřeby a požadavky. (2) V průběhu soutěžního dialogu může veřejný zadavatel projednat s vyzvanými zájemci ...
  § 37 Výzva k podání nabídek v soutěžním dialogu (1) O ukončení jednání v soutěžním dialogu informuje veřejný zadavatel písemně všechny zájemce, kteří byli vyzváni k účasti v soutěžním dialogu, a současně každému zašle rozhodnutí o vhodnosti jeho ...
  § 38 Zjednodušené podlimitní řízení (1) Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzývá veřejný zadavatel písemnou výzvou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. (2) Písemnou výzvu podle odstavce 1 uveřejní veřejný ...
  § 39 Lhůty v zadávacím řízení platné pro veřejného zadavatele (1) Veškeré lhůty určené veřejným zadavatelem musejí být stanoveny s ohledem na předmět veřejné zakázky. (2) Lhůta pro doručení žádostí o účast v užším řízení, jednacím řízení s ...
  § 40 Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro veřejného zadavatele (1) Pokud veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení nebo užšího řízení, může zkrátit ...
  § 41 Lhůty v zadávacím řízení platné pro sektorového zadavatele (1) Lhůty určené sektorovým zadavatelem musí být stanoveny s ohledem na předmět veřejné zakázky. (2) Lhůta pro doručení žádostí o účast v užším řízení nebo jednacím řízení s ...
  § 42 Změny lhůt v zadávacím řízení platných pro sektorového zadavatele (1) Pokud sektorový zadavatel uveřejnil pravidelné předběžné oznámení podle § 87 a pokud bylo toto pravidelné předběžné oznámení odesláno k uveřejnění či bylo odesláno oznámení
  § 43 Zadávací lhůta (1) Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanoví zadavatel zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky. (2) Zadavatel je povinen v oznámení či výzvě o
  § 44 Zadávací dokumentace (1) Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích ...
  § 45 Technické podmínky (1) Technickými podmínkami se v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití ...
  § 46 Stanovení technických podmínek (1) Technické podmínky formuluje zadavatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí a) české technické normy 35) přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské
  § 46a Zvláštní technické podmínky V případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M3 38a), musí zadavatel stanovit zvláštní technické podmínky, které zohledňují energetické a ekologické provozní
  § 46b Bezpečnost utajovaných informací Pokud předmět veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti obsahuje utajované informace, nebo v rámci jejího plnění dochází k poskytování nebo vzniku utajovaných informací, stanoví zadavatel podle ...

  Označení stránky: zákon o veřejných zakázkách, zákon č. 137 2006 sb. o veřejných zakázkách, 137/2006, zákon 137/2006, 137 2006 sb. o veřejných zakázkách, zákon č. 137/2006, zákon č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách, zakon o veřejných zákazkach , 137/2006 Sb, Zakon o verejnych zakazkach


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies