Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. - seznam paragrafů, stránka 2

Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)
  § 46c Zabezpečení dodávek (1) Zadavatel může v zadávací dokumentaci veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti s ohledem na povahu a předmět veřejné zakázky stanovit své požadavky na zabezpečení dodávek. Za tímto účelem může zadavatel v ...
  § 46d Obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce (1) Veřejný zadavatel u veřejné zakázky na stavební práce stanoví obchodní podmínky v souladu s prováděcím právním předpisem. (2) Zadavatel v obchodních podmínkách stanoví, že technický ...
  § 47 Klasifikace předmětu veřejné zakázky Zadavatel je povinen při vymezení předmětu veřejné zakázky v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení použít klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací podle referenční klasifikace platné pro ...
  § 48 Poskytování zadávací dokumentace dodavatelům (1) Zadavatel v otevřeném řízení, zjednodušeném podlimitním řízení, užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním, s výjimkou postupu sektorového zadavatele podle § 33, uveřejní na profilu zadavatele
  § 49 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění (1) Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před
  § 50 Rozsah kvalifikace (1) Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a
  § 51 Prokazování splnění kvalifikace (1) Veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění kvalifikace dodavatele, nestanoví-li tento zákon jinak. (2) Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu s
  § 52 Doba prokazování splnění kvalifikace (1) V otevřeném řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě otevřeného řízení se zavedením dynamického nákupního ...
  § 53 Základní kvalifikační předpoklady (1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké ...
  § 54 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence 42), pokud je v ní zapsán, b) doklad o ...
  § 55 zrušen
  § 56 Technické kvalifikační předpoklady (1) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky může veřejný zadavatel požadovat a) seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v ...
  § 57 Pravost a stáří dokladů (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění ...
  § 58 Změny v kvalifikaci (1) Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je ...
  § 59 Posouzení kvalifikace (1) Veřejný zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu s tímto zákonem (dále jen "posouzení kvalifikace"). (2) Pro účely posouzení kvalifikace může veřejný ...
  § 60 Nesplnění kvalifikace (1) Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. (2) Veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí
  § 61 Omezení počtu zájemců v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti (1) Omezil-li veřejný zadavatel v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti počet zájemců pro ...
  § 62 Kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky (1) Zadává-li veřejný zadavatel podlimitní veřejnou zakázku, je povinen požadovat prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele. Požaduje-li veřejný zadavatel rovněž ...
  § 63 Rozsah kvalifikace (1) Sektorový zadavatel je oprávněn stanovit jakékoliv objektivní požadavky, které umožňují objektivní posouzení kvalifikace dodavatele. (2) Požaduje-li sektorový zadavatel prokázání splnění požadavků na kvalifikaci ...
  § 64 Prokazování splnění kvalifikace (1) Sektorový zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění kvalifikace dodavatele v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním. Prokázání splnění kvalifikace dodavatele v rozsahu stanoveném sektorovým ...
  § 65 Doba prokazování splnění kvalifikace (1) V otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě otevřeného řízení se zavedením dynamického nákupního systému je dodavatel povinen prokázat ...
  § 66 Omezení počtu zájemců v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním (1) Omezil-li sektorový zadavatel počet zájemců pro účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, provede výběr ze zájemců, kteří prokázali splnění požadované ...
  § 67 (1) Zadavatel může u veřejné zakázky v oznámení otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním, zjednodušeného podlimitního řízení nebo soutěžního dialogu požadovat, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností ...
  § 68 Obsah nabídek (1) Předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli je podání nabídky, nestanoví-li tento zákon jinak. (2) V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat ...
  § 69 Podání nabídky (1) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídka obsahující varianty podle § 70 se považuje za jednu nabídku. (2) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím ...
  § 70 Varianty nabídky (1) Varianty nabídky jsou přípustné, je-li veřejná zakázka zadávána na základě základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky a pokud zadavatel varianty předem připustil v zadávacích podmínkách. (2) Pokud jsou ...
  § 71 Otevírání obálek (1) Pro otevírání obálek s nabídkami (dále jen „obálka“) ustanoví veřejný zadavatel nejméně tříčlennou komisi. Sektorový zadavatel a veřejný zadavatel, kteří zadávají veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění nebo na ...
  § 72 Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě (1) Otevřením nabídky podané v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu komisi. Nabídky podané v elektronické podobě otevře komise v době od uplynutí lhůty pro podání nabídek do ...
  § 73 Protokol o otevírání obálek (1) O otevírání obálek či nabídek podaných v elektronické podobě sepisuje komise protokol o otevírání obálek. U každé nabídky uvede komise údaje sdělované přítomným uchazečům podle § 71 odst. 10. (2) Otevírá-li ...
  § 74 Složení hodnotící komise (1) Pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním dialogu a ve zjednodušeném podlimitním řízení a pro předběžné hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním ustanoví veřejný ...
  § 74a Seznam hodnotitelů (1) Ministerstvo vede seznam hodnotitelů veřejných zakázek (dále jen „seznam hodnotitelů“). Do seznamu hodnotitelů se zapisují fyzické osoby odborně způsobilé hodnotit nabídky. Seznam hodnotitelů je součástí informačního ...
  § 75 Jednání hodnotící komise (1) Hodnotící komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu na svém prvním jednání, které svolává veřejný zadavatel. Každý člen hodnotící komise musí být na její první jednání pozván nejméně 5 pracovních dnů ...
  § 76 Posouzení nabídek (1) Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm.
  § 77 Mimořádně nízká nabídková cena (1) Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou ...
  § 78 Hodnotící kritéria (1) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky (dále jen "základní hodnotící kritérium") je a) ekonomická výhodnost nabídky, nebo b) nejnižší nabídková cena. (2) Základním hodnotícím kritériem v soutěžním ...
  § 79 Hodnocení nabídek (1) Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle hodnotících kritérií uvedených v dokumentech podle § 78 odst. 6. Je-li základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, je hodnotící komise povinna hodnotit ...
  § 80 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (1) O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s ...
  § 81 Výběr nejvhodnější nabídky (1) Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako a) ekonomicky nejvýhodnější, nebo b) nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. (2) Pokud ...
  § 82 Uzavření smlouvy (1) Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 (dále jen ...
  § 83 Oznámení o výsledku zadávacího řízení (1) Veřejný zadavatel je povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění. V případě sektorového zadavatele činí lhůta 30 dnů. V případech uvedených v ...
  § 84 Zrušení zadávacího řízení (1) Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, žádosti o účast či potvrzení zájmu o účast, b) byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni ...
  § 85 Písemná zpráva zadavatele (1) Zadavatel vyhotoví o každé veřejné zakázce písemnou zprávu. (2) Písemná zpráva musí obsahovat alespoň a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě, b) zvolený druh ...
  § 86 Předběžné oznámení veřejného zadavatele (1) Veřejný zadavatel uveřejní formou předběžného oznámení nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky. Veřejný zadavatel je oprávněn zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení.
  § 87 Pravidelné předběžné oznámení sektorového zadavatele (1) Sektorový zadavatel uveřejní formou pravidelného předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky, které hodlá zadávat v následujících 12 měsících a u kterých hodlá zkrátit lhůtu pro ...
  § 88 Pravidelné předběžné oznámení jako způsob zahájení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním (1) Sektorový zadavatel může zahájit užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním pravidelným předběžným oznámením podle § 87. (2) Pravidelné
  § 89 Obecná ustanovení o rámcové smlouvě (1) Zadavatel je povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení uvést, zda hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s jedním či více uchazeči. (2) Pokud zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s více ...
  § 90 Výběr účastníků rámcové smlouvy (1) Při výběru více uchazečů, se kterými má být uzavřena rámcová smlouva, se postupuje obdobně jako při výběru nejvhodnějšího uchazeče, jemuž má být zadána veřejná zakázka s tím, že zadavatel vybere takový počet
  § 91 Hodnotící kritéria při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy (1) V případě, že zadavatel zvolí při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy stejná hodnotící kritéria, jako při uzavírání rámcové smlouvy, je uchazeč ...
  § 92 Zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem na základě rámcové smlouvy (1) Je-li rámcová smlouva uzavřena pouze s jedním uchazečem a) a veškeré podmínky plnění jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, uzavírá veřejný zadavatel smlouvu s ...
  § 93 Zavedení dynamického nákupního systému (1) Pro účely zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb či stavebních prací, může zadavatel v otevřeném řízení zavést dynamický nákupní systém. (2)

  Označení stránky: zákon o veřejných zakázkách, zákon č. 137 2006 sb. o veřejných zakázkách, 137/2006, zákon č. 137/2006, zákon 137/2006, 137 2006 sb. o veřejných zakázkách, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon o státních zakázkách, aktuální zákon o veřejných zakázkách


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů