Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. - seznam paragrafů, stránka 3

Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)
  § 94 Zařazení do dynamického nákupního systému (1) Zadavatel umožní po celou dobu trvání dynamického nákupního systému každému dodavateli podat předběžnou nabídku. (2) Zadavatel zařadí do dynamického nákupního systému dodavatele, který splní ...
  § 95 Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému (1) Veřejná zakázka je zadávána v dynamickém nákupním systému na základě výzvy k podání nabídek. (2) Před odesláním výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému uveřejní zadavatel ...
  § 96 Podmínky a rozsah použití elektronické aukce (1) Zadavatel může v otevřeném řízení, užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo ve zjednodušeném podlimitním řízení využít elektronickou aukci jako prostředek pro hodnocení nabídek. V ...
  § 97 Průběh elektronické aukce (1) Před zahájením elektronické aukce je hodnotící komise povinna, a v případě, kdy hodnotící komise není ustavena v souladu s § 74 odst. 9, pak zadavatel provést posouzení a hodnocení nabídek a pořídit zprávu o ...
  § 98 Zadávání částí veřejných zakázek (1) Zadavatel může rozdělit veřejnou zakázku na části, připouští-li to povaha předmětu veřejné zakázky. (2) V případě rozdělení veřejné zakázky na části uvede zadavatel tuto skutečnost v oznámení či výzvě o ...
  § 99 Opční právo (1) Opčním právem se rozumí právo zadavatele na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací, jejichž zadání si zadavatel vyhradil v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení, užším řízení ...
  § 100 Nabídky zahrnující dodávky původem ze třetích států (1) Toto ustanovení se vztahuje na nabídky, které zahrnují dodávky původem ze států, s nimiž Evropská unie neuzavřela mezinárodní dohodu, jež zajišťuje srovnatelný a účinný přístup pro ...
  § 101 Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením (1) Stanoví-li tak zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, může se zadávacího řízení účastnit pouze dodavatel, který zaměstnává více než 50 % osob se ...
  § 102 Použití soutěže o návrh (1) Tato část zákona se vztahuje na zadavatele, pokud předpokládaná hodnota soutěže o návrh odpovídá nejméně finančnímu limitu stanovenému prováděcím právním předpisem podle § 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na služby. ...
  § 103 Soutěž o návrh (1) Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele směřující k získání návrhu, projektu či plánu (dále jen "návrh"). Návrhem se rozumí písemně nebo graficky vyjádřený výsledek vlastní tvůrčí činnosti zájemce o účast či účastníka ...
  § 104 Oznámení soutěže o návrh a způsob komunikace (1) Soutěž o návrh se zahajuje uveřejněním oznámení soutěže o návrh podle § 146 a 147. Pro uveřejnění oznámení soutěže o návrh použije zadavatel formulář podle přímo použitelného předpisu Evropské ...
  § 105 Průběh soutěže o návrh (1) Nejpozději dnem uveřejnění oznámení soutěže o návrh je zadavatel povinen zpřístupnit soutěžní podmínky či umožnit jejich vyzvednutí všem zájemcům o účast. Pro poskytování soutěžních podmínek, dodatečné dotazy k nim
  § 106 Složení a rozhodování poroty (1) Posuzování a hodnocení návrhů provádí porota. Zadavatel jmenuje členy poroty pro hodnocení návrhů a jejich náhradníky a jejich jména zveřejní nejpozději v den oznámení soutěže a zveřejnění soutěžních podmínek.
  § 107 Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu (1) Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu nebo návrhů činí zadavatel. Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže o návrh, kteří nebyli vyloučeni z účasti v ...
  § 108 Zrušení soutěže o návrh Vyhradil-li si to zadavatel v oznámení soutěže o návrh nebo v soutěžních podmínkách a stanovil-li současně podmínky odškodnění účastníků soutěže, může zrušit soutěž o návrh kdykoliv do doby rozhodnutí poroty o ...
  § 109 Zvláštní ustanovení o uchování dokumentace o soutěži o návrh Vrací-li zadavatel účastníkům soutěže o návrh jejich návrhy podle § 105 odst. 3, § 105 odst. 5, § 106 odst. 1, § 107 odst. 2 nebo § 108, je povinen o takových návrzích pořídit ...
  § 109a Postup při výběru subdodavatele (1) Vybraný uchazeč, není-li zadavatelem podle § 2, postupuje podle této hlavy v řízení o výběru subdodavatele v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, pokud tak stanoví zadavatel v ...
  § 109b Oznámení o subdodávce (1) V případě, že předpokládaná hodnota části veřejné zakázky, kterou má plnit subdodavatel, dosahuje nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro veřejné zakázky v oblasti obrany nebo ...
  § 110 Rozsah a způsob podání námitek (1) Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení ...
  § 111 Postup zadavatele při přezkoumání námitek (1) Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li ...
  § 112 Výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (1) Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, při kterém a) vydává předběžná opatření (§ 117), b) rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání ...
  § 113 Zahájení řízení Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele se zahajuje na písemný návrh stěžovatele (dále jen „navrhovatel“) nebo z moci úřední.
  § 114 Návrh (1) Návrh lze podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti a) zadávacím podmínkám, b) obsahu ...
  § 115 Kauce (1) S podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není ...
  § 116 Účastníci řízení Účastníkem řízení je zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též navrhovatel; je-li předmětem řízení přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, je účastníkem řízení ...
  § 117 Předběžné opatření (1) Úřad může před vydáním rozhodnutí ve správním řízení zahájeném podle § 113 v rozsahu nezbytně nutném na návrh účastníka řízení nebo z moci úřední k zajištění účelu řízení nařídit zadavateli toto předběžné opatření: a) ...
  § 117a Předběžné opatření Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže a) návrh nemá předepsané náležitosti podle § 114 odst. 3 a navrhovatel jej ve lhůtě stanovené Úřadem nedoplní, b) nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 a ...
  § 118 Nápravná opatření a neplatnost smluv (1) Nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud ...
  § 119 Náklady řízení (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, nesou Úřad i účastníci řízení své náklady řízení. (2) Součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 je též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen ...
  § 120 Správní delikty zadavatelů (1) Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že a) nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře ...
  § 120a Správní delikty dodavatelů (1) Dodavatel se dopustí správního deliktu tím, že a) předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v
  § 121 Společná ustanovení ke správním deliktům (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při určení výměry pokuty ...
  § 122 Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství (1) Zaměstnanci v Úřadu, jakož i ti, kdo byli pověřeni plněním úkolů náležejících do jeho působnosti, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dověděli při ...
  § 123 Uveřejňování pravomocného rozhodnutí Úřadu Úřad průběžně uveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí podle tohoto zákona na své internetové adrese.
  § 124 zrušen
  § 125 Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů (1) Seznam kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "seznam") je součástí informačního systému. (2) Do seznamu se zapisují dodavatelé, kteří požádali o zápis do seznamu a prokázali splnění základních ...
  § 126 Údaje evidované v seznamu Do seznamu se zapisují tyto údaje o dodavateli: a) obchodní firma nebo název a sídlo dodavatele, jedná-li se o právnickou osobu, b) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, a místo podnikání, popřípadě místo ...
  § 127 Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu (1) Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění a) základních kvalifikačních předpokladů ...
  § 128 Vydání výpisu ze seznamu (1) Provozovatel seznamu (§ 132) vydá výpis ze seznamu týkající se kteréhokoliv dodavatele zapsaného do seznamu tomu, kdo o výpis požádá a uhradí správní poplatek podle zvláštního právního přepisu 69). (2) ...
  § 129 Zápis do seznamu (1) Dodavatel, který chce být zapsán do seznamu, je povinen podat žádost o zápis do seznamu a prokázat splnění kvalifikačních předpokladů podle § 125 odst. 2; k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § ...
  § 130 Změny v seznamu (1) Dodavatel není povinen opětovně prokazovat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů, pokud není v odstavcích 2, 4, 5 nebo 6 stanoveno jinak. (2) Dojde-li u dodavatele ke změně ...
  § 131 Vyškrtnutí ze seznamu (1) Provozovatel seznamu vyškrtne dodavatele ze seznamu, pokud a) zjistí, že dodavatel nesplňuje podmínky pro zápis do seznamu, b) zjistí, že dodavatel použil jako podklady pro zápis doklady či informace, které se ...
  § 132 Provozovatel seznamu (1) Provozovatelem seznamu je ministerstvo nebo jiná právnická osoba pověřená ministerstvem podle zvláštního právního předpisu 70). (2) Provozovatel seznamu je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích a informacích,
  § 133 Systém certifikovaných dodavatelů (1) Systém certifikovaných dodavatelů umožňuje za podmínek stanovených v § 134 nahradit certifikátem vydaným akreditovanou osobou 51) pro činnost v tomto systému (dále jen "certifikační orgán pro ...
  § 134 Prokazování kvalifikace certifikátem (1) Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje
  § 135 Schválení systému certifikovaných dodavatelů (1) Systém certifikovaných dodavatelů schvaluje ministerstvo na základě žádosti právnické osoby, která systém certifikovaných dodavatelů hodlá spravovat (dále jen "správce systému"). Schvalovací ...
  § 136 Pravidla systému Pravidla systému musí obsahovat alespoň a) název systému certifikovaných dodavatelů, b) identifikační údaje správce systému, c) organizační strukturu systému certifikovaných dodavatelů, d) vymezení druhu a případně kategorií ...
  § 137 Změny a zrušení systému certifikovaných dodavatelů (1) Pro postup v případě změny systému certifikovaných dodavatelů platí § 135 odst. 1 až 4 obdobně. (2) Pokud ministerstvo zjistí, že systém certifikovaných dodavatelů nesplňuje podmínky ...
  § 138 Podmínky pro vydání certifikátu (1) Podmínkou pro vydání certifikátu je prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 v plném rozsahu doklady podle § 53 odst. 3 a prokázání splnění profesních kvalifikačních
  § 139 Certifikát (1) Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje: a) identifikační údaje certifikačního orgánu pro kvalifikaci, který certifikát vydal, b) název systému certifikovaných dodavatelů, c) identifikační údaje správce systému ...

  Označení stránky: zákon o veřejných zakázkách, zákon č. 137 2006 sb. o veřejných zakázkách, 137/2006, zákon 137/2006, 137 2006 sb. o veřejných zakázkách, zákon č. 137/2006, zákon č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách, zakon o veřejných zákazkach , 137/2006 Sb, Zakon o verejnych zakazkach


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies