Trestné činy vojenské, HLAVA DVANÁCTÁ

Trestní zákon č. 140/1961 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2009 (aktuální znění)  HLAVA DVANÁCTÁ

  Trestné činy vojenské

  ODDÍL PRVNÍ

  Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti

  Neuposlechnutí rozkazu

  § 273

  (1) Kdo odepře provést nebo úmyslně neprovede rozkaz, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až sedm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou vojáků,

  b) spáchá-li takový čin se zbraní,

  c) spáchá-li takový čin za okolností, že by tím mohl zmařit nebo podstatně ztížit splnění důležitého služebního úkolu,

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo smrt, nebo

  e) způsobí-li takovým činem ohrožení bojové pohotovosti útvaru nebo jiný zvlášť závažný následek.

  (3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.

  § 274

  (1) Kdo z nedbalosti neprovede rozkaz, a tím zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého služebního úkolu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt, nebo

  b) způsobí-li takovým činem vážné ohrožení bojové pohotovosti útvaru nebo jiný zvlášť závažný následek.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.

  § 275

  Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti

  (1) Kdo klade odpor vojáku, který plní vojenské povinnosti, nebo jej donutí k porušení vojenské povinnosti, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až sedm let bude pachatel potrestán

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou osob,

  b) spáchá-li takový čin se zbraní,

  c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

  d) spáchá-li takový čin za bojové situace.

  (3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

  b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. a) nebo c) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.

  Urážka mezi vojáky

  § 276

  Kdo urazí

  a) nadřízeného nebo vyššího,

  b) podřízeného nebo nižšího, nebo

  c) vojáka stejné hodnosti, a to v době, kdy sám nebo uražený vykonává službu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  § 277

  (1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí

  a) nadřízeného nebo vyššího, nebo

  b) podřízeného nebo nižšího,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v době, kdy sám nebo uražený vykonává službu,

  b) spáchá-li takový čin proti vojenské stráži,

  c) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami, nebo

  d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.

  § 278

  (1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí vojáka stejné hodnosti v době, kdy sám nebo uražený vykonává službu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proti vojenské stráži,

  b) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami, nebo

  c) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.

  § 279

  Násilí vůči nadřízenému

  (1) Kdo užije násilí vůči nadřízenému

  a) v úmyslu působit na výkon jeho vojenských povinností, nebo

  b) pro výkon jeho vojenských povinností,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) pokusí-li se činem uvedeným v odstavci 1 způsobit těžkou újmu na zdraví,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  c) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.

  (3) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.

  Porušování práv a chráněných zájmů vojáků

  § 279a

  (1) Kdo vojáka stejné hodnosti nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho služby, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy,

  b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo

  c) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo se zbraní,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

  c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.

  (4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  § 279b

  (1) Kdo podřízeného nebo nižšího nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho služby, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy,

  b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo

  c) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo se zbraní,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

  c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.

  (4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  ODDÍL DRUHÝ

  Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu

  Vyhýbání se služebnímu úkonu a výkonu vojenské služby

  § 280

  (1) Kdo se v úmyslu vyhnout se plnění služebního úkonu poškodí na zdraví, předstírá nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou látku nebo použije jiného úskoku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Kdo se v úmyslu vyhnout se výkonu vojenské služby nebo plnění vojenských povinností poškodí na zdraví, předstírá nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou látku nebo použije jiného úskoku, nebo kdo odpírá konat vojenskou službu nebo plnění vojenských povinností, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

  (3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.

  § 281

  Kdo se za bojové situace učiní z nedbalosti nezpůsobilým vykonávat službu tím, že zneužije návykovou látku, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

  § 282

  Zběhnutí

  (1) Kdo se svémocně vzdaluje v úmyslu vyhnout se vojenské službě, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní.

  (3) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  § 283

  zrušen

  § 284

  Svémocné odloučení

  (1) Kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než 24 hodiny, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců.

  (2) Kdo se svémocně vzdaluje soustavně nebo po dobu delší než šest dnů, nebo kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než dva dny v době plnění zvlášť důležitých úkolů nebo zvlášť důležitých cvičení, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (3) Kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než čtrnáct dnů, nebo kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než šest dnů v době plnění zvlášť důležitých úkolů nebo zvlášť důležitých cvičení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

  ODDÍL TŘETÍ

  Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby

  § 285

  Porušování povinností strážní služby

  (1) Kdo ve strážní nebo jiné obdobné službě poruší, byť i z nedbalosti, předpisy nebo pravidla této služby nebo zvláštní nařízení podle nich vydaná, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 při výkonu strážní služby, která má zvlášť důležitý státní nebo vojenský význam,

  b) spáchá-li takový čin zvlášť hrubým porušením své povinnosti,

  c) způsobí-li takovým činem škodlivý následek, k jehož odvrácení výkon strážní nebo jiné obdobné služby měl směřovat, nebo

  d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  (3) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, jestliže úmyslně spáchá čin uvedený v odstavci 1 za bojové situace a je zde některá z okolností uvedených v odstavci 2 písm. a) a c).

  § 286

  Porušování povinností dozorčí služby

  (1) Kdo v dozorčí nebo jiné službě závažným způsobem, byť i z nedbalosti, poruší předpisy nebo pravidla této služby, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců.

  (2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 zvlášť závažný následek, jemuž byl povinen zabránit.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za bojové situace.

  § 287

  Porušování povinností služby při obraně vzdušného prostoru

  (1) Kdo poruší, byť i z nedbalosti, pravidla služby na radiotechnických hláskách, v hotovostních jednotkách nebo jiných zařízeních určených k zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 zvlášť závažný následek.

  (3) Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, jestliže čin uvedený v odstavci 1 spáchá za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a způsobí jím zvlášť závažný následek.

  ODDÍL ČTVRTÝ

  Trestné činy ohrožující bojeschopnost

  § 288

  Ohrožování morálního stavu jednotky

  (1) Kdo popuzuje vojáky proti vojenské službě nebo proti nadřízenému, kdo šíří malomyslnost, nebo kdo jinak soustavně rozvrací kázeň, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  (2) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.

  § 288a

  Porušování služebních povinností

  (1) Kdo ke škodě součásti ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru neplněním uložených služebních povinností, byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost výzbroje, výstroje nebo jiných věcných prostředků, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

  (2) Kdo bez oprávnění užije věcného prostředku větší hodnoty uvedeného v odstavci 1 k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo kdo zneužije nebo umožní zneužití podřízených k mimoslužebním úkonům, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 2 sobě nebo jinému značný prospěch, nebo

  b) způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 snížení bojeschopnosti, značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

  (4) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li úmyslně čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.

  § 289

  Zbabělost před nepřítelem

  Kdo se za bojové situace ze zbabělosti nebo malomyslnosti vzdá do zajetí, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem.

  § 290

  Nesplnění bojového úkolu

  (1) Kdo se bez dovolení vzdálí za bojové situace, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až patnáct let nebo výjimečným trestem.

  (2) Kdo se za bojové situace vyhýbá povinnosti splnit bojový úkol nebo odepře použít zbraně, bude potrestán odnětím svobody na deset let nebo výjimečným trestem.

  § 291

  Opuštění bojových prostředků

  (1) Kdo za bojové situace odhodí, opustí nebo učiní neupotřebitelnou zbraň nebo jiný válečný materiál, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až sedm let.

  (2) Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 zvlášť závažný následek.

  § 292

  Vydání bojových prostředků nepříteli

  Velitel, který, aniž to bylo vyvoláno bojovou situací, nepříteli vydá, byť i z nedbalosti, vojenské síly nebo ponechá mu opevnění, bojovou techniku nebo jiné bojové prostředky, bude potrestán, nejednal-li v úmyslu podporovat nepřítele, odnětím svobody na tři léta až patnáct let nebo výjimečným trestem.

  § 293

  Ublížení parlamentáři

  Kdo urazí parlamentáře nebo člena jeho průvodu, nebo kdo takovou osobu neprávem zadrží, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  ODDÍL PÁTÝ

  Společná ustanovení

  § 294

  Zvláštní ustanovení o trestní odpovědnosti

  Čin, který vykazuje znaky trestného činu nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 270 nebo znaky některého trestného činu uvedeného v této hlavě, na nějž zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta, není trestným činem, jestliže stupeň jeho nebezpečnosti pro společnost je malý.

  § 295

  Svémocné vzdálení

  Svémocně se vzdaluje, kdo

  a) se vzdálil bez dovolení od svého útvaru nebo z místa služebního přidělení,

  b) se nepřihlásil u svého útvaru nebo v místě služebního přidělení, ač tam byl odeslán nebo ač uplynula doba jeho odůvodněné nepřítomnosti, zejména při ustanovení, přeložení, služební cestě nebo dovolené,

  c) byl odloučen za bojových akcí od svého útvaru a nepřipojil se po zániku příčiny odloučení k svému nebo jinému vojenskému útvaru, nebo

  d) se nepřihlásil u některého vojenského útvaru po návratu nebo po osvobození z nepřátelského zajetí.
  Zpět na obsah trestního zákona

  Kurzy a školení trestního práva

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
  Daňové kurzy a školení aktuálně nejsou k dispozici
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  Označení stránky: vojenský zakonik


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů