Trestné činy hospodářské, HLAVA DRUHÁ

Trestní zákon č. 140/1961 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2009 (aktuální znění)  HLAVA DRUHÁ

  Trestné činy hospodářské

  ODDÍL PRVNÍ

  Trestné činy proti hospodářské soustavě

  § 116

  zrušen

  § 117

  zrušen

  § 118

  Neoprávněné podnikání

  (1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní nebo jiné výdělečné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  a) používá-li k činu uvedenému v odstavci 1 jiného jako pracovní síly, nebo

  b) získá-li takovým činem značný prospěch.

  § 118a

  Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry

  (1) Kdo neoprávněně provozuje loterii nebo podobnou sázkovou hru, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

  b) získá-li takovým činem značný prospěch.

  § 119

  zrušen

  § 120

  zrušen

  § 121

  Poškozování spotřebitele

  (1) Kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tak, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) získá-li takovým činem značný prospěch, nebo

  c) byl-li pro takový čin v posledních pěti letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.

  § 122

  zrušen

  § 123

  zrušen

  § 124

  Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou

  (1) Kdo podstatně ohrozí obecný zájem tím, že poruší zákaz nebo omezení dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, nebo

  b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

  Porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi

  § 124a

  (1) Kdo poruší zákaz nebo omezení týkající se nakládání se zbožím a technologiemi kontrolovanými podle zvláštních předpisů, 2) bude potrestán odnětím svobody až na tři léta anebo peněžitým trestem.

  (2) Kdo bez povolení vyveze zboží nebo technologie kontrolované podle zvláštních předpisů 2) nebo je převede na cizí stát nebo na organizaci, která má sídlo v cizině, anebo na cizího činitele, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let anebo peněžitým trestem anebo propadnutím majetku.


  2) Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.

  § 124b

  (1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k nakládání se zbožím a technologiemi kontrolovanými podle zvláštních předpisů 2) nebo že takové zboží unikne z evidence, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

  a) jestliže se v důsledku činu uvedeného v odstavci 1 zboží dostalo do ciziny,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch, nebo

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jinou značnou újmu.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let anebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo

  způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jinou újmu velkého rozsahu.


  2) Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.

  § 124c

  (1) Kdo dosáhne na základě nepravdivého nebo neúplného údaje vydání dokladu potřebného pro orgány kontrolující zboží a technologie podle zvláštních předpisů, 2) bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci zboží a technologií, kontrolovaných podle zvláštních předpisů, 2) zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede, anebo kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače, v němž se vede evidence tohoto zboží a technologií.


  2) Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.

  Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

  § 124d

  (1) Kdo bez povolení nebo licence provede zahraniční obchod s vojenským materiálem, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na tři až deset let nebo zákazem činnosti nebo propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel činu uvedeného v odstavci 1 potrestán,

  a) spáchá-li čin ve spojení s organizovanou skupinou,

  b) spáchá-li čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,

  c) spáchá-li takový čin opětovně,

  d) získá-li takovým činem značný prospěch, nebo

  e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.

  § 124e

  (1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem nebo licence pro určitý obchod s vojenským materiálem, nebo vydá nepravdivý nebo neúplný doklad, na jehož základě je takové povolení nebo licence neoprávněně vydána, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři roky nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel činu uvedeného v odstavci 1 potrestán,

  a) jestliže se vojenský materiál dostal do ciziny,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch,

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek,

  d) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou.

  (3) Odnětím svobody na tři roky až deset let nebo peněžitým trestem bude pachatel činu uvedeného v odstavci 1 potrestán,

  a) spáchá-li čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo

  c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.

  § 124f

  (1) Kdo žádost o povolení nebo o licenci k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem doloží nepravdivým nebo neúplným dokladem nebo zatají skutečnosti důležité pro vydání povolení nebo licence, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci zahraničního obchodu s vojenským materiálem zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede, nebo kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače, v němž se vede evidence zahraničního obchodu s vojenským materiálem.

  ODDÍL DRUHÝ

  Trestné činy proti hospodářské kázni

  § 125

  Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

  (1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen, nebo kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje, nebo kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti, nebo.

  kdo v pokladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, uvede nepravdiví nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových podkladech zamlčí podstatné údaje, anebo

  kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu na cizím majetku nebo jiný zvlášť závažný následek.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 na cizím majetku škodu velkého rozsahu.

  § 126

  Porušení povinnosti v insolvenčním řízení

  Kdo v insolvenčním řízení maří nebo ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

  § 127

  Porušování závazných pravidel hospodářského styku

  (1) Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému ve značném rozsahu neoprávněné výhody, poruší závažným způsobem pravidla hospodářského styku stanovená obecně závazným právním předpisem, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v hospodářské činnosti nebo vážnou poruchu v zásobování anebo zkrácení příjmů státu ve značném rozsahu.

  § 128

  Zneužívání informací v obchodním styku

  (1) Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch neoprávněně užije informace dosud nikoli veřejně přístupné, kterou získal z důvodu svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a jejíž zveřejnění podstatně ovlivňuje rozhodování v obchodním styku, a uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace na organizovaném trhu cenných papírů nebo zboží, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo jako pracovník, člen orgánu, společník, podnikatel nebo účastník na podnikání dvou nebo více podniků nebo organizací se stejným nebo podobným předmětem činnosti v úmyslu uvedeném v odstavci 1 uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jedné nebo více z nich.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo jiného značný prospěch.

  (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo jiného prospěch velkého rozsahu.

  Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě

  § 128a

  (1) Kdo v souvislosti s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch zjedná některému soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných soutěžitelů, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, jestliže

  a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 jako vyhlašovatel nebo pořadatel veřejné soutěže nebo veřejné dražby, člen privatizační komise, licitátor nebo jako člen organizované skupiny,

  b) způsobí takovým činem značnou škodu nebo pro jiného získá značný prospěch.

  (3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch.

  § 128b

  Kdo se dopustí pletich v souvislosti s veřejnou soutěží tím, že

  a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v soutěži,

  b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v soutěži, nebo

  c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v soutěži, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  § 128c

  Kdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že

  a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti na podávání návrhů při dražbě,

  b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo

  c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

  § 129

  Vystavení nepravdivého potvrzení

  Kdo jménem banky nebo jiné právnické osoby oprávněné k provozování finanční činnosti podle zvláštního zákona nebo jako auditor vystaví jinému nepravdivé potvrzení o jeho finanční situaci nebo majetkových poměrech, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

  § 129a

  Poškozování finančních zájmů Evropských společenství

  (1) Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady vztahující se k výdajům nebo příjmům souhrnného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů spravovaných Evropskými společenstvími nebo jejich jménem, anebo takové doklady zatají, a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo snížení zdrojů některého takového rozpočtu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně použije finanční prostředky, které tvoří výdaje nebo příjmy souhrnného rozpočtu Evropských společenství nebo rozpočtů spravovaných Evropskými společenstvími nebo jejich jménem, nebo zkrátí finanční prostředky pro některý takový rozpočet.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu nikoli malou.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy Evropských společenství, nebo

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

  § 130

  zrušen

  § 131

  zrušen

  Nadpis vypuštěn

  § 132

  zrušen

  § 133

  zrušen

  § 134

  zrušen

  § 135

  zrušen

  Nadpis zrušen

  § 136

  zrušen

  § 137

  zrušen

  § 138

  zrušen

  § 139

  zrušen

  ODDÍL TŘETÍ

  Trestné činy proti měně a trestné činy daňové

  § 140

  Padělání a pozměňování peněz

  (1) Kdo sobě nebo jinému opatří padělané nebo pozměněné peníze, nebo kdo takové peníze přechovává, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

  (2) Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo kdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé, bude potrestán odnětím svobody na pět až deset let.

  (3) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo

  b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.

  § 141

  Udávání padělaných a pozměněných peněz

  Kdo padělané nebo pozměněné peníze, jimiž mu bylo placeno jako pravými, udá jako pravé, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  § 142

  Výroba a držení padělatelského náčiní

  (1) Kdo vyrobí, sobě nebo někomu jinému opatří anebo přechovává nástroj nebo jiný předmět určený k padělání nebo pozměňování peněz, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 při výkonu svého povolání.

  § 143

  Společné ustanovení

  Ochrana podle § 140 až 142 se poskytuje též penězům jiným než tuzemským, tuzemským a cizozemským bezhotovostním platebním prostředkům, jakož i tuzemským a cizozemským cenným papírům.

  § 144

  Ohrožování oběhu tuzemských peněz

  (1) Kdo neoprávněně vyrobí nebo vydá náhražky tuzemských peněz, nebo kdo takové náhražky neoprávněně dává do oběhu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo peněžitým trestem.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo

  a) bez zákonného důvodu odmítá tuzemské peníze,

  b) bez hospodářské potřeby shromažďuje drobné tuzemské peníze, nebo

  c) poškozuje tuzemské peníze.

  § 145

  Padělání a pozměňování známek

  (1) Kdo padělá nebo pozmění poštovní nebo kolkové známky v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo kdo takové známky úmyslně uvádí do oběhu nebo jich užije jako pravých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu, nebo

  b) získá-li takovým činem značný prospěch.

  § 145a

  Padělání a pozměňování nálepek k označení zboží nebo předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti

  (1) Kdo padělá nebo pozmění nálepky k označení zboží pro daňové účely nebo jiné předměty vydávané státním orgánem nebo jím zmocněnou právnickou osobou jako doklad o splnění poplatkové povinnosti v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo

  kdo takové nálepky nebo předměty uvádí do oběhu nebo jich užije jako pravých,

  bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve značném rozsahu,

  b) získá-li takovým činem značný prospěch.

  Nadpis vypuštěn

  § 146

  Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství

  Kdo v době nouzového stavu v devizovém hospodářství poruší zákazy, které jsou stanoveny devizovým zákonem pro nouzový stav v devizovém hospodářství a vztahují se na vyhlášený nouzový stav, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až šest let.

  § 147

  Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  (1) Kdo jako plátce ve větším rozsahu nesplní svoji zákonnou povinnost za poplatníka odvést daň, pojistné na sociální zabezpečení nebo zdravotní pojištění, nebo příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu.

  § 147a

  Zvláštní ustanovení o účinné lítosti

  Trestnost neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 147) zaniká, jestliže pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.

  § 148

  Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

  (1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení nebo zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou jim podobnou povinnou platbu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo vyláká výhodu na některé z povinných plateb uvedených v odstavci 1.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až osm let bude pachatel

  potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 nejméně se dvěma osobami,

  b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

  § 148a

  Porušení předpisů o nálepkách k označení zboží

  (1) Kdo s nálepkami k označení zboží pro daňové účely nakládá v rozporu s právním předpisem v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo

  kdo v rozporu s právním předpisem uvádí do oběhu zboží bez nálepek k jeho označení pro daňové účely,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, nebo

  b) získá-li takovým činem značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu.

  § 148b

  Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení

  (1) Kdo nesplní svoji zákonnou oznamovací povinnost vůči správci daně a ohrozí tak ve větším rozsahu řádné a včasné vyměření daně jinému nebo její vymáhání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  ODDÍL ČTVRTÝ

  Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu, proti právům souvisejícím s právem autorským a proti právům k databázi

  § 149

  Nekalá soutěž

  Kdo jednáním, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  § 150

  Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu

  (1) Kdo doveze, vyveze nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně označované ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou snadno s ní zaměnitelnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo pro dosažení hospodářského prospěchu

  a) neoprávněně užívá obchodní jméno nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné, nebo

  b) uvede do oběhu výrobky neoprávněně opatřené označením původu, k němuž přísluší výhradní právo jinému, nebo označením původu snadno s ním zaměnitelným.

  § 151

  Porušování průmyslových práv

  Kdo neoprávněně zasáhne do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

  § 152

  Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

  (1) Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

  a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch, nebo

  b) dopustí-li se

  takového činu ve značném rozsahu.
  Zpět na obsah trestního zákona

  Kurzy a školení trestního práva

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
  Daňové kurzy a školení aktuálně nejsou k dispozici
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  Označení stránky: trestné činy hospodářské, hospodářské trestné činy


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies