SPRÁVNÍ DELIKTY, HLAVA V

Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)  HLAVA V

  SPRÁVNÍ DELIKTY

  Přestupky

  § 178

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán,

  b) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle § 87 odst. 2,

  c) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4,

  d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,

  e) v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle § 120 odst. 1, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich vyhodnocení,

  f) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,

  g) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,

  h) užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,

  i) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,

  j) užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,

  k) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním souhlasem,

  l) užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,

  m) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem,

  n) užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,

  o) užívá stavbu v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,

  p) užívá změnu stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,

  q) užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,

  r) užívá stavbu nebo terénní úpravy uvedené v § 104 odst. 1 písm. e) až i) provedené bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,

  s) užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2 nebo povolením podle § 127 odst. 4,

  t) užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123,

  u) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124,

  v) v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,

  w) v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,

  x) odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128,

  y) v rozporu s § 158 provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního právního předpisu14), nebo

  z) v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

  (2) Fyzická osoba se jako stavebník dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce bez souhlasu stavebního úřadu,

  b) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v rozporu se souhlasem stavebního úřadu,

  c) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území bez souhlasu stavebního úřadu,

  d) v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora,

  e) v rozporu s § 108 provede stavbu bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora,

  f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo její změnu bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území,

  g) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením anebo s dodatečným povolením stavby,

  h) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením nebo s dodatečným povolením stavby v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území,

  i) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,

  j) v rozporu s § 134 odst. 4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k zastavení prací na stavbě,

  k) poruší některou z povinností podle § 152 odst. 1, 3 nebo 4,

  l) poruší povinnost podle § 160 odst. 4,

  m) poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1,

  n) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo

  o) v rozporu s § 157 nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.

  (3) Za přestupek lze uložit pokutu

  a) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), f) nebo h),

  b) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), j) nebo n) nebo odstavce 2 písm. e) nebo m),

  c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), g), h), i), k), l), m), o), p), q), s), t), u) nebo w) nebo odstavce 2 písm. d) nebo g),

  d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), e), r), v), x), y) nebo z) nebo odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o).


  14) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

  § 179

  (1) Fyzická osoba se jako stavbyvedoucí dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,

  b) poruší některou z povinností podle § 153 odst. 1 nebo 2, nebo

  c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.

  (2) Fyzická osoba vykonávající stavební dozor se dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,

  b) nevykonává řádně odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí tím, že poruší některou z povinností podle § 153 odst. 3 nebo 4, nebo

  c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.

  (3) Fyzická osoba se jako vlastník stavby dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 128 odst. 5 nezajistí odstranění stavby stavebním podnikatelem nebo při odstraňování stavby svépomocí nezajistí provádění stavebního dozoru anebo provádění dozoru oprávněnou osobou při odstraňování stavby, v níž je obsažen azbest,

  b) odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím podle § 129,

  c) v rozporu s § 131a neoznámí stavebnímu úřadu odstranění stavby,

  d) neodstraní stavbu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129,

  e) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,

  f) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,

  g) neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,

  h) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,

  i) neprovede nařízenou údržbu stavby nebo ji provede v rozporu s rozhodnutím podle § 139,

  j) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 1 písm. a) , b), d) nebo e), nebo

  k) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.

  (4) Fyzická osoba se jako vlastník zařízení dopustí přestupku tím, že

  a) odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím podle § 129,

  b) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,

  c) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,

  d) neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,

  e) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,

  f) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 2 písm. a), b) nebo d), nebo

  g) neodstraní zařízení ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129.

  (5) Fyzická osoba se jako vlastník technické infrastruktury dopustí přestupku tím, že

  a) nesplní některou z povinností podle § 161 odst. 1,

  b) nesplní některou z povinností podle § 27 odst. 3 nebo 4.

  (6) Fyzická osoba se jako autorizovaný inspektor dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost nebo nesplní povinnost podle § 117 odst. 1.

  (7) Za přestupek lze uložit pokutu

  a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b), f), g), h) nebo i) nebo podle odstavce 4 písm. a), d) nebo e),

  b) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 3 písm. a), c), d), e), j) nebo k) nebo podle odstavce 4 písm. b), c), f) nebo g) nebo podle odstavce 5 nebo 6.

  (8) Za přestupek lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč, v příkazním řízení do 10 000 Kč.

  Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

  § 180

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 76 provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas anebo regulační plán,

  b) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace podle § 87 odst. 2,

  c) jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí podle § 95 odst. 4,

  d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí, nebo provede činnosti jimi zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,

  e) v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, na kterou se vztahuje povinnost oznámení podle § 120 odst. 1, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich vyhodnocení,

  f) užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,

  g) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,

  h) užívá změnu stavby bez kolaudačního rozhodnutí, pokud bylo takové rozhodnutí třeba,

  i) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,

  j) užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,

  k) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním souhlasem,

  l) užívá změnu stavby bez kolaudačního souhlasu, pokud je podle zákona vyžadován, nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 122 odst. 4,

  m) užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním souhlasem,

  n) užívá stavbu bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,

  o) užívá stavbu v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120,

  p) užívá změnu stavby bez oznámení stavebníka podle § 120 odst. 1 nebo přes zákaz stavebního úřadu podle § 120 odst. 2,

  q) užívá změnu stavby v rozporu s oznámením stavebníka podle § 120 odst. 1,

  r) užívá stavbu nebo terénní úpravy podle § 104 odst. 1 písm. e) až i) provedené bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,

  s) užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu podle § 127 odst. 2 nebo povolením podle § 127 odst. 4,

  t) užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby podle § 123,

  u) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 124,

  v) v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující azbest nebo stavbu uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,

  w) v rozporu s § 128 odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,

  x) odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu podle § 128, nebo

  y) v rozporu s § 171 odst. 3 nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

  (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce bez souhlasu stavebního úřadu,

  b) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v rozporu se souhlasem stavebního úřadu,

  c) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo její změnu, terénní úpravy nebo udržovací práce v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území bez souhlasu stavebního úřadu,

  d) v rozporu s § 108 provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora,

  e) v rozporu s § 108 provede stavbu bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora,

  f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo její změnu bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území,

  g) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením anebo s dodatečným povolením stavby,

  h) provede stavbu nebo její změnu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením nebo s dodatečným povolením stavby v chráněném území nebo v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území,

  i) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,

  j) v rozporu s § 134 odst. 4 neuposlechne výzvu nebo rozhodnutí k zastavení prací na stavbě,

  k) poruší některou z povinností podle § 152 odst. 1, 3 nebo 4,

  l) poruší povinnost podle § 160 odst. 4,

  m) poruší některou z povinností k ochraně veřejných zájmů podle § 176 odst. 1,

  n) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo

  o) v rozporu s § 157 nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.

  (3) Za správní delikt se uloží pokuta

  a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c), f) nebo h),

  b) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f), j) nebo n) nebo podle odstavce 2 písm. e) nebo m),

  c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), g), h), i), k), l), m), o), p), q), s), t), u) nebo w) nebo podle odstavce 2 písm. d) nebo g),

  d) do 200 000 Kč, jde-li o delikt podle odstavce 1 písm. b), c), e), r), v), x) nebo y) nebo podle odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o).

  § 181

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavební podnikatel dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost,

  b) poruší některou z povinností podle § 160 odst. 1 nebo 2,

  c) provede činnosti bez územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy nebo regulačního plánu nahrazujících územní rozhodnutí, nebo bez územního souhlasu,

  d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo s regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí nebo provádí činnosti jimi zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,

  e) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo změnu stavby anebo terénní úpravy, které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez souhlasu stavebního úřadu nebo v rozporu s ním, nebo

  f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo změnu stavby bez stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy, oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora nebo v rozporu s nimi.

  (2) Právnická osoba se jako vlastník stavby dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 128 odst. 5 nezajistí odstranění stavby stavebním podnikatelem nebo při odstraňování stavby svépomocí nezajistí provádění stavebního dozoru anebo provádění dozoru oprávněnou osobou při odstraňování stavby, v níž je obsažen azbest,

  b) odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím podle § 129,

  c) v rozporu s § 131a neoznámí stavebnímu úřadu odstranění stavby,

  d) neodstraní stavbu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129,

  e) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,

  f) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,

  g) neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,

  h) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,

  i) neprovede nařízenou údržbu nebo ji provede v rozporu s rozhodnutím podle § 139,

  j) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e), nebo

  k) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.

  (3) Právnická osoba se jako vlastník zařízení dopustí správního deliktu tím, že

  a) odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím podle § 129,

  b) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,

  c) neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,

  d) neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 135 nebo 136,

  e) neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím podle § 137,

  f) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 2 písm. a), b) nebo d), nebo

  g) neodstraní zařízení ve lhůtě stanovené v rozhodnutí podle § 129.

  (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník technické infrastruktury dopustí správního deliktu tím, že

  a) nesplní některou z povinností podle § 161 odst. 1,

  b) nesplní některou z povinností podle § 27 odst. 3 nebo 4.

  (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaný inspektor dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 155 nebo nesplní povinnost podle § 117 odst. 1.

  (6) Za správní delikt se uloží pokuta

  a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo f) nebo odstavce 2 písm. b), f), g), h) nebo i) nebo odstavce 3 písm. a), d) nebo e) nebo odstavce 4,

  b) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo e) nebo odstavce 2 písm. a), c), d), e), j) nebo k) nebo odstavce 3 písm. b), c), f) nebo g) nebo odstavce 5.

  § 182

  Společná ustanovení

  (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

  (2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

  (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže stavební úřad o něm nezahájil řízeni do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

  (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává stavební úřad příslušný podle § 13, 15 a 16; správní delikt podle § 181 odst. 4 písm. b) v prvním stupni projednává stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona. Dopustí-li se správního deliktu podle tohoto zákona obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem příslušným vést řízení o správním deliktu, určí nadřízený orgán, který jiný obecní úřad, který je stavebním úřadem, provede řízeni a vydá rozhodnutí.

  (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby55) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.


  55) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

  § 183

  (1) Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil.

  (2) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu uložil.
  Zpět na obsah stavebního zákona

  Označení stránky: §24 odst.7 pism.q , správním deliktem podle § 24 odst. 7 písm. t) zákona o ochraně spotřebitele, 24 zakon o ochrane


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies