Stavební zákon č. 183/2006 Sb. - seznam paragrafů, stránka 2

Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)

  Navštivte náš server o moderním bydlení Bydlet.cz
  Pro financování bydlení jsme připravili sekce Hypotéky a Stavební spoření.

  Pokud potřebujete znění zákona před 1. 1. 2007 použijte stavební zákon č. 50/1976 Sb.

  § 50 (1) Na základě schváleného zadání územního plánu nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, ...
  § 51 (1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu územního plánu a zajistí řešení případných rozporů (§ 4 odst. 8); na základě vyhodnocení výsledků projednání, výsledku řešení rozporů a vyhodnocení vlivů
  § 52 (1) Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání 21) ...
  § 53 (1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Návrhy doručí dotčeným ...
  § 54 Vydání územního plánu (1) Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. (2) Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně ...
  § 55 Vyhodnocování územního plánu a jeho změny (1) Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Na ...
  § 56 Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu Je-li při zpracování a projednávání návrhu zadání nebo návrhu územního plánu překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce, a činnost pořizovatele je zajišťována ...
  § 57 Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu V odůvodněných případech je možno z rozhodnutí zastupitelstva obce spojit pořízení územního plánu a regulačního plánu. Spojené veřejné projednání musí splňovat požadavky pro projednání ...
  § 58 Zastavěné území (1) Na území obce se vymezuje jedno případně více zastavěných území. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů ...
  § 59 (1) Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem (§ 6 odst. 2) nebo požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánování, kterému zároveň ...
  § 60 (1) Pořizovatel vede o návrhu zastavěného území projednaného s dotčenými orgány řízení o jeho vydání; námitky mohou podat pouze vlastníci pozemků uvedených v § 58 odst. 2 a vlastníci sousedících pozemků. (2) Návrh vymezení zastavěného území se
  § 61 (1) Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví ...
  § 62 Pořízení regulačního plánu (1) Regulační plán se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy podle správního řádu. (2) O pořízení regulačního plánu z podnětu může rozhodnout z vlastního nebo jiného podnětu a) zastupitelstvo ...
  § 63 Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu (1) Náklady na zpracování návrhu regulačního plánu z podnětu projektantem a náklady na zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení vlivu záměru na evropsky významnou ...
  § 64 (1) Podnět k pořízení regulačního plánu obsahuje kromě obecných náležitostí podání základní údaje o požadovaném záměru, identifikaci pozemků, údaje o dosavadním využití vymezené plochy, důvody a účel ...
  § 65 (1) Na základě schváleného zadání pořizovatel pro obec nebo kraj zajistí zpracování a) návrhu regulačního plánu, včetně údajů o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této
  § 66 Pořízení regulačního plánu na žádost (1) Žádost o vydání regulačního plánu obsahuje kromě obecných náležitostí podání základní údaje o požadovaném záměru, identifikaci pozemků, údaje o dosavadním využití vymezené plochy, důvody a účel pořízení
  § 67 Řízení o regulačním plánu (1) Upravený a posouzený návrh regulačního plánu, dokumentaci vlivů a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání 21) návrhu a dokumentace vlivů se koná nejdříve 15
  § 68 Posouzení regulačního plánu pořizovatelem (1) Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu regulačního plánu z podnětu v souladu s výsledky projednání; úpravu regulačního plánu na žádost zajišťuje na základě předání ...
  § 69 Vydání regulačního plánu (1) Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce nebo kraje (dále jen "příslušné zastupitelstvo") návrh na vydání regulačního plánu s jeho odůvodněním, v případě pořizování návrhu na žádost též se schválenou ...
  § 70 Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu Zastupitelstvo obce může v odůvodněných případech rozhodnout o souběžném pořízení a vydání regulačního plánu pořizovaného z podnětu a změny územního plánu, která je vyvolána tímto ...
  § 71 Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu (1) Doba platnosti regulačního plánu pořízeného z podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí, se nestanovuje. Pokud se změní podmínky, za kterých byl regulační plán pořízen a vydán, zajistí ...
  § 72 zrušen
  § 73 zrušen
  § 74 zrušen
  § 75 zrušen
  § 76 (1) Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. (2) Každý, kdo ...
  § 77 Územním rozhodnutím je rozhodnutí o a) umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), b) změně využití území, c) změně vlivu užívání stavby na území, d) dělení nebo scelování pozemků, e) ochranném pásmu.
  § 78 (1) Územní rozhodnutí lze nahradit územním souhlasem za podmínek uvedených v § 96 nebo veřejnoprávní smlouvou za podmínek uvedených v § 78a. (2) Územní rozhodnutí se nevydává, pokud jej nahrazuje regulační plán. (3) Stavební úřad může vést ...
  § 78a Veřejnoprávní smlouva (1) Stavební úřad může uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území, která nahradí územní rozhodnutí. Veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít v ...
  § 79 Rozhodnutí o umístění stavby (1) Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, ...
  § 80 Rozhodnutí o změně využití území (1) Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití. (2) Rozhodnutí o změně využití území vyžadují a) terénní úpravy podle § 3 odst. 1, b) stanovení dobývacího ...
  § 81 Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (1) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území stanoví podmínky pro změnu užívání stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. ...
  § 82 Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (1) Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků. (2) Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost podanou všemi ...
  § 83 Rozhodnutí o ochranném pásmu (1) Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními účinky. (2) Rozhodnutí o ochranném pásmu ...
  § 84 Příslušnost k územnímu rozhodnutí (1) Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení. (2) Je-li k územnímu řízení, kterým se vydává rozhodnutí o změně využití území nebo o ...
  § 85 Účastníci územního řízení (1) Účastníky územního řízení jsou a) žadatel, b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. (2) Účastníky územního řízeni dále jsou a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr ...
  § 86 Žádost o vydání územního rozhodnutí (1) Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit,
  § 87 Zahájení územního řízení (1) Stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání žádosti nařídí ústní jednání, a je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě; oznámení o konání ústního jednání se doručí nejméně 15 dnů předem. ...
  § 88 Přerušení územního řízení Stavební úřad územní řízení přeruší, kromě důvodů uvedených ve správním řádu, také v případě, že záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných ...
  § 89 Závazná stanoviska, námitky a připomínky (1) Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při ...
  § 90 Posuzování záměru žadatele V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu a) s vydanou územně plánovací dokumentací, b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu ...
  § 91 Posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení (1) Územní řízení lze spojit s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu 11) u záměrů a) uvedených v příloze č. 1 kategorii II zákona o
  § 92 Územní rozhodnutí (1) Územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby; vyžaduje-li to posouzení ...
  § 93 Doba platnosti územního rozhodnutí (1) Územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v ...
  § 94 Změna a zrušení územního rozhodnutí (1) Územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v území, a to tak, že se jeho dosavadní část ...
  § 94a Společné územní a stavební řízení (1) Podá-li žadatel žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí") a připojí společnou dokumentaci, je zahájeno společné územní a stavební řízení (dále ...
  § 95 Zjednodušené územní řízení (1) Stavební úřad rozhodne o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže a) záměr je v zastavěném území ...
  § 96 Územní souhlas (1) Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou ...
  § 96a Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (1) Podá-li stavebník současně žádost o územní souhlas podle § 96 odst. 3 a ohlášení stavebního záměru podle § 105, které splňují požadavky § 96 a 105, vydá stavební ...

  Označení stránky: stavební zákon, stavební zákon č. 183/2006 sb., Stavebni zakon, stavební zákon 2018 online, zákon č. 183/2006 sb., 183/2006, stavební zákon 183/2006 sb., Stavební zakon, zákon 183/2006, stavební zákon 183/2006


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies