Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. - seznam paragrafů, stránka 2

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)
  § 31o (1) Provozovatel systému je povinen vést evidenci a) výrobců, s nimiž má uzavřenu smlouvu o společném plnění podle § 31k odst. 1 písm. c), včetně těch výrobců, pro které zajišťuje plnění na základě smluv podle § 31l odst. 10 s osobami ...
  § 31p Dohled nad činností provozovatele systému (1) Na činnost provozovatele systému dohlíží ministerstvo. (2) Zjistí-li ministerstvo v činnosti provozovatele systému nedostatky, může podle závažnosti a povahy zjištěného nedostatku a) uložit, aby ...
  § 31r Rozhodnutí o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému (1) Ministerstvo může rozhodnout o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému, pokud a) bylo vydáno na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti nebo v dokladech
  § 32 Pro účely této části zákona se rozumí a) kalem 1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako ...
  § 33 Povinnosti při používání kalů (1) Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat pouze upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin, za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a v ...
  § 33a Pro účely této části zákona se rozumí a) biologicky rozložitelným odpadem - jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu, b) biologickým odpadem – biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně, potravinářský a ...
  § 33b Povinnosti pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů (1) Provozovatel zařízení ke sběru, výkupu nebo využívání biologicky rozložitelných odpadů je povinen a) provozovat toto zařízení se souhlasem k provozování zařízení a s ...
  § 34 Povinnosti při nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého (1) Původce odpadů z výroby oxidu titaničitého, který zpracovává plán odpadového hospodářství, je povinen do tohoto plánu zapracovat i způsob řešení omezování emisí škodlivých látek
  § 35 Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu (1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová ...
  § 36 Pro účely tohoto zákona se rozumí a) autovrakem - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále jen "vozidlo") a stalo se odpadem podle § 3, b) ...
  § 37 Povinnosti při nakládání s autovraky (1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. (2) Vlastník vozidla před
  § 37a Povinnosti výrobců a akreditovaných zástupců při využití odpadu z vybraných autovraků (1) Akreditovaní zástupci 31e) a výrobci jsou povinni a) poskytovat zpracovatelům vybraných autovraků a jejich částí všechny informace, které jsou nutné k ...
  § 37b Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru autovraků (1) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků je povinen a) plnit povinnosti podle § 14 odst. 1 a § 18, b) převzít v souladu s provozním řádem veškeré autovraky nebo jejich části a převzít ...
  § 37c Povinnosti zpracovatele autovraků (1) Zpracovatel autovraků je povinen a) plnit povinnosti podle § 14 odst. 1 a § 19, b) před zahájením zpracovatelských operací autovraku zajistit odčerpání a oddělené shromažďování provozních kapalin, c) ...
  § 37d Státní příspěvek při vyřazení autovraku (1) Fyzická osoba, která a) požádala o zaregistrování nového vozidla kategorie M1, jehož pořizovací cena nepřesáhla 500 000 Kč a které má v osvědčení o registraci vozidla zapsán údaj o kombinované ...
  § 37e Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (1) Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel podle jiného právního předpisu 31f) je povinen zaplatit poplatek na ...
  § 37f (1) Ustanovení tohoto dílu zákona v souladu s právem Evropských společenství 31m) stanoví povinnosti výrobcům, posledním prodejcům a distributorům elektrických a elektronických zařízení náležejících do skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto
  § 37g Základní pojmy Pro účely tohoto dílu zákona se rozumí a) elektrickým nebo elektronickým zařízením (dále jen "elektrozařízení") - zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, ...
  § 37h Základní povinnosti výrobců elektrozařízení (1) Výrobce splní povinnosti stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu a) samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady, b)
  § 37i Seznam výrobců elektrozařízení (1) Výrobce elektrozařízení, na kterého se vztahují povinnosti podle tohoto dílu zákona, je povinen podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení (dále jen "Seznam") v rozsahu podle odstavce 3. Do ...
  § 37j Uvádění elektrozařízení na trh (1) Výrobce elektrozařízení zajistí, aby elektrozařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby se usnadnila demontáž a využití, zejména opětovné použití těchto elektrozařízení a materiálové využití elektroodpadu, ...
  § 37k Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu (1) Výrobce elektrozařízení zajistí zpětný odběr elektrozařízení pocházejícího z domácností. Pro elektroodpad nepocházející z domácností výrobce elektrozařízení zajistí jeho oddělený ...
  § 37l Zpracování elektroodpadu (1) Výrobce elektrozařízení vytvoří systém pro zpracování elektroodpadu za použití nejlepších dostupných technik 31s) jeho zpracování, využívání a materiálového využívání. (2) Výrobce elektrozařízení poskytne ...
  § 37m Využívání elektroodpadu (1) Výrobce elektrozařízení vytvoří systém, podle kterého bude zajištěno využití elektroodpadu navazující na zpětný odběr elektrozařízení nebo oddělený sběr elektroodpadu. (2) Zpětně odebraná a odděleně sebraná ...
  § 37n Financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácností (1) Je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, výrobce elektrozařízení je povinen financovat zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení ...
  § 37o Financování nakládání s elektroodpadem (1) Výrobce elektrozařízení zajistí financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu takto: a) je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, zajistí jeho ...
  § 38 (1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou ...
  § 39 Evidence a ohlašování odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích a sběrových míst, skladů odpadů, PCB, zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB (1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést ...
  § 40 Evidence při přepravě nebezpečných odpadů (1) Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede ...
  § 41 Společná ustanovení (1) Plán odpadového hospodářství v rozsahu stanoveném tímto zákonem zpracovává ministerstvo, kraje v samostatné působnosti a původci odpadů. (2) Plán odpadového hospodářství se zpracovává za účelem vytváření podmínek pro ...
  § 42 Plán odpadového hospodářství České republiky (1) Návrh plánu odpadového hospodářství České republiky zpracovává ministerstvo ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a veřejností. Návrh plánu odpadového hospodářství České republiky ...
  § 43 Plán odpadového hospodářství kraje (1) Kraj v samostatné působnosti zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území a jeho změny. (2) Plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu se závaznou částí plánu ...
  § 44 Plán odpadového hospodářství původce odpadů (1) Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. (2) Plán odpadového ...
  § 45 (1) Za ukládání odpadů na skládky je původce povinen platit poplatek. (2) Poplatek platí i původce, který je sám provozovatelem skládky a tato skládka je na jeho vlastním pozemku. (3) Poplatky se neplatí za ukládání odpadů jako technologického
  § 46 (1) Poplatek za ukládání odpadů na skládky se skládá ze dvou složek. Základní složka poplatku se platí za uložení odpadu, za uložení nebezpečného odpadu se dále platí riziková složka. (2) Poplatek od původce vybírá provozovatel skládky při ...
  § 47 (1) Pokud provozovatel skládky neodvedl obci nebo Státnímu fondu životního prostředí vybraný poplatek ve stanovené lhůtě, uloží mu povinnost zaplatit poplatek krajský úřad, který vydal souhlas k provozování skládky, rozhodnutím, na návrh ...
  § 48 (1) Základní složka poplatku je příjmem obce, na jejímž katastrálním území skládka leží. V případě, že skládka leží na katastrálních územích několika obcí, dělí se tento příjem proporcionálně podle velikosti části skládky ležící v ...
  § 48a Provozovatel skládky je povinen před zahájením první fáze provozu skládky nebo její části a) sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí a zdraví lidí 36) způsobenou provozem skládky nebo její části v první fázi provozu ...
  § 49 (1) Provozovatel skládky je povinen vytvářet finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu (dále jen "finanční rezerva"). (2) Tvorba finanční rezervy se zahrnuje do nákladů provozovatele skládky
  § 50 (1) Provozovatel skládky je povinen zřídit ode dne účinnosti tohoto zákona zvláštní vázaný účet pro účely ukládání peněžních prostředků k vytváření finanční rezervy. Pro každou skládku, na kterou je vydáno samostatné rozhodnutí podle ...
  § 51 (1) Čerpání z prostředků finanční rezervy smí být prováděno pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu na práce související s rekultivací, zajištěním péče o skládku po skončení jejího provozu a asanací. Souhlas krajský úřad uděluje na ...
  § 52 Skládka nebo její část může být považována za uzavřenou až poté, co příslušný krajský úřad provede konečné místní šetření a udělí provozovateli souhlas s uzavřením skládky. Dobu trvání a podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu, ...
  § 53 (1) Tato část upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství o přepravě odpadů 39) přepravu odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku (dále jen „přeshraniční přeprava odpadů“). (2) ...
  § 54 nadpis vypuštěn (1) Odpad vzniklý v České republice se přednostně odstraňuje v České republice. (2) Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky za účelem odstranění je zakázána s výjimkou odpadů vzniklých v sousedních státech v důsledku ...
  § 55 Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů (1) Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů podává oznamovatel podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů 39), a to v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Účastníkem
  § 56 Souhlas, zákazy a námitky (1) Na základě oznámení o přeshraniční přepravě odpadů ministerstvo rozhodne o udělení souhlasu nebo o námitkách podle čl. 9, 10, 11 nebo 12 přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů 39). ...
  § 56a Změny v přepravě po odsouhlasení a zrušení souhlasu (1) Na základě oznámení změny v přeshraniční přepravě odpadů podle čl. 17 odst. 1 přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů 39) ministerstvo rozhodne o změně nebo
  § 57 Finanční záruka a pojištění (1) Finanční záruka podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů 39) musí být složena nebo odpovídající pojištění podle tohoto předpisu musí být prokázáno při podání oznámení podle § ...
  § 58 (1) Ministerstvo může uložit rozhodnutím povinnost a) vzetí odpadů zpět oznamovatelem podle čl. 22 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů 39), b) využití nebo odstranění odpadů podle čl. 22 odst. 3 přímo ...
  § 59 Zahájení přeshraniční přepravy odpadů Okamžikem, kdy ministerstvo obdrží kopii průvodního dokladu s vyplněným datem přepravy a dalšími příslušnými údaji v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů 39) před

  Označení stránky: zákon o odpadech, zákon č. 185/2001 sb. o odpadech, 185/2001, zákon 185/2001 sb., zákon 185/2001, 185/2001 sb., novela zákona o odpadech, zákon č.185/2001, Zákon 185/2001 příloha 5, zákon č.185/2001 Sb.


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů