Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb. - seznam paragrafů, stránka 2

Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)
  § 43 Zahraniční standardní fond smí v České republice nabízet jím vydávané cenné papíry ode dne, kdy obdrží sdělení orgánu dohledu svého domovského státu, že České národní bance odeslal oznámení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie ...
  § 44 (1) Zahraniční standardní fond, který hodlá veřejně nabízet jím vydávané cenné papíry v České republice, musí mít uzavřenou smlouvu s bankou, pobočkou zahraniční banky, obchodníkem s cennými papíry nebo osobou uvedenou v § 24 odst. 5 nebo v § ...
  § 45 (1) Zahraniční standardní fond, který veřejně nabízí jím vydávané cenné papíry v České republice, uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a) statut a sdělení klíčových informací, b) výroční zprávu a pololetní zprávu, c) údaj o částkách,
  § 46 (1) Investiční společnost, která hodlá veřejně nabízet podílové listy vydávané standardním fondem, který obhospodařuje, v hostitelském státě, je povinna předem oznámit tuto skutečnost České národní bance. (2) Oznámení podle odstavce 1 se ...
  § 47 (1) Česká národní banka informuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) 17) (dále jen „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“) a prostřednictvím Ministerstva financí Evropskou komisi a) o počtu a druzích případů, ve ...
  § 48 Česká národní banka zašle Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a prostřednictvím Ministerstva financí Evropské komisi seznam druhů dluhopisů a cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, do kterých standardní fond může
  § 49 (1) Speciální fondy se dělí na fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, a fondy, které shromažďují peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů (§ 56 odst. 1). (2) Fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti,
  § 49a (1) Speciální fond může investovat do doplňkového likvidního majetku, kterým jsou vklady, se kterými je možno volně nakládat, nebo ...
  § 49b (1) Součet hodnot investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty ...
  § 50 Informační povinnosti speciálního fondu o veřejném nabízení akcií nebo podílových listů v zahraničí Speciální fond informuje Českou národní banku o svém záměru veřejně nabízet akcie nebo podílové listy v zahraničí.
  § 51 nadpis vypuštěn (1) Speciální fond cenných papírů investuje do a) investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu uvedených v § 26 odst. 1 písm. a), investičních cenných papírů uvedených v § 26 odst. 1 písm. b) , investičních cenných ...
  § 52 nadpis vypuštěn (1) Speciální fond cenných papírů nemusí dodržet pravidla pro rozložení a omezení rizika spojeného s investováním do majetku podle § 51 odst. 2 až 5 a 7 a 8 při uplatňování přednostního práva na upisování takových investičních ...
  § 53 Speciální fond nemovitostí (1) Speciální fond nemovitostí může mít pouze formu otevřeného podílového fondu. (2) Speciální fond nemovitostí investuje do a) nemovitostí včetně jejich příslušenství, které nabývá, provozuje nebo prodává za účelem ...
  § 53a (1) Hodnota nemovitosti nabývané do majetku speciálního fondu nemovitostí nesmí v době nabytí překročit 20 % hodnoty majetku fondu. (2) Celková hodnota nemovitostí, které se podle tohoto zákona oceňují porovnávací metodou, nesmí překročit 25
  § 53b (1) Speciální fond nemovitostí nesmí nabýt do svého majetku nemovitost za cenu, která je vyšší o více než 10 %, než je nižší z cen podle posudku znalce (§ 53e), nebo prodat nemovitost za cenu, která je nižší o více než 10 % než vyšší cena ...
  § 53c Nemovitostní společnost Nemovitostní společností se pro účely tohoto zákona rozumí akciová společnost, společnost s ručením omezeným nebo obdobná právnická osoba podle zahraničního práva, jejímž předmětem podnikání nebo činností je převážně ...
  § 53d Nabývání účasti v nemovitostní společnosti (1) Speciální fond nemovitostí může nabývat a držet účast pouze v nemovitostní společnosti, a) která umožňuje pouze peněžité vklady akcionářů nebo společníků, b) jejíž akcionáři nebo společníci plně ...
  § 53e Stanovení hodnoty majetku (1) Nemovitost, kterou hodlá speciální fond nemovitostí nabýt do svého majetku nebo prodat, musí být oceněna dvěma nezávislými znalci. Znalec musí pro ocenění použít metodu v souladu s účelem nabytí nemovitosti podle
  § 53f (1) Speciální fond nemovitostí ustanoví výbor odborníků. Výbor odborníků je orgánem investiční společnosti. (2) Výbor odborníků a) sleduje stav, využití a další skutečnosti, které mohou mít vliv na hodnotu nemovitosti v majetku fondu a ...
  § 53g (1) Pro účely sledování a stanovování hodnoty nemovitosti v majetku speciálního fondu nemovitostí nebo v majetku nemovitostní společnosti vychází výbor odborníků z pořizovací ceny nebo posledního posudku znalce. (2) Výbor odborníků nebo ...
  § 53h Nezávislost znalce a člena výboru odborníků Znalec nebo člen výboru odborníků se považují za osobu nezávislou, jestliže nejsou a) vedoucí osobou investiční společnosti nebo zaměstnancem v pracovním poměru k investiční společnosti, pro kterou ...
  § 53i Úvěry a půjčky (1) Speciální fond nemovitostí může ze svého majetku poskytnout úvěr pouze nemovitostní společnosti, ve které má účast. Úvěr musí být zajištěn a v případě pozbytí účasti v nemovitostní společnosti musí být úvěr splatný do 6 ...
  § 53j Zajištění likvidity (1) Speciální fond nemovitostí investuje nejméně 20 % a nejvýše 49 % hodnoty svého majetku do a) doplňkového likvidního majetku (§ 49a odst. 1), b) cenných papírů vydávaných standardním fondem nebo otevřeným speciálním ...
  § 54 zrušen
  § 55 Speciální fond fondů (1) Speciální fond fondů investuje do cenných papírů vydávaných jiným fondem kolektivního investování, který má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo a skutečné sídlo, a podléhá dohledu. (2) Speciální fond ...
  § 56 nadpis vypuštěn (1) Cenné papíry vydávané speciálním fondem kvalifikovaných investorů může smluvně nabývat a) banka, b) spořitelní a úvěrní družstvo, c) obchodník s cennými papíry, d) investiční ...
  § 57 nadpis vypuštěn (1) Na speciální fond kvalifikovaných investorů se nevztahuje prováděcí právní předpis upravující informační povinnost fondu kolektivního investování a investiční společnosti. Pokud však plní speciální fond kvalifikovaných ...
  § 58 Povolení k veřejnému nabízení cenných papírů (1) Zahraniční speciální fond může veřejně nabízet cenné papíry vydávané tímto fondem v České republice, jestliže má a) uzavřenou smlouvu obdobně podle § 44 odst. 1, b) povolení České národní banky
  § 59 Informační povinnosti (1) Zahraniční speciální fond, jehož cenné papíry jsou veřejně nabízeny v České republice, uveřejňuje v České republice a) informace, které uveřejňuje ve státě svého sídla, b) informace, které uveřejňuje speciální fond ...
  § 60 Udělení povolení (1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti investiční společnosti pouze akciové společnosti, a) která vydává pouze akcie na jméno, b) jejíž sídlo a skutečné sídlo je na území České republiky, c) jestliže původ jejího ...
  § 61 (1) Žádost o povolení k činnosti investiční společnosti lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady prokazující skutečnosti uvedené v § 60 odst. 1. Žádost o registraci další podnikatelské činnosti lze podat ...
  § 62 (1) Před udělením povolení k činnosti investiční společnosti požádá Česká národní banka o stanovisko příslušný orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, je-li investiční společnost a) ovládaná 1. zahraniční investiční společností ...
  § 63 Odnětí povolení (1) Česká národní banka odejme investiční společnosti povolení k činnosti investiční společnosti na její žádost, jestliže investiční společnost neobhospodařuje žádný fond kolektivního investování a má vypořádané závazky vůči ...
  § 64 nadpis vypuštěn (1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek nebude obhospodařován na základě smlouvy o obhospodařování, na žádost zakladatele nebo zakladatelů akciové společnosti přede ...
  § 64a Udělení povolení investičnímu fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností (1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti investičního fondu, který bude mít uzavřenu smlouvu o obhospodařování, na žádost zakladatele nebo ...
  § 65 Žádost o povolení k činnosti investičního fondu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v § 64 odst. 1 nebo v § 64a odst. 1. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví
  § 65a Předmětem podnikání investičního fondu může být pouze kolektivní investování.
  § 66 Udělení povolení (1) Česká národní banka udělí povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu, jestliže a) vlastní kapitál investiční společnosti umožňuje řádné obhospodařování podílového fondu a řádný výkon ...
  § 67 Převod podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti (1) Česká národní banka může povolit, aby investiční společnost převedla podílový fond, který obhospodařuje, do obhospodařování jiné investiční společnosti (dále jen ...
  § 68 Odnětí povolení na žádost (1) Česká národní banka odejme investiční společnosti povolení k vytvoření podílového fondu na její žádost, jestliže tím nejsou ohroženy zájmy podílníků. (2) Žádost o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu lze ...
  § 69 Vlastní kapitál investiční společnosti (1) Vlastní kapitál investiční společnosti musí činit v době udělení povolení k činnosti investiční společnosti v korunách českých alespoň částka odpovídající 125 000 EUR. Po dobu existence investiční ...
  § 70 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (1) Vlastní kapitál investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, musí činit v době udělení povolení k jeho činnosti v korunách českých částka odpovídající alespoň 300 000 eur.
  § 71 Stanovení a výpočet kvalifikované účasti (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky a) k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu, b) ke zvýšení kvalifikované účasti na ...
  § 71a Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení (1) Souhlas podle § 71 odst. 1 musejí osoba nebo osoby jednající ve shodě získat před nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na investiční společnosti ...
  § 71b Posuzování kvalifikované účasti (1) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o souhlas podle § 71 odst. 1 písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro ...
  § 71c Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že a) snižují svoji kvalifikovanou účast na investiční společnosti nebo investičním fondu tak, že klesne pod ...
  § 71d Ustanovení § 71 až 71c se nepoužijí, jde-li o účast na investičním fondu, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování.
  § 72 nadpis vypuštěn (1) Vedoucí osoba investiční společnosti nebo investičního fondu musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas České národní banky. (2) Česká národní banka udělí souhlas podle odstavce 1 osobě, která a) má tyto předpoklady k ...
  § 73 nadpis vypuštěn (1) Osoba, která získala předchozí souhlas k výkonu své funkce, je povinna bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance každou změnu podmínek uvedených v § 72 odst. 2 nebo skončení výkonu své funkce. (2) Nezačne-li osoba ...
  § 74 Odborná péče Investiční společnost a investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, vykonává činnosti podle tohoto zákona s odbornou péčí.

  Označení stránky: zákon o kolektivním investování, 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákon 189/2004


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies