Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb. - seznam paragrafů, stránka 3

Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)
  § 74a Obezřetný výkon činnosti investiční společnosti a investičního fondu (1) K zajištění obezřetného výkonu činnosti investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, zavede a udržuje a) řídicí a ...
  § 74b Personální vybavení (1) Investiční společnost a investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, musejí mít personální vybavení přiměřené povaze, složitosti a rozsahu jimi prováděných činností. (2) U svých zaměstnanců, ...
  § 75 Pravidla jednání při výkonu činnosti investiční společnosti a investičního fondu a při poskytování jiných služeb (1) Investiční společnost a investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, jednají kvalifikovaně, čestně, ...
  § 76 (1) Na investiční společnost se při činnostech podle § 15 odst. 3 a 4 vztahují ustanovení zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu upravující deník obchodníka s cennými papíry, odbornost osob, pomocí kterých obchodník s cennými papíry
  § 77 (1) Investiční společnost nesmí ovládat jinou obchodní společnost, ledaže se jedná o účast drženou na účet podílového fondu, který tato investiční společnost obhospodařuje, nebo účast na investičním fondu drženou nejdéle do jednoho roku ode ...
  § 78 Pravidla pro obhospodařování majetku fondu kolektivního investování (1) Investiční společnost může k efektivnějšímu obhospodařování majetku fondu kolektivního investování svěřit na základě smlouvy jeho obhospodařování osobě, která má ...
  § 79 (1) Propagační sdělení fondu kolektivního investování nesmějí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace a z jejich obsahu a formy musí být zřejmé, že jde o propagační ...
  § 80 (1) Každé propagační sdělení týkající se veřejného nabízení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování musí obsahovat upozornění, že a) každá investice obsahuje riziko a současně musí být uvedena buď konkrétní informace o riziku
  § 81 Propagační sdělení fondu kolektivního investování musejí obsahovat výrazné upozornění a) na druhy majetku podle § 26 odst. 1 písm. c) až g), do kterých fond může investovat, nebo na možné kopírování indexu akcií nebo dluhopisů podle § 28 odst.
  § 81a Osoby veřejně nabízející cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování na území České republiky jsou povinny dodržovat ustanovení § 79 až 81; stejné povinnosti mají též osoby, které byly touto činností pověřeny.
  § 82 Oceňování majetku a závazků fondu kolektivního investování (1) Investiční nástroje v majetku fondu kolektivního investování musejí být oceňovány pravidelně ve lhůtě uvedené ve statutu. Tato lhůta nesmí být delší než 2 týdny, pokud se nejedná o
  § 83 Základní ustanovení Fond kolektivního investování uveřejňuje, pokud nejde o speciální fond kvalifikovaných investorů a) statut, b) sdělení klíčových informací, c) stanovy, d) výroční zprávu, e) pololetní zprávu.
  § 84 Statut a sdělení klíčových informací (1) Statut fondu kolektivního investování je dokument, který obsahuje informace o způsobu investování fondu kolektivního investování a další informace nezbytné pro investory k přesnému a správnému posouzení
  § 84a (1) Fond kolektivního investování musí uveřejnit statut a každou jeho změnu způsobem umožňujícím dálkový přístup. (2) Pokud statut nebo stanovy nestanoví jinak, valná hromada investičního fondu nebo shromáždění podílníků, je-li zřízeno, ...
  § 84b (1) Každému investorovi musí být a) s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice poskytnuto bezúplatně sdělení klíčových informací a b) na žádost poskytnuty bezúplatně statut, poslední uveřejněná výroční zpráva fondu ...
  § 85 Výroční zpráva investiční společnosti a výroční zpráva fondu kolektivního investování (1) Investiční společnost je povinna nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup svou výroční zprávu a ...
  § 86 Pololetní zpráva fondu kolektivního investování Fond kolektivního investování a investiční společnost jsou povinny do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období vypracovat a uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup svou ...
  § 87 (1) Investiční společnost obhospodařující zahraniční standardní fond zašle na žádost České národní bance bez zbytečného odkladu statut a každou jeho změnu, výroční zprávu a pololetní zprávu zahraničního standardního fondu. (2) Podřízený ...
  § 88 (1) Otevřený podílový fond uveřejňuje bez zbytečného odkladu po uplynutí příslušného období způsobem umožňujícím dálkový přístup a) nejméně jednou za 2 týdny údaj o aktuální hodnotě vlastního kapitálu fondu kolektivního ...
  § 89 Prováděcí právní předpis stanoví a) informace, které obsahuje výroční zpráva fondu kolektivního investování nad rámec zákona upravujícího účetnictví, b) informace, které obsahuje pololetní zpráva investiční společnosti nebo fondu kolektivního ...
  § 90 Fond kolektivního investování na žádost investora poskytne ke statutu další informace o kvantitativních omezeních uplatňovaných při řízení rizik spojených s investováním a o vývoji těchto rizik a výnosů s rozdělením podle jednotlivých druhů ...
  § 91 Informování České národní banky (1) Investiční společnost, zahraniční investiční společnost nebo investiční fond informují bez zbytečného odkladu Českou národní banku o každé změně a) ve skutečnostech, na jejichž základě bylo vydáno povolení k
  § 91a Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, strukturu, formu a způsob zasílání informací uvedených v § 91 odst. 2 a 5 České národní bance, a dále periodicitu a lhůty pro zasílání informací uvedených v § 91 odst. 5.
  § 92 Zrušení rozhodnutím valné hromady (1) Pokud valná hromada rozhodne o zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu s likvidací, navrhne zároveň likvidátora společnosti. Rozhodnutí o zrušení investiční společnosti nebo investičního ...
  § 93 Zrušení soudem Pokud rozhodne o zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu s likvidací soud, jmenuje likvidátora na návrh České národní banky.
  § 94 Zrušení investičního fondu uplynutím doby, na kterou byl založen (1) Investiční fond doručí České národní bance nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby, na kterou byl založen, návrh na jmenování likvidátora schválený valnou hromadou společnosti.
  § 95 Společné ustanovení Jestliže se investiční společnost zrušuje s likvidací, zajistí zrušení obhospodařovaných podílových fondů a výplatu podílů podílníkům její likvidátor, jestliže Česká národní banka nerozhodne o převodu jejich obhospodařování
  § 95a Některá ustanovení o likvidaci investičního fondu (1) Akcionářům zrušeného investičního fondu lze poskytnout zálohy na podíl na likvidačním zůstatku, pokud to připouštějí stanovy, nebo s tím vyslovila souhlas valná hromada. Poskytnuté zálohy ...
  § 96 Přeměna investiční společnosti nebo investičního fondu (1) K fúzi nebo rozdělení investiční společnosti nebo investičního fondu je třeba povolení České národní banky. (2) Žádost o povolení fúze nebo rozdělení investiční společnosti nebo ...
  § 97 Převod podniku nebo části podniku investiční společnosti nebo investičního fondu, zastavení podniku nebo části podniku investiční společnosti nebo investičního fondu nebo nájem podniku nebo části podniku investiční společnosti nebo ...
  § 97a (1) Česká národní banka odejme speciálnímu fondu kvalifikovaných investorů, který je akciovou společností, povolení k činnosti investičního fondu na jeho žádost, jestliže se valná hromada speciálního fondu kvalifikovaných investorů usnesla na
  § 98 nadpis vypuštěn (1) Podílový fond se zrušuje a) odnětím povolení k vytvoření podílového fondu, b) splynutím nebo sloučením podílových fondů nebo splynutím nebo sloučením standardního fondu a zahraničního standardního fondu, c) uplynutím doby, ...
  § 98a (1) Pokud se zrušuje podílový fond, který je řídícím standardním fondem, lze podílový fond zrušit nejdříve uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy bylo uveřejněno oznámení o tom, že se tento podílový fond zrušuje. (2) Oznámení podle odstavce 1 zašle ...
  § 99 nadpis vypuštěn (1) Pokud se podílový fond zrušuje podle § 98 odst. 1 písm. a), investiční společnost prodá majetek v podílovém fondu a vypořádá jeho pohledávky a závazky do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení k ...
  § 99a Plnění likvidačního zůstatku po částech Podíly na likvidačním zůstatku lze podílníkům zrušeného podílového fondu poskytnout také po částech, pokud to připouští statut a současně upravuje maximální délku lhůty, ve které je investiční ...
  § 99b Povinnosti podřízeného standardního fondu při zrušení řídícího standardního fondu nebo zahraničního řídícího standardního fondu s likvidací (1) Pokud se řídící standardní fond zrušuje způsobem uvedeným v § 98 odst. 1 písm. a), c) nebo d) nebo
  § 99c Povinnosti podřízeného standardního fondu při zrušení řídícího standardního fondu nebo zahraničního řídícího standardního fondu bez likvidace (1) Pokud se řídící standardní fond zrušuje způsobem uvedeným v § 98 odst. 1 písm. b) nebo pokud se ...
  § 100 Přípustné formy splynutí (1) Investiční společnost může rozhodnout o splynutí speciálních fondů, které obhospodařuje a které mají formu podílových fondů, v jeden nový speciální fond, který má formu podílového fondu. Na základě dohody je možné
  § 100a Projekt splynutí (1) Splynutí podle § 100 se provádí podle schváleného projektu splynutí. (2) Projekt splynutí vypracují investiční společnosti obhospodařující podílové fondy, popřípadě i zahraniční standardní fondy, které se splynutí účastní.
  § 100b Žádost o povolení splynutí (1) Ke splynutí podle § 100 se vyžaduje povolení České národní banky. (2) Žádost o povolení splynutí podává v případě forem splynutí uvedených v § 100 odst. 2 až 4 investiční společnost, která obhospodařuje ...
  § 100c (1) Česká národní banka nepovolí splynutí a) mající formu, kterou nepřipouští § 100, b) otevřeného podílového fondu a uzavřeného podílového fondu, c) podílových fondů s výrazně odlišným způsobem investování, d) ohrožující zájmy podílníků, ...
  § 100d Sdělení o splynutí a důsledky jeho uveřejnění (1) Pokud se má splynutím zrušit standardní fond a vzniknout standardní fond nebo zahraniční standardní fond anebo pokud se má splynutím zrušit standardní fond, jehož podílové listy jsou veřejně ...
  § 100e (1) Investiční společnost, která má obhospodařovat standardní fond, který vznikne splynutím, může požádat Českou národní banku o udělení výjimky z povinnosti dodržovat pro tento standardní fond pravidla pro rozložení rizika stanovená v § 28 ...
  § 100f Nejedná-li se o splynutí, kdy se zpracovává sdělení o splynutí, investiční společnost obhospodařující podílový fond, který má být splynutím zrušen, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup rozhodnutí České národní banky o povolení ...
  § 100g Rozhodný den splynutí (1) Splývající podílové fondy, popřípadě splývající standardní fond a zahraniční standardní fond, se zrušují a vlastníci jimi vydaných cenných papírů se stávají podílníky nově vzniklého podílového fondu uplynutím ...
  § 100h Po rozhodném dni splynutí nemůže být projekt splynutí změněn ani zrušen a splynutí nemůže být prohlášeno za neplatné.
  § 100i Výměna cenných papírů vydaných zrušeným podílovým fondem nebo zrušeným zahraničním standardním fondem za podílové listy vydávané nově vzniklým podílovým fondem (1) Investiční společnost obhospodařující splynutím nově vzniklý podílový fond je
  § 100j Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu (1) Není-li pro uplatnění práva na výměnu podle § 100i výměnný poměr uvedený v projektu splynutí přiměřený, investiční společnost, která obhospodařuje nově vzniklý standardní fond, ...
  § 100k Přípustné formy sloučení (1) Investiční společnost může rozhodnout o sloučení speciálních fondů, které obhospodařuje a které mají formu podílových fondů. Na základě dohody je možné rovněž sloučení speciálních fondů, které mají formu ...
  § 100l Projekt sloučení (1) Sloučení podle § 100k se provádí podle schváleného projektu sloučení. (2) Projekt sloučení vypracují investiční společnosti obhospodařující podílové fondy, popřípadě i zahraniční standardní fondy, které se sloučení ...

  Označení stránky: 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákon 189/2004


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies