Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb. - seznam paragrafů, stránka 4

Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)
  § 100m Žádost o povolení sloučení (1) Ke sloučení podle § 100k se vyžaduje povolení České národní banky, ledaže jde o sloučení podle § 100k odst. 4 písm. b), při kterém se nezrušuje standardní fond. (2) Žádost o povolení sloučení podává v případě ...
  § 100n (1) Česká národní banka nepovolí sloučení a) mající formu, kterou nepřipouští § 100k, b) otevřeného podílového fondu a uzavřeného podílového fondu, c) podílových fondů s výrazně odlišným způsobem investování, d) ohrožující zájmy podílníků, ...
  § 100o Sdělení o sloučení a důsledky jeho uveřejnění (1) Pokud se sloučením zrušuje standardní fond a majetek v něm se stává součástí standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu nebo pokud se sloučení účastní standardní fond, jehož ...
  § 100p (1) Investiční společnost, která obhospodařuje přejímající standardní fond, může požádat Českou národní banku o udělení výjimky z povinnosti dodržovat pro tento standardní fond pravidla pro rozložení rizika stanovená v § 28 až 30. Výjimku ...
  § 100q Nejedná-li se o sloučení v případech, kdy se zpracovává sdělení o sloučení, investiční společnost obhospodařující podílový fond, který se sloučením zrušuje, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup rozhodnutí České národní banky o ...
  § 100r Rozhodný den sloučení (1) Slučované podílové fondy, popřípadě slučovaný standardní fond a zahraniční standardní fond, se zrušují a vlastníci jimi vydaných cenných papírů se stávají podílníky přejímajícího podílového fondu uplynutím stanovené
  § 100s Po rozhodném dni sloučení nemůže být projekt sloučení změněn ani zrušen a sloučení nemůže být prohlášeno za neplatné.
  § 100t Výměna cenných papírů vydaných zrušeným podílovým fondem nebo zrušeným zahraničním standardním fondem za podílové listy vydávané přejímajícím podílovým fondem (1) Investiční společnost obhospodařující přejímající podílový fond je povinna do
  § 100u Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu (1) Není-li pro uplatnění práva na výměnu podle § 100t výměnný poměr uvedený v projektu sloučení přiměřený, investiční společnost, která obhospodařuje přejímající podílový fond, poskytne ...
  § 101 (1) Jakmile žádost o povolení splynutí podle § 100 odst. 3 nebo 4 splňuje požadavky vyplývající z § 100b odst. 3, Česká národní banka zašle bezodkladně její kopii a kopie dokladů, které jsou k ní přiloženy, orgánu dohledu domovského státu ...
  § 101a (1) Česká národní banka může podle § 84a odst. 4 schválit změnu statutu fondu kolektivního investování, kterou se fond kolektivního investování přemění ze a) speciálního fondu cenných papírů na standardní fond nebo speciální fond fondů, b) ...
  § 101b Česká národní banka schválí změnu statutu investičního fondu, v souvislosti se kterou končí dosavadní smlouva o obhospodařování, jen, pokud investiční fond doloží splnění předpokladů a) podle § 64 odst. 1 písm. d), e), h) a i), neuzavírá-li ...
  § 102 Předmět dohledu (1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy jej provádějícími, nařízením o sdělení klíčových informací, nařízením o dohledu v oblasti kolektivního investování, podmínek stanovených
  § 103 (1) Česká národní banka může uložit osobě podléhající dohledu, která porušila tento zákon, právní předpis jej provádějící, nařízení o sdělení klíčových informací, nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování, rozhodnutí vydané podle ...
  § 104 Nařízení mimořádného provedení auditu (1) Česká národní banka může rozhodnout o mimořádném provedení auditu fondu kolektivního investování na náklady fondu kolektivního investování, jestliže a) zjistí závažné nedostatky v auditu účetní ...
  § 105 Nařízení změny investiční společnosti (1) Česká národní banka může nařídit investičnímu fondu změnu obhospodařující investiční společnosti, jestliže zjistí, že obhospodařující investiční společnost závažně nebo opakovaně porušila povinnost ...
  § 106 Nařízení změny depozitáře (1) Česká národní banka může nařídit investiční společnosti nebo investičnímu fondu změnu depozitáře, jestliže depozitář závažně nebo opakovaně poruší tento zákon nebo depozitářskou smlouvu nebo jestliže je u ...
  § 107 Nucený převod obhospodařování podílového fondu (1) Česká národní banka může rozhodnout o převodu obhospodařování podílového fondu na jinou investiční společnost, jestliže a) došlo k závažným změnám ve skutečnostech rozhodných pro vydání ...
  § 108 Česká národní banka může zavést nucenou správu investiční společnosti nebo investičního fondu, jestliže a) investiční společnost nebo investiční fond opakovaně nebo závažně poruší tento zákon, statut fondu kolektivního ...
  § 109 (1) Rozhodnutí o zavedení nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu obsahuje a) určení osoby nuceného správce a údaje o něm, b) výši odměny nuceného správce nebo způsob jejího stanovení a termín její splatnosti, c) případné
  § 110 (1) Výkon funkce nuceného správce zaniká a) odstoupením nuceného správce, b) odvoláním nuceného správce, c) ukončením nucené správy, d) vyškrtnutím nuceného správce ze seznamu likvidátorů a nucených správců, nebo e) úmrtím nuceného správce. ...
  § 111 (1) Nucená správa končí a) dnem uvedeným v rozhodnutí České národní banky o ukončení nucené správy, b) prohlášením konkursu na majetek společnosti, u níž je zavedena nucená správa, nebo c) jmenováním likvidátora. (2) Ke zrušení investiční ...
  § 112 (1) Do obchodního rejstříku se zapisuje a) den zavedení nucené správy, b) údaje o nuceném správci; zapisují se též údaje o novém nuceném správci, jestliže byl jmenován jiný nucený správce, c) omezení nakládání s majetkem fondu kolektivního ...
  § 113 Změna rozsahu povolení (1) Česká národní banka může odejmout investiční společnosti povolení k jednotlivé činnosti, jestliže zjistí a) závažné porušení zákona při výkonu této činnosti, nebo b) závažné nebo opakované nedodržování předpokladů, ...
  § 114 Odnětí povolení nebo souhlasu (1) Česká národní banka odejme povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku investiční společnosti nebo investičního fondu, nebo
  § 115 Odnětí povolení k vytvoření podílového fondu (1) Česká národní banka odejme investiční společnosti povolení k vytvoření podílového fondu, jestliže a) podílový fond nemá déle než 3 měsíce depozitáře, nebo b) neuvedla statut podílového fondu do
  § 116 Dohled nad zahraniční investiční společností poskytující služby v České republice (1) Zahraniční investiční společnost, která poskytuje služby v České republice a která neplní povinnosti vyplývající z práva Evropské unie v oblasti ...
  § 116a Dohled nad zahraničním standardním fondem nabízejícím veřejně v České republice jím vydávané cenné papíry (1) V případě, že se Česká národní banka dozví, že zahraniční standardní fond, který veřejně nabízí cenné papíry vydávané tímto fondem
  § 117 Dohled nad speciálním fondem, který veřejně nabízí své cenné papíry v České republice (1) Zahraničnímu speciálnímu fondu, který veřejně nabízí jím vydávané cenné papíry v České republice, může Česká národní banka uložit za porušení povinnosti
  § 118 Dohled nad investiční společností, která poskytuje služby v jiném členském státě Evropské unie Investiční společnosti, která poskytuje služby v hostitelském státě a porušila právní předpis tohoto státu, může Česká národní banka na základě ...
  § 119 Správní delikty investiční společnosti (1) Investiční společnost se dopustí správního deliktu tím, že a) poruší některé z pravidel účtování o majetku v podílovém fondu podle § 16 nebo § 18 odst. 2, b) stanoví úplatu za obhospodařovaní majetku
  § 120 Správní delikty investiční společnosti a investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování (1) Investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, se dopustí správního deliktu tím, že ...
  § 121 Správní delikty investiční společnosti a zahraniční investiční společnosti (1) Investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí vedení evidence podle § 9 odst. 1 nebo 2. (2) Investiční
  § 122 Správní delikty investičního fondu, investiční společnosti a zahraniční investiční společnosti (1) Investiční fond, investiční společnost obhospodařující podílový fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podílový fond se ...
  § 123 Správní delikty investičního fondu a investiční společnosti (1) Investiční fond, který je speciálním fondem, který shromažďuje peníze od veřejnosti, nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem, který ...
  § 124 Správní delikty investičního fondu (1) Investiční fond se dopustí správního deliktu tím, že a) v rozporu s § 5 odst. 5 neinformuje Českou národní banku o zřízení organizační složky, b) v rozporu s § 64 odst. 2 větou druhou změní svého ...
  § 125 Správní delikty zahraniční investiční společnosti poskytující služby v České republice (1) Zahraniční investiční společnost, která poskytuje služby v České republice, se dopustí správního deliktu tím, že a) neuveřejní informaci nebo dokument ...
  § 126 Správní delikty depozitáře (1) Depozitář se dopustí správního deliktu tím, že a) poruší některé z pravidel činnosti depozitáře uvedené v § 20 odst. 1 nebo § 21 odst. 1, b) v rozporu s § 20 odst. 7 neinformuje Českou národní banku nebo fond ...
  § 127 Další správní delikty (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona, b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v ...
  § 128 Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona, b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti s žádostí podle tohoto zákona, c) použije označení
  § 129 Společná ustanovení (1) Právnická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti. (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se ...
  § 130 (1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie na jeho žádost veškeré požadované informace související s výkonem dohledu nad kolektivním investováním; Česká národní banka může ...
  § 130a (1) Pokud je to nezbytné pro výkon dohledu podle tohoto zákona, může Česká národní banka požádat orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie o spolupráci při výkonu dohledu nebo při kontrole na místě u osoby podléhající jeho dohledu. ...
  § 130b (1) Česká národní banka může odmítnout žádost o poskytnutí spolupráce při výkonu dohledu podle § 130a odst. 2 nebo o poskytnutí informací podle § 130 odst. 1, pokud a) by takové poskytnutí mohlo nepříznivě ovlivnit suverenitu nebo bezpečnost
  § 130c Česká národní banka informuje orgán dohledu zahraničního podřízeného standardního fondu o každém rozhodnutí nebo opatření týkajícím se řídícího standardního fondu, jej obhospodařující investiční společnosti, jeho depozitáře nebo jeho auditora,
  § 130d Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 20), pokud orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie v přiměřené lhůtě a) nevyhoví její žádosti o poskytnutí informací souvisejících s výkonem dohledu nad ...
  § 131 (1) Pokud tento zákon hovoří o členském státě Evropské unie, rozumí se jimi i další státy Evropského hospodářského prostoru. (2) Pokud tento zákon hovoří v § 26 až 35c nebo v § 49 až 55 o fondu kolektivního investování, standardním fondu, ...
  § 132 Uveřejňování informací (1) Pokud tento zákon vyžaduje uveřejňování informací na území České republiky, uveřejňují se tyto informace v českém jazyce, nestanoví-li tento zákon jinak. Česká národní banka může po posouzení konkrétních okolností ...
  § 133 Povinnost mlčenlivosti (1) Osoba, která je nebo byla vedoucí osobou investiční společnosti, investičního fondu nebo depozitáře fondu kolektivního investování, likvidátorem, nuceným správcem, insolvenčním správcem nebo zaměstnancem investiční ...
  § 134 Likvidátor a nucený správce Likvidátorem nebo nuceným správcem investiční společnosti nebo investičního fondu může být pouze osoba zapsaná do seznamu likvidátorů a nucených správců vedeného Českou národní bankou podle zákona upravujícího ...

  Označení stránky: zákon o kolektivním investování, 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákon 189/2004


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies