Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.8.2012 (aktuální znění)
  Stránka: Další stránka
  § 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent“), a některé další otázky s dluhopisy související.
  § 2 Dluhopis a emise dluhopisů (1) Dluhopis je zastupitelný cenný papír, vydaný podle českého práva, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky jeho emitentem a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek ...
  § 3 Zvláštní náležitost postupu při vydání dluhopisů Emitent může vydat dluhopisy jen tehdy, pokud byly nejpozději k datu jejich emise investorům zpřístupněny emisní podmínky na nosiči informací, který investorům umožňuje reprodukci emisních ...
  § 4 Seznam vlastníků (1) Emitent vede seznam vlastníků jím vydaných listinných dluhopisů. Seznam vlastníků zaknihovaných dluhopisů vede osoba, která je oprávněna k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů (dále jen "osoba oprávněná k vedení ...
  § 5 Rubopis listinného dluhopisu V rubopisu listinného dluhopisu se uvedou údaje nutné k jednoznačné identifikaci osoby, na niž se dluhopis převádí, a den převodu dluhopisu.
  § 6 Náležitosti dluhopisu (1) Listinný dluhopis obsahuje alespoň a) údaje nutné k jednoznačné identifikaci emitenta, b) označení, že jde o dluhopis, popřípadě označení zvláštního druhu dluhopisu, c) identifikační označení podle mezinárodního ...
  § 7 Objem emise (1) Emitent může vydat dluhopisy a) v menším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů, jestliže se do konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládaný objem emise, b) ve větším objemu ...
  § 8 Základní ustanovení
  § 9 Náležitosti emisních podmínek (1) Emisní podmínky obsahují vždy alespoň odkazem na informace obsažené v prospektu a) skutečnosti uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) až d)a f) až j), b) údaj o tom, zda jde o listinný nebo zaknihovaný dluhopis, c) ...
  § 10 Změna emisních podmínek (1) Ke změně emisních podmínek se vyžaduje předchozí souhlas schůze vlastníků. (2) Souhlas schůze vlastníků se nevyžaduje a) ke změně přímo vyvolané změnou právní úpravy, b) ke změně, která se netýká postavení nebo ...
  § 11 Dluhopisový program (1) Společné emisní podmínky pro předem neurčený počet emisí dluhopisů se označují jako dluhopisový program. (2) Za emisní podmínky jednotlivé emise v rámci dluhopisového programu se považuje dluhopisový program a doplněk ...
  § 12 zrušen
  § 13 zrušen
  § 14 zrušen
  § 15 Vydání dluhopisu (1) Vydání dluhopisů zabezpečuje emitent nebo jím pověřená osoba, která obstará vydání emise nebo se smluvně zaváže stát se prvním nabyvatelem emise nebo její části. (2) Emisi dluhopisů je možné vydávat v rámci lhůty pro ...
  § 15a Vlastní dluhopisy (1) Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti nezanikají, ledaže emitent rozhodne jinak. (2) Emitent neuplatňuje výměnné nebo prioritní právo (§ 33) spojené s vlastními dluhopisy. (3) Vlastní dluhopisy ...
  § 16 Výnos dluhopisu Výnos dluhopisu se určí zejména a) pevnou úrokovou sazbou, b) rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, c) slosovatelnou prémií nebo prémií v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu, nebo d) ...
  § 17 Den rozhodný pro splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu (1) Rozhodl-li emitent v emisních podmínkách, že právo na splacení dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k jinému dni, než je datum ...
  § 18 Oddělení práva na výnos dluhopisu (1) Pokud to emisní podmínky nevylučují, může být právo na výnos dluhopisu od dluhopisu odděleno a spojeno s kupónem jako cenným papírem vydaným k uplatnění tohoto práva. (2) Kupónový arch k listinnému ...
  § 19 Splacení dluhopisu a vyplacení výnosu dluhopisu (1) Splatnost dluhopisu se určuje jednorázově k určitému datu, nebo splátkami, jejichž výše se stanoví v emisních podmínkách. (2) Emitent je oprávněn splatit jednotlivé dluhopisy včetně poměrného
  § 20 zrušen
  § 21 Základní ustanovení (1) Emitent bez zbytečného odkladu svolá schůzi vlastníků v případě a) návrhu změn emisních podmínek, pokud se její souhlas ke změně emisních podmínek vyžaduje, b) návrhu na přeměnu emitenta, c) návrhu na uzavření ovládací ...
  § 21a Den rozhodný pro účast na schůzi vlastníků (1) Emitent určí pro vlastníky dluhopisů a pro vlastníky podílů na sběrném dluhopisu den, který je rozhodný pro jejich účast na schůzi vlastníků. Tento den nemůže předcházet dni jejího konání o více ...
  § 22 (1) Organizačně a technicky schůzi vlastníků zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo schůzi vlastníků svolává (dále jen "svolavatel"), pokud nejde o případ, kdy emitent porušil svoji povinnost podle § 21 odst. 1 a schůzi vlastníků ...
  § 23 Průběh schůze vlastníků (1) Schůze vlastníků je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené ...
  § 24 Společný zástupce vlastníků dluhopisů (1) Schůze vlastníků může svým rozhodnutím ustanovit společného zástupce všech vlastníků dluhopisů (dále jen "společný zástupce"). Společný zástupce je oprávněn: a) uplatňovat jménem všech vlastníků práva ...
  § 24a Účast na schůzi vlastníků s využitím prostředků komunikace na dálku (1) Emisní podmínky mohou určit, za jakých podmínek se oprávněné osoby mohou účastnit schůze vlastníků s využitím elektronických prostředků, umožňujících například přímý ...
  § 25 (1) Dluhopisy vydávané Českou republikou, jakož i obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, které Česká republika vydává podle práva cizího státu, jsou státními dluhopisy. Česká republika může státní dluhopisy vydávat
  § 26 (1) Ministerstvo vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky. Ministerstvo může vydat společné emisní podmínky, které jsou stejné pro blíže neurčený počet emisí státních pokladničních poukázek.
  § 27 (1) Komunální dluhopis je dluhopis vydaný územním samosprávným celkem. Jeho název obsahuje slovo „komunální“; jiný cenný papír nesmí ve svém názvu toto slovo obsahovat. (2) Územní samosprávný celek musí mít k vydání komunálních dluhopisů ...
  § 28 (1) Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jakož i obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky vydávané podle práva cizího státu, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos (dále jen "závazky z hypotečních zástavních ...
  § 29 (1) Zástavní hodnotu zastavených nemovitostí stanoví emitent hypotečních zástavních listů. Emitent hypotečních zástavních listů je povinen upravit ve svých vnitřních předpisech pravidla pro stanovení zástavní hodnoty zastavovaných nemovitostí,
  § 30 (1) Pro řádné krytí souhrnu závazků ze všech hypotečních zástavních listů v oběhu vydaných jedním emitentem mohou sloužit pouze ty jeho pohledávky z hypotečních úvěrů nebo jejich části, které plní podmínky § 28 odst. 3 a 4. Tyto pohledávky ...
  § 31 (1) Náhradní krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu vydaných jedním emitentem je možné pouze do výše 10 % této jmenovité hodnoty, a to jen a) hotovostí, b) vklady u centrální banky členského státu nebo Evropské centrální banky, ...
  § 32 (1) Emitent hypotečních zástavních listů je povinen vést o krytí souhrnu všech závazků z jím vydaných hypotečních zástavních listů v oběhu samostatnou evidenci poskytující úplné podklady pro posouzení, jak emitent hypotečních zástavních listů ...
  § 33 (1) Vyměnitelný dluhopis je dluhopis, s nímž je spojeno právo na jeho výměnu za jiný dluhopis nebo jiné dluhopisy anebo právo na jeho výměnu za akcii nebo akcie téhož emitenta, které jejich emitent vydá podle zvláštního právního předpisu. Toto
  § 34 (1) Podřízený dluhopis je dluhopis, kde v případě a) vstupu emitenta do likvidace, b) vydání rozhodnutí o úpadku emitenta, nebo c) je-li emitentem zahraniční osoba, též jiného obdobného opatření, bude pohledávka odpovídající právům s tímto ...
  § 35 (1) Sběrný dluhopis je listinný dluhopis, který představuje souhrn jednotlivých dluhopisů dané emise, které jsou v rámci lhůty pro upisování, a případně dodatečné lhůty pro upisování, upsány v upisovací listině. Každý sběrný dluhopis je ...
  § 36 (1) Sběrný dluhopis musí být uložen a evidován u osoby oprávněné k vedení příslušné evidence. (2) Osoba podle odstavce 1 vede evidenci vlastníků podílů na sběrném dluhopisu. (3) Evidence podle odstavce 2 je seznamem vlastníků ve smyslu § 4 odst.
  § 37 Státní dozor nad dodržováním podmínek, za nichž byl územnímu samosprávnému celku udělen souhlas podle § 27 odst. 2, vykonává ministerstvo.
  § 38 Správní delikty (1) Územní samosprávný celek se dopustí správního deliktu tím, že a) použije peněžní prostředky získané vydáním dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky podle práva cizího státu v ...
  § 39 Společná ustanovení ke správním deliktům (1) Územní samosprávný celek za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil. (2) Při určení výměry pokuty
  § 40 Společná ustanovení (1) Právnická ani fyzická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti. (2) Při určení výměry pokuty se ...
  § 41 Ustanovení § 38 až 40 se nevztahují na Českou republiku a Českou národní banku.
  § 42 Promlčení Práva spojená s dluhopisy a s kupóny k nim vydanými se promlčují uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
  § 43 zrušen
  § 44 Uveřejňování, oznamování a zpřístupňování informací Pokud tento zákon vyžaduje uveřejňování, oznamování nebo zpřístupňování informací na území České republiky, pak se tyto informace uveřejňují, oznamují nebo zpřístupňují v českém jazyce nebo v
  § 45 Zmocnění (1) Ministerstvo vydá vyhlášku podle § 27 odst. 4. (2) Česká národní banka stanoví opatřením České národní banky obsah evidence zákonného krytí hypotečních zástavních listů, způsob vedení této evidence a její náležitosti a obsah a ...
  § 46 Přechodná ustanovení (1) Emitent může požádat Komisi o schválení změny emisních podmínek do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Podle ustanovení § 12 odst. 1, 6 a 7 se postupuje i v případě emisních podmínek dluhopisů, které byly ...
  § 47 Zrušovací ustanovení Zrušuje se zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.
  Stránka: Další stránka

  Označení stránky: zákon o dluhopisech, zákon 190/2004, Zákon č. 190/2004 Sb., , zákon 190/2004 sb.


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies