OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A POKUTY, ČÁST SEDMÁ

Zákon o bankách č. 21/1992 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)  ČÁST SEDMÁ

  OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A POKUTY

  § 26

  (1) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky, je oprávněna podle povahy zjištěného nedostatku

  a) vyžadovat, aby banka nebo pobočka zahraniční banky ve stanovené lhůtě zjednala nápravu, případně aby odstranila nedostatek v činnosti tím, že

  1. omezí některé povolené činnosti, ukončí nepovolené činnosti nebo nebude provádět některé obchody, převody finančních prostředků nebo jiné transakce,

  2. omezí distribuční sítě, včetně snížení počtu obchodních míst,

  3. vymění vedoucí zaměstnance banky nebo osoby ve vedení pobočky zahraniční banky,

  4. vymění členy dozorčí rady banky,

  5. uvede uspořádání, strategie, postupy a mechanismy do souladu s tímto zákonem,

  6. přijme přísnější pravidla likvidity, přísnější pravidla pro tvorbu opravných položek k aktivům banky a rezerv nebo pro stanovení kapitálových požadavků,

  7. vytvoří odpovídající výši opravných položek a rezerv,

  8. bude udržovat kapitál nad minimální úrovní stanovenou v § 12a odst. 1,

  9. sníží základní kapitál ve stanoveném rozsahu,

  10. použije zisk po zdanění přednostně k doplnění rezervních fondů nebo ke zvýšení základního kapitálu,

  11. sníží výši svého podílu v jiné osobě nebo převede svůj podíl v této osobě na jinou osobu anebo jinak omezí rizika plynoucí z podílu banky v této osobě,

  12. omezí pohyblivou složku odměny osob uvedených v § 8b odst. 1 písm. a) bodě 4, pokud není v souladu s udržováním kapitálu podle § 12a a 12c; v takovém případě určí banka nebo pobočka zahraniční banky výši pohyblivé složky procentem z čistého zisku nebo z jiného ukazatele určeného Českou národní bankou,

  13. upraví složení kapitálu tak, že nahradí nástroj, který lze v souladu s vyhláškou České národní banky vydanou podle § 12a odst. 8 7c) zahrnout do vedlejšího původního kapitálu, obdobným nástrojem, nebo úměrným zvýšením základního kapitálu, nebo

  14. nevyplatí příslušenství, podíl na zisku nebo obdobné plnění vyplývající z nástroje, který lze v souladu s vyhláškou České národní banky vydanou podle § 12a odst. 8 7c) zahrnout do vedlejšího původního kapitálu,

  b) změnit licenci vyloučením nebo omezením některých činností v ní uvedených,

  c) nařídit mimořádný audit na náklady banky nebo pobočky zahraniční banky,

  d) zavést nucenou správu,

  e) uložit pokutu do 50 000 000 Kč,

  f) snížit základní kapitál banky za účelem úhrady ztráty o částku odpovídající ztrátě po jejím zúčtování s rezervními a dalšími fondy za předpokladu, že ztráta přesahuje 20 % vlastního kapitálu banky,

  g) zakázat nebo omezit provádění operací s osobami, které jsou spjaty úzkým propojením s bankou nebo které jsou součástí stejného konsolidačního celku jako banka nebo mají k bance zvláštní vztah (§ 19),

  h) požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň stanovenou v § 12a, a to v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocení provedených podle § 25 odst. 3, zejména pokud zjistí nedostatky v uspořádání, strategiích, postupech nebo jiných mechanismech řídicího a kontrolního systému upravených v § 8b nebo nedostatky ve strategiích nebo postupech upravených v § 12c odst. 1, nebo v jejich uplatňování a uložení opatření podle písmen a) až g) se jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném čase; to platí za podmínek stanovených v § 26k odst. 1 a 2 obdobně i pro zahraniční banku, která je členem skupiny evropské ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. l)], členem skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 26d odst. 1 písm. n)] nebo členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nad níž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, přičemž v takovém případě lze požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň stanovenou zahraničními právními předpisy,

  i) požadovat zvýšení likvidních prostředků banky nebo pobočky zahraniční banky alespoň na výši stanovenou Českou národní bankou.

  (2) Postup podle odstavce 1 písm. b) až f) se uplatní při nesplnění požadavku podle odstavce 1 písm. a); podle povahy zjištěného nedostatku, zejména nesnese-li věc odkladu, lze tento postup uplatnit i bez předchozího požadavku podle odstavce 1 písm. a). Postup podle odstavce 1 písm. d) a f) až h) nelze uplatnit vůči pobočce zahraniční banky.

  (3) Nedostatkem v činnosti se rozumí

  a) porušení podmínek stanovených v licenci či neplnění podmínek, za nichž byla udělena licence podle § 4 odst. 5 nebo § 5 odst. 4,

  b) porušení nebo obcházení tohoto zákona, zvláštních zákonů, právních předpisů a opatření vydaných Českou národní bankou,

  c) porušení nebo obcházení povinností nebo podmínek stanovených v rozhodnutí České národní banky nebo v opatření obecné povahy podle § 26bb,

  d) provedení nebo rozhodnutí o provedení obchodu nebo obchodů, převodu nebo převodů finančních prostředků nebo jiné transakce či transakcí bankou nebo pobočkou zahraniční banky způsobem, který ohrožuje nebo poškozuje zájmy jejích vkladatelů nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky nebo pobočky zahraniční banky,

  e) řízení banky nebo pobočky zahraniční banky osobami, které nemají dostatečnou odbornou způsobilost nebo nejsou důvěryhodné,

  f) jestliže bankou vytvořený souhrn rezerv a opravných položek nepostačuje k pokrytí rizik vyplývajících z bankou vykázaného objemu klasifikovaných aktiv,

  g) porušení právního předpisu státu, na jehož území má banka pobočku, a to při podnikání na území tohoto státu,

  h) pokles kapitálu pod minimální výši základního kapitálu stanovenou v § 4 odst. 1,

  i) porušení povinností stanovených zvláštním právním předpisem6a) pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku,

  j) použití úvěrového hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s tímto zákonem.

  (4) Účastníkem řízení je pouze dotčená banka.

  (5) Řízení může být zahájeno též doručením rozhodnutí.

  (6) Doručení do vlastních rukou provede Česká národní banka předáním rozhodnutí členovi představenstva banky nebo členovi dozorčí rady banky nebo osobě pověřené řízením banky nebo pobočky zahraniční banky. Odmítne-li některá z těchto osob rozhodnutí převzít, je doručeno okamžikem tohoto odmítnutí.

  (7) Proti rozhodnutí lze podat rozklad. Podaný rozklad nemá odkladný účinek, nejedná-li se o rozhodnutí o uložení pokuty. O rozkladu rozhoduje bankovní rada České národní banky.

  (8) Lhůta k plnění doručeného rozhodnutí činí alespoň 24 hodin.

  (9) Pokutu podle odstavce 1 písm. e) může Česká národní banka uložit i osobě, která porušila ustanovení § 3, § 20 odst. 3 nebo § 20 odst. 10.

  (10) Uložením pokuty podle odstavce 1 písm. e) není dotčena odpovědnost podle jiných právních předpisů.

  (11) Pokuta podle odstavce 1 písm. e) je příjmem státního rozpočtu. Tuto pokutu lze uložit do jednoho roku od zjištění nedostatku, nejpozději však do deseti let ode dne, v němž nedostatek vznikl.


  6a) Občanský zákoník.

  7c) Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

  § 26a

  (1) Zjistí-li Česká národní banka, že kapitál banky na individuálním základě je menší než dvě třetiny součtu jednotlivých kapitálových požadavků ve smyslu § 12a odst. 1 uloží bance ve správním řízení jedno nebo více z těchto opatření k nápravě:

  a) zvýšit základní kapitál tak, aby kapitál banky na individuálním základě dosahoval nejméně výše odpovídající součtu jednotlivých kapitálových požadavků ve smyslu § 12a odst. 1,

  b) pořizovat pouze aktiva, která mají podle vyhlášky vydané podle § 12a odst. 8 rizikovou váhu nižší než 100 %,

  c) nezískávat žádný podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech v žádné právnické osobě s výjimkou smluv uzavřených před uložením tohoto opatření, nezaložit ani nezískat žádnou další právnickou osobu nebo její organizační jednotku,

  d) neposkytovat žádný úvěr osobě se zvláštním vztahem k bance,

  e) neposkytovat úrokové sazby z vkladů převyšující současné běžné úrokové sazby z vkladů srovnatelných částek a se srovnatelnou splatností tak, jak budou zjištěny Českou národní bankou.

  (2) Souběžně s opatřeními podle odstavce 1 může Česká národní banka uplatnit opatření k nápravě a sankce podle § 26 odst. 1.

  § 26b

  V případě, že statutární orgán nebo dozorčí rada zjistí, že banka je nebo se stane platebně neschopnou nebo že bance vznikly nebo pravděpodobně vzniknou ztráty, které způsobily nebo mohou způsobit pokles kapitálu banky na individuálním základě pod dvě třetiny součtu jednotlivých kapitálových požadavků, informuje o tom neprodleně Českou národní banku.

  § 26ba

  (1) Pokud výše kapitálu banky klesne pod hranici stanovenou v § 12a a banka, za účelem splnění kapitálových požadavků stanovených tímto zákonem a právním předpisem vydaným na jeho základě, zvyšuje svůj základní kapitál,

  a) je dán důležitý zájem společnosti pro omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií; § 29 odst. 2 věta druhá tím není dotčen,

  b) emisní kurs musí být pro všechny upisovatele stejný,

  c) lze upsat nové akcie, i když akcionáři dosud nesplatili emisní kurs dříve upsaných akcií; nové akcie však nemůže upsat akcionář, který nesplatil emisní kurs dříve upsaných akcií,

  d) přednostní právo na upisování nových akcií není samostatně převoditelné,

  e) banka uveřejní pozvánku na valnou hromadu nejméně 7 dní přede dnem konání valné hromady,

  f) představenstvo podá návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 7 dní ode dne přijetí tohoto usnesení,

  g) lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí nejvýše 14 dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,

  h) lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva činí nejvýše 14 dní ode dne uplynutí lhůty podle písmene g) nebo ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bylo-li přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií vyloučeno,

  i) upisovatel musí ve lhůtě pro upsání nových akcií splatit jejich emisní kurs, jinak je jeho upsání neúčinné,

  j) emisní kurs nových akcií musí být splacen v penězích anebo nepeněžitým vkladem v podobě peněžité pohledávky vůči bance.

  (2) V pozvánce na valnou hromadu svolanou za účelem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu banky v případě podle odstavce 1 se uvedou důvody zvolení tohoto postupu a jeho odchylky od postupu zvýšení základního kapitálu podle obchodního zákoníku; nesplnění této povinnosti však nezpůsobuje neplatnost následného rozhodnutí valné hromady.

  § 26bb

  (1) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy podle odstavce 2,

  a) je-li ohrožena stabilita bankovního nebo finančního systému a pokud je to pro odstranění tohoto ohrožení účelné, nebo

  b) pokud již stabilita bankovního nebo finančního systému byla narušena, je-li to pro zmírnění následků tohoto narušení účelné.

  (2) Česká národní banka opatřením obecné povahy bankám, pobočkám zahraničních bank, skupině druhově určených bank nebo skupině druhově určených poboček zahraničních bank

  a) stanoví dočasnou výjimku z dodržování povinností stanovených v § 4, 5, 11 až 24 nebo v § 26f anebo z pravidel stanovených na základě tohoto zákona,

  b) dočasně zakáže nebo omezí některé povolené činnosti anebo provedení některých obchodů, převodů finančních prostředků nebo jiných transakcí, nebo

  c) odchylně od tohoto zákona nebo právního předpisu vydaného na jeho základě, stanoví lhůty a periodicitu pro plnění informačních povinností banky nebo pobočky zahraniční banky.

  (3) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České národní banky; zveřejnění na úřední desce jiného úřadu se nevyžaduje. Pokud nepozbylo účinnosti dříve, pozbývá opatření obecné povahy účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti.

  (4) Osobami, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy vydaným Českou národní bankou dotčeny, jsou pouze banky nebo pobočky zahraničních bank. Tyto osoby jsou oprávněny podat proti vydanému opatření písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne Česká národní banka, proti takovému rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.
  Zpět na obsah zákona o bankách  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies