Zákon o bankách č. 21/1992 Sb. - seznam paragrafů, stránka 2

Zákon o bankách č. 21/1992 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)
  § 21 (1) Banka, jakož i pobočka zahraniční banky, je povinna vést účetnictví podle zvláštního zákona. 6) (2) Banka a pobočka zahraniční banky je povinna evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet banky nebo ...
  § 22 (1) Banka zajistí, aby auditor provedl a) ověření účetní závěrky banky, b) ověření řídicího a kontrolního systému banky, přičemž banka pro auditora zajistí přehled provedených vnitřních kontrol, které se tohoto ověření týkají, c) vypracování ...
  § 23 (1) Banka je povinna zveřejnit do 4 měsíců od konce účetního období výroční zprávu vyhotovenou podle zvláštního právního předpisu 6) a konsolidovanou výroční zprávu podle zvláštního právního předpisu, 6) má-li povinnost ji vyhotovovat, jejichž
  § 24 (1) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny vypracovat a předkládat České národní bance informace a podklady, jejichž obsah, formu, lhůty a způsob předkládání stanoví Česká národní banka vyhláškou. Banky a pobočky zahraničních bank jsou
  § 25 (1) Činnost bank včetně jejich poboček působících na území cizího státu podléhá bankovnímu dohledu vykonávanému Českou národní bankou, včetně kontrol na místě. Činnost poboček zahraničních bank podléhá dohledu země sídla ...
  § 25a (1) Všechny osoby provádějící bankovní dohled nebo nucenou správu jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích získaných v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce. Mohou poskytovat třetím osobám pouze informace v ...
  § 25b Zjistí-li Česká národní banka při výkonu dohledu nad bankou mimořádnou situaci, včetně nepříznivého vývoje na finančních trzích, v jejímž důsledku by mohlo dojít k ohrožení likvidity trhu a stability finančního systému (dále jen „mimořádná ...
  § 26 (1) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky, je oprávněna podle povahy zjištěného nedostatku a) vyžadovat, aby banka nebo pobočka zahraniční banky ve stanovené lhůtě zjednala nápravu, případně ...
  § 26a (1) Zjistí-li Česká národní banka, že kapitál banky na individuálním základě je menší než dvě třetiny součtu jednotlivých kapitálových požadavků ve smyslu § 12a odst. 1 uloží bance ve správním řízení jedno nebo více z těchto opatření k ...
  § 26b V případě, že statutární orgán nebo dozorčí rada zjistí, že banka je nebo se stane platebně neschopnou nebo že bance vznikly nebo pravděpodobně vzniknou ztráty, které způsobily nebo mohou způsobit pokles kapitálu banky na individuálním ...
  § 26ba (1) Pokud výše kapitálu banky klesne pod hranici stanovenou v § 12a a banka, za účelem splnění kapitálových požadavků stanovených tímto zákonem a právním předpisem vydaným na jeho základě, zvyšuje svůj základní kapitál, a) je dán důležitý ...
  § 26bb (1) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy podle odstavce 2, a) je-li ohrožena stabilita bankovního nebo finančního systému a pokud je to pro odstranění tohoto ohrožení účelné, nebo b) pokud již stabilita bankovního nebo finančního ...
  § 26c (1) Bankovním dohledem na konsolidovaném základě se rozumí sledování a regulace rizik u konsolidačních celků, jejichž součástí je banka, za účelem omezení rizik, kterým je banka vystavena z hlediska její účasti v konsolidačním celku. (2) ...
  § 26d (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) konsolidačními celky skupina ovládající banky, skupina zahraniční ovládající banky, skupina finanční holdingové osoby anebo skupina smíšené holdingové osoby, přičemž konsolidační celek tvoří nejméně ...
  § 26e (1) Česká národní banka vykonává bankovní dohled na konsolidovaném základě nad skupinou ovládající banky a nad skupinou zahraniční ovládající banky, jejímž členem je odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky. Skupina ovládající ...
  § 26f (1) Ovládající banka, odpovědná banka ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědná banka ve skupině zahraniční ovládající banky a banka ve skupině smíšené holdingové osoby, jež jsou členy konsolidačního celku podléhajícího bankovnímu ...
  § 26g (1) Osoby zahrnuté do konsolidačního celku musejí vytvořit odpovídající kontrolní mechanismy zajišťující správnost poskytovaných informací pro účely bankovního dohledu na konsolidovaném základě. (2) Tuzemská ovládající banka, odpovědná banka ...
  § 26h (1) Česká národní banka může ve správním řízení uložit osobě zahrnuté do konsolidačního celku, která není bankou, pokutu do výše 50 000 000 Kč v případech, kdy neposkytne požadované informace pro účely bankovního dohledu na konsolidovaném ...
  § 26i (1) Vykonává-li Česká národní banka bankovní dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající banky nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, plní kromě úkolů stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem
  § 26j (1) Vykonává-li Česká národní banka bankovní dohled nad skupinou evropské ovládající banky nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby a nastane- li mimořádná situace v členském státě, v němž má sídlo člen této skupiny nebo v němž ...
  § 26k (1) Vykonává-li Česká národní banka bankovní dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající banky nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, je příslušná, po dohodě s ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy ...
  § 26l (1) Vykonává-li Česká národní banka bankovní dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropské ovládající banky nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, zřizuje pro plnění úkolů uvedených v § 26i a 26j kolegium. Zřízení a ...
  § 27 (1) Rozhodnutí, kterým se zavádí nucená správa, obsahuje: a) důvody pro zavedení nucené správy, b) jméno, příjmení a rodné číslo správce a jméno, příjmení a rodné číslo zástupce správce, c) případné omezení nebo zákaz přijímání
  § 28 (1) Správce je zaměstnancem České národní banky. Česká národní banka může odvolat správce nebo zástupce správce a jmenovat nového. (2) Správce je oprávněn přibírat k výkonu nucené správy v bance další osoby s výjimkou osob, které mají zvláštní
  § 29 (1) Okamžikem doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o zavedení nucené správy se pozastavuje výkon funkce všech orgánů banky, vyjma podání opravných prostředků proti zavedení nucené správy. Okamžikem doručení je toto rozhodnutí účinné vůči ...
  § 29a K uzavření smlouvy, na jejímž základě dojde k převzetí dluhů 6i) banky v nucené správě jinou bankou nebo pobočkou zahraniční banky, a) se nevyžaduje souhlas věřitelů, b) je třeba předchozí souhlas České národní banky; Česká národní banka ...
  § 29b (1) Prodává-li banka v nucené správě podnik banky, kupní cena musí být stanovena jako výsledek ocenění podniku a souvisejících práv a závazků, vypracovaného podle stavu ke dni nabytí účinnosti smlouvy o prodeji podniku (dále jen „ocenění“). ...
  § 29c (1) Oceňovatele jmenuje Česká národní banka. Účastníky řízení o jmenování oceňovatele jsou osoba, která má být jmenována oceňovatelem, banka v nucené správě a nabyvatel podniku. (2) Oceňovatelem může být jmenována osoba, která má zkušenosti a
  § 30 (1) Nucenou správu může Česká národní banka zavést za situace, kdy nedostatky v činnosti banky ohrožují stabilitu bankovního nebo finančního systému. (2) Má-li být zavedena nucená správa v bance, která má pobočku na území hostitelského státu, ...
  § 31 (1) Nucená správa se zapisuje do obchodního rejstříku. 7a) Návrhy na zápisy týkající se nucené správy podává Česká národní banka. (2) Soud zapíše do obchodního rejstříku na návrh České národní banky zavedení nucené správy, skončení nucené ...
  § 32 (1) Během nucené správy může Česká národní banka poskytnout bance finanční pomoc k odstranění dočasného nedostatku likvidity. (2) Nárok na vrácení finanční pomoci poskytnuté podle odstavce 1 má přednost před všemi ostatními závazky banky.
  § 33 (1) Nucená správa končí a) doručením rozhodnutí České národní banky o skončení nucené správy, b) jmenováním likvidátora, c) prohlášením konkursu, nebo d) uplynutím 24 měsíců od zavedení nucené správy. (2) Nucená správa nekončí zánikem licence ...
  § 33a Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy banky nemají vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění 15) nebo ...
  § 34 (1) Při přetrvávání závažných nedostatků v činnosti banky nebo pobočky zahraniční banky anebo při úpadku banky Česká národní banka, licenci odejme; tomuto opatření nemusí předcházet zavedení nucené správy. (2) Licence může být ...
  § 35 (1) Rozhodnutí o odnětí licence se zveřejní v Obchodním věstníku, u pobočky zahraniční banky se navíc oznámí orgánu pověřenému bankovním dohledem v příslušném státě. (2) Ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí licence nesmí dotčená právnická ...
  § 36 (1) Zrušuje-li se banka s likvidací, návrh na jmenování likvidátora může podat pouze Česká národní banka. Pouze Česká národní banka podává též návrh na odvolání likvidátora a jmenování nového likvidátora a dále návrh na zrušení akciové ...
  § 37 (1) Banky poskytují klientům služby na smluvním základě. Poskytnutí služeb se zachováním anonymity klienta může banka odmítnout. (2) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny pro účely bankovních obchodů zjišťovat a zpracovávat údaje o ...
  § 38 (1) Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství. (2) Zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství, je banka povinna podat osobám pověřeným ...
  § 38a (1) V rámci plnění povinnosti postupovat při výkonu své činnosti obezřetně se banky a pobočky zahraničních bank mohou vzájemně informovat o bankovním spojení, identifikačních údajích o majitelích účtů a o záležitostech, které vypovídají o ...
  § 38b Údaje, které jsou jinak předmětem bankovního tajemství, může banka poskytovat, je-li to potřebné pro účely dohledu na konsolidovaném základě nebo doplňkového dohledu 6d) a pro účely plnění pravidel obezřetného podnikání. Tím nejsou dotčena ...
  § 38c Česká národní banka plní konzultační a informační povinnost vůči orgánům bankovního dohledu jiných států, orgánům mezinárodních organizací a dalším osobám v rozsahu mezinárodní smlouvy. Výčet základních oznamovaných a konzultovaných ...
  § 38d (1) Česká národní banka informuje Evropskou komisi o všech významných skutečnostech získaných při jí prováděném výkonu bankovního dohledu důležitých pro řádný výkon tohoto dohledu v rámci Evropské unie, zejména o a) počtu a povaze případů, ...
  § 38e Česká národní banka informuje příslušný orgán dohledu členského státu o a) všech konsolidačních celcích, jejichž součástí je banka a zároveň i banka se sídlem na území členského státu nebo finanční instituce splňující podmínky podle § 5e odst.
  § 38f (1) Před rozhodnutím o změně nebo odnětí licence bance, která má pobočku na území členského státu, konzultuje Česká národní banka svůj záměr s orgánem bankovního dohledu tohoto státu. Nesnese-li věc odkladu, Česká národní banka orgán dohledu ...
  § 38g Česká národní banka může provést kontrolu na místě na území členského státu po předchozím informování orgánu bankovního dohledu tohoto státu nebo jej o provedení této kontroly požádat.
  § 38h (1) V rámci výkonu bankovního dohledu Česká národní banka spolupracuje s orgány bankovního dohledu jiných států, zejména těch, na jejichž území má banka pobočku nebo na jejichž území má sídlo zahraniční banka, jejíž pobočka působí na území ...
  § 38i (1) Česká národní banka před a) rozhodnutím podle § 16 odst. 1 a § 20 odst. 3, b) uložením závažné sankce nebo opatření k nápravě mimořádného významu bance, zejména požadavku na zvýšení kapitálu podle § 26 odst. 1 písm. h), c) zamítnutím ...
  § 38j (1) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a) aktualizovaná znění zákonů, vyhlášek a opatření České národní banky, upravujících pravidla obezřetného podnikání bank na individuálním a konsolidovaném základě, a ...
  § 39 (1) Zaměstnanci banky a členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech dotýkajících se zájmů banky a jejích klientů. Z důvodů uvedených v § 38 odst. 2, 3, 4 a 6 a § 38b je statutární orgán této povinnosti zprostí.
  § 40 (1) Žádost o udělení licence, o její změnu nebo o udělení souhlasu podle tohoto zákona předkládá žadatel písemně České národní bance. (2) O změně licence rozhoduje Česká národní banka. (3) Česká národní banka vydá rozhodnutí o udělení licence,  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies