Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. - seznam paragrafů, stránka 2

Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)
  § 51 Základní ustanovení o výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa představeného (1) Na obsazení volného služebního místa představeného se koná výběrové řízení, není-li dále stanoveno jinak. (2) Výběrové řízení na služební místo ...
  § 52 Jmenování na služební místo náměstka pro státní službu (1) Náměstka pro státní službu jmenuje vláda na návrh předsedy vlády na dobu 6 let na základě výsledku výběrového řízení. Nikdo nemůže být náměstkem pro státní službu jmenován více než ...
  § 53 Jmenování na služební místo státního tajemníka (1) Státního tajemníka jmenuje vláda na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády na dobu 5 let na základě výsledku výběrového řízení. (2) Výběrové řízení organizuje sekce pro státní ...
  § 54 Jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu (1) Vedoucího služebního úřadu jmenuje ten, o kom to stanoví zákon, na dobu v něm stanovenou, jinak na dobu neurčitou, a to na základě výsledku výběrového řízení. Nestanoví-li zákon jinak,
  § 55 Jmenování na služební místo náměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce (1) Náměstka pro řízení sekce jmenuje státní tajemník na základě výsledku výběrového řízení. Ředitele sekce jmenuje vedoucí služebního úřadu na základě výsledku ...
  § 56 Jmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Na výběr a jmenování personálního ředitele sekce pro státní službu se použijí ustanovení o výběru a jmenování náměstka pro státní službu obdobně.
  § 57 Jmenování na služební místo ředitele odboru (1) Ředitele odboru v ministerstvu nebo v Úřadu vlády jmenuje státní tajemník na základě výsledku výběrového řízení. V jiném správním úřadu jmenuje ředitele odboru na základě výsledku výběrového ...
  § 58 (1) Vedoucího oddělení v ministerstvu nebo v Úřadu vlády jmenuje státní tajemník na základě výsledku výběrového řízení. V jiném správním úřadu jmenuje vedoucího oddělení na základě výsledku ...
  § 59 (1) Má-li být na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo představeného jmenována osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 2 měsíců; ...
  § 60 Odvolání ze služebního místa představeného (1) Ten, kdo představeného na dané služební místo jmenoval, jej z tohoto služebního místa odvolá, jen pokud a) došlo ke zrušení služebního místa představeného, b) služební hodnocení obsahuje závěr o ...
  § 61 Převedení na jiné služební místo (1) Státní zaměstnanec se převede na jiné služební místo, nemůže-li vykonávat službu na dosavadním služebním místě a) ze zdravotních důvodů, b) v důsledku odvolání ze služebního místa představeného, c) v ...
  § 62 Zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů (1) Nemůže-li být státní zaměstnanec v případech uvedených v § 61 odst. 1 písm. b) až g) nebo § 61 odst. 2 písm. a) převeden na jiné služební místo, protože žádné vhodné není volné, nebo ...
  § 63 Zařazení mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené (1) Státní zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, se zařadí mimo výkon služby. Mimo výkon služby se zařadí též státní zaměstnankyně nebo státní zaměstnanec, ...
  § 64 Zařazení mimo výkon služby pro výkon funkce v odborové organizaci (1) Státní zaměstnanec, který byl zvolen do funkce v orgánu odborové organizace, jejíž výkon vyžaduje jeho uvolnění v rozsahu stanovené služební doby, se zařadí mimo výkon ...
  § 65 Zařazení mimo výkon služby pro pozastavení služby (1) Nastanou-li po vzniku služebního poměru překážky, které mají za následek pozastavení výkonu služby, zařadí se státní zaměstnanec mimo výkon služby. (2) Po dobu zařazení podle odstavce 1 ...
  § 66 Zastupování (1) Státní zaměstnanec je povinen na základě příkazu zastupovat představeného nebo státního zaměstnance na služebním místě zařazeném ve vyšší platové třídě, než je zařazeno služební místo, na které byl jmenován. Je-li doba ...
  § 67 Vyslání k výkonu zahraniční služby a zařazení po jeho ukončení (1) Státní zaměstnanec může být s jeho písemným souhlasem vyslán na předem určenou dobu k výkonu zahraniční služby. (2) Služební orgán může se státním zaměstnancem v souvislosti s ...
  § 68 Zkrácení služební doby Státnímu zaměstnanci může být na jeho žádost povoleno zkrácení stanovené služební doby.
  § 69 Přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže (1) Státnímu zaměstnanci, který vykonává službu bez přerušení po dobu alespoň 5 let, lze na žádost přerušit výkon služby za účelem jeho dalšího vzdělání nebo odborné stáže ...
  § 70 (1) Státní zaměstnanec se po odpadnutí důvodu změny služebního poměru podle § 47, 48, 63, 64 nebo 69 zařadí k výkonu služby na jeho původní služební místo; obdobně to platí po skončení zařazení ...
  § 71 Základní ustanovení Služební poměr skončí v případech stanovených tímto zákonem, neskončil-li smrtí státního zaměstnance nebo jeho prohlášením za mrtvého, popřípadě uplynutím doby, jde-li o služební poměr na dobu určitou.
  § 72 Skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu (1) Služební orgán rozhodne o skončení služebního poměru, a) nesplňuje-li státní zaměstnanec požadavek občanství členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním ...
  § 73 Skončení služebního poměru na základě žádosti státního zaměstnance Služební poměr může skončit na základě písemné žádosti státního zaměstnance. Služební poměr skončí uplynutím doby uvedené v rozhodnutí. Rozhodnutí o skončení služebního poměru ...
  § 74 Skončení služebního poměru ze zákona (1) Služební poměr skončí a) v případě, kdy byl státní zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti ...
  § 75 Nezákonné skončení služebního poměru (1) Je-li pravomocné rozhodnutí o skončení služebního poměru zrušeno pro nezákonnost, služební poměr státnímu zaměstnanci neskončil a má nárok na plat ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o skončení ...
  § 76 (1) Služební orgán vydá státnímu zaměstnanci služební posudek a potvrzení o službě; jinému je nelze vydat. (2) Služební posudek vychází ze služebního hodnocení státního zaměstnance a smí obsahovat jen skutečnosti týkající se výkonu služby. (3)
  § 77 (1) Státní zaměstnanec je povinen a) zachovávat při výkonu služby věrnost České republice, b) vykonávat službu nestranně, v mezích svého oprávnění a zdržet se při výkonu služby všeho, co by mohlo ohrozit důvěru
  § 78 Představený je dále povinen a) řídit a kontrolovat výkon služby podřízenými státními zaměstnanci, průběžně hodnotit výkon služby státních zaměstnanců a podílet se na jejich služebním hodnocení, b) zachovávat pravidla slušnosti vůči podřízeným ...
  § 79 Práva státních zaměstnanců (1) Státní zaměstnanci, kteří vykonávají službu v mezích oprávnění stanovených jinými právními předpisy, tímto zákonem a služebními předpisy, mají právo, aby jim služební úřad, v němž vykonávají službu, poskytoval ...
  § 80 Představený nesmí po dobu trvání služebního poměru vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo v politickém hnutí.
  § 81 (1) Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem; vyslaný státní zaměstnanec jedná v ...
  § 82 (1) Představenému nepřísluší vykonávat právo na stávku. (2) Požadavky týkající se služebních vztahů státních zaměstnanců uplatňované představenými musí být bez zbytečného odkladu a průtahů projednány ve smírčím řízení. Ve smírčím řízení ...
  § 83 Zákaz konkurence (1) Vláda může v rámci systemizace stanovit služební místa představených, pro která lze stanovit nebo sjednat zákaz konkurence. Vláda může v rámci systemizace dále stanovit služební místa státních zaměstnanců, na kterých se ...
  § 84 (1) Služební úkoly ukládá a jejich plnění řídí a kontroluje příslušný člen vlády, vedoucí Úřadu vlády a představený. (2) Člen vlády může státním zaměstnancům zařazeným v příslušném útvaru Úřadu vlády ukládat služební ...
  § 85 (1) Má-li státní zaměstnanec za to, že příkaz je v rozporu s právním předpisem nebo služebním předpisem, je povinen na to upozornit bezprostředně nadřízeného představeného, vyššího představeného, vedoucího služebního úřadu, příslušného člena ...
  § 86 Ocenění za příkladný výkon služby (1) Služební orgán může státnímu zaměstnanci přiznat ocenění za příkladný výkon služby. (2) Oceněním za příkladnou službu je písemná pochvala nebo věcný dar. (3) Záznam o přiznání ocenění za příkladnou službu ...
  § 87 Služební kázeň Služební kázní se rozumí řádné plnění povinností státního zaměstnance vyplývajících mu z právních předpisů, které se vztahují ke službě v jím vykonávaném oboru služby, ze služebních předpisů a z příkazů.
  § 88 Kárné provinění (1) Zaviněné porušení služební kázně je kárným proviněním. (2) Státní zaměstnanec odpovídá za kárné provinění. Za kárné provinění neodpovídá náměstek pro státní službu. (3) Drobné nedostatky ve službě může představený nebo ...
  § 89 Kárné opatření (1) Za kárné provinění lze uložit státnímu zaměstnanci kárné opatření. (2) Kárným opatřením je a) písemná důtka, b) snížení platu až o 15 % na dobu až 3 kalendářních měsíců, c) odvolání ze služebního místa představeného, nebo d)
  § 90 Zánik kárné odpovědnosti Kárná odpovědnost státního zaměstnance za kárné provinění zaniká, jestliže do 1 roku od jeho spáchání nebylo zahájeno kárné řízení.
  § 91 (1) Kárnou pravomoc vykonávají kárné komise prvního stupně a kárné komise druhého stupně. (2) Členy kárné komise složené ze státních zaměstnanců jmenuje a odvolává příslušný služební orgán; komise má 3 členy. Nejméně 1 ...
  § 92 (1) Kárná komise prvního stupně se zřizuje ve služebním úřadu, jestliže v něm službu vykonává alespoň 25 státních zaměstnanců. Nelze-li ve služebním úřadu zřídit kárnou komisi prvního stupně, je příslušná kárná komise prvního stupně zřízená u ...
  § 93 Kárná komise druhého stupně se zřizuje v Ministerstvu vnitra.
  § 94 (1) Kárné řízení zahajuje z moci úřední kárná komise na základě podnětu služebního orgánu, a to i služebního orgánu v nadřízeném služebním úřadu, nebo náměstka pro státní službu anebo představeného, a to i vyššího představeného. ...
  § 95 Podnět k zahájení kárného řízení kromě údajů potřebných k identifikaci státního zaměstnance obsahuje a) označení služebního úřadu, v němž státní zaměstnanec vykonává službu, b) popis skutku, kterým měla být porušena služební kázeň, a c) ...
  § 96 (1) Jestliže se státní zaměstnanec dopustil více kárných provinění, projednávají se ve společném řízení. (2) Na státního zaměstnance se do doby, než je o jeho vině pravomocně rozhodnuto, hledí, jako by byl nevinen. (3) Kárná komise se nejprve ...
  § 97 Zahlazení kárného opatření (1) Na státního zaměstnance se hledí, jako by nebyl za kárné provinění postižen, po uplynutí a) 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, byla-li jím uložena písemná důtka, b) 2 let ode dne nabytí právní moci ...
  § 98 Na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve služebním poměru se § 16 a 17 zákoníku práce použijí obdobně.
  § 99 Služební doba (1) Služební doba státních zaměstnanců a přestávka ve službě se řídí § 78, § 79 odst. 1 a 2, § 80 až 84, 88 a 89 zákoníku práce. Pracovní doba podle zákoníku práce se pro účely tohoto zákona považuje za služební dobu. (2) ...
  § 100 Pružné rozvržení služební doby (1) Pružné rozvržení služební doby může povolit služební orgán. (2) Bylo-li pružné rozvržení služební doby povoleno, řídí se § 85, 97 a 98 zákoníku práce.

  Označení stránky: zákon č. 234/2014 sb. o státní službě, 234/2014, zákon 234/2014 Sb


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies