Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. - seznam paragrafů, stránka 3

Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)
  § 101 Služební pohotovost (1) Služební pohotovost nařizuje státnímu zaměstnanci písemně služební orgán. (2) Služba konaná v době služební pohotovosti nad stanovenou služební dobu je službou přesčas.
  § 102 Služba přesčas a služba v noční době (1) Služba přesčas a služba v noční době státních zaměstnanců se řídí § 93 a 94 zákoníku práce. (2) Službu přesčas státnímu zaměstnanci nařizuje písemně služební orgán.
  § 103 Dovolená a dodatková dovolená (1) Dovolená státních zaměstnanců činí 5 týdnů v kalendářním roce; jinak se řídí § 211 písm. a) a b) a § 212 až 223 zákoníku práce. (2) Čerpání dovolené a dodatkové dovolené nařizuje písemně služební orgán. (3) ...
  § 104 (1) Překážky ve službě na straně státního zaměstnance pro důležité osobní překážky, překážky ve službě na straně státního zaměstnance z důvodu obecného zájmu a společná ...
  § 105 (1) Státnímu zaměstnanci lze na jeho žádost povolit čerpání neplaceného služebního volna. Služební volno povoluje služební orgán. (2) Povolení podle odstavce 1 má písemnou formu a musí v něm být uvedena doba, na kterou bylo čerpání služebního
  § 106 Překážky ve službě na straně služebního úřadu (1) Za dobu, po kterou nemohl státní zaměstnanec konat službu pro přechodnou závadu způsobenou dodávkou energie, chybnými podklady nebo jinými provozními příčinami, mu přísluší plat. (2) Za dobu, ...
  § 107 Prohlubování vzdělání (1) Prohlubováním vzdělání je vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, vzdělávání představených a jazykové vzdělávání. Prohlubování vzdělání státního zaměstnance se zaměřuje na jeho další odborný růst v jím vykonávaném ...
  § 108 Služební volno k individuálním studijním účelům (1) Státnímu zaměstnanci přísluší v kalendářním roce služební volno k individuálním studijním účelům v rozsahu 6 dnů výkonu služby. (2) Čerpání služebního volna k individuálním studijním účelům ...
  § 109 (1) Ke zvýšení vzdělání státního zaměstnance na náklady služebního úřadu včetně služebního volna k tomuto vzdělání je třeba povolení služebního orgánu. Zvýšením vzdělání se rozumí též jeho rozšíření. (2) Při zvyšování ...
  § 110 (1) Státní zaměstnanec, kterému bylo povoleno zvýšení vzdělání na náklady služebního úřadu studiem na vyšší odborné škole nebo vysoké škole, je povinen setrvat po ukončení studia ve služebním poměru po dobu odpovídající době trvání studia. ...
  § 111 (1) Služební úřad kontroluje průběh a výsledky zvyšování vzdělání státního zaměstnance; může zastavit poskytování úlev ve službě, jestliže státní zaměstnanec a) se stal dlouhodobě nezpůsobilým k výkonu služby, pro kterou si zvyšuje vzdělání; ...
  § 112 Náhrada výdajů, které státním zaměstnancům vzniknou v souvislosti s výkonem služby a při výkonu zahraniční služby, se řídí § 151 až 154, § 173 až 176 a § 178 až 189 zákoníku práce; nelze však použít možnost ujednání v kolektivní dohodě ani v ...
  § 113 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby státních zaměstnanců se řídí a) § 101 až 108 a 323 zákoníku práce, b) § 2 až 11 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, c) zákonem o ochraně veřejného zdraví, ...
  § 114 Podmínky pro výkon služby (1) Služební úřad, v němž státní zaměstnanec vykonává službu, vytváří podmínky pro řádný a bezpečný výkon služby; za tím účelem zajišťuje informace potřebné k řádnému výkonu služby a pracovnělékařské služby. (2) ...
  § 115 Zabezpečení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší od služebního úřadu při skončení služebního poměru z důvodu dlouhodobého neplnění předpokladu zdravotní způsobilosti, k němuž došlo v souvislosti s výkonem služby, odchodné ve
  § 116 Podmínky pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby (1) Služební úřad vytváří podmínky pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby, zejména rozvržením služební doby včetně ...
  § 117 Výkon služby z jiného místa (1) Nebrání-li tomu řádné plnění úkolů služebního úřadu, služební orgán může se státním zaměstnancem uzavřít dohodu o výkonu služby z jiného místa, ve které se sjednají podmínky výkonu služby. Za místo výkonu ...
  § 118 Podmínky výkonu služby státních zaměstnankyň Podmínky výkonu služby státní zaměstnankyně se řídí § 238 odst. 2 zákoníku práce.
  § 119 Převedení těhotné státní zaměstnankyně, státní zaměstnankyně, která kojí, nebo státní zaměstnankyněmatky do konce devátého měsíce po porodu, která vykonává ...
  § 120 Zařazení státní zaměstnankyně pečující o dítě k výkonu služby ve směnách a omezení výkonu služby přesčas státní zaměstnankyně se řídí § 241 zákoníku práce; to platí též pro státního zaměstnance pečujícího o dítě.
  § 121 Mateřská a rodičovská dovolená a přestávky ke kojení (1) Mateřská dovolená státní zaměstnankyně a rodičovská dovolená státní zaměstnankyně nebo státního zaměstnance se řídí § 195 až 198 zákoníku práce. (2) Přestávky ke kojení se řídí § 242 ...
  § 122 Předcházení škodám (1) Vytváření podmínek státním zaměstnancům k předcházení škodám, kontrola, zda státní zaměstnanci plní své služební úkoly tak, aby nedocházelo ke škodám, a kontrola věcí, které státní zaměstnanci vnášejí nebo odnášejí ze ...
  § 123 Odpovědnost státního zaměstnance za škodu (1) Odpovědnost státního zaměstnance za škodu, kterou způsobil služebnímu úřadu, se řídí zákoníkem práce. (2) Služební orgán stanoví služebním předpisem okruh činností, pro jejichž výkon je nezbytné ...
  § 124 Odpovědnost služebního úřadu za škodu a zabezpečení státního zaměstnance při služebním úrazu nebo nemoci z povolání (1) Odpovědnost služebního úřadu za škodu vzniklou státnímu zaměstnanci se řídí zákoníkem práce. Vnitřním předpisem se pro ...
  § 125 Zvláštní odpovědnost služebního úřadu za škodu Služební úřad nahradí škodu osobě, která poskytla státnímu zaměstnanci na jeho žádost nebo s jeho vědomím pomoc při plnění jeho služebních úkolů; této odpovědnosti se zprostí jen tehdy, způsobí- ...
  § 126 Zdravotní pojištění, nemocenské pojištění a důchodové pojištění státních zaměstnanců upravují jiné zákony.
  § 127 Sociální zajištění státního zaměstnance zahrnuje plat při dočasné neschopnosti k výkonu služby.
  § 128 Plat při dočasné neschopnosti k výkonu služby (1) Státnímu zaměstnanci, který byl uznán dočasně neschopným k výkonu služby, přísluší v době prvních 14 dnů dočasné neschopnosti k výkonu služby za dny, které jsou dny výkonu služby, plat ve ...
  § 129 Základní ustanovení (1) Státní zaměstnanci mají právo na informace a projednání v záležitostech výkonu služby a podmínek jejího výkonu. (2) Projednáním se rozumí jednání mezi služebním úřadem a státními zaměstnanci, v němž mají možnost ...
  § 130 Informování státních zaměstnanců (1) Služební úřad je povinen informovat státní zaměstnance o a) pravděpodobném vývoji zaměstnanosti ve služebním úřadu, b) početním stavu a struktuře státních zaměstnanců ve služebním úřadu, c) základních ...
  § 131 Projednání se státními zaměstnanci (1) Služební úřad je povinen se státními zaměstnanci projednat otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby v rozsahu stanoveném § 101 až 108 zákoníku práce a § 2 až 11 zákona o zajištění dalších ...
  § 132 (1) Služební úřad je povinen informovat příslušnou odborovou organizaci o záležitostech uvedených v § 130 a projednat s ní záležitosti uvedené v § 131. (2) Odborová organizace je dále oprávněna zejména a) projednat a zaujmout stanovisko k ...
  § 133 (1) Odborová organizace působí ve služebním úřadu a má právo jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň 3 její členové vykonávají ve služebním úřadu službu ve služebním poměru. (2) Oprávnění odborové organizace ve ...
  § 134 (1) Státní zaměstnanci ve služebním úřadu, v němž nepůsobí odborová organizace, si mohou zvolit radu státních zaměstnanců a zástupce státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby. (2) Služební úřad informuje radu ...
  § 135 (1) Radu státních zaměstnanců lze zvolit ze státních zaměstnanců ve služebním úřadu, v němž vykonává službu více než 25 státních zaměstnanců. Rada státních zaměstnanců má nejméně 3, nejvýše však 15 členů; počet jejích členů musí být lichý. ...
  § 136 (1) Pro volby rady státních zaměstnanců a zástupce státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby je rozhodný počet státních zaměstnanců vykonávajících službu ve služebním úřadu v den podání písemného návrhu na ...
  § 137 (1) Působí-li při přechodu výkonu práv a povinností ze služebního poměru mezi služebními úřady i u přejímajícího služebního úřadu rada státních zaměstnanců a zástupci státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby, ...
  § 138 (1) Rada státních zaměstnanců a funkce zástupce státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby zaniká dnem a) kdy odborová organizace služebnímu orgánu prokáže, že vznikla a že ve služebním úřadu působí, b) skončení ...
  § 139 (1) Volby rady státních zaměstnanců a zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby se řídí § 283 až 285 zákoníku práce s tím, že radou zaměstnanců se rozumí rada státních zaměstnanců, zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochranu ...
  § 140 (1) Členové odborových orgánů, členové rady státních zaměstnanců a zástupci státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby nesmějí být pro výkon své činnosti diskriminováni nebo znevýhodněni ani zvýhodněni. (2) ...
  § 141 (1) Služební úřad je povinen poskytnout k výkonu činnosti podle § 131, § 132 odst. 1 a 2 a § 134 odst. 4 odborové organizaci nebo radě státních zaměstnanců a zástupcům státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby ...
  § 142 (1) Odborová organizace působící ve služebním úřadu, rada státních zaměstnanců a zástupci státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby jsou povinni vhodným způsobem informovat státní zaměstnance o své činnosti a o ...
  § 143 Kolektivní dohoda (1) Ke zlepšení podmínek výkonu služby, zejména zdravotních, sociálních nebo kulturních, je možné v kolektivní dohodě upravit práva státních zaměstnanců, jakož i práva a povinnosti stran této dohody. (2) Kolektivní dohodu ...
  § 144 Obecná ustanovení o platu a odměně za služební pohotovost (1) Odměňování státních zaměstnanců se řídí zákoníkem práce, není-li stanoveno jinak. (2) Kde se v zákoníku práce používá pojem a) zaměstnanec, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ...
  § 145 Zvláštní ustanovení o platovém tarifu a platových třídách (1) První až čtvrtá platová třída stanovená zákoníkem práce se v případě státních zaměstnanců nepoužijí. Výši platových tarifů s přihlédnutím k povinnostem a omezením při výkonu služby
  § 146 Zvláštní ustanovení o příplatku za vedení (1) Rozpětí příplatků za vedení stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu. (2) Vláda může nařízením stanovit závazná pravidla pro určení konkrétní výše příplatků za vedení v rámci stanoveného rozpětí.
  § 147 Zvláštní ustanovení o příplatku za službu přesčas K veškeré službě přesčas je přihlédnuto v platu představeného, který je služebním orgánem nebo vedoucím zastupitelského úřadu.
  § 148 Zvláštní ustanovení o zvláštním příplatku (1) Vláda nařízením stanoví pravidla pro určení konkrétní výše zvláštního příplatku. (2) Služební orgán služebním předpisem stanoví výši zvláštního příplatku pro služební místa ve služebním úřadu.
  § 149 Zvláštní ustanovení o osobním příplatku (1) Státnímu zaměstnanci lze osobní příplatek přiznat, zvýšit, snížit nebo odejmout v závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení. (2) Státnímu zaměstnanci lze do jeho prvního služebního hodnocení ...
  § 150 Zvláštní ustanovení o odměně (1) Odměnou lze ocenit též dobrovolné převzetí splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, pokud mu nevznikl nárok na příplatek za vedení. (2) Celkový úhrn odměn vyplacených státnímu ...

  Označení stránky: zákon o státní službě, zákon č. 234/2014 sb. o státní službě, 234/2014, příloha č. 1 k zákonu o státní službě, zákon o státní službě příloha č. 1, zákon 234/2014, zákon č.234/2014, zákon 234/2014 Sb., 234/2014 Sb. Zákon o státní službě, zákon č.234/2014 Sb.,

  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2020

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies