Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. - seznam paragrafů, stránka 4

Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)
  § 151 Zvláštní ustanovení o odměně za služební pohotovost Výše odměny za služební pohotovost činí 10 % průměrného výdělku.
  § 152 Zvláštní ustanovení o platu některých služebních orgánů (1) Výši platového tarifu, výši příplatku za vedení, poskytnutí odměny a její výši a přiznání a výši osobního příplatku, jeho zvýšení, snížení nebo odejmutí představenému na služebním ...
  § 153 Osobní spis (1) O služebním poměru státního zaměstnance se vede osobní spis, který smí obsahovat jen písemnosti nezbytné pro služební poměr a hodnocení státního zaměstnance. (2) Do osobního spisu mají právo nahlížet služební orgán, jakož i ...
  § 154 Služební průkaz (1) Služební úřad, v němž státní zaměstnanec vykonává službu, vystaví státnímu zaměstnanci služební průkaz. Služební průkaz osvědčuje, že jeho držitel je státním zaměstnancem. Služební průkaz obsahuje a) fotografii státního ...
  § 155 (1) Státní zaměstnanec podléhá služebnímu hodnocení. (2) Služební hodnocení se provádí jednou ročně v prvním čtvrtletí kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok. Obsahuje-li služební hodnocení státního zaměstnance závěr
  § 156 (1) Služební hodnocení státního zaměstnance provádí bezprostředně nadřízený představený v součinnosti se služebním orgánem, není-li dále stanoveno jinak. (2) Služební hodnocení vedoucího služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, ...
  § 157 (1) Státní zaměstnanec může podat ve věcech výkonu služby a ve věcech služebního poměru písemnou stížnost služebnímu orgánu. (2) Stížnost státního zaměstnance vyřizuje podle jejího obsahu představený, který je státnímu zaměstnanci ...
  § 158 Státní zaměstnanec je oprávněn požádat o pomoc s řešením své stížnosti odborovou organizaci, radu státních zaměstnanců a ve věcech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby zástupce státních zaměstnanců pro bezpečnost a ...
  § 159 Základní ustanovení (1) Ustanovení o řízení ve věcech služby se vztahují na rozhodování o a) přijetí do služebního poměru, b) zařazení na služební místo, c) jmenování na služební místo představeného, d) odměňování, e) změně služebního poměru,
  § 160 Použití správního řádu Nestanoví-li zákon jinak, v řízení ve věcech služby se postupuje podle správního řádu.
  § 161 Účastníkem řízení je a) žadatel o přijetí do služebního poměru, nebo b) státní zaměstnanec.
  § 162 (1) Ve věcech kárné odpovědnosti rozhoduje v prvním stupni kárná komise prvního stupně. (2) V ostatních věcech služby rozhoduje v prvním stupni příslušný služební orgán. (3) Pokud se rozhodnutí služebního orgánu má týkat působnosti jiného ...
  § 163 Zvláštní ustanovení o vyloučení z projednávání a rozhodování věci Ustanovení správního řádu o vyloučení z projednávání a rozhodování věci podle tohoto zákona se nepoužijí pro náměstka pro státní službu a státního tajemníka.
  § 164 Zvláštní ustanovení o výběrovém řízení (1) Pro výběrové řízení podle tohoto zákona se podmínka jeho oznámení v hromadných sdělovacích prostředcích podle § 146 odst. 2 správního řádu nepoužije. Ustanovení § 146 odst. 6 správního řádu se ...
  § 165 Zvláštní ustanovení o vydání rozhodnutí Vydání rozhodnutí může být prvním úkonem v řízení, s výjimkou rozhodnutí o kárné odpovědnosti nebo skončení služebního poměru.
  § 166 Zvláštní ustanovení o náhradě nákladů řízení Jestliže je účastník v řízení o odvolání, rozkladu, v obnoveném nebo přezkumném řízení úspěšný, má nárok na náhradu nákladů od služebního úřadu. Jestliže má účastník v řízení úspěch jen částečný, ...
  § 167 Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí Nesplní-li účastník ve stanovené lhůtě povinnost k peněžitému plnění, která je mu uložena vykonatelným rozhodnutím vydaným podle § 159 odst. 1 písm. l), rozhodne služební orgán o srážkách z jeho platu.
  § 168 Odvolací řízení (1) Odvolacím orgánem je a) ve věcech kárné odpovědnosti kárná komise druhého stupně, b) v ostatních věcech služby nadřízený služební orgán. (2) Odvolání nemá odkladný účinek. To neplatí při odvolání proti rozhodnutí ve věcech
  § 169 Je-li pravomocné rozhodnutí o přeložení zrušeno pro nezákonnost, přísluší státnímu zaměstnanci od služebního úřadu, z něhož byl přeložen, jeden měsíční plat, který mu příslušel před nezákonným přeložením.
  § 170 (1) Stanoví-li jiný zákon, že služební úřad zaniká sloučením nebo splynutím s jiným služebním úřadem, přechází výkon práv a povinností ze služebního poměru v plném rozsahu na přejímající služební úřad. (2) Stanoví-li jiný zákon, že služební ...
  § 171 Stanoví-li jiný zákon, že část služebního úřadu se převádí do jiného služebního úřadu, přechází výkon práv a povinností ze služebního poměru týkajících se této části služebního úřadu na přejímající služební úřad s výjimkou práv a povinností z
  § 172 Systemizace pracovních míst Pro stanovení systemizace pracovních míst zaměstnanců ve správním úřadu platí § 17 a 18 obdobně s tím, že počet míst náměstků člena vlády a zaměstnanců, kteří vykonávají práci pro člena vlády, včetně zaměstnanců ...
  § 173 Náměstek člena vlády (1) Náměstek člena vlády je zástupcem člena vlády, s výjimkou věcí, které vyhrazuje členovi vlády zákon. Zejména je oprávněn účastnit se místo člena vlády jednání schůze vlády a zastupovat jej na schůzi výboru nebo komise
  § 174 Zjišťování a používání průměrného výdělku se řídí § 352, 353, § 354 odst. 1 až 3 a § 355 až 357 zákoníku práce.
  § 175 Plat při a) zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin nebo z důvodu vazby, b) zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, c) služebním volnu k individuálním studijním účelům, d) zvýšení ...
  § 176 Platem státního zaměstnance se pro účely a) doplatku k platu v souvislosti s přeložením státního zaměstnance, b) zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin nebo z důvodu vazby, c) snížení platu ...
  § 177 (1) Pro ohrožení nemocí z povolání se použije § 347 odst. 1 zákoníku práce. (2) Právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby se ...
  § 178 (1) Služební orgán může obsadit služební místo osobou v pracovním poměru na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů, jestliže a) státní zaměstnanec nevykonává službu z důvodu dočasné neschopnosti k výkonu služby po dobu delší než 1 ...
  § 179 Informační systém o platech státních zaměstnanců Informační systém o platech státních zaměstnanců je součástí informačního systému o platech podle § 137 zákoníku práce.
  § 180 (1) Zřizuje se informační systém o státní službě jako informační systém veřejné správy, jehož účelem je vedení údajů nezbytných pro správu organizačních věcí služby a služebních vztahů v rámci služebních ...
  § 181 (1) Rejstřík státních zaměstnanců obsahuje údaje o státním zaměstnanci, kterými jsou a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě i akademický titul, b) číslo služebního průkazu, c) služební označení, d) den vzniku služebního poměru, e) ...
  § 182 (1) Rejstřík státních zaměstnanců je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup služebnímu orgánu, popřípadě tomu, koho zmocnil. Evidence obsazovaných služebních míst je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup v rozsahu služebních ...
  § 183 (1) Ministerstvo vnitra a služební orgán pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá údaje ze základního registru obyvatel v rozsahu a) jméno, popřípadě jména, příjmení, b) datum narození, c) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na
  § 184 Systemizace a systemizace pracovních míst (1) První systemizace a první systemizace pracovních míst podle tohoto zákona se ve všech správních úřadech stanoví s účinností od 1. července 2015. Namísto služebního orgánu předloží návrh těchto ...
  § 185 Náměstek pro státní službu (1) Výběrové řízení organizuje Ministerstvo vnitra. (2) Výběrového řízení se může zúčastnit a) zaměstnanec v pracovním poměru ve správním úřadu (dále jen "dosavadní zaměstnanec"), b) vedoucí úředník územního ...
  § 186 Vedoucí služebního úřadu (1) Vedoucí správního úřadu se považuje za vedoucího služebního úřadu ve služebním poměru na dobu neurčitou; může vykonávat službu na služebním místě vedoucího služebního úřadu, nejdéle však do doby, než bude toto ...
  § 187 Státní tajemník (1) Náměstek pro státní službu na základě výběrového řízení jmenuje v ministerstvu a v Úřadu vlády státního tajemníka z dosavadních a) vedoucích zaměstnanců alespoň 2. stupně řízení nebo představených s výjimkou vedoucích ...
  § 188 Představený (1) Dosavadní vedoucí zaměstnanec ve správním úřadu vykonávající činnosti obdobné činnostem podle § 5 se dnem 1. července 2015 považuje za státního zaměstnance ve služebním poměru na dobu neurčitou a představeného; může vykonávat ...
  § 189 Náměstek člena vlády Dosavadní vedoucí zaměstnanec, který ke dni 1. července 2015 pracuje jako náměstek člena vlády, nejde-li o náměstka podle § 188 odst. 3 písm. a), se považuje za náměstka člena vlády podle § 173 odst. 2.
  § 190 (1) Dosavadní zaměstnanec vykonávající čin nosti podle § 5, který je ke dni 1. července 2015 v pracovním poměru na dobu neurčitou, má nárok být na základě systemizace podle § 184 odst. 1 přijat
  § 191 (1) Dosavadní zaměstnanec, který splňuje předpoklady uvedené v § 190 odst. 1, s výjimkou předpokladu uvedeného v § 190 odst. 1 písm. d), má nárok být na základě systemizace podle § 184 odst. 1 přijat do služebního poměru na dobu určitou, a to
  § 192 (1) Dosavadní zaměstnanec vykonávající činnosti podle § 5, který je ke dni 1. července 2015 v pracovním poměru na dobu určitou, má nárok být na základě systemizace podle § 184 odst. 1 přijat do služebního poměru na dobu určitou, která nesmí ...
  § 193 (1) Dosavadní zaměstnanec žádost o přijetí do služebního poměru podává písemně v českém jazyce. (2) Předpoklad bezúhonnosti dosavadní zaměstnanec osvědčuje písemným čestným prohlášením. Za účelem ověření plnění předpokladu bezúhonnosti si ...
  § 194 (1) Na dosavadního zaměstnance vykonávajícího činnosti podle § 5, jehož pracovní místo bylo systemizací podle § 17 nebo její změnou podle § 18 nebo § 184 odst. 3 vymezeno jako služební místo státního zaměstnance, se použijí § 190 až 193 ...
  § 195 Vznikl-li podle § 185 až 188, § 190 až 192 nebo § 194 služební poměr osobě, která přede dnem jeho vzniku dovršila věk 70 let, skončí uplynutím kalendářního roku, v němž vznikl.
  § 196 Úřednická zkouška (1) Vznikem služebního poměru státních zaměstnanců podle § 185 až 188 a 190 platí, že úspěšně vykonali úřednickou zkoušku; služební orgán jim o tom vystaví osvědčení. (2) Vznikem služebního poměru státních zaměstnanců podle
  § 197 Omezení některých práv státních zaměstnanců Do doby 3 měsíců po vzniku služebního poměru jsou státní zaměstnanci povinni ukončit jinou výdělečnou činnost nebo požádat služební orgán o udělení souhlasu podle § 81 odst. 2.
  § 198 (1) Dosavadnímu zaměstnanci se ke dni vzniku jeho služebního poměru stanoví osobní příplatek a příplatek za vedení ve výši, která odpovídá výši jeho osobního příplatku a příplatku za vedení podle platového výměru platného ke dni ...
  § 199 Služební úřady poskytnou Ministerstvu práce a sociálních věcí součinnost a podklady pro přípravu nového systému odměňování státních zaměstnanců tak, aby tento nový systém odměňování mohl nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2017.
  § 200 Započtení doby pracovního poměru dosavadních zaměstnanců a jejich nároky (1) Do doby trvání služebního poměru státních zaměstnanců podle § 185 až 188 a § 190 až 192 se započítává doba trvání pracovních poměrů ve správních úřadech, které ...

  Označení stránky: zákon o státní službě, zákon č. 234/2014 sb. o státní službě, 234/2014, příloha č. 1 k zákonu o státní službě, zákon o státní službě příloha č. 1, zákon 234/2014, zákon č.234/2014, zákon 234/2014 Sb., 234/2014 Sb. Zákon o státní službě, zákon č.234/2014 Sb.,

  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2020

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies