Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. - seznam paragrafů, stránka 2

Zákon o DPH č. 235/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2016 (aktuální znění)

  Formuláře pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty naleznete v naší sekci Daně a daňová přiznání, a to konkrétně zde.

  § 20 Dovoz zboží (1) Dovozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropské unie. (2) Za dovoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také vrácení zboží, které je po předchozím umístění ve svobodném pásmu nebo
  § 21 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby (1) Daň je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon
  § 22 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu (1) Daň na výstupu při dodání zboží do jiného členského státu, na které se nevztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, je plátce povinen přiznat
  § 23 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží (1) Zdanitelné plnění je uskutečněno a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží vzniká 19a) a) propuštěním zboží do celního režimu volný oběh, b) propuštěním
  § 24 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku (1) Povinnost přiznat daň při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku vzniká plátci nebo ...
  § 24a Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko (1) Při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko vzniká ke dni uskutečnění plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, ...
  § 25 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu (1) Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku vzniká plátci nebo identifikované osobě povinnost přiznat daň k ...
  § 26 Daňový doklad (1) Daňovým dokladem je písemnost, která splňuje podmínky stanovené v tomto zákoně. (2) Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. (3) Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen ...
  § 27 Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů (1) Vystavování daňových dokladů při dodání zboží nebo poskytnutí služby podléhá pravidlům členského státu, ve kterém je místo plnění. (2) Vystavování daňových dokladů podléhá pravidlům ...
  § 28 Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku (1) Plátce je povinen vystavit daňový doklad v případě a) dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od ...
  § 29 Náležitosti daňového dokladu (1) Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje: a) označení osoby, která uskutečňuje plnění, b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, d) ...
  § 29a Náležitosti daňového dokladu skupiny (1) Pokud je daňový doklad vystaven v případě plnění uskutečněného skupinou, uvede se na daňovém dokladu namísto označení skupiny, která uskutečňuje plnění, označení člena skupiny, který uskutečňuje plnění.
  § 30 Vystavování zjednodušeného daňového dokladu (1) Daňový doklad lze vystavit jako zjednodušený daňový doklad, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč. (2) Daňový doklad nelze vystavit jako zjednodušený daňový ...
  § 30a Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu (1) Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat a) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, b) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, c) jednotkovou cenu bez ...
  § 31 Splátkový kalendář Splátkový kalendář je daňovým dokladem, pokud a) obsahuje náležitosti daňového dokladu a b) tvoří součást nájemní smlouvy nebo je na něj v těchto smlouvách výslovně odkazováno.
  § 31a Platební kalendář (1) Platební kalendář je daňovým dokladem, pokud a) obsahuje náležitosti daňového dokladu, b) osoba, pro niž je uskutečňováno zdanitelné plnění, poskytuje úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění a c) je na něm uveden ...
  § 31b Souhrnný daňový doklad (1) Osoba povinná k dani, která uskutečňuje několik samostatných plnění pro stejnou osobu, může vystavit za těchto několik samostatných plnění souhrnný daňový doklad. (2) Souhrnný daňový doklad se vystavuje do 15 dnů od
  § 32 Doklad o použití (1) Doklad o použití je daňový doklad vystavený v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. a), b) a f) nebo podle § 14 odst. 3 písm. a). (2) V dokladu o použití se rovněž uvede sdělení o účelu použití.
  § 32a Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu Potvrzení vystavené při dražbě obchodního majetku plátce nebo při jeho prodeji mimo dražbu je daňovým dokladem, pokud obsahuje a) náležitosti daňového dokladu a b) sdělení, že se jedná o prodej ...
  § 33 Daňový doklad při dovozu (1) Za daňový doklad při dovozu zboží do tuzemska se považuje a) rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň, nebo b) jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané ...
  § 33a Daňový doklad při vývozu Za daňový doklad při vývozu zboží se považuje a) rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním úřadem potvrzen výstup zboží z území Evropské unie, nebo b) rozhodnutí celního úřadu o umístění ...
  § 34 (1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce doby stanovené pro jeho uchovávání zajištěna a) věrohodnost jeho původu, b) neporušenost jeho obsahu a c) jeho čitelnost. (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) věrohodností
  § 35 Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů (1) Povinnost uchovávat daňové doklady má uchovatel, kterým je osoba povinná k dani, která a) daňový doklad vystavila nebo jejímž jménem byl daňový doklad vystaven, pokud jde o daňové doklady za ...
  § 35a Elektronické uchovávání daňových dokladů (1) Daňový doklad lze převést z listinné podoby do elektronické a naopak. (2) Daňový doklad lze uchovávat elektronicky prostřednictvím elektronických prostředků pro zpracování a uchovávání dat. (3) Při
  § 36 Základ daně (1) Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně ...
  § 36a Základ daně ve zvláštních případech (1) Základem daně je cena obvyklá bez daně, určená ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je-li zdanitelné plnění uskutečněno pro osobu uvedenou v odstavci 3 a je-li úplata za zdanitelné plnění a) nižší ...
  § 37 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby (1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší ...
  § 37a Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění (1) Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla ...
  § 38 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží (1) Základem daně při dovozu zboží podle § 20 je součet a) základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla,
  § 39 Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku (1) Základ daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku se stanoví obdobně podle § 36. (2) Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 odstavce 1.
  § 40 Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu (1) Základ daně při pořízení zboží z jiného členského státu se stanoví obdobně podle § 36. (2) Pokud je pořizovateli vrácena spotřební daň zaplacená v členském státě, ze ...
  § 41 Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně (1) Základ daně při dovozu zboží, které je propuštěno do celního režimu volný oběh s následným umístěním do režimu podmíněného osvobození od ...
  § 42 Oprava základu daně a oprava výše daně (1) Plátce opraví základ daně a výši daně a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, b) při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně podle § 36 a 36a, ke kterému dojde po dni ...
  § 43 Oprava výše daně v jiných případech (1) V případě, kdy plátce nebo identifikovaná osoba přiznala daň jinak, než stanoví tento zákon, a tím zvýšila daň na výstupu, je oprávněna provést opravu v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ...
  § 44 Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (1) Plátce, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat daň a jehož pohledávka, která vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím ...
  § 45 Opravný daňový doklad (1) Opravný daňový doklad o opravě základu daně a výše daně nebo o opravě výše daně v jiných případech obsahuje a) označení osoby, která uskutečňuje plnění, b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, ...
  § 46 Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (1) Daňový doklad při provedení opravy výše daně podle § 44 odst. 1 obsahuje a) označení věřitele, b) daňové identifikační číslo věřitele, c) označení ...
  § 46a zrušen
  § 47 Sazby daně u zdanitelného plnění (1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje a) základní sazba daně ve výši 21 %, b) první snížená sazba daně ve výši 15 %, nebo c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. (2) U zdanitelného plnění
  § 47a Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění Předmětem závazného posouzení je určení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně správně zařazeno do základní, první nebo druhé snížené sazby daně podle § 47 odst. 1.
  § 47b Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění (1) Generální finanční ředitelství vydá na žádost osoby rozhodnutí o závazném posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění. (2) V žádosti o vydání rozhodnutí podle ...
  § 48 Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení (1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení ...
  § 48a zrušen
  § 49 Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení (1) První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení. (2) První snížená sazba ...
  § 50 zrušen
  § 51 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (1) Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez nároku na odpočet daně osvobozena tato plnění: a) základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52), b) rozhlasové
  § 52 Základní poštovní služby a dodání poštovních známek (1) Základní poštovní službou se pro účely tohoto zákona rozumí základní služba podle zákona upravujícího poštovní služby poskytovaná držitelem poštovní licence obsažená v této licenci. (2) ...
  § 53 Rozhlasové a televizní vysílání Rozhlasovým nebo televizním vysíláním se pro účely osvobození od daně rozumí rozhlasové nebo televizní vysílání prováděné provozovateli vysílání ze zákona, 29) s výjimkou vysílání reklam, 30) teleshoppingu 31) ...
  § 54 Finanční činnosti (1) Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí a) převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních korporacích, b) přijímání vkladů od veřejnosti, c) poskytování úvěrů a peněžních ...
  § 54a Penzijní činnosti Penzijními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí a) poskytování důchodového spoření podle zákona upravujícího důchodové spoření, b) poskytování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové ...

  Kurzy a školení daní a účetnictví

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   27.10.   ONLINE MARKETING - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ...  K Brno Orange Academy
   31.10.   Personální a mzdová problematika v roce 2018 – zkušenosti a ...  K Ostrava INTEGRA CENTRUM
   31.10.   TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty  K Praha STUDIO W
   1.11.   Novela zákona o DPH 2019  K Praha Verlag Dashöfer
   1.11.   Účetní a daňové doklady v praktických příkladech v roce 2018  K Praha TSM, spol. s r. o.
   1.11.   Daň z příjmů aktuálně a očekávané změny pro rok 2019 ...  K Praha VOX
   2.11.   Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro ...  K Praha VOX
   2.11.   Zaměstnávání cizinců ze všech pohledů a vysílání zaměstnanců do zahraničí ...  K Praha INTEGRA CENTRUM
   2.11.   Fond kulturních a sociálních potřeb • sociální fondy • tvorba ...  K Praha ANAG
   2.11.   Kárné provinění a kárná odpovědnost státních zaměstnanců – aplikace správního ...  K Praha VOX
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  Označení stránky: zákon o dph, zákon o dph č. 235 2004 sb, 235/2004, zákon 235/2004 sb., zákon 235/2004, zákon o dph 235/2004, zákon č.235 2004 sb. o dani z přidané hodnoty, zakon o DPH, zákon č. 235/2004 sb., zákon od dph


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies