Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. - seznam paragrafů, stránka 4

Zákon o DPH č. 235/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2016 (aktuální znění)

  Formuláře pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty naleznete v naší sekci Daně a daňová přiznání, a to konkrétně zde.

  § 88 zrušen
  § 89 Zvláštní režim pro cestovní službu (1) Zvláštní režim je povinen použít poskytovatel cestovní služby, který jedná se zákazníkem vlastním jménem, při poskytnutí cestovní služby zákazníkovi. (2) Pro účely zvláštního režimu pro cestovní službu se
  § 90 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi (1) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí a) uměleckými díly, sběratelskými předměty, starožitnostmi zboží uvedené v příloze č. 4, b) ...
  § 91 Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu Plátci, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu a nejsou prokazatelně schopni vykazovat daň na výstupu na základě ...
  § 92 Zvláštní režim pro investiční zlato (1) Investičním zlatem se rozumí a) zlato připouštěné na světové trhy zlata ve tvaru uzančních slitků v podobě cihly nebo destičky s 1. vlastním číslem, 2. ryzostí nejméně 995 tisícin, 3. hmotností ...
  § 92a Základní ustanovení (1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. (2) Plátce, pro kterého je ...
  § 92b Dodání zlata (1) Za zlato se pro účely tohoto ustanovení považuje a) zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší, s výjimkou investičního zlata, v podobě neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu, zrna, granule, granálie, lístku, drátu, ...
  § 92c Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu Při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu, včetně dodání tohoto zboží po zpracování v podobě čištění, leštění, třídění, řezání, štěpení, lisování nebo odlévání do ingotů ...
  § 92d Dodání nemovité věci Při dodání nemovité věci plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud se uplatňuje daň podle § 56 odst. 5.
  § 92e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací (1) Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu ...
  § 92f Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu (1) Při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví
  § 92g Mechanismus rychlé reakce (1) Při dodání zboží nebo poskytnutí služby plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud v případě, kdy Evropská komise za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům potvrdila, že proti ...
  § 92h Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti Předmětem závazného posouzení je určení, zda se při poskytnutí určitého zdanitelného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti.
  § 92i Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti (1) Generální finanční ředitelství vydá na žádost rozhodnutí o závazném posouzení určitého zdanitelného plnění pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. (2) V ...
  § 93 Správa daně celními úřady Celní úřady vykonávají správu daně podle právních předpisů upravujících správu cla.
  § 93a Místní příslušnost (1) Místně příslušný skupině je správce daně, který je místně příslušný jejímu zastupujícímu členovi. (2) Pro osobu povinnou k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, je místně příslušným správcem daně Finanční ...
  § 94 Povinná registrace plátce (1) Osoba povinná k dani uvedená v § 6 je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat. (2) Plátce uvedený v § 6a až 6e je povinen podat ...
  § 94a Dobrovolná registrace plátce (1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, může podat přihlášku k registraci. (2) Osoba povinná k dani, která nemá ...
  § 95 Informační povinnost společníka společnosti Pokud se osoba povinná k dani, která je společníkem společnosti, stane plátcem, je o tom povinna informovat ostatní společníky do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala plátcem.
  § 95a Skupinová registrace (1) V přihlášce k registraci skupiny určí spojené osoby, které budou členy skupiny, osobu, která bude zastupujícím členem skupiny. Přihlášku k registraci podá osoba určená za zastupujícího člena skupiny u správce daně ...
  § 96 Povinný registrační údaj (1) V přihlášce k registraci plátce je osoba povinná k dani povinna uvést také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. (2) Osoba povinná k dani je ...
  § 97 Registrace identifikované osoby Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.
  § 97a Dobrovolná registrace identifikované osoby Osoba povinná k dani může podat přihlášku k registraci, pokud a) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku b) není plátcem a c) bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního ...
  § 98 Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje z registru plátců a identifikovaných osob, a to a) daňové identifikační číslo plátce nebo identifikované osoby, b) ...
  § 99 Zdaňovací období Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.
  § 99a Změna zdaňovacího období (1) Plátce se může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, pokud a) jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 000 000 Kč, b) není ...
  § 99b Zdaňovací období v insolvenci (1) Probíhající zdaňovací období končí dnem, který předchází dni, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Následující zdaňovací období počíná dnem, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, a končí posledním dnem ...
  § 100 Evidence pro účely daně z přidané hodnoty (1) Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení ...
  § 100a Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty (1) Plátce nebo identifikovaná osoba, kteří pořizují zboží z jiného členského státu, jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty hodnotu pořízeného zboží v ...
  § 101 Obecná ustanovení o daňovém přiznání (1) Daňové přiznání má povinnost podat a) plátce, b) identifikovaná osoba, c) osoba, které vznikla povinnost přiznat daň, kterou uvedla na jí vystaveném dokladu, a to do 25 dnů po skončení kalendářního ...
  § 101a Povinná elektronická forma podání (1) Plátce je povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, b) hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19, c) přílohy k
  § 101b Zvláštní ustanovení o daňovém přiznání a o splatnosti daně (1) Lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období končící dnem, který předchází dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku, je 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku; ...
  § 101c Povinnost podat kontrolní hlášení (1) Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, b) přijal zdanitelné plnění s místem ...
  § 101d Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení (1) V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně. (2) Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou ...
  § 101e Lhůty pro podání kontrolního hlášení (1) Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. (2) Plátce, který je fyzickou osobou, podává kontrolní hlášení ve ...
  § 101f Opravné a následné kontrolní hlášení (1) Před uplynutím lhůty k podání kontrolního hlášení může plátce nahradit kontrolní hlášení, které již podal, opravným kontrolním hlášením; k předchozímu kontrolnímu hlášení se nepřihlíží. (2) Zjistí-li ...
  § 101g Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením (1) Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy. (2) Správce daně údaje ...
  § 101h Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením (1) Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván, b) ...
  § 101i Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením (1) Plnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením lze vyžadovat do uplynutí lhůty pro stanovení daně. (2) Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit ...
  § 102 Souhrnné hlášení (1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil a) dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, b) přemístění obchodního majetku do jiného členského státu, c) dodání ...
  § 103 Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní ...
  § 104 Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období (1) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, a nesnížil tím v tomto zdaňovacím období daň, správce daně ...
  § 105 Vracení nadměrného odpočtu (1) Vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek vyšší než 100 Kč, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu. To neplatí, pokud vznikne vratitelný přeplatek ...
  § 106 Zrušení registrace plátce z moci úřední (1) Správce daně zruší registraci plátce, pokud plátce a) přestal uskutečňovat ekonomické činnosti, b) neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích ...
  § 106a Nespolehlivý plátce (1) Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem. (2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 lze podat do 15 dnů ode ...
  § 106b Zrušení registrace plátce na žádost (1) O zrušení registrace může plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, požádat, pokud splňuje tyto podmínky: a) uplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem a tento plátce 1. nedosáhl za 12 ...
  § 106c Zrušení registrace společníka společnosti na žádost (1) O zrušení registrace může plátce, který je společníkem společnosti, požádat pouze v těchto případech: a) zaniklo-li jeho členství ve společnosti, nebo b) při zániku společnosti po ...
  § 106d Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost (1) Správce daně zruší registraci plátce, který žádá o zrušení registrace, pokud tento plátce prokáže, že splňuje podmínky pro zrušení registrace. (2) Proti rozhodnutí, kterým je zrušena ...
  § 106e Zrušení registrace skupiny (1) Správce daně zruší registraci skupiny k poslednímu dni příslušného kalendářního roku, pokud do konce měsíce října příslušného kalendářního roku a) skupina podá žádost o zrušení registrace, b) skupina nesplňuje ...
  § 106f Zánik členství člena skupiny (1) Správce daně zruší členství člena skupiny k poslednímu dni příslušného kalendářního roku, pokud do konce měsíce října příslušného kalendářního roku a) skupina podá žádost o vystoupení člena skupiny, nebo b) ...

  Kurzy a školení daní a účetnictví

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   31.10.   TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty  K Praha STUDIO W
   1.11.   Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací  K Praha ANAG
   2.11.   Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro ...  K Praha VOX
   2.11.   Praktické uplatňování DPH v roce 2018 a očekávané změny pro ...  K Praha VOX
   3.11.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Ostrava Orange Academy
   3.11.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Olomouc Orange Academy
   4.11.   DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR + elearning ...  K Brno Orange Academy
   4.11.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační ...  K Opava Orange Academy
   5.11.   Novela zákona o DPH 2019  K Praha TSM, spol. s r. o.
   5.11.   Ekonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů  K Praha VOX
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  Označení stránky: zákon o dph, zákon o dph č. 235 2004 sb, 235/2004, zákon 235/2004 sb., zákon 235/2004, zákon o dph 235/2004, zákon č.235 2004 sb. o dani z přidané hodnoty, zakon o DPH, zákon č. 235/2004 sb., zákon od dph


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies