SPRÁVNÍ DELIKTY, ČÁST OSMÁ

Celní zákon č. 242/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.9.2016 (aktuální znění)  ČÁST OSMÁ

  SPRÁVNÍ DELIKTY

  HLAVA I

  PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

  § 47

  Přestupky

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1),

  b) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1),

  c) poruší celní závěru v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1),

  d) přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán správní delikt,

  e) v rozporu s § 10 neuchovává informace po dobu nejméně 10 let, nebo

  f) nesplní některou z povinností souvisejících se zadržením zboží nebo dopravního prostředku podle § 40 odst. 2.

  (2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1)

  a) pro propuštění zboží do celního režimu nebo pro nakládání se zbožím,

  1. propuštěným do zvláštního celního režimu,

  2. propuštěným do celního režimu vývozu,

  3. dočasně uskladněným,

  4. pro které bylo zřízeno zástavní právo, nebo

  5. vstupujícím na celní území Evropské unie, vystupujícím z celního území Evropské unie nebo předkládaným k celnímu řízení, nebo

  b) pro propuštění zboží do navrhovaného celního režimu za použití zjednodušeného celního prohlášení a jiných zjednodušení.

  (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1)

  a) předloží správci cla pozměněný nebo padělaný doklad,

  b) poskytne správci cla nesprávný údaj nebo doklad, nebo

  c) uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání osvědčení o původu zboží nebo sama osvědčí původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou v oblasti sazebních opatření.

  (4) Za přestupek lze uložit pokutu do 4 000 000 Kč.


  1) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů. Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla. Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění). Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

  § 48

  Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1),

  b) odejme zboží celnímu dohledu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1),

  c) poruší celní závěru v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1),

  d) přechovává zboží, jehož dovozem nebo tranzitem byl spáchán správní delikt,

  e) v rozporu s § 10 neuchovává informace po dobu nejméně 10 let, nebo

  f) nesplní některou z povinností souvisejících se zadržením zboží nebo dopravního prostředku podle § 40 odst. 2.

  (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1)

  a) pro propuštění zboží do celního režimu nebo pro nakládání se zbožím,

  1. propuštěným do zvláštního celního režimu,

  2. propuštěným do celního režimu vývozu,

  3. dočasně uskladněným,

  4. pro které bylo zřízeno zástavní právo, nebo

  5. vstupujícím na celní území Evropské unie, vystupujícím z celního území Evropské unie nebo předkládaným k celnímu řízení, nebo

  b) pro propuštění zboží do navrhovaného celního režimu za použití zjednodušeného celního prohlášení a jiných zjednodušení.

  (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1)

  a) předloží správci cla pozměněný nebo padělaný doklad,

  b) poskytne správci cla nesprávný údaj nebo doklad, nebo

  c) uvede nesprávné údaje v žádosti o vydání osvědčení o původu zboží nebo sama osvědčí původ zboží v rozporu s mezinárodní smlouvou v oblasti sazebních opatření.

  (4) Za správní delikt se uloží pokuta do 4 000 000 Kč.

  (5) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.


  1) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů. Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla. Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění). Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

  HLAVA II

  PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ VĚCI

  § 49

  Propadnutí věci

  (1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží osobě, která se dopustila správního deliktu, a věc

  a) byla ke spáchání správního deliktu užita nebo určena, nebo

  b) byla správním deliktem získána nebo byla nabyta za věc správním deliktem získanou.

  (2) Propadnutí věci nelze uložit, je-li její hodnota v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

  § 50

  Zabrání věci

  (1) Správce cla, který neuložil propadnutí věci, rozhodne o jejím zabrání, pokud to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem a pokud

  a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,

  b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo

  c) vlastník není znám.

  (2) Zabrání věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

  (3) O zabrání věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly 2 roky.

  § 51

  Společná ustanovení o propadlé a zabrané věci

  (1) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci se stává stát.

  (2) Správce cla může propadlou nebo zabranou věc podle povahy věci zničit. Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce cla.

  (3) Náklady spojené se správou a zničením propadlé nebo zabrané věci hradí pachatel správního deliktu, a není-li znám, vlastník věci, a není-li znám, osoba, které byla věc zadržena.

  HLAVA III

  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM

  § 52

  Odpovědnost za správní delikt

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

  (2) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže

  a) správce cla o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy byl spáchán, nebo

  b) jde o správní delikt podle § 47 odst. 3 písm. b) nebo § 48 odst. 3 písm. b) a pachatel oznámil správci cla nesprávnost v jím podaném prohlášení nebo oznámení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) a poskytl veškerou součinnost k opravě tohoto prohlášení nebo oznámení; to neplatí v případě, že nesprávnost měla vliv na výši stanoveného cla a nebyla oznámena správci cla do 60 dnů po právní moci rozhodnutí, kterým je ukončeno celní řízení.

  (3) Nedojde-li k zániku odpovědnosti za správní delikt podle odstavce 2 písm. b) pouze pro překročení lhůty pro oznámení nesprávnosti v prohlášení nebo oznámení správci cla, lze za tento správní delikt uložit pokutu do 400 000 Kč.

  (4) Odpovědnost za správní delikt podle odstavce 2 písm. b) zaniká i v případě, že oznámení nesprávnosti a součinnost poskytla osoba, která odpovídá za celní dluh společně a nerozdílně společně s pachatelem.


  1) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů. Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla. Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění). Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

  § 53

  Příslušnost k projednání správního deliktu

  (1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává správce cla, v jehož územním obvodu má osoba podezřelá ze spáchání správního deliktu místo pobytu nebo sídlo.

  (2) Nenachází-li se místo pobytu nebo sídlo osoby na území České republiky, projedná správní delikt správce cla, v jehož územním obvodu byl správní delikt spáchán.

  (3) Nelze-li místo spáchání správního deliktu spolehlivě zjistit, projedná jej správce cla, v jehož územním obvodu bylo spáchání správního deliktu zjištěno.

  § 54

  Druh sankce a její výše

  (1) Při stanovení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

  (2) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o správním deliktu upustit, jestliže vzhledem k závažnosti správního deliktu, okolnostem jeho spáchání a osobě pachatele lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správcem cla postačí k jeho nápravě.

  (3) Zákaz činnosti lze uložit nejdéle na 2 roky, pokud

  a) byl správní delikt spáchán touto činností nebo v souvislosti s ní a

  b) s přihlédnutím k závažnosti správního deliktu a okolnostem jeho spáchání nepostačí uložení pokuty.

  (4) V blokovém řízení lze za přestupky podle tohoto zákona uložit pokutu do 10 000 Kč.

  § 55

  Splatnost pokuty

  (1) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

  (2) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
  Zpět na obsah Celního zákona

  Označení stránky: § 125c odst. 1 písm. k, paragraf 125c, §125c/1k, Paragraf 125c/1k, §125c odst.1 písm. f, paragraf 125c odst.1 písm. k, § 125c zákona 361/2000 sb, § 125c odst. 1 písm. f bod 11 zákona č. 361/2000, paragraf 125c odst.1 písm f, paragraf 125c odst.1 písm.k


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů