Celní zákon č. 242/2016 Sb. - seznam paragrafů

Celní zákon č. 242/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.4.2019 (aktuální znění)
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 - § 73 | Další stránka
  § 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje a) v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1) a přímo použitelné mezinárodní smlouvy (dále jen "přímo použitelný předpis Evropské unie") 1. výkon dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské ...
  § 2 Výkon působnosti Působnost podle tohoto zákona vykonává správní orgán, který vykonává správu cel (dále jen "správce cla").
  § 3 Použití jiných právních předpisů (1) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se postupuje podle daňového řádu, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie 1) nebo tento zákon jinak. (2) Podle správního řádu se postupuje v případě a) ...
  § 4 Místní příslušnost správce cla (1) Správce cla, který je příslušný k vedení celního řízení, je místně příslušný ke správě cla, pokud je nebo mělo být clo v tomto řízení vyměřováno. (2) Správce cla, který jako první zjistil skutečnosti, na ...
  § 5 Zvláštní ustanovení o provádění kontroly po propuštění zboží (1) Daňová kontrola, jejímž předmětem jsou povinnosti podle celních předpisů, prováděná v případě kontroly po propuštění zboží, nebo kontroly zboží vyjmutého z celního dohledu a ...
  § 6 Vnitřní kontrola zásilek (1) V případě důvodného podezření, že poštovní nebo jiná zásilka obsahuje zboží, které podléhá celnímu dohledu, může být provedena její vnitřní kontrola i v případě, že se na obsah zásilky vztahuje listovní tajemství. ...
  § 7 Celní závěra (1) Správce cla může při místním šetření zajistit celní závěrou zboží podléhající celnímu dohledu také za účelem zabránění jeho neoprávněné změně či záměně za jiné zboží. (2) Při zajištění zboží podléhajícího celnímu dohledu může ...
  § 8 Vynětí z celní kontroly (1) Celní kontrole nepodléhá a) zavazadlo osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy a b) konzulární zavazadlo a diplomatická a jiná pošta požívající ochrany podle mezinárodního práva. (2) Celní kontrole ...
  § 9 Součinnost osob při provádění celní kontroly Vyžaduje-li to provádění celní kontroly, a) je kontrolovaná osoba povinna na vlastní náklady umožnit kontrolu zboží přepravovaného silničním dopravním prostředkem na místě určeném správcem cla, nebo ...
  § 10 Doba pro uchování informací Doba pro uchování informací pro účely celní kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1) činí 10 let.
  § 11 Zvláštní ustanovení o stížnosti Stížnost proti nevhodnému chování úřední osoby při celní kontrole nebo postupu správce cla při celní kontrole nemusí být vyřízena do ukončení celní kontroly.
  § 12 Celní řízení (1) Celní řízení se vede za účelem rozhodnutí o tom, zda bude zboží propuštěno do navrženého celního režimu, nebo o vyřízení celního režimu, do něhož bylo zboží propuštěno, popřípadě také za účelem stanovení cla. (2) Celní řízení ...
  § 13 Celní prostor (1) Celním prostorem se rozumí stanovené území mezinárodních letišť a jiných prostor určené k provádění celního řízení. (2) Celní prostor stanoví správce cla opatřením obecné povahy. Má-li být součástí celního prostoru území ...
  § 14 Zvláštní způsoby provádění celního řízení (1) Správce cla na žádost provede celní řízení přednostně, a to i mimo úřední hodiny pro veřejnost, v případě a) zboží podléhajícího rychlé zkáze, b) živých zvířat, c) zboží určeného k odstranění ...
  § 15 Plná moc v celním řízení v případě přímého zastoupení Zvolí-li si zmocnitel v celním řízení nového zmocněnce, platí, že nová plná moc nebyla udělena pro věc, v níž dosavadní zmocněnec začal jednat vůči správci cla, ledaže zmocnitel v nové plné
  § 16 Rozhodnutí v celním řízení (1) Rozhodnutí v celním řízení obsahuje také a) datum přijetí příslušného prohlášení nebo oznámení, pokud bylo podáno, b) evidenční číslo rozhodnutí, které nahrazuje číslo jednací, c) množství a popis, popřípadě ...
  § 17 Oprava rozhodnutí v celním řízení (1) Zjistí-li správce cla nesprávnost v rozhodnutí vydaném v celním řízení, provede opravu této nesprávnosti pouze ve svém informačním systému, pokud tato oprava nemá vliv na výši stanoveného cla. (2) O ...
  § 18 Služební razítko (1) Otisk úředního razítka na rozhodnutí v celním řízení může být nahrazen otiskem služebního razítka, které je přiděleno úřední osobě k plnění jejích úkolů. (2) Služební razítko musí obsahovat a) označení správce cla, který ...
  § 19 Skladné (1) Za dočasné uskladnění zboží v dočasných skladech správce cla v souvislosti s vedením celního řízení je osoba, která zboží správci cla předložila, povinna uhradit skladné z hodnoty uskladněného zboží ve výši a) 0,5 %, nepřesáhne-li ...
  § 20 Další náležitosti rozhodnutí o stanovení cla Rozhodnutí, kterým je stanoveno clo, obsahuje také variabilní symbol pro účely označení úhrady cla.
  § 21 Doměření cla (1) Clo lze doměřit na základě žádosti o doměření cla nebo z moci úřední. (2) Žádost o doměření cla není přípustná, pokud a) probíhá doměřovací řízení; údaje uvedené v takto podané žádosti o doměření cla se využijí při doměření cla,
  § 22 Vyloučení vzniku penále Z částky doměřeného cla nevzniká penále.
  § 23 Lhůta pro stanovení cla (1) Pro účely určení, zda došlo ke stanovení cla ve lhůtě pro stanovení cla, se za stanovení cla považuje oznámení rozhodnutí o jeho stanovení. (2) Clo lze stanovit do 10 let ode dne vzniku celního dluhu, pokud přímo ...
  § 24 Solidární odpovědnost za celní dluh (1) Clo se doměří všem osobám, které odpovídají za clo společně a nerozdílně, jako společný celní dluh. (2) Správce cla může doměřit clo na základě celní kontroly, která byla provedena vůči jedné z osob, ...
  § 25 Vznik daňové povinnosti při dovozu zboží nepodléhajícího clu nebo osvobozeného od cla Spojuje-li zákon upravující daň z přidané hodnoty nebo zákon upravující spotřební daně vznik daňové povinnosti se vznikem celního dluhu, platí pro účely ...
  § 26 Formy zajištění cla (1) Clo se zajišťuje poskytnutím jistoty podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1) ve formě a) složení částky, b) ručení nebo finanční záruky, nebo c) zástavního práva k nemovité věci. (2) Poskytnutím jistoty podle
  § 27 Zajištění cla složením částky (1) Částka, kterou je zajišťováno clo, se skládá na zvláštní účet správce cla bezhotovostním převodem nebo převodem přeplatku. (2) Není-li clo ke dni jeho splatnosti uhrazeno, použije se složená částka na jeho ...
  § 28 Zajištění cla ručením (1) Ručitelem může být pouze osoba odlišná od dlužníka. (2) Osobou odlišnou od dlužníka pro účely tohoto zákona není osoba, která je a) členem statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka, nebo tím, kdo dlužníka ovládá ...
  § 29 Povolení ručitele (1) Žádost o vydání povolení ručitele a) pro jednotlivou jistotu s použitím záručního dokladu podává osoba, která se stane ručitelem, b) pro jednotlivou jistotu s použitím záruční listiny podává osoba zajišťující clo, nebo c)
  § 30 Zajištění cla finanční zárukou Ustanovení o ručení se použijí obdobně pro finanční záruku.
  § 31 Zajištění cla celním zástupcem (1) Celní zástupce, který jedná na základě přímého zastoupení, může clo zajistit namísto osoby, za níž jedná. V takovém případě odpovídá s touto osobou za dluh společně a nerozdílně. (2) Zajistí-li celní zástupce
  § 32 Souborná jistota a povolení uživatele souborné jistoty (1) Soubornou jistotou se rozumí také souborná jistota se sníženou částkou záruky. (2) Existenci povolení uživatele souborné jistoty prokazuje uživatel osvědčením, vydaným správcem cla, ...
  § 33 Způsob úhrady cla (1) Úhrada cla musí být označena variabilním symbolem uvedeným v rozhodnutí, kterým bylo clo stanoveno. (2) Na žádost osoby, která zajistila clo složením částky, lze dosud nesplatné clo uhradit převodem z této částky; dnem ...
  § 34 Úhrada společného celního dluhu (1) Úhrada společného celního dluhu se eviduje u každého dlužníka samostatně. (2) Dojde-li k úhradě společného celního dluhu jedním z dlužníků, považuje se společný celní dluh za uhrazený také ostatními dlužníky.
  § 35 Další zaúčtování cla Za další zaúčtování cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1) se považuje také zaúčtování cla provedené na základě změny výše cla před nabytím právní moci rozhodnutí, kterým je clo vyměřováno.
  § 36 Lhůta pro placení cla Lhůta pro placení cla neskončí dříve než lhůta podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1), po jejímž uplynutí se clo považuje za částku, kterou nelze vybrat.
  § 37 Změna povolení (1) Správce cla změní povolení na žádost držitele tohoto povolení, pokud jsou splněny podmínky pro jeho vydání. (2) Správce cla změní povolení z moci úřední, pokud a) došlo ke změně údajů uvedených v tomto povolení, nebo b) tím
  § 38 Osvobození vybraného zboží (1) Od dovozního cla je osvobozena diplomatická pošta, konzulární zavazadlo a jiná pošta požívající ochrany podle mezinárodního práva. (2) Od dovozního cla je osvobozeno zboží dovážené osobami požívajícími výsad a ...
  § 39 Důvody zadržení zboží a dopravního prostředku (1) Správce cla může kromě případů stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie 1) zadržet zboží nebo dopravní prostředek, který je dopravuje, a to pro účely a) řízení o přestupcích podle ...
  § 40 Postup při zadržení zboží a dopravního prostředku (1) O provedení zadržení zboží nebo dopravního prostředku pořídí správce cla úřední záznam. Stejnopis úředního záznamu správce cla předá osobě, která má zboží nebo dopravní prostředek v době ...
  § 41 Námitka proti zadržení zboží a dopravního prostředku Nesouhlasí-li dotčená osoba se zadržením zboží nebo dopravního prostředku, může proti tomu uplatnit námitku ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne provedení tohoto úkonu. Tuto lhůtu nelze ...
  § 42 Vrácení zadrženého zboží a dopravního prostředku (1) Správce cla vrátí zadržené zboží nebo dopravní prostředek jejich vlastníkovi, a není-li znám, osobě, které byly tyto věci zadrženy, pokud a) zboží nebylo prodáno nebo zničeno správcem cla ...
  § 43 Náhrada nákladů V případě, že bylo rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání zadrženého zboží nebo dopravního prostředku, je povinen uhradit náklady na jejich skladování po dobu jejich zadržení a) pachatel přestupku, a není-li znám, b) vlastník ...
  § 44 Postup při prodeji zboží (1) Správce cla při prodeji zadrženého zboží v případě, kdy lze zboží prodat podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1), postupuje podle ustanovení daňového řádu o daňové exekuci prodejem movitých věcí. (2) ...
  § 45 Postup při zničení zboží (1) Správce cla při zničení zadrženého zboží v případě, kdy lze zboží zničit podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1), postupuje obdobně jako v případě zničení propadlé nebo zabrané věci. (2) O zničení zboží ...
  § 46 Přenechání zboží ve prospěch České republiky (1) Správce cla povolí přenechání zboží ve prospěch České republiky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 1), pokud a) tím České republice nevzniknou náklady, s výjimkou nákladů ...
  § 47 Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob (1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) doveze, vyveze nebo přepraví zboží v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 1), ...
  § 48 Propadnutí a zabrání věci (1) Správce cla může propadlou nebo zabranou věc podle povahy věci zničit. Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce cla. (2) Náklady spojené se správou a zničením propadlé nebo zabrané věci ...
  § 49 Zánik odpovědnosti za přestupek (1) Odpovědnost za přestupek také zaniká, jestliže jde o přestupek podle § 47 odst. 3 písm. b) a pachatel oznámil správci cla nesprávnost v jím podaném prohlášení nebo oznámení podle přímo použitelného předpisu ...
  § 50 Promlčecí doba (1) Promlčecí doba činí 6 let. (2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 10 let od jeho spáchání.
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 - § 73 | Další stránka

  Označení stránky: zakon. 242/2016 sb. celní zákon, Celní zákon, č. 242/2016 Sb, § 57 až § 60 zákona č. 242/2016 Sb, Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, zákon č. 242/2016 sb online, celní zákon aktuální, aktuální celní zákon, zákon celní  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies