SPRÁVNÍ DELIKTY A PŘESTUPKY, HLAVA III

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  HLAVA III

  SPRÁVNÍ DELIKTY A PŘESTUPKY

  § 157

  Správní delikty osob, které poskytují investiční služby

  (1) Obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 13,

  b) poruší povinnost informovat Českou národní banku podle § 15t odst. 1,

  c) neuveřejní údaje podle § 16b nebo § 16c,

  d) neoznámí zahájení nebo ukončení systematické internalizace podle § 17a odst. 2,

  e) při systematické internalizaci neuveřejní závazné kotace podle § 17b,

  f) při systematické internalizaci neprovede pokyn podle § 17c,

  g) při systematické internalizaci omezí přístup ke kotacím v rozporu s § 17d,

  h) jako dražebník cenných papírů organizuje veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s § 33, nebo

  i) nezaplatí příspěvek do Garančního fondu podle § 129.

  (2) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky nebo investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 11a nebo § 32 odst. 1,

  b) poruší při jednání se zákazníky povinnost podle § 15 odst. 1 nebo § 32 odst. 3,

  c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 17 nebo § 32 odst. 6, nebo

  d) poruší povinnost poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku informace podle zvláštního právního předpisu23).

  (3) Obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12, 12c, 12d nebo 12e.

  (4) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, nebo investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že provádí svou činnost pomocí osoby, která nesplňuje podmínky podle § 14.

  (5) Investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

  a) provádí svou činnost pomocí osoby, která nesplňuje podmínky podle § 30 odst. 1 nebo 2,

  b) nezajistí obezřetné poskytování investičních služeb podle § 32 odst. 4,

  c) nevede evidenci přijatých nebo předaných pokynů podle § 32 odst. 5, nebo

  d) poruší informační povinnost podle § 32 odst. 7.

  (6) Zastoupený se dopustí správního deliktu tím, že poruší při vykonávání svých činností vázanými zástupci povinnost podle § 32c odst. 6 nebo § 32d odst. 1.

  (7) Obchodník s cennými papíry se dopustí správního deliktu tím, že

  a) udělí souhlas podle § 2b odst. 1, aniž posoudí splnění podmínek podle § 2b odst. 3,

  b) nepředloží České národní bance nebo neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup výroční zprávu podle § 16 odst. 1,

  c) poruší informační povinnost podle § 16 odst. 2,

  d) neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11,

  e) poruší povinnost vést evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů zákazníků podle zákona upravujícího činnost bank, nebo

  f) poruší povinnost předat údaje týkající se pojištěných pohledávek z vkladů bance, spořitelnímu a úvěrnímu družstvu nebo zahraniční bance podle zákona upravujícího činnost bank.

  (8) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9 odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že na individuálním nebo konsolidovaném základě

  a) použije nebo změní speciální přístup pro výpočet kapitálových požadavků bez předchozího souhlasu podle § 9 odst. 4 nebo 5,

  b) použije úvěrové hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s tímto zákonem,

  c) nepřijme nebo neuplatňuje strategie nebo postupy podle § 9a,

  d) neudržuje kapitálovou přiměřenost stanovenou prováděcím právním předpisem na základě § 9c písm. a),

  e) poruší pravidla angažovanosti stanovená prováděcím právním předpisem na základě § 9c písm. d),

  f) poruší informační povinnost podle § 16 odst. 3 a 4,

  g) neuveřejní údaje podle § 16a, nebo

  h) poruší povinnost podle § 155 odst. 3.

  (9) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 6b odst. 1,

  b) poruší oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1, § 21 odst. 6, § 22 odst. 1 nebo § 22 odst. 5, nebo

  c) umístí svou organizační složku v hostitelském státě navzdory rozhodnutí České národní banky podle § 21 odst. 5.

  (10) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne bez zbytečného odkladu žadateli o úvěr nebo půjčku vysvětlení o jeho úvěrovém hodnocení podle § 15s.

  (11) Obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9 odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že na individuálním nebo konsolidovaném základě nezavede nebo neudržuje řídicí a kontrolní systém podle § 12 odst. 1 písm. a).

  (12) Zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky se dopustí správního deliktu tím, že poruší informační povinnost podle § 16 odst. 2 písm. a), b), c) nebo d) nebo § 16 odst. 3 písm. a).

  (13) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu ve skutečnostech, na jejichž základě jí bylo uděleno povolení v rozporu s § 28 odst. 6.

  (14) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. a),

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g), h) nebo i), odstavce 2 písm. d), odstavce 5, odstavce 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo f), odstavce 9 písm. b) nebo c) nebo odstavce 13,

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) nebo f), odstavce 2 písm. a), b) nebo c), odstavce 3, odstavce 4, odstavce 7 písm. b) nebo c), odstavce 8, odstavce 9 písm. a), odstavce 10, odstavce 11 nebo odstavce 12.


  23) § 53 odst. 1 až 3 a 5, § 53a, 54a až 56 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 56/2006 Sb.

  § 158

  Správní delikty organizátora regulovaného trhu

  (1) Organizátor regulovaného trhu se dopustí správního deliktu tím, že

  a) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 40 odst. 1,

  b) poskytne službu v rozporu s pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování nebo pravidly přístupu,

  c) neposkytne službu s odbornou péčí podle § 41 odst. 1 a 2,

  d) nesplní oznamovací povinnost podle § 49 odst. 1 nebo informační povinnost podle § 50 odst. 1 až 6,

  e) poruší organizační požadavky podle § 48 nebo některý z nich,

  f) nesplní informační povinnost podle § 50,

  g) neumožní účastníkům regulovaného trhu zvolit jiný vypořádací systém podle § 51 odst. 1,

  h) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 52, nebo

  i) nesplní některou z povinností podle § 67 nebo 68.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

  § 159

  Správní delikty provozovatele mnohostranného obchodního systému

  (1) Provozovatel mnohostranného obchodního systému se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nedodrží pravidla transparentnosti podle § 67 nebo § 68,

  b) nezavede nebo poruší pravidla podle § 69 odst. 2, 3 nebo 4,

  c) nezajistí vypořádání obchodů nebo neinformuje účastníky mnohostranného obchodního systému podle § 70 odst. 1,

  d) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 70 odst. 2,

  e) poruší povinnost soustavně sledovat a vyhodnocovat obchody podle § 71 odst. 2,

  f) poruší oznamovací povinnost podle § 71 odst. 3, nebo

  g) poruší informační povinnost podle § 71 odst. 4.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

  § 160

  Správní delikty provozovatele a účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

  (1) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 87 odst. 1 uveřejní změnu pravidel systému bez souhlasu České národní banky,

  b) neoznámí změnu údajů podle § 90b odst. 4, nebo

  c) nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 1.

  (2) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice se dopustí správního deliktu tím, že

  a) provozuje vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání v rozporu s § 90 odst. 3,

  b) nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 3, nebo

  c) nesplní oznamovací povinnost podle § 145 odst. 4.

  (3) Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí správního deliktu tím, že nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 2 nebo § 90d.

  (4) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 nebo 3,

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

  § 161

  Správní delikty osoby, která vede evidenci investičních nástrojů

  (1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost uchovávat evidenci nebo dokumenty podle § 99a.

  (2) Centrální depozitář se dopustí správního deliktu tím, že

  a) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 103 odst. 6,

  b) poruší oznamovací povinnost podle § 103 odst. 7,

  c) poruší informační povinnost podle § 104 odst. 2, § 108 nebo § 115 odst. 1, nebo

  d) neposkytne svoje služby s odbornou péčí podle § 103 odst. 8.

  (3) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že nevede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem na základě § 93 odst. 4.

  (4) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že nezašle České národní bance informace nebo podklady podle § 93 odst. 6.

  (5) Centrální depozitář, účastník centrálního depozitáře nebo osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů, se dopustí správního deliktu tím, že poruší provozní řád centrálního depozitáře podle § 104.

  (6) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b), c) nebo d), odstavce 3, odstavce 4 nebo odstavce 5,

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a).

  § 162

  Správní delikty emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob plnících povinnosti emitenta

  (1) Emitent nebo jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír k obchodování bez souhlasu emitenta, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 127 odst. 2

  a) neuveřejní povinně uveřejňovanou informaci,

  b) nezašle České národní bance povinně uveřejňovanou informaci, nebo

  c) neuchová podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací.

  (2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je emitentem uvedeným v § 121a, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nepředloží organizátorovi evropského regulovaného trhu, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, nebo České národní bance návrh uvedený v § 120 odst. 1, nebo

  b) poruší při plnění informační povinnosti zákaz podle § 121.

  (3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b) se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nezajistí rovné zacházení podle § 120 odst. 2 písm. a),

  b) nezajistí výplatu výnosu prostřednictvím jím určené osoby podle § 120 odst. 2 písm. b), nebo

  c) nezpřístupní, neuveřejní nebo nezašle formulář plné moci podle § 120 odst. 3 nebo 4.

  (4) Emitent finančního nástroje se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 125 odst. 4

  a) nezajistí vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci emitenta, nebo

  b) seznam osob, které mají přístup k vnitřní informaci emitenta, nezašle České národní bance.

  (5) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b), který rozhodl o poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníka jím vydaného cenného papíru elektronickým prostředkem, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. a) váže poskytování uvedených informací elektronickým prostředkem na bydliště nebo sídlo vlastníka cenného papíru, zmocněnce oprávněného jej zastupovat nebo osoby uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až h),

  b) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. b) nezabezpečí účinnou správu údajů nebo nezajistí technické podmínky pro ochranu dat,

  c) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. c) neinformuje stanoveným způsobem o svém rozhodnutí poskytovat informace elektronickým prostředkem, nebo

  d) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. d) neposkytne informaci týkající se výkonu práv vlastníka cenného papíru elektronickým prostředkem každému vlastníkovi jím vydaných cenných papírů nebo každé osobě uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až e).

  (6) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nezajistí možnost oznamování udělení a odvolání plné moci elektronickým prostředkem podle § 120 odst. 4,

  b) nezajistí, aby pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo oznámení o konání takového shromáždění vlastníků cenných papírů obsahovaly též náležitosti podle § 120a odst. 1,

  c) v rozporu s § 120a odst. 2 neuveřejní nebo nezašle rozvrh výplaty výnosu či jiného peněžitého plnění, údaje o finanční instituci nebo informaci o výsledku jednání v tomto bodě jednání,

  d) neuveřejní nebo nezašle informaci o dopadu rozhodnutí podle § 120a odst. 3 na práva vlastníka cenného papíru nebo informaci o výsledku jednání v tomto bodě jednání v rozporu s § 120a odst. 3 nebo 4,

  e) v rozporu s § 120b odst. 1 neuveřejní dokumenty uvedené v § 120b odst. 1 písm. a) až f),

  f) v rozporu s § 120b odst. 2 neuveřejní údaje uvedené v § 120b odst. 2 písm. a) a b), nebo

  g) v rozporu s § 120b odst. 3 neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup dokumenty uvedené v § 120b odst. 1 nebo údaje uvedené v § 120b odst. 2.

  (7) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí, aby oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky obsahovalo náležitosti podle § 120c odst. 1.

  (8) Emitent uvedený v § 127d odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neuveřejní informaci způsobem stanoveným v § 127d odst. 3, nebo

  b) v rozporu s § 127d odst. 3 neinformuje Českou národní banku o každé změně ve skutečnostech, na jejichž základě mu byla výjimka povolena.

  (9) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. c), odstavce 5, odstavce 6, odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. b),

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4 nebo odstavce 8 písm. a).

  § 163

  Správní delikty osoby zahrnuté do konsolidačního celku

  (1) Osoba zahrnutá do konsolidačního celku se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší informační povinnost podle § 154 odst. 2,

  b) poruší povinnost vytvořit odpovídající kontrolní mechanismy podle § 155 odst. 1,

  c) poruší povinnost oznámit svého auditora nebo povinnost poskytnout audit informací podle § 155 odst. 2, nebo

  d) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 156.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

  § 163a

  zrušen

  Další správní delikty

  § 164

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

  b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

  c) nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 10b odst. 1, § 47 odst. 1 nebo § 104a odst. 1,

  d) poruší oznamovací povinnost podle § 10e odst. 1, § 47 odst. 2, § 104a odst. 2 nebo § 122,

  e) jako osoba uvedená v § 17 odst. 1 závěrečné části ustanovení poruší povinnost uchovávat dokumenty a záznamy podle § 17 odst. 1,

  f) veřejně nabízí investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu podle § 35,

  g) uveřejní prospekt v rozporu s § 36h nebo uveřejní prospekt, který nesplňuje požadavky podle § 36, § 36a, § 36b nebo § 36g, anebo neuveřejní dodatek prospektu podle § 36j odst. 1,

  h) poruší povinnost stanovenou pro propagační nebo jiná sdělení podle § 36k,

  i) neoprávněně používá označení „regulovaný trh“, „burza cenných papírů“ nebo obdobné označení v rozporu s § 53 nebo označení „centrální depozitář cenných papírů“ v rozporu s § 101 odst. 2, nebo

  j) poruší zákaz manipulace s trhem v rozporu s § 126 odst. 4.

  (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 136.

  (3) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h) nebo i),

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo j) nebo odstavce 2.

  (4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) lze uložit též zákaz činnosti až na 5 let. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným správním deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat.

  § 165

  (1) Osoba podle § 29 odst. 1 písm. b), která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neinformuje investičního zprostředkovatele podle § 31 písm. a) nebo c), nebo

  b) neposkytne investičnímu zprostředkovateli součinnost podle § 31 písm. b).

  (2) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice, banka, zahraniční banka, která vykonává na území České republiky svou činnost prostřednictvím pobočky, spořitelní nebo úvěrní družstvo nebo institucionální investor, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neinformuje Českou národní banku o podezření na využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5,

  b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 124 odst. 5 nebo § 126 odst. 5, nebo

  c) neinformuje Českou národní banku o podezření na tržní manipulaci podle § 126 odst. 5.

  (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 125 odst. 5 se dopustí správního deliktu tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 125 odst. 5.

  (4) Zasvěcená osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu s § 124 odst. 4 písm. a) nebo se o to pokusí,

  b) učiní jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení finančního nástroje podle § 124 odst. 4 písm. b), nebo

  c) poruší povinnost mlčenlivosti o vnitřní informaci nebo povinnost zamezit jiné osobě přístup k této informaci podle § 124 odst. 4 písm. c).

  (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení, nebo osoba s ní propojená, se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost při tvorbě nebo šíření investičního doporučení podle § 125 odst. 6.

  (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo právní nástupce osoby, jejíž registrace byla zrušena, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, se dopustí správního deliktu tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.

  (7) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 3, odstavce 4, odstavce 5 nebo odstavce 6,

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c).

  Přestupky

  § 166

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

  b) vykonává funkci vedoucí osoby , vedoucího organizační složky nebo ovládající osoby uvedené v § 155a odst. 1, bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 1, § 104b nebo § 155a odst. 1,

  c) uvede nepravdivý údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

  d) nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 10b odst. 1, § 47 odst. 1 nebo § 104a odst. 1,

  e) poruší oznamovací povinnost podle § 10e odst. 1, § 47 odst. 2, § 104a odst. 2 nebo § 122,

  f) veřejně nabízí investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu podle § 35,

  g) uveřejní prospekt v rozporu s § 36h nebo uveřejní prospekt, který nesplňuje požadavky podle § 36, 36a, 36b nebo 36g, anebo neuveřejní dodatek prospektu podle § 36j odst. 1,

  h) poruší povinnost stanovenou pro propagační nebo jiná sdělení podle § 36k, nebo

  i) poruší zákaz manipulace s trhem v rozporu s § 126 odst. 4.

  (2) Fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 136.

  (3) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g) nebo h),

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo i) nebo odstavce 2.

  (4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze uložit zákaz činnosti až na 5 let.

  § 167

  (1) Vedoucí osoba nebo ovládající osoba uvedená v § 155a odst. 1,se dopustí přestupku tím, že neoznámí České národní bance změnu skutečností podle § 10a odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 6, § 104b nebo § 155a odst. 1.

  (2) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost okamžitě ukončit závazkový vztah podle § 32d odst. 2.

  (3) Fyzická osoba uvedená v § 116 se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 116 a 117.

  (4) Fyzická osoba uvedená v § 125 odst. 5 se dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 125 odst. 5.

  (5) Nucený správce obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře se dopustí přestupku tím, že

  a) neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11,

  b) poruší omezení podle § 139 odst. 6,

  c) nepřijme opatření podle § 139 odst. 7 písm. a),

  d) nezajistí ochranu práv osob podle § 139 odst. 7 písm. b),

  e) poruší povinnost podle § 139 odst. 7 písm. c), nebo

  f) nevyžádá si ke svému rozhodnutí předchozí souhlas České národní banky podle § 139 odst. 8.

  (6) Fyzická osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 127 odst. 2

  a) neuveřejní povinně uveřejňovanou informaci,

  b) nezašle České národní bance povinně uveřejňovanou informaci, nebo

  c) neuchová podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací.

  (7) Zasvěcená osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu s § 124 odst. 4 písm. a) nebo se o to pokusí,

  b) učiní jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení finančního nástroje podle § 124 odst. 4 písm. b), nebo

  c) poruší povinnost mlčenlivosti o vnitřní informaci nebo povinnost zamezit jiné osobě přístup k této informaci podle § 124 odst. 4 písm. c).

  (8) Fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení, nebo osoba s ní propojená, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost při tvorbě nebo šíření investičního doporučení podle § 125 odst. 6.

  (9) Fyzická osoba, která je emitentem uvedeným v § 121a se dopustí přestupku tím, že

  a) nepředloží organizátorovi evropského regulovaného trhu, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, nebo České národní bance návrh uvedený v § 120 odst. 1, nebo

  b) poruší při plnění informační povinnosti zákaz uvedený v § 121.

  (10) Fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo fyzická osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž registrace byla zrušena, se dopustí přestupku tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.

  (11) Za přestupek fyzické osoby lze uložit pokutu do

  a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 3,

  b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 4, odstavce 5 nebo odstavce 10,

  c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6, odstavce 7, odstavce 8 nebo odstavce 9.

  (12) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit zákaz činnosti až na 5 let.

  § 168

  zrušen

  § 169

  zrušen

  § 170

  zrušen

  § 171

  zrušen

  § 172

  zrušen

  § 173

  zrušen

  § 173a

  zrušen

  § 173b

  zrušen

  § 174

  zrušen

  § 175

  zrušen

  § 176

  zrušen

  § 177

  zrušen

  § 178

  zrušen

  § 179

  zrušen

  § 180

  zrušen

  § 181

  zrušen

  § 182

  zrušen

  § 183

  zrušen

  § 184

  zrušen

  § 185

  zrušen

  § 186

  zrušen

  § 186a

  zrušen

  § 187

  zrušen

  § 188

  zrušen

  § 189

  zrušen

  § 190

  zrušen

  § 191

  zrušen

  § 192

  Společná ustanovení

  (1) Právnická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti.

  (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

  (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

  (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

  (5) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

  (6) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je příjmem Garančního fondu; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu7). Příjem z ostatních pokut podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.


  7) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
  Zpět na obsah zákona o podnikání na kapitálovém trhu

  Označení stránky: správní delikty a přestupky, přestupek a správní delikt


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies