DOHLED A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ, ČÁST DESÁTÁ

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  ČÁST DESÁTÁ

  DOHLED A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ

  HLAVA I

  DOHLED NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ

  Díl 1

  Základní ustanovení

  § 135

  Osoby podléhající dohledu

  (1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy jej provádějícími, Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Dohledu České národní banky podléhá

  a) obchodník s cennými papíry (§ 5),

  b) osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem významné provozní činnosti, a to v rozsahu tohoto pověření (§ 12d odst. 1),

  c) zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím organizační složky, a to ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této organizační složky na území České republiky (§ 24 odst. 2),

  d) investiční zprostředkovatel (§ 29 odst. 1),

  e) osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele (§ 31),

  f) vázaný zástupce zastoupeného (§ 32a odst. 1),

  g) osoba, která veřejně nabízí investiční cenné papíry (§ 35 odst. 1),

  h) osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt,

  i) organizátor regulovaného trhu (§ 37 odst. 1),

  j) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 90), který má sídlo v České republice,

  k) účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 84), který není provozovatelem tohoto systému,

  l) účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má sídlo nebo místo podnikání v České republice (§ 90e),

  m) osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů (§ 92 odst. 3),

  n) osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 odst. 2),

  o) osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů (§ 93 odst. 3), Strana 3490 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 Částka 74

  p) centrální depozitář (§ 100 odst. 1),

  q) emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo emitent finančního nástroje při plnění povinností podle tohoto zákona,

  r) zasvěcená osoba (§ 124 odst. 3),

  s) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na využití vnitřní informace (§ 124 odst. 5),

  t) osoba s řídící pravomocí, která má povinnost informovat Českou národní banku o svých transakcích s investičními nástroji (§ 125 odst. 5),

  u) osoba šířící investiční doporučení (§ 125 odst. 6),

  v) osoba, jejíž jednání může být tržní manipulací (§ 126 odst. 1),

  w) osoba, která má povinnost oznámit České národní bance podezření na manipulaci s trhem (§ 126 odst. 5),

  x) nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře při plnění povinností podle § 139 odst. 7,

  y) vedoucí osoba osoby podléhající dohledu (§ 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 1, § 104b a 155a).

  (2) Dohledu České národní banky dále podléhá osoba, která neoprávněně vykonává nebo nabízí činnosti podle tohoto zákona.

  (3) Dohledu nepodléhá vydávání cenných papírů Českou národní bankou, vedení evidence cenných papírů Českou národní bankou, provozování vypořádacího systému Českou národní bankou a obchodování České národní banky s investičními nástroji a cennými papíry, které nejsou investičními cennými papíry.

  (4) Při výkonu dohledu nad činnosjí obchodníka s cennými papíry, který není bankou, Česká národní banka zároveň přezkoumává a vyhodnocuje, zda uspořádání, strategie, postupy a mechanismy zavedené obchodníkem s cennými papíry a kapitál obchodníka s cennými papíry zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz obchodníka s cennými papíry a krytí rizik, kterým je nebo může být vystaven. Tento přezkum a vyhodnocování provádí Česká národní banka v rozsahu a periodicitě, přiměřených velikosti, významu a postavení obchodníka s cennými papíry na finančním trhu a charakteru, rozsahu a složitosti jeho činností, minimálně však jednou ročně.


  2) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů. Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 a č. 211/2007. Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

  § 135a

  Spolupráce s orgány dohledu jiných členských států Evropské unie

  (1) Pokud je to nezbytné pro výkon dohledu podle tohoto zákona, může Česká národní banka požádat orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie o spolupráci při výkonu dohledu nebo kontrole na místě u osoby podléhající jeho dohledu.

  (2) Česká národní banka může vyžadovat informace a podklady od zahraničních účastníků regulovaného trhu; o tomto postupu informuje orgán dohledu jejich domovského členského státu.

  (3) Česká národní banka na základě žádosti orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie o spolupráci při výkonu dohledu nebo kontrole na místě, provede požadovanou činnost sama nebo poskytne součinnost při jejím provedení tomuto orgánu dohledu nebo jím pověřeným expertům a auditorům.

  (4) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne na žádost orgánu dohledu22a) jiného členského státu Evropské unie tomuto orgánu veškeré požadované informace související s výkonem dohledu nad kapitálovým trhem; Česká národní banka může podmínit poskytnutí informací tím, že poskytnuté informace nesmějí být dále poskytnuty bez jejího předchozího souhlasu.

  (5) Česká národní banka je povinna podrobně informovat orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o každém důvodném podezření na porušení povinností při poskytování investičních služeb, organizování regulovaného trhu nebo ochraně před zneužíváním trhu v tomto členském státě.

  (6) Jestliže Česká národní banka obdrží od orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie oznámení o podezření na porušení povinností při poskytování investičních služeb, organizování regulovaného trhu nebo ochraně před zneužíváním trhu v České republice, průběžně informuje oznamovatele a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o přijatých opatřeních a sdělí mu výsledek své činnosti.

  (7) Česká národní banka může odmítnout žádost o poskytnutí spolupráce při výkonu dohledu podle odstavce 3 nebo o poskytnutí informací podle odstavce 4, pokud

  a) by takové poskytnutí mohlo nepříznivě ovlivnit suverenitu nebo bezpečnost České republiky nebo veřejný pořádek v České republice,

  b) bylo v České republice zahájeno soudní řízení v téže věci proti osobám, kterých se žádost týká, nebo

  c) nabyl právní moci rozsudek týkající se téže věci a osob, kterých se týká i žádost.

  (8) Při odmítnutí žádosti podle odstavce 7 je Česká národní banka povinna podrobně informovat žádající orgán dohledu a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o důvodech odmítnutí jeho žádosti.

  (9) V případech, kdy orgán dohledu jiného členského státu v dostatečné míře nespolupracuje nebo neposkytne informaci, popřípadě tak neučiní v přiměřené lhůtě, může o tom Česká národní banka informovat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy37) nebo Evropský orgán pro bankovnictví38).

  (10) V případě, že zahraniční regulovaný trh působí v České republice a jeho činnost nabyla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů, podstatného významu22b) pro fungování trhů s investičními nástroji a ochranu investorů v České republice, dohodne Česká národní banka bez zbytečného odkladu přiměřený způsob spolupráce s orgánem dohledu domovského státu organizátora regulovaného trhu.


  22a) Čl. 15 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

  22b) Čl. 16 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006.

  37) Čl. 16 odst. 2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu), ve znění směrnice 2010/78/EU. Čl. 22 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, ve znění směrnice 2010/78/EU. Čl. 58a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnice 2010/78/EU. Čl. 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ve znění směrnice 2010/78/EU.

  38) Čl. 42 a 132 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic 2009/111/ES a 2010/178/EU.

  § 135b

  zrušen

  Díl 2

  Opatření k nápravě a jiná opatření

  § 136

  Základní ustanovení

  (1) Česká národní banka může uložit osobě podléhající dohledu, která porušila tento zákon, rozhodnutí vydané podle tohoto zákona nebo přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2), opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. Česká národní banka může dále

  a) nařídit mimořádné provedení auditu,

  b) nařídit změnu auditora,

  c) pozastavit nejdéle na dobu 5 let některou činnost podléhající dohledu,

  d) zakázat činnost podléhající dohledu,

  e) pozastavit obchodování s investičními nástroji podle § 137,

  f) zavést nucenou správu podle § 138 až 143,

  g) změnit rozsah povolení uděleného podle tohoto zákona podle § 144,

  h) odejmout povolení nebo souhlas, zrušit registraci nebo provést výmaz vázaných zástupců ze seznamu podle § 145,

  i) zakázat nebo pozastavit nejdéle na dobu 10 pracovních dnů veřejné nabízení investičních cenných papírů, obchodování s investičním cenným papírem na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému,

  j) zakázat nebo pozastavit propagaci nebo oznámení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu,

  k) nařídit výměnu vedoucí osoby osob podléhajících dohledu podle § 135 odst. 1 písm. y),

  l) nařídit uveřejnění povinně uveřejňované informace nebo ji sama uveřejnit.

  (2) Česká národní banka může obchodníkovi s cennými papíry, který porušil tento zákon nebo rozhodnutí vydané podle tohoto zákona, opatřením k nápravě uložit také

  a) zvýšit kapitál nad úroveň stanovenou v § 9, a to v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocení provedených podle § 135 odst. 4, zejména pokud zjistí nedostatky v uspořádání, strategiích, postupech nebo jiných mechanismech řídicího a kontrolního systému upravených v § 12a nebo nedostatky ve strategiích nebo postupech upravených v § 9a odst. 1, nebo v jejich uplatňování a uložení jiných opatření se jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném čase; to platí za podmínek stanovených v § 152b odst. 1 a 2 obdobně i pro zahraničního obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. b)], který je členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. p)], členem skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. r)] nebo členem skupiny evropské ovládající banky podle zákona upravujícího činnost bank, nad níž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, přičemž v takovém případě lze požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň stanovenou zahraničními právními předpisy.

  b) uvést uspořádání, strategie, postupy a pravidla do souladu s tímto zákonem,

  c) přijmout přísnější pravidla pro tvorbu opravných položek k aktivům obchodníka s cennými papíry a rezerv nebo pro stanovení kapitálových požadavků,

  d) omezit distribuční síť včetně snížení počtu obchodních míst,

  e) omezit rizika vyplývající z činností, produktů a systémů obchodníka s cennými papíry,

  f) omezit pohyblivou složku odměny osob uvedených v § 12a odst. 1 písm. a) bodě 4, pokud není v souladu s udržováním kapitálu podle § 9 a 9a; v takovém případě určí obchodník s cennými papíry výši pohyblivé složky procentem z čistého zisku nebo z jiného ukazatele určeného Českou národní bankou,

  g) upravit složení kapitálu tak, že nahradí nástroj, který lze v souladu s vyhláškou České národní banky vydanou podle § 9c28) zahrnout do vedlejšího původního kapitálu, obdobným nástrojem, nebo úměrným zvýšením základního kapitálu, nebo

  h) nevyplatit příslušenství, podíl na zisku nebo obdobné plnění vyplývající z nástroje, který lze v souladu s vyhláškou České národní banky vydanou podle § 9c28) zahrnout do vedlejšího původního kapitálu.

  i) použít zisk po zdanění přednostně ke zvýšení základního kapitálu.

  (3) Osoba, které Česká národní banka uložila opatření k nápravě podle odstavce 1 nebo 2, informuje Českou národní banku o odstranění nedostatku a způsobu zjednání nápravy.

  (4) Česká národní banka zakáže osobě nebo osobám jednajícím ve shodě, kterým udělila souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry, organizátorovi regulovaného trhu nebo centrálním depozitáři anebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře, a které přestaly splňovat podmínky pro udělení souhlasu, vykonávat tato hlasovací práva nebo jinak uplatňovat významný vliv na jejich řízení.


  2) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů. Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 a č. 211/2007. Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

  28) Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

  § 137

  (1) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy, kterým pozastaví obchodování,

  a) hrozí-li velké hospodářské ztráty nebo jsou-li závažně ohroženy zájmy investorů, nebo

  b) pokud nastaly velké hospodářské ztráty nebo byly závažně ohroženy zájmy investorů.

  (2) Česká národní banka opatřením obecné povahy pozastaví obchodování

  a) se všemi investičními nástroji na regulovaném trhu,

  b) se všemi investičními nástroji na části regulovaného trhu, nebo

  c) s určitým investičním nástrojem na regulovaném trhu.

  (3) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy podle odstavce 2 písm. c) také na žádost orgánu dohledu z členského státu Evropské unie nebo po oznámení orgánu dohledu z členského státu Evropské unie, že přijal srovnatelné opatření, pokud tím nebudou závažně ohroženy zájmy investorů nebo řádné fungování trhu.

  (4) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České národní banky; zveřejnění na úřední desce jiného úřadu se nevyžaduje. Pokud nepozbylo účinnosti dříve, pozbývá opatření obecné povahy účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti.

  (5) O vydání opatření obecné povahy Česká národní banka informuje orgány dohledu jiných členských států Evropské unie a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

  (6) Osoby, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy vydaným Českou národní bankou dotčeny, jsou oprávněny podat proti vydanému opatření písemné odůvodněné námitky ve lhůtě do 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne Česká národní banka, proti takovému rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.

  (7) Česká národní banka může v souvislosti s vydáním opatření obecné povahy podle odstavce 2 písm. c) uložit organizátorovi regulovaného trhu, aby ve stanovené lhůtě přezkoumal, zda jsou splněny podmínky pro vyloučení tohoto investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu, a aby o výsledku informoval Českou národní banku.

  Nucená správa

  § 138

  (1) Česká národní banka může zavést nucenou správu obchodníka s cennými papíry nebo provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice, a dále nucenou správu organizátora regulovaného trhu, nebo centrálního depozitáře, jestliže

  a) tato osoba opakovaně nebo závažně porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2) nebo porušila podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo

  b) jsou ohroženy zájmy osob, kterým tato osoba poskytuje své služby, a hrozí nebezpečí z prodlení.

  (2) Na nucenou správu obchodníka s cennými papíry, který je bankou, nebo provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice, který je bankou, se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost bank.

  (3) Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nemají vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění25) nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před zavedením nucené správy. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den zavedení nucené správy, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nemají vliv také na splnění závěrečného vyrovnání (§ 193), jestliže závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před zavedením nucené správy.


  2) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů. Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 a č. 211/2007. Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

  25) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

  § 139

  (1) Rozhodnutí o zavedení nucené správy obsahuje

  a) důvod zavedení nucené správy,

  b) jmenování nuceného správce a údaje o něm,

  c) výši odměny nuceného správce nebo způsob jejího stanovení a termín její splatnosti,

  d) případné omezení činnosti osoby, u které se zavádí nucená správa,

  e) případné povinnosti nuceného správce s uvedením termínu jejich splnění.

  (2) Řízení o zavedení nucené správy lze zahájit vydáním rozhodnutí o zavedení nucené správy.

  (3) Rozhodnutí o zavedení nucené správy se doručuje společnosti, u které se nucená správa zavádí, a nucenému správci. Rozhodnutí je vykonatelné doručením nucenému správci. Rozklad podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

  (4) Rozhodnutí o zavedení nucené správy Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (5) Zavedením nucené správy

  a) se pozastavuje výkon funkcí členů představenstva společnosti; tím není dotčeno právo členů představenstva podat žalobu proti rozhodnutí o zavedení nucené správy podle zákona upravujícího správní soudnictví,

  b) přechází působnost představenstva na nuceného správce, s výjimkou práva podat žalobu proti rozhodnutí o zavedení nucené správy; správce předloží tomu, kdo je oprávněn podat opravný prostředek proti zavedení nucené správy, na jeho písemnou žádost v potřebném rozsahu kopie z dostupné dokumentace obchodníka s cennými papíry, který není bankou, provozovatele vypořádacího systému, organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře, a umožní pořizovat si z ní opisy a výpisy.

  (6) Na nuceného správce se vztahují jen ta omezení působnosti představenstva, která stanoví zákon.

  (7) Nucený správce

  a) přijme neprodleně opatření ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků v činnosti osoby, u které je zavedena nucená správa,

  b) zajistí ochranu práv osob, které využívají služeb osoby, u které je zavedena nucená správa,

  c) svolá valnou hromadu osoby, u které je zavedena nucená správa, tak, aby se konala do 6 měsíců od zavedení nucené správy, a

  1. předloží jí návrh na odvolání dosavadních a volbu nových osob do těch orgánů, které volí valná hromada, a návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků v činnosti osoby, u které je zavedena nucená správa, nebo

  2. navrhne zrušení společnosti.

  (8) Lhůtu pro svolání valné hromady podle odstavce 7 písm. c) může Česká národní banka na návrh nuceného správce prodloužit z důvodů hodných zřetele až na 1 rok.

  (9) Náklady spojené s výkonem nucené správy, odměna nuceného správce a hotové výdaje nuceného správce jsou placeny z majetku společnosti, u které je zavedena nucená správa.

  (10) Nepostačuje-li majetek společnosti na vyplacení odměny nuceného správce a náhrady jeho hotových výdajů, vyplatí je stát.

  (11) Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny nuceného správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.

  § 140

  (1) Výkon funkce nuceného správce zaniká

  a) odstoupením nuceného správce,

  b) odvoláním nuceného správce,

  c) ukončením nucené správy,

  d) vyškrtnutím ze seznamu likvidátorů a nucených správců, nebo

  e) úmrtím nuceného správce.

  (2) Nucený správce oznámí České národní bance odstoupení z funkce nuceného správce nejméně 30 dnů předem.

  (3) Česká národní banka odvolá nuceného správce, zejména jestliže závažně nebo opakovaně porušil svou povinnost nebo přestal splňovat předpoklady pro výkon této funkce.

  (4) Opravný prostředek proti rozhodnutí o odvolání nuceného správce nemá odkladný účinek.

  (5) Jestliže výkon nuceného správce zaniká podle odstavce 1 písm. a), b), d) a e), jmenuje Česká národní banka bez zbytečného odkladu jiného nuceného správce.

  § 141

  Nucená správa končí

  a) dnem uvedeným v rozhodnutí České národní banky o ukončení nucené správy,

  b) vydáním rozhodnutí o úpadku společnosti, u níž je zavedena nucená správa, nebo

  c) dnem, ke kterému je jmenován likvidátor společnosti, u níž je zavedena nucená správa.

  § 142

  (1) Do obchodního rejstříku se zapisuje

  a) den zavedení nucené správy,

  b) údaje o nuceném správci,

  c) omezení činnosti osoby, u které je zavedena nucená správa,

  d) den ukončení nucené správy.

  (2) Návrh na povolení zápisu o zavedení nucené správy, jmenování nuceného správce nebo omezení činnosti osoby, u které se zavádí nucená správa, do obchodního rejstříku podává nucený správce bez zbytečného odkladu po zavedení nucené správy.

  (3) Návrh na povolení zápisu o ukončení nucené správy do obchodního rejstříku podává nucený správce neprodleně po ukončení nucené správy; neučiní-li tak nucený správce, podá návrh na povolení zápisu představenstvo společnosti, jejíž nucená správa končí.

  (4) Návrh na povolení zápisu o výmazu stávajícího nuceného správce a zápisu nového nuceného správce do obchodního rejstříku podává nově jmenovaný nucený správce neprodleně po doručení rozhodnutí o svém jmenování.

  § 143

  Nuceným správcem může být pouze fyzická osoba zapsaná do seznamu likvidátorů a nucených správců vedeného Českou národní bankou,

  a) jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy osoby, u které se zavádí nucená správa, nebo osob, které využívají jejích služeb,

  b) která nemá kvalifikovanou účast na osobě, u které se zavádí nucená správa, nebo není s touto osobou úzce propojená,

  c) která v posledních 3 letech neprováděla audit nebo se nepodílela na provedení auditu osoby, u které se zavádí nucená správa.

  § 144

  Změna rozsahu povolení

  (1) Česká národní banka může odejmout povolení k jednotlivé činnosti uvedené v povolení uděleném podle tohoto zákona, jestliže zjistí

  a) závažné nebo opakované porušení povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2) nebo porušení podmínky nebo povinnosti stanovené ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo

  b) závažné nebo opakované nedodržování předpokladů, za kterých bylo povolení uděleno.

  (2) Česká národní banka změní rozsah povolení podle odstavce 1 nebo změní rozsah povolení na žádost tím, že vydá nové rozhodnutí, kterým zruší dosavadní povolení a ve kterém uvede nový rozsah povolených činností.


  2) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů. Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 a č. 211/2007. Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

  § 145

  Odnětí povolení nebo souhlasu a zrušení registrace nebo provedení výmazu vázaných zástupců ze seznamu

  (1) Česká národní banka odejme povolení udělené podle tohoto zákona osobě,

  a) vůči které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek takové osoby nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo

  b) které soud nebo správní úřad zakázal činnost.

  (2) Česká národní banka může odejmout povolení udělené podle tohoto zákona, jestliže

  a) osoba, které bylo uděleno, nezačala do 12 měsíců od udělení povolení vykonávat povolenou činnost,

  b) osoba, které bylo uděleno, nevykonává déle než 6 měsíců činnost, ke které bylo uděleno povolení,

  c) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

  d) osoba, které bylo uděleno, opakovaně nebo závažně porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2) nebo porušila podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo

  e) došlo ke změně skutečností, na jejichž základě bylo povolení uděleno, nebo

  f) dalším trváním nucené správy nelze dosáhnout jejího účelu.

  (3) Ode dne vykonatelnosti rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry nesmí osoba, které bylo povolení odňato, poskytovat investiční služby a je povinna vydat zákazníkům zákaznický majetek. Není-li osoba, které bylo odňato povolení, bankou, může pouze vypořádávat své pohledávky a závazky vyplývající z poskytnutých investičních služeb. Do vypořádání těchto pohledávek a závazků se osoba, které bylo odňato povolení, považuje za obchodníka s cennými papíry.

  (4) Ten, komu bylo odňato povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, to bez zbytečného odkladu oznámí účastníkům tohoto vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání. Do dokončení vypořádání na základě příkazů k vypořádání přijatých přede dnem odnětí povolení se i nadále považuje za provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání.

  (5) Osoba, které bylo odňato povolení udělené podle tohoto zákona, může požádat o nové povolení téhož druhu nejdříve po uplynutí 10 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo předchozí povolení odňato. Ustanovení věty první se nevztahuje na odnětí povolení na vlastní žádost nebo na odnětí povolení z důvodu uvedeného v odstavci 2 písm. a) nebo b).

  (6) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o každém odnětí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.

  (7) Česká národní banka může odejmout souhlas udělený podle tohoto zákona, jestliže došlo k závažné změně ve skutečnosti, na jejímž základě byl souhlas udělen.

  (8) Česká národní banka zruší registraci provedenou podle tohoto zákona osobě,

  a) ohledně které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo

  b) které soud nebo správní úřad zakázal činnost,

  c) o které se dozví, že jí zaniklo oprávnění podle jiného právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a nebo § 39.

  (9) Česká národní banka může zrušit registraci provedenou podle tohoto zákona, jestliže

  a) osoba, která byla registrována, nezačala do 12 měsíců ode dne provedení registrace vykonávat činnost, pro kterou byla registrována,

  b) osoba, která byla registrována, nevykonává déle než 6 měsíců činnost, pro kterou byla registrována,

  c) registrace byla provedena na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

  d) osoba, která byla registrována, opakovaně nebo závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem,

  e) došlo ke změně ve skutečnosti, na jejímž základě byla provedena registrace.

  (10) Česká národní banka může provést výmaz vázaného zástupce ze seznamu, jehož zápis do seznamu vázaných zástupců byl proveden na základě nepravdivých nebo neúplných údajů, nebo došlo k závažné změně skutečností, na jejichž základě byl zapsán do seznamu vázaných zástupců. Ustanovení § 32c odst. 7 věta první tím není dotčeno.


  2) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů. Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 a č. 211/2007. Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

  § 145a

  zrušen

  Díl 3

  Dohled nad zahraniční osobou, která poskytuje investiční služby v České republice na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie

  § 146

  (1) V případě, že zahraniční osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie a povolení orgánu dohledu tohoto státu k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice bez umístění organizační složky, nedodržuje povinnosti uložené tímto zákonem na základě práva Evropské unie obchodníkovi s cennými papíry, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu.

  (2) V případě, že zahraniční osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie a povolení orgánu dohledu tohoto státu k poskytování investičních služeb a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, nedodržuje povinnosti uložené tímto zákonem na základě práva Evropské unie obchodníkovi s cennými papíry, jiné než které je povinna dodržovat podle § 24, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu.

  (3) V případě, že zahraniční osoba podle odstavce 1 nebo 2 i přes opatření přijatá orgánem dohledu domovského státu poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy investorů nebo řádné fungování kapitálového trhu, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu a poté uloží opatření k nápravě nebo jiné opatření.

  (4) V případě, že zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice na základě povolení domovského státu prostřednictvím organizační složky, nedodržuje povinnosti obchodníka s cennými papíry, které musí dodržovat podle § 24, Česká národní banka ji na tuto skutečnost upozorní a požádá o zjednání nápravy.

  (5) Nezjedná-li osoba podle odstavce 4 nápravu, může jí Česká národní banka uložit opatření k nápravě nebo jiné opatření. O uložených opatřeních k nápravě informuje Česká národní banka orgán dohledu domovského státu.

  (6) Jestliže opatření k nápravě přijatá podle odstavce 5 nevedla k nápravě, Česká národní banka po informování orgánu dohledu domovského státu může uložit další opatření k nápravě nebo jiné opatření, nebo sankci podle § 157.

  Díl 4

  Dohled nad obchodníkem s cennými papíry, který poskytuje služby v jiném členském státě Evropské unie

  § 147

  (1) Obchodníkovi s cennými papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském státě, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností vyplývajících z práva Evropské unie v oblasti poskytování investičních služeb, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky, na základě oznámení orgánu dohledu hostitelského státu, nebo i bez tohoto oznámení. O sankci, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu hostitelského státu, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.

  (2) Česká národní banka dohlíží nad činností obchodníka s cennými papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském státě, na území hostitelského státu podle tohoto zákona. Pokud jde o poskytování služeb prostřednictvím organizační složky, nepodléhá dohledu České národní banky plnění povinností uvedených v § 24 odst. 5; nad plněním těchto povinností dohlíží orgán dohledu hostitelského státu podle práva tohoto státu.

  Díl 5

  Dohled nad zahraniční osobou, která v České republice působí jako organizátor regulovaného trhu

  § 148

  Dohled nad zahraniční osobou, která v České republice působí jako organizátor regulovaného trhu na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie

  (1) V případě, že zahraniční osoba, která v České republice působí jako organizátor regulovaného trhu na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, nedodržuje povinnosti organizátora regulovaného trhu vyplývající z práva Evropské unie, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu.

  (2) V případě, že osoba podle odstavce 1 i přes opatření přijatá orgánem dohledu domovského státu, poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy investorů nebo řádné fungování kapitálového trhu, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu a poté uloží opatření k nápravě nebo jiné opatření.

  Díl 6

  zrušen

  § 149

  zrušen

  Díl 7

  Dohled nad organizátorem regulovaného trhu organizujícím regulovaný trh v jiném členském státě Evropské unie

  § 149a

  Organizátorovi regulovaného trhu, který organizuje regulovaný trh v jiném členském státě Evropské unie, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností organizátora regulovaného trhu vyplývajících z práva Evropské unie, na základě oznámení orgánu dohledu tohoto jiného členského státu Evropské unie, nebo i bez tohoto oznámení. O sankci, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.

  Díl 8

  Dohled nad zahraniční osobou, která provozuje v České republice na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie mnohostranný obchodní systém

  § 149b

  (1) V případě, že zahraniční osoba, která v České republice provozuje mnohostranný obchodní systém na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, nedodržuje povinnosti provozovatele mnohostranného obchodního systému vyplývající z práva Evropské unie, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu tohoto jiného členského státu Evropské unie.

  (2) V případě, že osoba uvedená v odstavci 1 i přes opatření přijatá orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy investorů nebo řádné fungování kapitálového trhu, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní tento orgán dohledu a poté uloží opatření k nápravě nebo jiné opatření.

  Díl 9

  Dohled nad provozovatelem mnohostranného systému, provozujícím mnohostranný obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie

  § 149c

  Provozovateli mnohostranného obchodního systému, který provozuje mnohostranný obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností provozovatele mnohostranného obchodního systému vyplývajících z práva Evropské unie, na základě oznámení orgánu dohledu tohoto jiného členského státu Evropské unie, nebo i bez tohoto oznámení. O sankci, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.

  Díl 10

  Informování Evropské komise

  § 149d

  (1) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a prostřednictvím ministerstva Evropskou komisi o opatřeních uložených podle § 146 odst. 3 až 6, § 148 odst. 2 a § 149b odst. 2.

  (2) V případech podle § 146 odst. 3 až 6, § 148odst. 2 a § 149b odst. 2 může Česká národní banka dále informovat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy39).


  39) Čl. 62 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnice 2010/78/EU.

  § 149e

  (1) V případě, že emitent, který žádá o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nebo činí veřejnou nabídku v České republice, anebo obchodník s cennými papíry nebo osoba podle § 24 odst. 5 nebo § 28 odst. 6, pokud cenné papíry umísťuje nebo prodává, porušuje povinnosti vyplývající z práva Evropské unie týkající se veřejné nabídky a prospektu, jejichž plnění nepodléhá dohledu České národní banky, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad plněním těchto povinností, a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

  (2) Jestliže opatření k nápravě přijatá orgánem dohledu podle odstavce 1 nevedla k nápravě, Česká národní banka uloží emitentovi nebo osobě podle odstavce 1 opatření k nápravě nebo jiné opatření, nezbytné k ochraně zájmů investorů. O svém záměru uložit opatření k nápravě nebo jiné opatření informuje předem orgán dohledu domovského státu podle odstavce 1 a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

  (3) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a prostřednictvím ministerstva Evropskou komisi o opatřeních přijatých podle odstavce 2.

  § 149f

  (1) V případě, že emitent akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi přijatého k obchodování na regulovaném trhu, dluhopisu, obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky nebo investičního cenného papíru, jehož hodnota je určena splacením dlužné částky, přijatého k obchodování na regulovaném trhu, nebo v případě, kdy osoba, která dosáhne, překročí nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech takového emitenta způsobem podle § 122 odst. 1 a 2, porušuje informační nebo oznamovací povinnosti vyplývající z práva Evropské unie, jejichž plnění nepodléhá dohledu České národní banky, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, jehož dohledu plnění těchto povinností podléhá.

  (2) Jestliže opatření k nápravě přijatá orgánem dohledu podle odstavce 1 nevedla k nápravě, Česká národní banka uloží emitentovi nebo osobě podle odstavce 1 opatření k nápravě nebo jiné opatření, nezbytné k ochraně zájmů investorů. O svém záměru uložit opatření k nápravě nebo jiné opatření informuje předem orgán dohledu domovského státu podle odstavce 1.

  (3) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a prostřednictvím ministerstva Evropskou komisi o opatřeních přijatých podle odstavce 2.

  HLAVA II

  DOHLED NA KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

  § 150

  Základní ustanovení

  (1) Dohledem na konsolidovaném základě podle tohoto zákona se rozumí sledování a regulace rizik u konsolidačních celků, jejichž součástí je obchodník s cennými papíry, který není bankou, za účelem omezení rizik, kterým je tento obchodník s cennými papíry vystaven na základě své účasti v konsolidačním celku.

  (2) Dohled na konsolidovaném základě není dohledem nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidačního celku a nenahrazuje se jím výkon dohledu nad činností obchodníků s cennými papíry na individuálním základě podle tohoto zákona ani dohled nad bankami a finančními institucemi podle jiného právního předpisu.

  (3) Pro účely dohledu na konsolidovaném základě se obchodníkem s cennými papíry rozumí pouze obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 1 až 3.

  § 151

  Vymezení pojmů

  (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) konsolidačním celkem skupina ovládajícího obchodníka s cennými papíry, skupina zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry, skupina zahraniční ovládající banky, skupina finanční holdingové osoby anebo skupina smíšené holdingové osoby, přičemž konsolidační celek tvoří nejméně dvě osoby,

  b) zahraničním obchodníkem s cennými papíry osoba se sídlem v zahraničí, která je v zemi svého sídla oprávněna poskytovat investiční služby a není zahraniční bankou,

  c) ovládajícím obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry, který není bankou, jehož ovládanou nebo přidruženou osobou je obchodník s cennými papíry, zahraniční obchodník s cennými papíry, banka, družstevní záložna, finanční instituce, nebo podnik pomocných služeb,

  d) finanční holdingovou osobou finanční instituce jiná než pojišťovna nebo zajišťovna, která

  1. ovládá výhradně nebo převážně obchodníky s cennými papíry, zahraniční obchodníky s cennými papíry, banky, družstevní záložny nebo finanční instituce,

  2. ovládá alespoň jednoho obchodníka s cennými papíry, který není bankou, a

  3. není smíšenou finanční holdingovou osobou ve smyslu zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty,

  e) smíšenou holdingovou osobou ovládající osoba, která

  1. není bankou, družstevní záložnou, finanční holdingovou osobou nebo obchodníkem s cennými papíry, zahraničním obchodníkem s cennými papíry nebo smíšenou finanční holdingovou osobou ve smyslu zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty a

  2. ovládá alespoň jednoho obchodníka s cennými papíry, který není bankou,

  f) skupinou ovládajícího obchodníka s cennými papíry skupina tvořená ovládajícím obchodníkem s cennými papíry, jím ovládanými a přidruženými osobami,

  g) skupinou finanční holdingové osoby skupina tvořená finanční holdingovou osobou a jí ovládanými a přidruženými osobami,

  h) skupinou smíšené holdingové osoby skupina tvořená smíšenou holdingovou osobou a jí ovládanými a přidruženými osobami,

  i) přidruženou osobou osoba, v níž jiná osoba vykonává podstatný vliv, kterým se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování podniku této osoby, jenž není ovládáním, není pouze dočasný a jehož smyslem je podílet se na podnikání této osoby; přímý nebo nepřímý podíl posuzovaný samostatně nebo jejich součet představující alespoň 20 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech se vždy považuje za podstatný vliv, ledaže jde o ovládání,

  j) finanční institucí osoba, která není obchodníkem s cennými papíry ani bankou, ani družstevní záložnou nebo zahraničním obchodníkem s cennými papíry, a která jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost nabývá nebo drží podíly na právnických osobách, anebo která jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost vykonává některou z činností, které může vykonávat banka, s výjimkou přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti, a dále investiční společnost, investiční fond, penzijní fond, penzijní společnost, pojišťovna a zajišťovna, které vykonávají činnosti podle jiných právních předpisů, to vše včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti,

  k) zahraničním ovládajícím obchodníkem s cennými papíry zahraniční obchodník s cennými papíry, který ovládá alespoň jednoho obchodníka s cennými papíry, který není bankou,

  l) skupinou zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry skupina tvořená zahraničním ovládajícím obchodníkem s cennými papíry a jím ovládanými osobami a přidruženými osobami,

  m) zahraniční ovládající bankou zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě Evropské ume, která ovládá alespoň jednoho obchodníka s cennými papíry, který není bankou,

  n) skupinou zahraniční ovládající banky skupina tvořená zahraniční ovládající bankou a jí ovládanými a přidruženými osobami,

  o) tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry ovládající obchodník s cennými papíry, který současně není osobou ovládanou jiným obchodníkem s cennými papíry, bankou nebo finanční holdingovou osobou se sídlem v České republice,

  p) evropským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry ovládající obchodník s cennými papíry nebo zahraniční ovládající obchodník s cennými papíry, kterému bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v členském státě Evropské unie a který není ovládán jiným obchodníkem s cennými papíry, bankou nebo zahraničním obchodníkem s cennými papíry, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoli členském státě Evropské ume, ani není ovládán finanční holdingovou osobou, která má sídlo v jakémkoli členském státě Evropské unie,

  q) tuzemskou finanční holdingovou osobou finanční holdingová osoba se sídlem v České republice, která současně není ovládána obchodníkem s cennými papíry, bankou nebo finanční holdingovou osobou se sídlem v České republice,

  r) evropskou finanční holdingovou osobou finanční holdingová osoba se sídlem v členském státě Evropské unie, která není ovládána obchodníkem s cennými papíry, zahraničním obchodníkem s cennými papíry nebo bankou, kterým bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoli členském státě Evropské ume, nebo jinou finanční holdingovou osobou, která má sídlo v jakémkoli členském státě Evropské unie,

  s) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby obchodník s cennými papíry, který není bankou, ovládaný finanční holdingovou osobou, která neovládá žádnou banku nebo družstevní záložnu, jíž bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoliv členském státě Evropské unie, a která má sídlo

  1. v České republice,

  2. v jiném členském státě Evropské ume, pokud tato finanční holdingová osoba zároveň neovládá zahraničního obchodníka s cennými papíry, kterému bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v tomto členském státě Evropské unie, ani zahraničního obchodníka s cennými papíry s větší bilanční sumou, kterému bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném členském státě Evropské unie, nebo

  3. v jiném než členském státě Evropské unie, pokud Česká národní banka neupustila podle § 153 odst. 5 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této finanční holdingové osoby;

  je-li v takovémto konsolidačním celku více obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankami, odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby se rozumí obchodník s cennými papíry s největší bilanční sumou,

  t) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry obchodník s cennými papíry, který není bankou, ovládaný zahraničním ovládajícím obchodníkem s cennými papíry, pokud

  1. tomuto zahraničnímu ovládajícímu obchodníkovi s cennými papíry bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jiném než členském státě Evropské unie,

  2. tento zahraniční ovládající obchodník s cennými papíry neovládá žádnou banku, družstevní záložnu nebo zahraniční banku, jíž bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoliv členském státě Evropské unie a

  3. Česká národní banka neupustila podle § 153 odst. 5 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou tohoto zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry;

  je-li v takovémto konsolidačním celku více obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankami, odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry se rozumí obchodník s cennými papíry s největší bilanční sumou,

  u) odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky obchodník s cennými papíry, který není bankou, ovládaný zahraniční ovládající bankou, pokud Česká národní banka neupustila podle § 153 odst. 5 od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou této zahraniční ovládající banky; je-li v takovémto konsolidačním celku více obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankami, odpovědným obchodníkem s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky se rozumí obchodník s cennými papíry s největší bilanční sumou.

  (2) Jestliže vazby v rámci konsolidačního celku jsou takového charakteru, že není možné jednoznačně určit ovládající osobu nebo její typ, může Česká národní banka určit v dohodě s příslušným zahraničním orgánem dohledu ovládající osobu konsolidačního celku nebo její typ. Tento postup České národní banky není správním řízením.

  (3) Prováděcí právní předpis stanoví kritéria pro vyjmutí osob z konsolidačního celku pro účely dodržování pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě.

  Výkon dohledu na konsolidovaném základě

  § 152

  (1) Dohled na konsolidovaném základě vykonává Česká národní banka, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

  (2) Při výkonu dohledu na konsolidovaném základě Česká národní banka spolupracuje se zahraničními orgány dohledu nad bankami, osobami s povolením k poskytování investičních služeb nebo finančními institucemi a vyměňuje si s těmito orgány informace, a to zejména informace týkající se

  a) určení struktury konsolidačního celku, všech významných obchodníků s cennými papíry v tomto konsolidačním celku a orgánů dohledu nad obchodníky s cennými papíry v tomto konsolidačním celku,

  b) postupů shromažďování informací od obchodníků s cennými papíry v konsolidačním celku a ověřování těchto informací,

  c) vývoje v obchodníkovi s cennými papíry nebo jiné osobě v konsolidačním celku, který může vážně ohrozit finanční situaci obchodníka s cennými papíry v konsolidačním celku,

  d) závažných sankcí a opatření k nápravě mimořádného významu uložených obchodníkovi s cennými papíry podle tohoto zákona, zejména požadavku na zvýšení kapitálu podle § 136 odst. 2 písm. a) a neudělení souhlasu s používáním speciálních přístupů k výpočtu kapitálového požadavku podle § 9 odst. 4 nebo 7, nebo neudělení souhlasu se změnou používaných speciálních přístupů.

  (3) O informace uvedené v odstavci 2 Česká národní banka požádá orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad osobou, která je členem konsolidačního celku. Rovněž požádá orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad evropským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry o informace týkající se přístupů a metod používaných při plnění pravidel obezřetného podnikání.

  (4) Česká národní banka na vyžádání nebo z vlastního podnětu poskytuje orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie informace, které mají podstatný vliv na hodnocení finanční situace zahraničního obchodníka s cennými papíry nebo finanční instituce v dotčeném členském státě Evropské unie.

  (5) Česká národní banka je oprávněna pro účely dohledu na konsolidovaném základě

  a) vyžadovat informace a dokumenty od osoby zahrnuté do konsolidačního celku,

  b) provést kontrolu u osoby zahrnuté do konsolidačního celku; pokud jde o zahraniční osobu podléhající dohledu, o zahájení, účelu a výsledcích kontroly na místě informuje příslušný zahraniční orgán dohledu,

  c) požádat o provedení kontroly u osoby zahrnuté do konsolidačního celku příslušný zahraniční orgán dohledu s uvedením důvodu žádosti,

  d) provést na žádost příslušného zahraničního orgánu dohledu kontrolu u osoby zahrnuté do konsolidačního celku; o zahájení a výsledku kontroly informuje příslušný zahraniční orgán dohledu.

  (6) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví40) nebo Evropský orgán pro cenné papíry a trhy37), pokud orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie odmítne žádost České národní banky o spolupráci, zejména o poskytnutí informací, nebo neposkytne požadovanou informaci v přiměřené lhůtě, nebo pokud orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie neposkytne informaci uvedenou v odstavci 2 a odstavci 4 z vlastního podnětu.


  37) Čl. 16 odst. 2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu), ve znění směrnice 2010/78/EU. Čl. 22 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, ve znění směrnice 2010/78/EU. Čl. 58a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnice 2010/78/EU. Čl. 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ve znění směrnice 2010/78/EU.

  40) Čl. 132 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic 2009/111/ES a 2010/178/EU.

  § 152a

  (1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, má kromě úkolů stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem rovněž tyto úkoly:

  a) koordinuje ve vztahu k ostatním orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie shromažďování a poskytování významných nebo nezbytných informací,

  b) ve spolupráci s příslušnými orgány dohledu plánuje a koordinuje postup těchto orgánů v rámci výkonu dohledu při běžných i mimořádných situacích; tato činnost zahrnuje koordinaci a plánování výkonu dohledu nad činnostmi obchodníků s cennými papíry upravenými v § 9a, § 12a odst. 1 písm. b), § 16, 16a a v § 16b, výkonu dohledu prováděného podle § 135 odst. 5 a ukládání opatření podle § 136 odst. 2 a § 156 odst. 1, včetně koordinace výkonu dohledu ve smyslu obdobných ustanovení právních předpisů jiného členského státu,

  c) ve spolupráci s příslušnými orgány dohledu a v případě potřeby s centrálními bankami jiných členských států plánuje a koordinuje postup těchto orgánů při přípravě na nepříznivý vývoj v obchodníkovi s cennými papíry a na mimořádné situace, a postup těchto orgánů v průběhu nepříznivého vývoje v obchodníkovi s cennými papíry za mimořádných situací; dále plánuje a koordinuje přípravu společných hodnocení, zavedení plánů pro mimořádné situace, informování veřejnosti a ukládání opatření k nápravě mimořádného významu ve smyslu § 152 odst. 2 písm. d) a obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů,

  d) poskytuje orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie vykonávajícím dohled nad osobou, která je členem takového konsolidačního celku, informace potřebné k výkonu dohledu nad touto osobou, zejména s přihlédnutím k významu této osoby pro finanční trh daného státu,

  e) rozhoduje o společné žádosti o udělení předchozího souhlasu s používáním některého ze speciálních přístupů nebo změnou takového používaného přístupu podle § 9 odst. 5 až 7.

  (2) Pokud příslušný orgán dohledu jiného členského státu s Českou národní bankou při plnění jejích úkolů uvedených v odstavci 1 v dostatečné míře nespolupracuje, může o tom Česká národní banka informovat Evropský orgán pro bankovnictví34).

  (3) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví, pokud orgán dohledu jiného členského státu při výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, jejíž člen podléhá dohledu České národní banky, neplní své povinnosti odpovídající povinnostem podle odstavce 1 34).

  (4) Vykonává-li Česká národní banka dohled nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby a nastane-li mimořádná situace včetně nepříznivého vývoje na finančních trzích, která může ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v členském státě, v němž má sídlo člen této skupiny nebo v němž vykonává činnost prostřednictvím významné organizační složky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost bank nebo významné pobočky podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev, Česká národní banka bez zbytečného odkladu sdělí

  a) centrálním bankám Evropského systému centrálních bank v členských státech dotčených touto situací informace, jsou-li významné pro výkon jejích úkolů stanovených právními předpisy, včetně provádění měnové politiky a s tím souvisejícího zajišťování likvidity, dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a ochrany stability finančního systému, a

  b) Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika a orgánům veřejné moci v členských státech dotčených touto situací, odpovědným za přípravu právních předpisů týkajících se dohledu nad bankami, obchodníky s cennými papíry a finančními institucemi, jakož i osobám pověřeným těmito orgány k výkonu kontrolní činnosti, informace, jsou-li pro ně významné.

  (5) Zjistí-li Česká národní banka mimořádnou situaci, včetně nepříznivého vývoje na finančních trzích, která může ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v členském státě, informuje bez zbytečného odkladu orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, jejíž člen má sídlo v dotčeném členském státě, nebo v tomto členském státě vykonává činnost prostřednictvím významné organizační složky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost bank nebo významné pobočky podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev.

  (6) Zjistí-li Česká národní banka při výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry, že nastala mimořádná situace, v jejímž důsledku by mohlo dojít k ohrožení likvidity trhu a stability finančního systému v České republice, informuje o tom bez zbytečného odkladu

  a) centrální banky Evropského systému centrálních bank v členských státech dotčených touto situací, jsou-li tyto informace významné pro výkon jejích úkolů stanovených právními předpisy, včetně provádění měnové politiky a s tím souvisejícího zajišťování likvidity, dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a ochrany stability finančního systému, a

  b) orgány veřejné moci v členských státech dotčených touto situací, odpovědné za přípravu právních předpisů týkajících se dohledu nad bankami, obchodníky s cennými papíry a finančními institucemi, jakož i osobám pověřeným těmito orgány k výkonu kontrolní činnosti, jsou-li pro ně tyto informace významné.

  (7) Požaduje-li Česká národní banka informace potřebné pro výkon dohledu na konsolidovaném základě, o kterých ví, že již byly členem konsolidačního celku poskytnuty jinému orgánu dohledu, přednostně požádá o takové informace tento orgán.

  (8) Výkon dohledu prováděný Českou národní bankou nad členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad členem skupiny evropské finanční holdingové osoby, je založen na písemných ujednáních o koordinaci a spolupráci s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad touto skupinou. Takovému orgánu dohledu lze těmito ujednáními svěřit úkoly týkající se této koordinace a spolupráce.

  (9) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, musí mít písemná ujednání o koordinaci a spolupráci s orgány vykonávajícími dohled nad členy této skupiny. České národní bance lze těmito ujednáními svěřit úkoly týkající se této koordinace a spolupráce.

  (10) Namísto České národní banky je orgán dohledu jiného členského státu vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad skupinou evropské finanční holdingové osoby příslušný k výkonu dohledu v souladu s právem Evropské unie29) nad členem této skupiny se sídlem v České republice, a to v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu. Tato mezinárodní smlouva vždy stanoví podmínky, za kterých má Česká republika nárok na regresní úhradu vůči orgánu dohledu jiného členského státu nebo vůči členskému státu, na jehož území má tento orgán sídlo, jestliže nahradila škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou tento orgán při výkonu dohledu způsobil nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. O této smlouvě informuje Česká národní banka Evropský orgán pro bankovnictví. Při výkonu dohledu orgánem dohledu jiného členského státu se použije právní řád České republiky. Odpovědnost za škodu způsobenou orgánem dohledu jiného členského státu jeho rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu dohledu se posuzuje podle zákona upravujícího odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci30).

  (11) Namísto orgánu dohledu jiného členského státu je Česká národní banka, vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad skupinou evropské finanční holdingové osoby, příslušná k výkonu dohledu v souladu s právem Evropské unie29) nad členem této skupiny se sídlem v jiném členském státě, a to v rozsahu a za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu. O této smlouvě informuje Česká národní banka Evropský orgán pro bankovnictví.


  29) Čl. 131 směrnice č. 2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu. Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.

  30) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

  34) Čl. 129 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic 2009/111/ES a 2010/178/EU.

  § 152b

  (1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, je příslušná, po dohodě s ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy takových skupin, uložit členovi této skupiny

  a) opatření k nápravě podle § 136 odst. 2 písm. a), jde-li o obchodníka s cennými papíry nebo zahraničního obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. b)],

  b) opatření k nápravě spočívající ve zvýšení kapitálu nad minimální úroveň podle zákona upravujícího činnost bank, jde-li o banku nebo zahraniční banku, nebo

  c) opatření k nápravě spočívající ve zvýšení kapitálu nad minimální úroveň podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev, jde-li o spořitelní a úvěrní družstvo.

  (2) Česká národní banka předem informuje ostatní orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny o záměru uložit opatření k nápravě podle odstavce 1 a současně jim předloží zprávu o posouzení rizik této skupiny. Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby bylo dosaženo dohody podle odstavce 1 ve lhůtě do 4 měsíců ode dne, kdy Česká národní banka předložila zprávu ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny.

  (3) Nebude-li dohody podle odstavce 1 dosaženo do 4 měsíců ode dne, kdy Česká národní banka předložila ostatním orgánům vykonávajícím dohled nad členy dotčené skupiny zprávu podle odstavce 2, je Česká národní banka příslušná uložit opatření k nápravě uvedená v odstavci 1 členům dotčené skupiny, nad nimiž vykonává dohled, i bez dohody s ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy dotčené skupiny. Přitom Česká národní banka přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí.

  (4) Nebylo-li dosaženo dohody podle odstavce 1, může Česká národní banka v posledních 7 dnech před uplynutím lhůty podle odstavce 2 požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví41). Pokud Česká národní banka nebo orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny uvedené v odstavci 1 požádají Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu, Česká národní banka přeruší řízení o uložení opatření k nápravě podle odstavce 1 do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.

  (5) Obchodníkovi s cennými papíry, který je členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry, členem skupiny evropské finanční holdingové osoby nebo členem skupiny evropské ovládající banky podle zákona upravujícího činnost bank, je Česká národní banka příslušná uložit opatření k nápravě podle § 136 odst. 1 písm. a) samostatně, jestliže do 4 měsíců ode dne, kdy orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou předložil České národní bance zprávu o posouzení rizik této skupiny, nebude dosaženo dohody mezi orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou a ostatními orgány vykonávajícími dohled nad členy této skupiny. Přitom Česká národní banka přihlédne ke stanovisku orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou.

  (6) Nebylo-li dosaženo dohody podle odstavce 5, může Česká národní banka v posledních 7 dnech před uplynutím lhůty podle odstavce 5 požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví41). Pokud Česká národní banka nebo orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny nebo orgány vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou požádají Evropský orgán pro bankovnictví o toto urovnání sporu, Česká národní banka přeruší řízení o uložení opatření k nápravě podle odstavce 5 do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.

  (7) Před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 si Česká národní banka může vyžádat stanovisko Evropského orgánu pro bankovnictví. Česká národní banka si toto stanovisko vyžádá vždy, jestliže o to požádá některý z ostatních orgánů vykonávajících dohled nad členy dotčené skupiny. Jestliže bylo před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 vyžádáno stanovisko Evropského výboru orgánů bankovního dohledu, Česká národní banka z něho vychází, ledaže v odůvodnění rozhodnutí uvede důvody, pro které se od tohoto stanoviska odchyluje.

  (8) Česká národní banka přezkoumává rozhodnutí podle odstavce 1, 3 nebo 5 nejméně jednou za rok postupem uvedeným v odstavcích 1, 2, 3, 5, 7. Česká národní banka může tato rozhodnutí přezkoumat na odůvodněný písemný návrh orgánu vykonávajícího dohled nad členem dotčené skupiny. V takovém případě lze rozhodnutí podle odstavce 1, 3 nebo 4 přezkoumat také jen v rozsahu tohoto návrhu.

  (9) Obchodník s cennými papíry je povinen udržovat kapitál na individuálním nebo konsolidovaném základě nad minimální úrovní stanovenou § 9, je-li mu tato povinnost uložena rozhodnutím vydaným v dohodě s Českou národní bankou orgánem jiného členského státu vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě.


  41) Čl. 129 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES a 2010/78/EU.

  § 152c

  (1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, zřizuje pro plnění úkolů uvedených v § 152a odst. 1 až 4 kolegium. Zřízení a činnost kolegia jsou založeny na písemných ujednáních podle § 152a odst. 7, která připravuje Česká národní banka po projednání s dotčenými orgány dohledu. Je-li to účelné, Česká národní banka při dodržení povinnosti mlčenlivosti a dalších požadavků stanovených právem Evropské unie koordinuje spolupráci s orgány dohledu jiných než členských států. Zřízením a činností kolegií nejsou dotčeny pravomoci a působnost orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie.

  (2) Kolegium vytváří předpoklady pro spolupráci České národní banky a ostatních dotčených orgánů dohledu při

  a) výměně informací,

  b) uplatňování ujednání a mezinárodních smluv podle § 152a odst. 6 až 9, je-li to účelné,

  c) stanovení plánů kontrol vycházejících z hodnocení rizik dotčené skupiny podle § 135 odst. 3,

  d) zvyšování účinnosti dohledu omezováním zdvojených požadavků při výkonu dohledu včetně požadavku na poskytnutí informací podle § 152a odst. 5, § 152 odst. 3 věty druhé a podle obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů,

  e) jednotném uplatňování pravidel obezřetného podnikání v rámci dotčené skupiny, aniž jsou dotčeny pravomoci orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie,

  f) plánování a koordinaci činností uvedených v § 152a odst. 1 písm. c) a v obdobných ustanoveních zahraničních právních předpisů, s přihlédnutím k činnosti jiných orgánů, jsou-li pro tyto účely zřízeny.

  (3) Členy kolegia jsou

  a) Česká národní banka,

  b) orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny,

  c) orgány dohledu hostitelských států, v nichž člen dotčené skupiny vykonává činnost prostřednictvím významné organizační složky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost bank nebo významné pobočky podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,

  d) centrální banky, je-li to účelné,

  e) orgány dohledu jiných než členských států, je-li to účelné a jestliže podle názoru všech dotčených orgánů dohledu chrání informace nejméně v rozsahu, jaký je požadován právem Evropské unie.

  (4) Česká národní banka řídí jednání kolegia a určuje, kteří členové se účastní jednání nebo jiné činnosti kolegia. Přitom bere v úvahu význam těchto činností pro plnění svých povinností uvedených v § 24b odst. 2 a 3, jakož i jejich význam pro členy kolegia. Na základě dostupných informací zejména přihlíží k možnému dopadu na stabilitu finančního systému v dotčených členských státech, především v mimořádných situacích.

  (5) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby členové kolegia úzce spolupracovali. Česká národní banka informuje s dostatečným předstihem členy kolegia o jednání kolegia, pořadu jednání a plánovaných činnostech a bez zbytečného odkladu je informuje o závěrech přijatých na jednání nebo o jiné dohodnuté činnosti.

  (6) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o činnosti kolegia, a to i v případě, že nastane mimořádná situace, a poskytne mu veškeré informace, které jsou významné pro sbližování nástrojů a postupů dohledu. Ustanovení § 117 tím není dotčeno.

  § 153

  (1) Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou ovládajícího obchodníka s cennými papíry. Česká národní banka dále vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry, jejímž členem je odpovědný obchodník s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry, a nad skupinou zahraniční ovládající banky, jejímž členem je odpovědný obchodník s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky. Skupina ovládajícího obchodníka s cennými papíry ovládaného tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry nebo tuzemskou finanční holdingovou osobou podléhá dohledu na konsolidovaném základě, jen pokud je členem této skupiny zahraniční obchodník s cennými papíry, zahraniční banka nebo finanční instituce, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie.

  (2) Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou finanční holdingové osoby, jejímž členem je odpovědný obchodník s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby. Skupina finanční holdingové osoby ovládané tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry nebo tuzemskou finanční holdingovou osobou podléhá dohledu na konsolidovaném základě, jen pokud je členem této skupiny zahraniční obchodník s cennými papíry, zahraniční banka nebo finanční instituce, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie.

  (3) Česká národní banka může

  a) vykonávat dohled nad skupinou finanční holdingové osoby, která nesplňuje podmínky podle odstavce 2 věty první,

  b) upustit od výkonu dohledu nad skupinou finanční holdingové osoby, která splňuje podmínky podle odstavce 2 věty první,

  jestliže se tak dohodne s příslušným orgánem dohledu členského státu Evropské unie a jestliže se jim jeví určení odpovědného obchodníka s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby podle kritérií stanovených tímto zákonem [§151 odst. 1 písm. s)] jako nevhodné, zejména s ohledem na význam obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou bankou, nebo zahraničních obchodníků s cennými papíry, kteří jsou členy tohoto konsolidačního celku, pro finanční trh v dotčených členských státech Evropské unie. V takovém případě si však Česká národní banka nebo příslušný orgán dohledu předem vyžádají stanovisko odpovědného obchodníka s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby nebo evropské finanční holdingové osoby, které jsou členy dotčeného konsolidačního celku. Pokud Česká národní banka postupuje podle písmene a), určí obchodníka s cennými papíry, který není bankou a který bude plnit povinnosti odpovědného obchodníka s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby. Česká národní banka informuje Evropskou komisi o dohodách podle věty první.

  (4) Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou smíšené holdingové osoby.

  (5) Česká národní banka může upustit od výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad konsolidačním celkem, má-li ovládající osoba sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, pokud je nad tímto konsolidačním celkem vykonáván srovnatelný dohled na konsolidovaném základě. Před tímto rozhodnutím Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu nad zahraničním obchodníkem s cennými papíry se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, který je členem stejného konsolidačního celku a Evropskou komisi. Není-li vykonáván srovnatelný dohled na konsolidovaném základě nad tímto konsolidačním celkem, Česká národní banka může po členovi konsolidačního celku požadovat založení finanční holdingové osoby na území České republiky nebo jiného členské státu Evropské unie. Tento postup Česká národní banka oznámí orgánu dohledu nad zahraničním obchodníkem s cennými papíry se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, který je členem stejného konsolidačního celku, a Evropskému bankovnímu výboru.

  Povinnosti osob podléhajících dohledu na konsolidovaném základě

  § 154

  (1) Obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9 odst. 2 a který je členem konsolidačního celku podléhajícího dohledu České národní banky podle tohoto zákona, je povinen dodržovat na konsolidovaném základě

  a) požadavky na řídicí a kontrolní systém [§ 12 odst. 1 písm. a)],

  b) povinnosti při uveřejňování údajů (§ 16a),

  c) pravidla pro stanovení kapitálu, pravidla pro stanovení kapitálových požadavků a kapitálové přiměřenosti (§ 9),

  d) strategie a postupy pro vyhodnocování a změny vnitřně stanoveného kapitálu (§ 9a),

  e) pravidla angažovanosti (§ 9b),

  f) požadavky na operace v rámci konsolidačního celku (§ 155 odst. 3).

  (2) Osoba zahrnutá do konsolidačního celku sděluje pravidelně nebo na vyžádání České národní bance přímo nebo prostřednictvím ovládající osoby nebo obchodníka s cennými papíry, který je součástí tohoto konsolidačního celku a je určen Českou národní bankou, každou informaci potřebnou pro provádění dohledu na konsolidovaném základě.

  (3) Rozsah informací předávaných osobou zahrnutou do dohledu na konsolidovaném základě, včetně způsobu, struktury, lhůt a periodicity jejich předávání, stanoví prováděcí právní předpis.

  (4) Osoby zahrnuté do konsolidačního celku jsou povinny umožnit provedení kontroly podle § 152 a poskytnout České národní bance potřebnou součinnost.

  § 155

  (1) Osoby zahrnuté do konsolidačního celku vytvoří odpovídající kontrolní mechanismy zajišťující správnost poskytovaných informací pro účely dohledu na konsolidovaném základě.

  (2) Tuzemský ovládající obchodník s cennými papíry, odpovědný obchodník s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědný obchodník s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry a odpovědný obchodník s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky předem oznámí České národní bance auditory, kteří budou provádět audit osob zahrnutých v konsolidačním celku podléhajícímu dohledu České národní banky podle tohoto zákona. Česká národní banka je oprávněna vyžadovat od těchto osob audit informací, které předávají pro účely dohledu na konsolidovaném základě podle tohoto zákona.

  (3) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, je povinen řádně sledovat své operace se členy stejného konsolidačního celku, řídit rizika s nimi spojená a podrobit je odpovídajícím mechanismům vnitřní kontroly.

  § 155a

  (1) Vedoucí osoba finanční holdingové osoby nebo fyzická osoba, která ovládá osobu nebo osoby uvedené v § 151 odst. 1 písm. d) bodě 1 nebo 2 a není smíšenou holdingovou osobou, musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas České národní banky. Česká národní banka udělí souhlas osobě, která splňuje podmínky obdobně podle § 10. V případě, že vedoucí osobou finanční holdingové osoby je právnická osoba, musí tento souhlas mít fyzická osoba, která je vedoucí osobou této právnické osoby. O souhlas příslušná osoba musí požádat do 2 měsíců ode dne, kdy se stane finanční holdingovou osobou nebo ovládající fyzickou osobou. Ustanovení § 10a se použije obdobně.

  (2) Žádost o souhlas podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení skutečností uvedených v odstavci 1. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  § 156

  Opatření k nápravě

  (1) V případě porušení tohoto zákona nebo rozhodnutí vydaného podle tohoto zákona osobou zahrnutou do konsolidačního celku, které může negativně ovlivnit finanční situaci obchodníka s cennými papíry, který je součástí konsolidačního celku, může Česká národní banka ovládajícímu obchodníkovi s cennými papíry, finanční holdingové osobě, odpovědnému obchodníkovi s cennými papíry ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědnému obchodníkovi s cennými papíry ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry, odpovědnému obchodníkovi s cennými papíry ve skupině zahraniční ovládající banky nebo smíšené holdingové osobě podle povahy zjištěného porušení

  a) nařídit, aby ve stanovené lhůtě zjednal nápravu,

  b) nařídit zajištění mimořádného auditu u osoby, která je součástí konsolidačního celku, na náklady ovládající osoby,

  c) zakázat nebo omezit uzavírání obchodů s investičními nástroji s osobami, které jsou součástí stejného konsolidačního celku.

  (2) Osoba zahrnutá do konsolidačního celku, která není obchodníkem s cennými papíry, uzavírá obchody s investičními nástroji způsobem, který nepoškozuje zájmy zákazníků obchodníka s cennými papíry, který je součástí stejného konsolidačního celku, a neohrožuje jeho finanční stabilitu nebo nenarušuje průhlednost finančního trhu.

  (3) V § 151 až 155 se bankou rozumí i zahraniční banka.

  HLAVA III

  SPRÁVNÍ DELIKTY A PŘESTUPKY

  § 157

  Správní delikty osob, které poskytují investiční služby

  (1) Obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 13,

  b) poruší povinnost informovat Českou národní banku podle § 15t odst. 1,

  c) neuveřejní údaje podle § 16b nebo § 16c,

  d) neoznámí zahájení nebo ukončení systematické internalizace podle § 17a odst. 2,

  e) při systematické internalizaci neuveřejní závazné kotace podle § 17b,

  f) při systematické internalizaci neprovede pokyn podle § 17c,

  g) při systematické internalizaci omezí přístup ke kotacím v rozporu s § 17d,

  h) jako dražebník cenných papírů organizuje veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s § 33, nebo

  i) nezaplatí příspěvek do Garančního fondu podle § 129.

  (2) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky nebo investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 11a nebo § 32 odst. 1,

  b) poruší při jednání se zákazníky povinnost podle § 15 odst. 1 nebo § 32 odst. 3,

  c) neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 17 nebo § 32 odst. 6, nebo

  d) poruší povinnost poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku informace podle zvláštního právního předpisu23).

  (3) Obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12, 12c, 12d nebo 12e.

  (4) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, nebo investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že provádí svou činnost pomocí osoby, která nesplňuje podmínky podle § 14.

  (5) Investiční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že

  a) provádí svou činnost pomocí osoby, která nesplňuje podmínky podle § 30 odst. 1 nebo 2,

  b) nezajistí obezřetné poskytování investičních služeb podle § 32 odst. 4,

  c) nevede evidenci přijatých nebo předaných pokynů podle § 32 odst. 5, nebo

  d) poruší informační povinnost podle § 32 odst. 7.

  (6) Zastoupený se dopustí správního deliktu tím, že poruší při vykonávání svých činností vázanými zástupci povinnost podle § 32c odst. 6 nebo § 32d odst. 1.

  (7) Obchodník s cennými papíry se dopustí správního deliktu tím, že

  a) udělí souhlas podle § 2b odst. 1, aniž posoudí splnění podmínek podle § 2b odst. 3,

  b) nepředloží České národní bance nebo neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup výroční zprávu podle § 16 odst. 1,

  c) poruší informační povinnost podle § 16 odst. 2,

  d) neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11,

  e) poruší povinnost vést evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů zákazníků podle zákona upravujícího činnost bank, nebo

  f) poruší povinnost předat údaje týkající se pojištěných pohledávek z vkladů bance, spořitelnímu a úvěrnímu družstvu nebo zahraniční bance podle zákona upravujícího činnost bank.

  (8) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9 odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že na individuálním nebo konsolidovaném základě

  a) použije nebo změní speciální přístup pro výpočet kapitálových požadavků bez předchozího souhlasu podle § 9 odst. 4 nebo 5,

  b) použije úvěrové hodnocení pro výpočet kapitálových požadavků v rozporu s tímto zákonem,

  c) nepřijme nebo neuplatňuje strategie nebo postupy podle § 9a,

  d) neudržuje kapitálovou přiměřenost stanovenou prováděcím právním předpisem na základě § 9c písm. a),

  e) poruší pravidla angažovanosti stanovená prováděcím právním předpisem na základě § 9c písm. d),

  f) poruší informační povinnost podle § 16 odst. 3 a 4,

  g) neuveřejní údaje podle § 16a, nebo

  h) poruší povinnost podle § 155 odst. 3.

  (9) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 6b odst. 1,

  b) poruší oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1, § 21 odst. 6, § 22 odst. 1 nebo § 22 odst. 5, nebo

  c) umístí svou organizační složku v hostitelském státě navzdory rozhodnutí České národní banky podle § 21 odst. 5.

  (10) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, nebo zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že neposkytne bez zbytečného odkladu žadateli o úvěr nebo půjčku vysvětlení o jeho úvěrovém hodnocení podle § 15s.

  (11) Obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9 odst. 2, se dopustí správního deliktu tím, že na individuálním nebo konsolidovaném základě nezavede nebo neudržuje řídicí a kontrolní systém podle § 12 odst. 1 písm. a).

  (12) Zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky se dopustí správního deliktu tím, že poruší informační povinnost podle § 16 odst. 2 písm. a), b), c) nebo d) nebo § 16 odst. 3 písm. a).

  (13) Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu ve skutečnostech, na jejichž základě jí bylo uděleno povolení v rozporu s § 28 odst. 6.

  (14) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. a),

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. g), h) nebo i), odstavce 2 písm. d), odstavce 5, odstavce 6, odstavce 7 písm. d), e) nebo f), odstavce 9 písm. b) nebo c) nebo odstavce 13,

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) nebo f), odstavce 2 písm. a), b) nebo c), odstavce 3, odstavce 4, odstavce 7 písm. b) nebo c), odstavce 8, odstavce 9 písm. a), odstavce 10, odstavce 11 nebo odstavce 12.


  23) § 53 odst. 1 až 3 a 5, § 53a, 54a až 56 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 56/2006 Sb.

  § 158

  Správní delikty organizátora regulovaného trhu

  (1) Organizátor regulovaného trhu se dopustí správního deliktu tím, že

  a) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 40 odst. 1,

  b) poskytne službu v rozporu s pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování nebo pravidly přístupu,

  c) neposkytne službu s odbornou péčí podle § 41 odst. 1 a 2,

  d) nesplní oznamovací povinnost podle § 49 odst. 1 nebo informační povinnost podle § 50 odst. 1 až 6,

  e) poruší organizační požadavky podle § 48 nebo některý z nich,

  f) nesplní informační povinnost podle § 50,

  g) neumožní účastníkům regulovaného trhu zvolit jiný vypořádací systém podle § 51 odst. 1,

  h) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 52, nebo

  i) nesplní některou z povinností podle § 67 nebo 68.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

  § 159

  Správní delikty provozovatele mnohostranného obchodního systému

  (1) Provozovatel mnohostranného obchodního systému se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nedodrží pravidla transparentnosti podle § 67 nebo § 68,

  b) nezavede nebo poruší pravidla podle § 69 odst. 2, 3 nebo 4,

  c) nezajistí vypořádání obchodů nebo neinformuje účastníky mnohostranného obchodního systému podle § 70 odst. 1,

  d) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 70 odst. 2,

  e) poruší povinnost soustavně sledovat a vyhodnocovat obchody podle § 71 odst. 2,

  f) poruší oznamovací povinnost podle § 71 odst. 3, nebo

  g) poruší informační povinnost podle § 71 odst. 4.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

  § 160

  Správní delikty provozovatele a účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

  (1) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 87 odst. 1 uveřejní změnu pravidel systému bez souhlasu České národní banky,

  b) neoznámí změnu údajů podle § 90b odst. 4, nebo

  c) nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 1.

  (2) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice se dopustí správního deliktu tím, že

  a) provozuje vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání v rozporu s § 90 odst. 3,

  b) nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 3, nebo

  c) nesplní oznamovací povinnost podle § 145 odst. 4.

  (3) Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí správního deliktu tím, že nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 2 nebo § 90d.

  (4) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 nebo 3,

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

  § 161

  Správní delikty osoby, která vede evidenci investičních nástrojů

  (1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost uchovávat evidenci nebo dokumenty podle § 99a.

  (2) Centrální depozitář se dopustí správního deliktu tím, že

  a) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 103 odst. 6,

  b) poruší oznamovací povinnost podle § 103 odst. 7,

  c) poruší informační povinnost podle § 104 odst. 2, § 108 nebo § 115 odst. 1, nebo

  d) neposkytne svoje služby s odbornou péčí podle § 103 odst. 8.

  (3) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že nevede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem na základě § 93 odst. 4.

  (4) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že nezašle České národní bance informace nebo podklady podle § 93 odst. 6.

  (5) Centrální depozitář, účastník centrálního depozitáře nebo osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů, se dopustí správního deliktu tím, že poruší provozní řád centrálního depozitáře podle § 104.

  (6) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b), c) nebo d), odstavce 3, odstavce 4 nebo odstavce 5,

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a).

  § 162

  Správní delikty emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob plnících povinnosti emitenta

  (1) Emitent nebo jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nebo organizátor regulovaného trhu, který sám přijal investiční cenný papír k obchodování bez souhlasu emitenta, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 127 odst. 2

  a) neuveřejní povinně uveřejňovanou informaci,

  b) nezašle České národní bance povinně uveřejňovanou informaci, nebo

  c) neuchová podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací.

  (2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je emitentem uvedeným v § 121a, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nepředloží organizátorovi evropského regulovaného trhu, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, nebo České národní bance návrh uvedený v § 120 odst. 1, nebo

  b) poruší při plnění informační povinnosti zákaz podle § 121.

  (3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b) se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nezajistí rovné zacházení podle § 120 odst. 2 písm. a),

  b) nezajistí výplatu výnosu prostřednictvím jím určené osoby podle § 120 odst. 2 písm. b), nebo

  c) nezpřístupní, neuveřejní nebo nezašle formulář plné moci podle § 120 odst. 3 nebo 4.

  (4) Emitent finančního nástroje se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 125 odst. 4

  a) nezajistí vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci emitenta, nebo

  b) seznam osob, které mají přístup k vnitřní informaci emitenta, nezašle České národní bance.

  (5) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) nebo b), který rozhodl o poskytování informací týkajících se výkonu práv vlastníka jím vydaného cenného papíru elektronickým prostředkem, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. a) váže poskytování uvedených informací elektronickým prostředkem na bydliště nebo sídlo vlastníka cenného papíru, zmocněnce oprávněného jej zastupovat nebo osoby uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až h),

  b) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. b) nezabezpečí účinnou správu údajů nebo nezajistí technické podmínky pro ochranu dat,

  c) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. c) neinformuje stanoveným způsobem o svém rozhodnutí poskytovat informace elektronickým prostředkem, nebo

  d) v rozporu s § 120 odst. 5 písm. d) neposkytne informaci týkající se výkonu práv vlastníka cenného papíru elektronickým prostředkem každému vlastníkovi jím vydaných cenných papírů nebo každé osobě uvedené v § 122 odst. 2 písm. a) až e).

  (6) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nezajistí možnost oznamování udělení a odvolání plné moci elektronickým prostředkem podle § 120 odst. 4,

  b) nezajistí, aby pozvánka na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo oznámení o konání takového shromáždění vlastníků cenných papírů obsahovaly též náležitosti podle § 120a odst. 1,

  c) v rozporu s § 120a odst. 2 neuveřejní nebo nezašle rozvrh výplaty výnosu či jiného peněžitého plnění, údaje o finanční instituci nebo informaci o výsledku jednání v tomto bodě jednání,

  d) neuveřejní nebo nezašle informaci o dopadu rozhodnutí podle § 120a odst. 3 na práva vlastníka cenného papíru nebo informaci o výsledku jednání v tomto bodě jednání v rozporu s § 120a odst. 3 nebo 4,

  e) v rozporu s § 120b odst. 1 neuveřejní dokumenty uvedené v § 120b odst. 1 písm. a) až f),

  f) v rozporu s § 120b odst. 2 neuveřejní údaje uvedené v § 120b odst. 2 písm. a) a b), nebo

  g) v rozporu s § 120b odst. 3 neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup dokumenty uvedené v § 120b odst. 1 nebo údaje uvedené v § 120b odst. 2.

  (7) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí, aby oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky obsahovalo náležitosti podle § 120c odst. 1.

  (8) Emitent uvedený v § 127d odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neuveřejní informaci způsobem stanoveným v § 127d odst. 3, nebo

  b) v rozporu s § 127d odst. 3 neinformuje Českou národní banku o každé změně ve skutečnostech, na jejichž základě mu byla výjimka povolena.

  (9) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. c), odstavce 5, odstavce 6, odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. b),

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2, odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4 nebo odstavce 8 písm. a).

  § 163

  Správní delikty osoby zahrnuté do konsolidačního celku

  (1) Osoba zahrnutá do konsolidačního celku se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší informační povinnost podle § 154 odst. 2,

  b) poruší povinnost vytvořit odpovídající kontrolní mechanismy podle § 155 odst. 1,

  c) poruší povinnost oznámit svého auditora nebo povinnost poskytnout audit informací podle § 155 odst. 2, nebo

  d) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 156.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

  § 163a

  zrušen

  Další správní delikty

  § 164

  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

  b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

  c) nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 10b odst. 1, § 47 odst. 1 nebo § 104a odst. 1,

  d) poruší oznamovací povinnost podle § 10e odst. 1, § 47 odst. 2, § 104a odst. 2 nebo § 122,

  e) jako osoba uvedená v § 17 odst. 1 závěrečné části ustanovení poruší povinnost uchovávat dokumenty a záznamy podle § 17 odst. 1,

  f) veřejně nabízí investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu podle § 35,

  g) uveřejní prospekt v rozporu s § 36h nebo uveřejní prospekt, který nesplňuje požadavky podle § 36, § 36a, § 36b nebo § 36g, anebo neuveřejní dodatek prospektu podle § 36j odst. 1,

  h) poruší povinnost stanovenou pro propagační nebo jiná sdělení podle § 36k,

  i) neoprávněně používá označení „regulovaný trh“, „burza cenných papírů“ nebo obdobné označení v rozporu s § 53 nebo označení „centrální depozitář cenných papírů“ v rozporu s § 101 odst. 2, nebo

  j) poruší zákaz manipulace s trhem v rozporu s § 126 odst. 4.

  (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 136.

  (3) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h) nebo i),

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo j) nebo odstavce 2.

  (4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) lze uložit též zákaz činnosti až na 5 let. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným správním deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat.

  § 165

  (1) Osoba podle § 29 odst. 1 písm. b), která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neinformuje investičního zprostředkovatele podle § 31 písm. a) nebo c), nebo

  b) neposkytne investičnímu zprostředkovateli součinnost podle § 31 písm. b).

  (2) Obchodník s cennými papíry, zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice, banka, zahraniční banka, která vykonává na území České republiky svou činnost prostřednictvím pobočky, spořitelní nebo úvěrní družstvo nebo institucionální investor, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neinformuje Českou národní banku o podezření na využití vnitřní informace podle § 124 odst. 5,

  b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 124 odst. 5 nebo § 126 odst. 5, nebo

  c) neinformuje Českou národní banku o podezření na tržní manipulaci podle § 126 odst. 5.

  (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 125 odst. 5 se dopustí správního deliktu tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 125 odst. 5.

  (4) Zasvěcená osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu s § 124 odst. 4 písm. a) nebo se o to pokusí,

  b) učiní jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení finančního nástroje podle § 124 odst. 4 písm. b), nebo

  c) poruší povinnost mlčenlivosti o vnitřní informaci nebo povinnost zamezit jiné osobě přístup k této informaci podle § 124 odst. 4 písm. c).

  (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení, nebo osoba s ní propojená, se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost při tvorbě nebo šíření investičního doporučení podle § 125 odst. 6.

  (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo právní nástupce osoby, jejíž registrace byla zrušena, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, se dopustí správního deliktu tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.

  (7) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 3, odstavce 4, odstavce 5 nebo odstavce 6,

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c).

  Přestupky

  § 166

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

  b) vykonává funkci vedoucí osoby , vedoucího organizační složky nebo ovládající osoby uvedené v § 155a odst. 1, bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 10 odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 1, § 104b nebo § 155a odst. 1,

  c) uvede nepravdivý údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

  d) nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 10b odst. 1, § 47 odst. 1 nebo § 104a odst. 1,

  e) poruší oznamovací povinnost podle § 10e odst. 1, § 47 odst. 2, § 104a odst. 2 nebo § 122,

  f) veřejně nabízí investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu podle § 35,

  g) uveřejní prospekt v rozporu s § 36h nebo uveřejní prospekt, který nesplňuje požadavky podle § 36, 36a, 36b nebo 36g, anebo neuveřejní dodatek prospektu podle § 36j odst. 1,

  h) poruší povinnost stanovenou pro propagační nebo jiná sdělení podle § 36k, nebo

  i) poruší zákaz manipulace s trhem v rozporu s § 126 odst. 4.

  (2) Fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 136.

  (3) Za přestupek lze uložit pokutu do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g) nebo h),

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo i) nebo odstavce 2.

  (4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze uložit zákaz činnosti až na 5 let.

  § 167

  (1) Vedoucí osoba nebo ovládající osoba uvedená v § 155a odst. 1,se dopustí přestupku tím, že neoznámí České národní bance změnu skutečností podle § 10a odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 6, § 104b nebo § 155a odst. 1.

  (2) Vázaný zástupce se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost okamžitě ukončit závazkový vztah podle § 32d odst. 2.

  (3) Fyzická osoba uvedená v § 116 se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 116 a 117.

  (4) Fyzická osoba uvedená v § 125 odst. 5 se dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 125 odst. 5.

  (5) Nucený správce obchodníka s cennými papíry, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře se dopustí přestupku tím, že

  a) neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11,

  b) poruší omezení podle § 139 odst. 6,

  c) nepřijme opatření podle § 139 odst. 7 písm. a),

  d) nezajistí ochranu práv osob podle § 139 odst. 7 písm. b),

  e) poruší povinnost podle § 139 odst. 7 písm. c), nebo

  f) nevyžádá si ke svému rozhodnutí předchozí souhlas České národní banky podle § 139 odst. 8.

  (6) Fyzická osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 127 odst. 2

  a) neuveřejní povinně uveřejňovanou informaci,

  b) nezašle České národní bance povinně uveřejňovanou informaci, nebo

  c) neuchová podstatné údaje související s povinně uveřejňovanou informací.

  (7) Zasvěcená osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) nabude nebo zcizí finanční nástroj v rozporu s § 124 odst. 4 písm. a) nebo se o to pokusí,

  b) učiní jiné osobě doporučení k nabytí nebo zcizení finančního nástroje podle § 124 odst. 4 písm. b), nebo

  c) poruší povinnost mlčenlivosti o vnitřní informaci nebo povinnost zamezit jiné osobě přístup k této informaci podle § 124 odst. 4 písm. c).

  (8) Fyzická osoba, která v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení, nebo osoba s ní propojená, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost při tvorbě nebo šíření investičního doporučení podle § 125 odst. 6.

  (9) Fyzická osoba, která je emitentem uvedeným v § 121a se dopustí přestupku tím, že

  a) nepředloží organizátorovi evropského regulovaného trhu, na němž je jím vydaný investiční cenný papír přijat k obchodování, nebo České národní bance návrh uvedený v § 120 odst. 1, nebo

  b) poruší při plnění informační povinnosti zákaz uvedený v § 121.

  (10) Fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo fyzická osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž registrace byla zrušena, se dopustí přestupku tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.

  (11) Za přestupek fyzické osoby lze uložit pokutu do

  a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 3,

  b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 4, odstavce 5 nebo odstavce 10,

  c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6, odstavce 7, odstavce 8 nebo odstavce 9.

  (12) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit zákaz činnosti až na 5 let.

  § 168

  zrušen

  § 169

  zrušen

  § 170

  zrušen

  § 171

  zrušen

  § 172

  zrušen

  § 173

  zrušen

  § 173a

  zrušen

  § 173b

  zrušen

  § 174

  zrušen

  § 175

  zrušen

  § 176

  zrušen

  § 177

  zrušen

  § 178

  zrušen

  § 179

  zrušen

  § 180

  zrušen

  § 181

  zrušen

  § 182

  zrušen

  § 183

  zrušen

  § 184

  zrušen

  § 185

  zrušen

  § 186

  zrušen

  § 186a

  zrušen

  § 187

  zrušen

  § 188

  zrušen

  § 189

  zrušen

  § 190

  zrušen

  § 191

  zrušen

  § 192

  Společná ustanovení

  (1) Právnická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti.

  (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

  (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

  (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

  (5) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

  (6) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je příjmem Garančního fondu; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu7). Příjem z ostatních pokut podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.


  7) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
  Zpět na obsah zákona o podnikání na kapitálovém trhu  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies