USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ, ČÁST DVANÁCTÁ

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  ČÁST DVANÁCTÁ

  USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

  § 194

  Vztah k jiným právním předpisům

  (1) Pro řízení podle tohoto zákona se použijí předpisy o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak.

  (2) Pro řízení o přestupcích se použije zákon o přestupku.

  (3) Právní poměry obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře se řídí obchodním zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.

  (4) Odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinnosti podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích2) se řídí úpravou náhrady škody podle obchodního zákoníku.


  2) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů. Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006 a č. 211/2007. Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

  § 195

  Pokud tento zákon hovoří o členském státě Evropské unie, rozumí se jimi i další státy tvořící Evropský hospodářský prostor.

  § 196

  (1) Pokud tento zákon vyžaduje uveřejňování informací na území České republiky, uveřejňují se tyto informace v českém jazyce, nestanoví-li tento zákon jinak. Česká národní banka může po posouzení konkrétních okolností povolit, aby byly určité informace uveřejněny v anglickém jazyce, je-li to v zájmu investorů. Jazyk, v němž lze předkládat pro účely § 127c dokumenty České národní bance, stanoví Česká národní banka formou úředního sdělení ve Věstníku České národní banky.

  (2) Při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup musí být tyto informace takto uveřejněny nejméně po dobu 3 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.

  (3) Pokud tím nebude ohroženo řádné ověření splnění předpokladů pro rozhodnutí, může Česká národní banka v řízení o žádosti podle tohoto zákona

  a) umožnit předložení přílohy nahradit čestným prohlášením, nebo

  b) nevyžadovat předložení přílohy; prohlášení o takovém případě může správní orgán učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu.

  (4) Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce se České národní bance předkládají v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Česká národní banka může umožnit předložení písemnosti vyhotovené v cizím jazyce pouze v originálním znění. Prohlášení o využití možnosti podle předchozí věty může Česká národní banka učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet osob nebo řízení v budoucnu.

  § 197

  (1) Česká národní banka informuje Evropský orgán dohledu nad cennými papíry a trhy o opatřeních k nápravě, jiných opatřeních a sankcích, které uložila v důsledku porušení povinností uložených tímto zákonem na základě práva Evropské unie v kalendářním roce.

  (2) Česká národní banka informuje Evropský orgán dohledu nad cennými papíry a trhy o případech, kdy v souladu se zákonem upravujícím dohled v oblasti kapitálového trhu uveřejnila rozhodnutí o uložení opatření nebo sankce uvedené v odstavci 1.

  § 198

  Seznam nucených správců a likvidátorů

  (1) Česká národní banka vede seznam osob, které mohou být jmenovány

  a) nuceným správcem obchodníka s cennými papíry, který není bankou, investiční společnosti, investičního fondu, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo centrálního depozitáře,

  b) likvidátorem investiční společnosti nebo investičního fondu.

  (2) Do seznamu osob uvedených v odstavci 1 Česká národní banka zapíše osobu, která o to požádá, je plně způsobilá k právním úkonům, odborně způsobilá a důvěryhodná a nebyla v posledních 5 letech z tohoto seznamu vyškrtnuta. Zahraniční osobu zapíše pouze za předpokladu, že má oprávnění jiného členského státu Evropské unie působit jako osoba uvedená v odstavci 1.

  (3) Žádost o zápis do seznamu osob uvedených v odstavci 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení splnění podmínek uvedených v odstavci 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis. Oprávnění k výkonu činnosti podle odstavce 1 vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb.

  (4) Česká národní banka vyškrtne ze seznamu osob uvedených v odstavci 1 osobu, která

  a) se bez závažných důvodů vzdala funkce likvidátora nebo nuceného správce, do nichž byla Českou národní bankou jmenována,

  b) závažně nebo opakovaně porušila povinnosti plynoucí z funkce likvidátora nebo nuceného správce, do nichž byla Českou národní bankou jmenována,

  c) přestala splňovat předpoklady pro zapsání do tohoto seznamu,

  d) požádala o vyškrtnutí ze seznamu, nebo

  e) zemřela.

  (5) O nezapsání do seznamu nebo vyškrtnutí ze seznamu se vydává správní rozhodnutí.

  § 198a

  Informace uveřejňované Českou národní bankou

  (1) Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

  a) aktualizovaná znění právních předpisů, které upravují pravidla obezřetného podnikání obchodníků s cennými papíry na individuálním a konsolidovaném základě, a úředních sdělení České národní banky k nim; tím nejsou dotčena ustanovení zákona upravujícího způsob vyhlašování právních předpisů,

  b) informace o způsobu využití možností volby nebo uvážení daných členským státům Evropské unie a jejich orgánům dohledu právem Evropské unie v právních předpisech podle písmene a),

  c) informace o přístupu a metodách České národní banky při výkonu dohledu podle § 135 odst. 4,

  d) souhrnné statistické údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání obchodníky s cennými papíry v České republice,

  e) dohody o změně příslušného orgánu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou finanční holdingové osoby podle § 153 odst. 3 a informaci o změně příslušného orgánu dohledu nad členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo nad členem skupiny evropské finanční holdingové osoby podle § 152a odst. 8 a 9.

  (2) Informace uvedené v odstavci 1 Česká národní banka uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby je bylo možné porovnat s informacemi stejného druhu uveřejněnými orgány dohledu nad kapitálovým trhem v jiných členských státech Evropské unie, a pravidelně je aktualizuje.

  § 198b

  (1) Povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu ve vztahu k investičním nástrojům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. g) až i) udělí Česká národní banka i komoditní burze, která jinak splňuje předpoklady pro udělení povolení; komoditní burza může organizovat regulovaný trh nebo provozovat mnohostranný obchodní systém pouze ve vztahu k těmto investičním nástrojům. Za základní kapitál se pro tyto účely považují u komoditní burzy vklady a další prostředky poskytnuté komoditní burze jejími zakladateli nebo členy, pravidlo pro dozorčí radu organizátora regulovaného trhu, který je společností s ručením omezeným, se použije obdobně.

  (2) Pravidla obchodování, pravidla pro přijímání, pravidla přístupu a další pravidla týkající se regulovaného trhu a mnohostranného obchodního systému nejsou obsahem statutu komoditní burzy.

  (3) Činnost komoditní burzy zaregistruje Česká národní banka podle § 38 bez návrhu ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu. Další podnikatelskou činnost komoditní burzy lze zaregistrovat jen za podmínek stanovených v jiném právním předpisu.

  (4) Česká národní banka a příslušný orgán dohledu nad komoditními burzami spolupracují při licenční činnosti a výkonu dohledu nad komoditní burzou, která vykonává nebo hodlá vykonávat činnost organizátora regulovaného trhu. Povolení vydávají po vzájemné dohodě.

  § 199

  Zmocnění

  (1) Ministerstvo vydá vyhlášku podle § 115 odst. 5.

  (2) Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 7 odst. 2, § 9c, § 10 odst. 4, § 10d odst. 4, § 12f, § 13 odst. 3, § 14 odst. 3, § 15 odst. 5, § 15a odst. 3, § 15d odst. 4, § 15h odst. 4, § 15i odst. 5, § 15l odst. 6, § 15o odst. 2, § 15q odst. 2, § 15r odst. 3, § 15t odst. 3, § 16 odst. 5, § 16a odst. 10, § 16b odst. 2, § 17 odst. 4, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 6, § 32 odst. 8, § 32c odst. 8, § 38 odst. 2, § 39 odst. 5, § 43 odst. 4, § 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 47 odst. 1, § 47 odst. 4, § 49 odst. 2, § 50 odst. 7, § 63 odst. 5, § 67 odst. 3, § 68 odst. 5, § 71 odst. 5, § 90a odst. 3, § 90c odst. 4, § 93 odst. 4, § 93 odst. 6, § 103 odst. 3, § 104a odst. 1, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2, § 108 odst. 1, § 122 odst. 17, § 125 odst. 7, § 126 odst. 6, § 127 odst. 3, § 127d odst. 1, § 132 odst. 5, § 139 odst. 11, § 151 odst. 3, § 154 odst. 3, § 155a odst. 2 a § 198 odst. 3.

  (3) Má-li Česká národní banka vyhláškou podle odstavce 2 stanovit lhůty nebo periodicitu, stanoví tyto lhůty nebo periodicitu v rozsahu potřebném pro výkon účinného dohledu podle tohoto zákona; to neplatí pro lhůty nebo pro periodicitu, u kterých je jejich délka nebo četnost stanovena právem Evropské unie.

  (4) Vláda nařízením stanoví limity v eurech pro účely § 35 odst. 2 písm. c) a d), § 36 odst. 2, § 36g odst. 5, § 119c odst. 1 písm. b), § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 podle právního aktu Rady a Evropského parlamentu nebo Evropské komise.

  Ustanovení přechodná a závěrečná

  § 200

  (1) Povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 259/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., (dále jen "dosavadní zákon") se považuje za povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry podle tohoto zákona, v rozsahu investičních služeb uvedených v povolení.

  (2) Garanční fond obchodníků s cennými papíry podle dosavadního zákona je Garančním fondem podle tohoto zákona; nároky na výplatu náhrady z Garančního fondu podle dosavadního zákona zůstávají zachovány. Průměrné hodnoty majetku zákazníků podle § 129 se začínají počítat od 1. července 2004.

  (3) Povolení ke zřízení pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry podle dosavadního zákona je povolením k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky podle tohoto zákona.

  (4) Povolení k činnosti makléře podle dosavadního zákona je povolením k výkonu činnosti makléře podle tohoto zákona, v rozsahu odborné specializace makléře uvedené v povolení.

  (5) Povolení k organizování mimoburzovního trhu podle dosavadního zákona je povolením k organizování mimoburzovního trhu podle tohoto zákona, v rozsahu uvedeném v povolení.

  (6) Povolení ke vzniku burzy podle dosavadního zákona je povolením k činnosti burzy podle tohoto zákona, v rozsahu uvedeném v povolení.

  (7) Povolení k vypořádání obchodů s investičními nástroji podle dosavadního zákona je povolením k provozování vypořádacího systému podle tohoto zákona, v rozsahu uvedeném v povolení.

  (8) Registrace podle § 45a dosavadního zákona je registrací investičního zprostředkovatele podle tohoto zákona.

  (9) Povolení k tisku listinných cenných papírů podle dosavadního zákona je povolením k tisku listinných cenných papírů podle tohoto zákona.

  (10) Dnem následujícím po dni, kdy centrální depozitář převezme evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů podle dosavadního zákona, zaniká povolení k vedení části evidence Střediska cenných papírů, jakož i výkonu ostatních jeho činností podle dosavadního zákona.

  (11) Souhlas s volbou nebo jmenováním člena představenstva obchodníka s cennými papíry podle dosavadního zákona je souhlasem s výkonem funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry podle tohoto zákona.

  (12) Vedoucí osoba, které tento zákon nově zakládá povinnost mít k výkonu funkce předchozí souhlas Komise, požádá Komisi o souhlas do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona; jestliže o souhlas v této lhůtě nepožádá nebo jestliže Komise souhlas neudělí, oprávnění k výkonu funkce zaniká.

  (13) Souhlas s nabytím účasti na obchodníkovi s cennými papíry podle dosavadního zákona je souhlasem s nabytím účasti na obchodníkovi s cennými papíry podle tohoto zákona.

  (14) Schválení dražebního řádu obchodníka s cennými papíry podle dosavadního zákona je schválením dražebního řádu podle tohoto zákona.

  (15) Prospekt cenného papíru schválený podle dosavadního zákona je prospektem cenného papíru schváleným podle tohoto zákona.

  (16) Užší prospekt cenného papíru schválený podle dosavadního zákona je prospektem cenného papíru schváleným podle tohoto zákona.

  (17) Nucená správa zavedená podle dosavadního zákona, která nebyla do nabytí účinnosti tohoto zákona ukončena, je nucenou správou podle tohoto zákona.

  (18) Povolení k uveřejnění pouze účetní závěrky nebo pouze konsolidované účetní závěrky podle dosavadního zákona je povolením k uveřejnění pouze účetní závěrky nebo pouze konsolidované účetní závěrky podle tohoto zákona.

  (19) Registrované cenné papíry podle dosavadního zákona jsou kótovanými cennými papíry podle tohoto zákona.

  § 201

  (1) Obchodník s cennými papíry je povinen uvést své postavení do souladu s tímto zákonem do 31. prosince 2004.

  (2) Burza je povinna uvést své postavení do souladu s tímto zákonem do 31. prosince 2004.

  (3) Organizátor mimoburzovního trhu je povinen uvést své postavení do souladu s tímto zákonem do 30. června 2005.

  (4) Provozovatel vypořádacího systému je povinen uvést své postavení do souladu s tímto zákonem do 31. prosince 2004.

  (5) Osoba, která je povinna dodržovat kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném základě, je povinna uvést svou kapitálovou přiměřenost do souladu s tímto zákonem nejpozději do 31. prosince 2006.

  § 202

  (1) Do doby, než centrální depozitář převezme evidenci zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů,

  a) se nepoužijí ustanovení tohoto zákona upravující činnost centrálního depozitáře,

  b) Středisko cenných papírů vede evidenci zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů, evidenci rozhodnutí Komise a plní informační povinnosti podle dosavadního zákona,

  c) identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů přiděluje Komise podle dosavadního zákona,

  d) Středisko cenných papírů podléhá dohledu České národní banky.

  (2) Česká republika jednající prostřednictvím ministerstva převede evidence Střediska cenných papírů na centrální depozitář za úplatu. Výše úplaty se stanoví na základě ocenění jednoho znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady s příslušnou specializací, na základě dohody mezi ministerstvem a centrálním depozitářem.

  (3) Česká republika jednající prostřednictvím ministerstva převede evidence Střediska cenných papírů, s výjimkou evidence rozhodnutí vydaných Komisí a evidence oznamovacích povinností, na centrální depozitář bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy mezi Českou republikou jednající prostřednictvím ministerstva a centrálním depozitářem o převodu této evidence. Smlouva o převodu evidence musí být uzavřena nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy centrální depozitář obdrží povolení ke své činnosti.

  (4) Dnem, kdy centrální depozitář převezme evidenci zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů a začne vykonávat svou činnost podle tohoto zákona, přestává Středisko cenných papírů vykonávat svou činnost podle dosavadních právních předpisů. Sdělení o tomto dni vyhlásí ministerstvo ve Sbírce zákonů.

  (5) Na centrální depozitář nepřecházejí práva, povinnosti ani závazky Střediska cenných papírů.

  (6) Chybu v evidenci zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů, kterou centrální depozitář převezme od Střediska cenných papírů, opraví centrální depozitář podle tohoto zákona. Odpovědnost státu za vzniklou škodu tím není dotčena.

  (7) Emitent zaknihovaných cenných papírů, které jsou vedeny v evidenci Střediska cenných papírů ke dni, kdy tuto evidenci převezme centrální depozitář, je povinen s centrálním depozitářem uzavřít smlouvu podle § 94 odst. 9 pro každou emisi zaknihovaných cenných papírů. Tuto smlouvu je emitent povinen uzavřít nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy začne centrální depozitář vykonávat svou činnost podle tohoto zákona. V případě, že emitent v této lhůtě neuzavře smlouvu, není centrální depozitář povinen emitentovi vydat výpis z evidence emise ani provést na jeho příkaz zápis do evidence emise. Centrální depozitář ve stejné době přidělí ISIN každé emisi investičních nástrojů, kterou převzal do své evidence a které ISIN ještě nebyl přidělen.

  (8) Centrální depozitář zahájí jednání o uzavření smlouvy podle odstavce 7 nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci povolení své činnosti. V případě, že centrální depozitář v této lhůtě jednání o uzavření smlouvy nezahájí, prodlužuje se lhůta, do které je emitent podle odstavce 7 povinen uzavřít tuto smlouvu, na 6 měsíců. V tomto případě je centrální depozitář povinen zahájit jednání o uzavření smlouvy podle § 94 odst. 9 bez zbytečného odkladu poté, co začne vykonávat svou činnost podle tohoto zákona.

  (9) Emitent zaknihovaných podílových listů otevřeného podílového fondu evidovaných v části evidence Střediska cenných papírů vedené na základě povolení Komise jinou právnickou osobou může se souhlasem této právnické osoby oznámit Středisku cenných papírů a Komisi, že tyto podílové listy budou nadále evidovány v samostatné evidenci investičních nástrojů, kterou povede osoba, která dosud vedla příslušnou část evidence Střediska cenných papírů. Dnem doručení oznámení emitenta zaknihovaných podílových listů Středisku cenných papírů nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení se příslušná část evidence Střediska cenných papírů mění na samostatnou evidenci investičních nástrojů vedenou osobou, která dosud vedla příslušnou část evidence Střediska cenných papírů. Emitent může učinit oznámení podle tohoto ustanovení nejpozději do převodu evidence Střediska cenných papírů na centrální depozitář.

  (10) Emitent zaknihovaných podílových listů otevřeného podílového fondu, které jsou evidovány přímo Střediskem cenných papírů, může Středisku cenných papírů a Komisi oznámit, že tyto podílové listy budou nadále evidovány v samostatné evidenci investičních nástrojů, kterou povede osoba určená emitentem těchto podílových listů, která je podle tohoto zákona oprávněna k vedení samostatné evidence. Středisko cenných papírů předá osobě určené emitentem výpis obdobně podle § 113 odst. 2. Od vyhotovení výpisu nesmí Středisko cenných papírů provést ve své evidenci žádný zápis týkající se podílových listů uvedených v tomto výpisu. Ke dni převzetí výpisu Středisko cenných papírů zruší registraci cenného papíru ve své evidenci a evidence podílových listů se stává samostatnou evidencí podle tohoto zákona. Ke dni následujícímu po převzetí výpisu emise se cenné papíry zapíší na majetkové účty a do evidence emise v samostatné evidenci. Emitent může učinit oznámení podle tohoto ustanovení nejpozději do dne převodu evidence Střediska cenných papírů na centrální depozitář.

  (11) Postupuje-li Středisko cenných papírů podle odstavce 1 písm. b), neuplatní se ustanovení zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění účinném do 30. dubna 2004, o registraci pozastavení výkonu práva k cennému papíru na příkaz emitenta.

  § 202a

  Pro vlastníky investičních nástrojů, jejichž účty vedené v evidenci Střediska cenných papírů centrální depozitář převzal podle § 202 a kteří dosud neuzavřeli smlouvu s účastníkem centrálního depozitáře, zajistí centrální depozitář tyto služby:

  a) vedení evidence investičních nástrojů na majetkovém účtu v rozsahu stanoveném tímto zákonem,

  b) zápis změny do evidence emise na základě požadavku emitenta.

  § 202b

  (1) Středisko cenných papírů se dopustí správního deliktu tím, že při vedení evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů, při vedení evidence rozhodnutí Komise a České národní banky nebo při plnění informačních povinností [§ 202 odst. 1 písm. b)] poruší povinnosti stanovené dosavadním zákonem.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

  (3) Na správní delikt podle odstavce 1 se použije § 192 odst. 1 až 4 a 6 obdobně.

  § 203

  (1) Řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadního zákona. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadního zákona.

  (2) Porušení dosavadního zákona nebo rozhodnutí Komise vydaného podle dosavadního zákona se posuzují podle dosavadního zákona.

  (3) Řízení o udělení povolení, řízení o registraci nebo řízení o schválení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal podle dosavadního zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.

  (4) Řízení o souhlasu s udělením koncese hodnocení kvality investičního instrumentu a účastníka kapitálového trhu (rating) zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zastavují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  § 204

  Komise oznámí Evropské komisi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona seznam regulovaných trhů, které mají povolení Komise. Přílohu oznámení tvoří vnitřní předpisy uznaných regulovaných trhů.
  Zpět na obsah zákona o podnikání na kapitálovém trhu

  Příbuzné stránky  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies