Poskytování investičních služeb zahraniční osobou, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie na území České republiky, Díl 2

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  Díl 2

  Poskytování investičních služeb zahraniční osobou, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie na území České republiky

  § 24

  Poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky

  (1) Zahraniční osobě, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb (dále jen "domovský stát") a která hodlá poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, Česká národní banka

  a) zašle neprodleně informaci o tom, že obdržela od orgánu dohledu domovského státu údaje týkající se zamýšleného poskytování investičních služeb touto osobou v České republice,

  b) sdělí do 2 měsíců ode dne, kdy obdržela od orgánu dohledu domovského státu údaje týkající se zamýšleného poskytování investičních služeb v České republice, informační povinnosti a pravidla jednání se zákazníky.

  (2) Zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, může začít poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky ode dne, kdy jí Česká národní banka sdělila informační povinnosti a pravidla jednání se zákazníky, nebo po uplynutí lhůty podle odstavce 1 písm. b).

  (3) Česká národní banka informuje zahraniční osobu, která poskytuje investiční služby v České republice podle odstavce 2, o každé změně informačních povinností a pravidel jednání se zákazníky.

  (4) Postup podle odstavců 1 až 3 se nepoužije pro zahraniční osobu postupující podle zákona upravujícího činnost bank.

  (5) Zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice podle odstavce 2, nebo zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je na základě jednotné licence podle zákona upravujícího činnost bank, oprávněna poskytovat v České republice investiční služby

  a) je povinna vést deník obchodníka s cennými papíry podle § 13; evidence se vede ohledně investičních služeb, které uvedená osoba poskytla prostřednictvím organizační složky,

  b) plní informační povinnosti obchodníka s cennými papíry podle tohoto zákona v rozsahu § 16 odst. 2 písm. a) až d), odst. 3 písm. a), podle § 16b a podle § 16c; informace podle § 16 odst. 2 písm. b) až d), podle § 16b a podle § 16c se uvedou ohledně investičních služeb, které uvedená osoba poskytuje prostřednictvím organizační složky, případně ohledně zákazníků, jimž se tímto způsobem investiční služby poskytují,

  c) dodržuje pravidla jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky stanovená v § 15 až 15s,

  d) plní povinnosti pro hlášení obchodů stanovené v § 15t,

  e) uchovává dokumenty a záznamy způsobem stanoveným v § 17,

  f) plní povinnosti při systematické internalizaci stanovené v § 17a až 17d.

  (6) Poskytování investičních služeb prostřednictvím vázaného zástupce se sídlem nebo bydlištěm v České republice se pro účely tohoto zákona považuje za poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky.

  § 24a

  (1) Organizační složka obchodníka s cennými papíry nebo organizační složka zahraničního obchodníka s cennými papíry se sídlem v jiném členském státě může být orgánem dohledu členského státu, na jehož území pobočka působí, označena v souladu s právem Evropské unie za významnou (dále jen „významná pobočka“).

  (2) O svém záměru označit organizační složku zahraničního obchodníka s cennými papíry za významnou informuje Česká národní banka orgán dohledu domovského státu zahraničního obchodníka s cennými papíry. Pokud je taková organizační složka zahraničního obchodníka s cennými papíry členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry [§ 151 odst. 1 písm. p)], členem skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 151 odst. 1 písm. r)] nebo členem skupiny evropské ovládající banky podle zákona upravujícího činnost bank, informuje Česká národní banka o svém záměru označit takovou organizační složku za významnou orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad takovou skupinou. Zároveň Česká národní banka tomuto orgánu sdělí důvody, které ji vedou k označení organizační složky zahraniční osoby za významnou s ohledem na kritéria uvedená v odstavci 3.

  (3) Při záměru označit organizační složku za významnou přihlédne Česká národní banka zejména k

  a) pravděpodobnému dopadu pozastavení nebo ukončení činnosti zahraničního obchodníka s cennými papíry, jehož organizační složka by mohla být označena za významnou, na likviditu na trhu nebo na činnost platebních nebo vypořádacích systémů v České republice,

  b) velikosti organizační složky a jejímu významu pro finanční systém České republiky z hlediska počtu jejích klientů.

  (4) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby jejího rozhodnutí o označení organizační složky zahraničního obchodníka s cennými papíry bylo dosaženo po dohodě s orgánem dohledu uvedeným v odstavci 2, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy Česká národní banka informovala tento orgán o svém záměru podle odstavce 2. Nebylo-li dosaženo takové dohody, pak v posledních 7 dnech před uplynutím uvedené lhůty může Česká národní banka požádat o urovnání sporu Evropský orgán pro bankovnictví35).

  (5) Pokud Česká národní banka ani orgán dohledu uvedený v odstavci 2 nepožádají Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle odstavce 4,, Česká národní banka rozhodne o označení organizační složky zahraničního obchodníka s cennými papíry za významnou do 4 měsíců ode dne, kdy o tomto záměru informovala orgán dohledu uvedený v odstavci 2, nebo v téže lhůtě oznámí tomuto orgánu, že od tohoto záměru ustupuje. Přitom přihlíží ke stanovisku tohoto orgánu.

  (6) Pokud Česká národní banka nebo orgán dohledu uvedený v odstavci 2 požádají Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle odstavce 4, Česká národní banka přeruší řízení o označení organizační složky za významnou do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.

  (7) Rozhodne-li Česká národní banka o označení organizační složky zahraničního obchodníka s cennými papíry za významnou, informuje o tom písemně bez zbytečného odkladu orgán dohledu uvedený v odstavci 2. Česká národní banka tomuto orgánu zároveň sdělí důvody označení této organizační složky za významnou.


  35) Čl. 42a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, ve znění směrnic 2009/111/ES a 2010/178/EU.

  § 24b

  (1) Česká národní banka je příslušná k dohodě o označení organizační složky obchodníka s cennými papíry za významnou, jestliže tento obchodník s cennými papíry vykonává prostřednictvím této organizační složky činnost v jiném členském státě a orgán dohledu hostitelského státu informoval Českou národní banku o záměru označit tuto organizační složku za významnou a sdělil jí důvody, které jej vedou k tomuto záměru v souladu s právem Evropské unie. Ustanovení § 24a odst. 4 se použije obdobně.

  (2) Pokud obchodník s cennými papíry poskytuje investiční služby v hostitelském státě prostřednictvím významné organizační složky, sdělí Česká národní banka příslušným orgánům dohledu hostitelského státu údaje uvedené v § 152 odst. 2 písm. c) a d) a ve spolupráci s orgány dohledu hostitelského státu plní úkoly uvedené v § 152 odst. 1 písm. c).

  (3) Pokud Česká národní banka zjistí nepříznivý vývoj v obchodníkovi s cennými papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském státě prostřednictvím významné organizační složky, informuje bez zbytečného odkladu příslušné centrální banky Evropského systému centrálních bank a orgány veřejné moci za podmínek uvedených v zákoně upravujícím dohled v oblasti kapitálového trhu v členských státech dotčených tímto vývojem.

  (4) Pokud obchodník s cennými papíry poskytuje investiční služby v hostitelském státě prostřednictvím významné organizační složky, zřizuje Česká národní banka k plnění úkolů uvedených v odstavcích 2 a 3 a v § 135a kolegium orgánů dohledu (dále jen „kolegium“). Zřízení a činnost kolegia je založena na písemných ujednáních podle § 152a odst. 7, která připravuje Česká národní banka po projednání s orgány dohledu podle odstavce 2. Členy kolegia jsou Česká národní banka a orgány dohledu hostitelských států, v nichž obchodník s cennými papíry poskytuje investiční služby prostřednictvím významné organizační složky. Ustanovení § 152c odst. 4 a 5 se použije obdobně.

  (5) Povinnosti uvedené v odstavcích 2 až 4 vykonává Česká národní banka poté, kdy se dohodla o označení pobočky za významnou podle odstavce 1, nebo poté, kdy byla o označení organizační složky obchodníka s cennými papíry za významnou informována příslušným orgánem dohledu hostitelského státu.

  § 25

  Poskytování investičních služeb bez umístění organizační složky

  (1) Zahraniční osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a která hodlá poskytovat investiční služby v České republice bez umístění organizační složky na území České republiky, Česká národní banka informuje neprodleně o tom, že obdržela od orgánu dohledu domovského státu údaje týkající se zamýšleného poskytování investičních služeb touto osobou v České republice.

  (2) Zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, může začít poskytovat investiční služby v České republice bez umístění organizační složky ode dne, kdy Česká národní banka obdrží od orgánu dohledu domovského státu údaje týkající se poskytování investičních služeb touto osobou v České republice, nebo po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy tyto údaje obdržel orgán dohledu domovského státu.

  (3) Postup podle odstavců 1 a 2 se nepoužije pro zahraniční osobu postupující podle zákona upravujícího činnost bank.

  (4) Pokud zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a hodlá poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím vázaných zástupců, kteří nemají sídlo nebo bydliště v České republice, může Česká národní banka požádat orgán dohledu domovského státu o poskytnutí seznamu takových vázaných zástupců. Tento seznam může Česká národní banka uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  § 25a

  Zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, může být účastníkem regulovaného trhu, a to buď s využitím přístupu ze zahraničí nebo prostřednictvím své organizační složky. Účast této osoby na regulovaném trhu není poskytováním investičních služeb v České republice.

  § 26

  Spolupráce s Evropskou komisí

  (1) Česká národní banka informuje neprodleně Evropskou komisi o tom, že

  a) udělila povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry osobě, kterou ovládá osoba se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie,

  b) obchodníka s cennými papíry ovládla osoba se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie.

  (2) Informace podle odstavce 1 obsahuje údaje o obchodníkovi s cennými papíry, o osobě ovládající tohoto obchodníka s cennými papíry a o způsobu jejich propojení. Informaci podle odstavce 1 Česká národní banka zašle současně na vědomí Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo").

  (3) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a prostřednictvím ministerstva Evropskou komisi o problémech, se kterými se setkávají obchodníci s cennými papíry při poskytování investičních služeb ve státech, které nejsou členskými státy Evropské unie.

  (4) Česká národní banka informuje prostřednictvím ministerstva Evropskou komisi

  a) o počtu a druzích případů, ve kterých svým rozhodnutím podle § 21 odst. 5 odmítla sdělit orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie údaje o obchodníkovi s cennými papíry, který měl zájem v tomto státě poskytovat investiční služby prostřednictvím organizační složky,

  b) o opatřeních k nápravě a sankcích, které uložila zahraničním osobám se sídlem v jiném členském státě Evropské unie v souvislosti s poskytováním investičních služeb v České republice.

  (5) Česká národní banka předává Evropskému výboru orgánů bankovního dohledu informace shromážděné za účelem srovnání systémů odměňování a postupů zavedených ostatními obchodníky s cennými papíry o

  a) počtu osob, jejichž příjmy dosahují nejméně částky odpovídající 1 000 000 eur, v členění podle oblastí činností obchodníka s cennými papíry,

  b) hlavních složkách mezd, prémií, odměn založených na výkonnosti za delší časové období a zvláštních penzijních výhod osob podle písmene a).

  § 27

  Spolupráce mezi orgány dohledu členských států Evropské unie

  Česká národní banka poskytne orgánu dohledu hostitelského státu údaje potřebné pro výkon dohledu nad obchodníkem s cennými papíry, zejména

  a) údaje o každé vedoucí osobě obchodníka s cennými papíry nebo údaje o vedoucím organizační složky obchodníka s cennými papíry umístěné na území hostitelského státu,

  b) údaje o každé osobě, která má podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech obchodníka s cennými papíry,

  c) údaje o vázaných zástupcích, které obchodník s cennými papíry hodlá v tomto hostitelském státě využívat, pokud o to orgán dohledu hostitelského státu požádá.
  Zpět na obsah zákona o podnikání na kapitálovém trhu


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies