INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL, HLAVA V

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  HLAVA V

  INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

  § 29

  Základní ustanovení

  (1) Investiční zprostředkovatel je osoba, která není oprávněna poskytovat jinou hlavní investiční službu než investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. a) nebo e) týkající se investičních cenných papírů nebo cenných papírů kolektivního investování, avšak

  a) nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků,

  b) pokyny předává pouze

  1. bance,

  2. obchodníkovi s cennými papíry,

  3. zahraniční osobě, která má sídlo v členském státě Evropské unie a jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti některé z osob uvedených v bodech 1 a 2,

  4. organizační složce zahraniční osoby, která má povolení podle § 28 odst. 1,

  5. investiční společnosti,

  6. investičnímu fondu, nebo

  7. zahraniční osobě oprávněné veřejně nabízet a vydávat své cenné papíry fondu kolektivního investování v České republice.

  (2) Činnost investičního zprostředkovatele může vykonávat pouze osoba, která je zaregistrovaná u České národní banky.

  § 30

  Registrace investičního zprostředkovatele

  (1) Investiční zprostředkovatel, který je právnickou osobou, může vykonávat činnosti uvedené v § 29 odst. 1 pouze statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, vázaným zástupcem nebo pomocí zaměstnanců.

  (2) Investiční zprostředkovatel, který je fyzickou osobou, může činnosti uvedené v § 29 odst. 1 vykonávat pouze osobně, vázaným zástupcem nebo pomocí zaměstnanců.

  (3) Česká národní banka zaregistruje jako investičního zprostředkovatele právnickou osobu,

  a) která je obchodní společností nebo družstvem,

  b) jejíž vedoucí osoba

  1. dosáhla věku 18 let,

  2. je plně způsobilá k právním úkonům,

  3. je důvěryhodná,

  4. má ukončené středoškolské vzdělání,

  5. má přiměřené znalosti a zkušenosti v rozsahu výkonu činnosti investičního zprostředkovatele,

  6. je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování investičních služeb investičním zprostředkovatelem, u kterého má vykonávat funkci vedoucí osoby; především řádnému výkonu funkce nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání,

  c) u jejíž vedoucí osoby nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,

  d) která je důvěryhodná,

  e) která má průhledný a nezávadný původ základního kapitálu,

  f) jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad investičním zprostředkovatelem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad investičním zprostředkovatelem.

  (4) Česká národní banka zaregistruje jako investičního zprostředkovatele fyzickou osobu,

  a) která dosáhla věku 18 let,

  b) která je plně způsobilá k právním úkonům,

  c) u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,

  d) která je důvěryhodná,

  e) která má ukončené středoškolské vzdělání,

  f) která má přiměřené znalosti a zkušenosti v rozsahu výkonu činnosti investičního zprostředkovatele,

  g) která je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování investičních služeb investičního zprostředkovatele; především řádnému poskytování investičních služeb nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání.

  (5) Při posuzování skutečností podle odstavce 3 písm. b) bodu 5 a odstavce 4 písm. f) vezme Česká národní banka v úvahu zejména rozsah pravomocí spojených s výkonem funkce nebo činnosti, organizační uspořádání investičního zprostředkovatele a jeho celkové personální předpoklady.

  (6) Žádost o registraci investičního zprostředkovatele lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující, že splňuje podmínky uvedené v odstavcích 3 a 4. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh, včetně příloh prokazujících důvěryhodnost podle odstavce 3 písm. b) bod 3 a odstavce 4 písm. d), stanoví prováděcí právní předpis.

  (7) Česká národní banka do 30 dnů ode dne doručení žádosti žadatele zaregistruje a vydá mu o tom osvědčení. Pokud žadatel nedoloží splnění podmínek podle odstavce 3 nebo 4, Česká národní banka v této lhůtě zahájí správní řízení a rozhodne, že se žádost o registraci zamítá, nedoloží-li žadatel splnění uvedených podmínek ani v tomto řízení.

  (8) Česká národní banka zruší registraci, jestliže investiční zprostředkovatel písemně o její zrušení Českou národní banku požádá.

  § 31

  Osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele [§ 29 odst. 1 písm. b)],

  a) informuje investičního zprostředkovatele podrobně a pravdivě o investičních nástrojích, jichž se týkají pokyny přijímané a předávané investičním zprostředkovatelem,

  b) poskytne potřebnou součinnost při zajištění odbornosti osob podle § 30 odst. 1 a 2,

  c) informuje investičního zprostředkovatele neprodleně o každé změně v informacích poskytnutých podle písmene a).

  § 32

  Povinnosti investičního zprostředkovatele

  (1) Investiční zprostředkovatel je povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí. Vynaložení odborné péče především znamená, že investiční zprostředkovatel jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků, zejména plní povinnosti podle této hlavy.

  (2) Na investičního zprostředkovatele se při výkonu činností uvedených v § 29 odst. 1 použijí obdobně ustanovení tohoto zákona upravující odbornost osob, pomocí kterých obchodník s cennými papíry vykonává své činnosti (§ 14 a 14a).

  (3) Na investičního zprostředkovatele se při výkonu činností uvedených v § 29 odst. 1 použijí přiměřeně § 15a až 15r upravující povinnosti při jednání se zákazníky; ustanovení § 15 odst. 3 a 4 platí obdobně.

  (4) K zajištění obezřetného poskytování investičních služeb investiční zprostředkovatel vzhledem k povaze a rozsahu poskytovaných služeb zavede a udržuje

  a) organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí,

  b) řádné administrativní postupy zahrnující zejména systém vnitřní komunikace a pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků, kteří nejsou profesionálními zákazníky,

  c) postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi investičním zprostředkovatelem, včetně jeho vedoucích osob, vázaných zástupců a zaměstnanců, a jeho zákazníky či potenciálními zákazníky nebo jeho zákazníky či potenciálními zákazníky navzájem,

  d) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací,

  e) pravidla vnitřní kontroly zahrnující průběžnou kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy a povinností plynoucích z vnitřních předpisů investičního zprostředkovatele.

  (5) Investiční zprostředkovatel vede evidenci přijatých a předaných pokynů týkajících se investičních nástrojů a evidenci smluv týkajících se poskytovaných investičních služeb; investiční zprostředkovatel je pro účely vedení této evidence oprávněn vést rodná čísla zákazníků.

  (6) Investiční zprostředkovatel uchovává dokumenty týkající se poskytnuté investiční služby včetně záznamů v evidenci podle odstavce 5 a záznamy komunikace se zákazníkem týkající se poskytnuté investiční služby a s potenciálním zákazníkem nejméně po dobu 5 let od okamžiku poskytnutí investiční služby nebo provedení obchodu. To platí i pro osobu, jejíž regisČástka 74 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 Strana 3471 trace byla zrušena, nebo jejího právního nástupce. Záznamy závazkového vztahu, včetně smluvních podmínek, týkajícího se požadované investiční služby uchovává investiční zprostředkovatel po celou dobu trvání závazkového vztahu, nejméně však po dobu 5 let.

  (7) Investiční zprostředkovatel informuje Českou národní banku o

  a) druzích a rozsahu poskytnutých služeb,

  b) všech přijatých a předaných pokynech, a to v rozsahu podle odstavce 5,

  c) změnách ve skutečnostech, na jejichž základě získal oprávnění k činnosti investičního zprostředkovatele; informace o změnách vedoucích osob musí prokazovat splnění podmínek stanovených v § 30 odst. 3 písm. b) a c),

  d) finanční situaci a výsledcích hospodaření,

  e) osobách s úzkým propojením.

  (8) Prováděcí právní předpis stanoví

  a) rozsah plnění povinností stanovených v odstavcích 3 a 4,

  b) náležitosti a způsob vedení evidence podle odstavce 5,

  c) obsah a způsob uchovávání dokumentů a záznamů podle odstavce 6,

  d) rozsah, formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty plnění informační povinnosti podle odstavce 7.
  Zpět na obsah zákona o podnikání na kapitálovém trhu

  Označení stránky: investiční zprostředkovatel, investiční zprostředkovatel, zrušení registrace investičního zprostředkovatele, smlouvy k poskytování investičních služeb, Investiční zprostredkovatel


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies