CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, HLAVA II

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  HLAVA II

  CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ

  Základní ustanovení

  § 100

  (1) Centrální depozitář je právnická osoba, která

  a) vede centrální evidenci cenných papírů v České republice,

  b) přiděluje investičním nástrojům identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN),

  c) provozuje vypořádací systém; provozuje-li centrální depozitář vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání, považuje se za provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání.

  (2) Centrální depozitář může též vést samostatnou evidenci investičních nástrojů nebo vykonávat další podnikatelskou činnost registrovanou Českou národní bankou podle § 103a.

  (3) Centrální depozitář může též, pokud to má uvedeno v povolení k činnosti centrálního depozitáře

  a) obstarávat splácení cenných papírů, vracení cenných papírů nebo vyplácení výnosů z cenných papírů,

  b) zajišťovat pro emitenta a pro své účastníky úschovu a správu investičních nástrojů,

  c) za účelem vypořádání obchodu s investičními nástroji prostřednictvím svého vypořádacího systému poskytovat svým účastníkům úvěry nebo půjčky, pokud jsou řádně zajištěny, nebo tyto úvěry či půjčky zprostředkovávat,

  d) poskytovat svým účastníkům půjčky cenných papírů vedených v centrální evidenci cenných papírů, pokud jsou řádně zajištěny, nebo tyto půjčky zprostředkovávat,

  e) spravovat peněžní prostředky a investiční nástroje složené jako jistota za splnění závazků plynoucích z vypořádávaných obchodů s investičními nástroji,

  f) zřizovat pro své účastníky účty zákazníků u zahraničních osob s obdobným předmětem činnosti jako má centrální depozitář,

  g) provádět zúčtování obchodů realizovaných na komoditních burzách podle zákona, který upravuje komoditní burzy,

  h) obstarávat pro své účastníky jiné činnosti související s činností centrálního depozitáře podle tohoto zákona.

  (4) Centrální depozitář odpovídá za škodu, kterou osobám, pro něž vede majetkové účty nebo evidenci emise, způsobil v důsledku chyby nebo neúplnosti na těchto účtech nebo v této evidenci. Za škodu způsobenou chybou nebo neúplností v údajích, které centrální depozitář obdržel od majitele účtu zákazníků podle § 111 odst. 3 až 5, odpovídá majitel účtu zákazníků.

  § 101

  (1) Centrální depozitář musí mít základní kapitál alespoň 100 000 000 Kč. Emisní kurz jeho akcií musí být alespoň z jedné třetiny splacen peněžitými vklady.

  (2) Obchodní firma centrálního depozitáře musí obsahovat označení "centrální depozitář cenných papírů". Osoba, která nemá povolení k činnosti centrálního depozitáře, nesmí používat označení "centrální depozitář cenných papírů".

  (3) Centrální depozitář nesmí vydávat prioritní akcie.

  (4) Akcie centrálního depozitáře jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva centrálního depozitáře.

  § 102

  Centrální depozitář je oprávněn vést evidenci osobních údajů o majitelích účtů podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů.

  § 103

  Povolení k činnosti centrálního depozitáře

  (1) K činnosti centrálního depozitáře je třeba povolení České národní banky.

  (2) Česká národní banka udělí povolení k činnosti centrálního depozitáře, jestliže

  a) žadatel je akciovou společností se sídlem v České republice, která vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie,

  b) žadatel prokáže připravenost vést centrální evidenci cenných papírů pro všechny zaknihované cenné papíry včetně dokumentace k této evidenci, kterou je povinen uchovávat podle § 99a,

  c) žadatel splňuje podmínky uvedené v § 101 odst. 1 a odst. 3 a 4,

  d) žadatel splňuje podmínky obdobně podle § 6 odst. 1 písm. c), d), h) a i),

  e) žadatel má věcné, organizační a personální předpoklady pro výkon činnosti centrálního depozitáře, zejména plán obchodní činnosti a návrh organizačního uspořádání.

  (3) Žádost o povolení k činnosti centrálního depozitáře lze podat pouze na stanoveném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení věcných, organizačních a personálních předpokladů pro činnost centrálního depozitáře. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  (4) Česká národní banka v povolení k činnosti centrálního depozitáře

  a) může stanovit podmínky, které žadatel musí splnit před zahájením vedení centrální evidence cenných papírů nebo dodržovat při jejím vedení,

  b) uvede, které činnosti podle § 100 odst. 3 je centrální depozitář oprávněn vykonávat a v jakém rozsahu,

  c) schválí provozní řád centrálního depozitáře.

  (5) Povolení k činnosti centrálního depozitáře se uděluje na dobu neurčitou. Na povolení není právní nárok.

  (6) Předmětem podnikání centrálního depozitáře mohou být pouze činnosti uvedené v § 100 odst. 1 a činnosti uvedené v povolení k činnosti centrálního depozitáře.

  (7) Centrální depozitář oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu každou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti centrálního depozitáře.

  (8) Centrální depozitář poskytuje své služby s odbornou péčí.

  § 103a

  (1) Další podnikatelskou činnost podle § 100 odst. 2 může centrální depozitář vykonávat jen po jejím zaregistrování Českou národní bankou.

  (2) Další podnikatelská činnost centrálního depozitáře může spočívat pouze v činnosti přímo související se správou vlastního majetku.

  (3) V případě, že pro registraci další podnikatelské činnosti nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, které Česká národní banka posoudí zejména s přihlédnutím k tomu, zda registrace této další činnosti přispěje ke zlepšení kvality poskytovaných služeb, zamítnutí registrace by způsobilo centrálnímu depozitáři značnou újmu, nebo k tomu, jaký je rozsah, složitost a povaha této další činnosti, Česká národní banka registraci zamítne; jinak další podnikatelskou činnost žadatele zaregistruje a vydá žadateli osvědčení o registraci.

  (4) V rozhodnutí o registraci další podnikatelské činnosti může Česká národní banka omezit rozsah registrované činnosti, popřípadě stanovit podmínky, které musí centrální depozitář splnit před zahájením každé z registrovaných činností, popřípadě, které musí dodržovat při jejím výkonu.

  (5) Česká národní banka zruší registraci, jestliže centrální depozitář písemně o její zrušení Českou národní banku požádá.

  § 104

  Provozní řád centrálního depozitáře

  (1) Provozní řád centrálního depozitáře musí obsahovat zejména

  a) seznam služeb, které centrální depozitář poskytuje, a podmínky a způsob jejich poskytování,

  b) způsob zakládání a rušení majetkových účtů, včetně způsobu zakládání více majetkových účtů pro tutéž osobu,

  c) způsob záznamu vzniku a zániku zástavního práva k cenným papírům a k účtu cenných papírů a způsob předávání příkazů k provedení změn na majetkových účtech,

  d) náležitosti nezbytné pro vedení evidence majetkových účtů v centrálním depozitáři,

  e) náležitosti nezbytné pro vedení evidence emisí v centrálním depozitáři,

  f) pravidla účasti v centrálním depozitáři,

  g) údaje, které účastník centrálního depozitáře poskytuje centrálnímu depozitáři k plnění jeho povinností a způsob jejich poskytování,

  h) druhy opatření, která může centrální depozitář uplatnit vůči svému účastníkovi, a postup při jejich uplatňování,

  i) způsob vedení evidence na účtu zákazníků, postup při zahájení a ukončení vedení této evidence,

  j) určení závěrky dne,

  k) druhy výpisů z evidence investičních nástrojů, jejich náležitosti a způsob jejich předávání.

  (2) Centrální depozitář je povinen o každé změně svého provozního řádu informovat Českou národní banku. Česká národní banka může do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o změně provozního řádu centrálního depozitáře zahájit správní řízení o schválení jeho změny; účastníkem správního řízení je pouze centrální depozitář. Jestliže Česká národní banka nezahájí správní řízení v této lhůtě, považuje se změna za schválenou a má se za to, že rozhodnutí nabylo právní moci.

  (3) Provozní řád centrálního depozitáře v aktuálním znění musí být uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a musí být k nahlédnutí veřejnosti v sídle centrálního depozitáře v jeho úředních hodinách. Pokud centrální depozitář zřídí provozovnu, musí být provozní řád k nahlédnutí veřejnosti též v této provozovně.

  (4) Provozní řád centrálního depozitáře nebo jeho změna nabývají účinnosti okamžikem uveřejnění, nestanoví-li centrální depozitář datum pozdější. Změnu provozního řádu nelze uveřejnit dříve, než nabude právní moci rozhodnutí České národní banky o jejím schválení podle odstavce 2.

  (5) Centrální depozitář, účastníci centrálního depozitáře a osoby, které vedou evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů, dodržují provozní řád centrálního depozitáře. Při poskytování informací podle § 115 je provozní řád centrálního depozitáře závazný též pro osoby, které vedou samostatnou evidenci investičních nástrojů.

  (6) Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry se na centrálního depozitáře použijí přiměřeně.

  § 104a

  Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na centrálním depozitáři a jeho ovládnutí

  (1) K nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři nebo k ovládnutí centrálního depozitáře je nutný souhlas České národní banky. Pro udělení tohoto souhlasu platí § 10b až 10d obdobně; lhůta pro vydání rozhodnutí činí 90 pracovních dnů. Žádost o udělení souhlasu musí obsahovat údaje uvedené v § 10d odst. 1 a lze ji podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v § 10d odst. 6. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  (2) Pro pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři platí obdobně § 10e.

  § 104b

  Vedoucí osoba centrálního depozitáře

  Podmínkou výkonu funkce vedoucí osoby centrálního depozitáře je předchozí souhlas České národní banky. Ustanovení § 10 a 10a se použijí obdobně

  .

  § 105

  Zrušení nebo změna předmětu podnikání centrálního depozitáře

  (1) Rozhodnutí valné hromady o zrušení centrálního depozitáře s likvidací nabývá účinnosti nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení k činnosti centrálního depozitáře.

  (2) Při vstupu centrálního depozitáře do likvidace Česká národní banka odejme povolení k činnosti centrálního depozitáře na jeho žádost, pokud je zajištěn výkon všech jeho činností jiným centrálním depozitářem a dojde k úplnému převzetí všech evidencí a dokumentů, které centrální depozitář uchovává podle § 99a.

  (3) Centrální depozitář zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zařazeno jednání o jeho zrušení s likvidací, na vědomí České národní bance.

  (4) Předmětem podnikání centrálního depozitáře mohou být pouze činnosti uvedené v § 100.

  § 106

  Přeměna centrálního depozitáře

  (1) K fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího systému nebo k převodu jmění jiné osoby na centrální depozitář je třeba povolení České národní banky.

  (2) Žádost o povolení k fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího systému nebo žádost o povolení převodu jmění jiné osoby na centrální depozitář lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému jsou přiloženy doklady nezbytné pro posouzení důsledků fúze nebo převodu jmění. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  (3) Centrální depozitář zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zařazeno jednání o fúzi centrálního depozitáře, na vědomí České národní bance.

  (4) Rozdělení centrálního depozitáře, změna jeho právní formy, převod jmění centrálního depozitáře na akcionáře, fúze centrálního depozitáře s osobou, která není centrálním depozitářem nebo provozovatelem vypořádacího systému, nejsou přípustné.

  § 107

  Převod, zastavení nebo nájem podniku centrálního depozitáře

  (1) K uzavření smlouvy o převodu podniku centrálního depozitáře nebo jeho části, smlouvy o zastavení podniku centrálního depozitáře nebo jeho části nebo smlouvy o nájmu podniku centrálního depozitáře nebo jeho části je třeba povolení České národní banky.

  (2) Žádost o povolení podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému jsou přiloženy doklady nezbytné pro posouzení důsledků převodu, zastavení nebo nájmu podniku centrálního depozitáře nebo jeho části. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  (3) Centrální depozitář zašle pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zařazeno jednání o převodu nebo nájmu podniku centrálního depozitáře nebo jeho části, na vědomí České národní bance.

  § 107a

  Úpadek centrálního depozitáře

  (1) Jestliže bylo centrálnímu depozitáři odňato povolení k činnosti v důsledku rozhodnutí o úpadku, je insolvenční správce povinen zajistit výkon činnosti centrálního depozitáře, dokud není zajištěn výkon této činnosti jiným centrálním depozitářem nebo státem a dokud jiný centrální depozitář nebo stát nepřevezme všechny evidence a dokumenty uchovávané centrálním depozitářem podle § 99a. K výkonu této činnosti není třeba povolení k činnosti centrálního depozitáře.

  (2) Insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu po odnětí povolení k činnosti centrálního depozitáře učinit návrh na uzavření smlouvy o prodeji věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které slouží provozování podniku centrálního depozitáře1i), včetně evidencí a dokumentů uchovávaných centrálním depozitářem podle § 99a.

  (3) Návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 2 musí být učiněn osobě, která má povolení k činnosti centrálního depozitáře. Není-li takové osoby nebo nedojde-li k uzavření smlouvy do 3 měsíců ode dne, kdy byl návrh učiněn, musí být návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 2 učiněn státu, jehož jménem jedná ministerstvo.

  (4) Činí-li se návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 2 státu, neobsahuje kupní cenu. Kupní cena se stanoví na základě posudku znalce. Nedohodnou-li se insolvenční správce a stát na osobě znalce do 15 dnů ode dne, kdy byl státu učiněn návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 2, jmenuje znalce na návrh některého z nich soud. Jestliže byly podány 2 návrhy na jmenování znalce, soud obě věci spojí ke společnému řízení.

  (5) Soud není vázán návrhem osoby znalce. Porušuje-li soudem jmenovaný znalec závažným způsobem své povinnosti, soud jej na návrh státu nebo insolvenčního správce odvolá a jmenuje jiného.

  (6) Účastníky řízení o jmenování nebo odvolání znalce jsou stát, insolvenční správce a znalec. Příslušným soudem je krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud centrálního depozitáře. O návrhu na jmenování nebo odvolání znalce musí soud rozhodnout do 15 dnů ode dne doručení návrhu. Rozhoduje se usnesením.

  (7) Odměnu za zpracování posudku hradí stát a její výše se stanoví dohodou. Nedohodnou-li se stát, insolvenční správce a znalec na výši odměny, určí ji na návrh některého z nich soud, který znalce jmenoval. O odměnu znalce se snižuje kupní cena, kterou stát centrálnímu depozitáři zaplatí.

  (8) Byl-li návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 2 učiněn státu, je stát povinen jej přijmout do 30 dnů ode dne, kdy byl vypracován posudek znalce podle odstavce 4.

  (9) K uzavření smlouvy podle odstavce 8 se státem nepotřebuje insolvenční správce souhlas soudu ani vyjádření věřitelského výboru.

  (10) Byla-li uzavřena smlouva podle odstavce 8 se státem, vykonává činnost centrálního depozitáře stát, dokud není zajištěn výkon této činnosti jiným centrálním depozitářem a dokud jiný centrální depozitář nepřevezme všechny evidence a dokumenty uchovávané státem podle § 99a. K výkonu této činnosti nepotřebuje stát povolení k činnosti centrálního depozitáře.

  (11) Stát, jehož jménem jedná ministerstvo, převede evidence cenných papírů, které vede podle odstavce 10, na osobu, která má povolení k činnosti centrálního depozitáře. Ustanovení § 202 odst. 2 a 3 se použijí obdobně

  .

  1i) § 27a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 94/1996 Sb. a zákona č. 105/2000 Sb.

  § 108

  Informační povinnosti centrálního depozitáře

  (1) Centrální depozitář zasílá České národní bance informace a podklady potřebné pro výkon dohledu. Lhůty pro zasílání informací a podkladů, podrobnosti o jejich obsahu, formě a způsobu zasílání stanoví prováděcí právní předpis.

  (2) Centrální depozitář

  a) zašle České národní bance pozvánku na valnou hromadu, na jejíž program je zařazeno jednání

  1. o zrušení centrálního depozitáře,

  2. o snížení či zvýšení základního kapitálu centrálního depozitáře,

  b) informuje Českou národní banku neprodleně

  1. o převodu nebo přechodu akcií centrálního depozitáře na jinou osobu,

  2. o změně účastníka centrálního depozitáře nebo o pozastavení účasti v centrálním depozitáři,

  3. o tom, že proti němu bylo zahájeno insolvenční řízení.

  § 109

  Účastník centrálního depozitáře

  (1) Účastník centrálního depozitáře je osoba, která podává centrálnímu depozitáři příkaz

  a) k založení nebo zrušení majetkového účtu,

  b) k provedení změny na majetkovém účtu,

  c) k provedení služby.

  (2) Bez příkazu účastníka provede centrální depozitář zápis do evidence cenných papírů pouze

  a) na příkaz emitenta, který má uzavřenou smlouvu s centrálním depozitářem podle § 111 odst. 1, pokud souvisí se zápisem do evidence emise,

  b) na příkaz osoby podle § 115 odst. 1, pokud je k tomu oprávněna podle jiného právního předpisu.

  (3) Účastníkem centrálního depozitáře může být

  a) banka,

  b) obchodník s cennými papíry,

  c) investiční společnost,

  d) organizátor regulovaného trhu,

  e) zahraniční osoba s obdobným předmětem činnosti jako osoby uvedené v písmenech a) až d),

  f) zahraniční centrální depozitář,

  g) Česká republika jednající prostřednictvím ministerstva,

  h) Česká konsolidační agentura,

  i) Česká národní banka,

  j) centrální banka jiného státu,

  k) Evropská centrální banka.

  (4) Účast v centrálním depozitáři vzniká smlouvou.

  (5) Centrální depozitář uveřejňuje aktuální seznam svých účastníků způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (6) Účastníkem centrálního depozitáře nesmí být osoba,

  a) které byla povolena reorganizace, a to po dobu 5 let od skončení reorganizace,

  b) na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to po dobu 5 let od zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,

  c) jejíž plán oddlužení soud schválil, a to po dobu 5 let od splnění plánu oddlužení,

  d) zamítl-li soud insolvenční návrh, jestliže majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

  (7) Činnosti podle odstavce 1 provádí účastník centrálního depozitáře buď přímo nebo prostřednictvím organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému nebo zahraniční osoby s obdobnými předměty činnosti.

  (8) Právní vztah mezi vlastníkem investičního nástroje a účastníkem centrálního depozitáře se řídí obchodním zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.

  (9) Právní vztah mezi centrálním depozitářem a jeho účastníkem se řídí obchodním zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.

  § 110

  Účet zákazníků

  (1) Na účtu zákazníků mohou být evidovány pouze investiční nástroje, s jejichž vlastníkem majitel tohoto účtu uzavřel smlouvu o úschově investičních nástrojů. Tato smlouva může být nahrazena smlouvou o úschově investičních nástrojů uzavřenou s osobou podle § 92 odst. 3.

  (2) Centrální depozitář zřídí účet zákazníků osobě, která je oprávněna vést evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, a to za podmínek stanovených provozním řádem centrálního depozitáře. Pokud tato osoba není účastníkem centrálního depozitáře, nakládá se svým účtem prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře.

  (3) Majitel účtu zákazníků eviduje investiční nástroje vedené na účtu zákazníků odděleně od svého majetku.

  (4) Majitel účtu zákazníků nesmí bez souhlasu zástavního věřitele převést zastavený cenný papír evidovaný na tomto účtu na nového vlastníka.

  § 111

  Evidence emisí zaknihovaných cenných papírů

  (1) Centrální depozitář vede evidenci emisí zaknihovaných cenných papírů na základě smlouvy s emitentem.

  (2) Centrální depozitář předá emitentovi výpis z evidence emise při vydání nebo zrušení emise cenného papíru nebo na žádost emitenta; výpis z evidence emise obsahuje údaje o majiteli účtu, na kterém je cenný papír evidován, počet kusů cenného papíru, údaje o správci12) nebo jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená s těmito cennými papíry a další údaje stanovené provozním řádem. Centrální depozitář zahrne do výpisu též informace, které obdržel od majitele účtu zákazníků podle odstavců 3 až 5.

  (3) Pro účely výpisu z evidence emise je majitel účtu zákazníků povinen sdělit centrálnímu depozitáři prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře údaje o majiteli účtu vlastníka a další údaje stanovené provozním řádem.

  (4) Centrální depozitář poskytne České národní bance na její žádost výpis z evidence emise akcií banky. Centrální depozitář na základě této žádosti vyzve prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře všechny majitele účtu zákazníků, aby mu poskytli údaje o vlastnících akcií, které jsou na účtu zákazníků evidovány, a tyto údaje zahrne do výpisu z evidence emise.

  (5) Centrální depozitář na základě žádosti autorizované obalové společnosti podle zákona upravujícího hospodaření s obaly o výpis z evidence emise vyzve prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře všechny majitele účtu zákazníků, aby mu poskytli údaje o vlastnících akcií této společnosti, evidovaných na těchto účtech. Tyto údaje zahrne do výpisu z evidence emise.


  12) § 36 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
  Zpět na obsah zákona o podnikání na kapitálovém trhu  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies