OZNAMOVACÍ POVINNOST AKCIONÁŘŮ A DALŠÍCH OSOB, HLAVA III

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  HLAVA III

  OZNAMOVACÍ POVINNOST AKCIONÁŘŮ A DALŠÍCH OSOB

  § 122

  Oznamování podílu na hlasovacích právech

  (1) Osoba, která dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) ve výši 3 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 100 000 000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % nebo 75 %, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tyto hranice, oznámí tuto skutečnost emitentovi a České národní bance. Toto oznámení lze učinit v jazyce anglickém.

  (2) Pro účely plnění oznamovací povinnosti podle odstavce 1 se do podílu na všech hlasovacích právech emitenta započítají i hlasovací práva z cenných papírů,

  a) kterými disponuje jiná osoba, která jedná ve shodě s osobou uvedenou v odstavci 1,

  b) která má osoba uvedená v odstavci 1 možnost dočasně vykonávat na základě úplatné smlouvy,

  c) které byly osobě uvedené v odstavci 1 poskytnuty jako zajištění, pokud tato osoba uveřejní prohlášení, že bude tato hlasovací práva vykonávat,

  d) ke kterým má osoba uvedená v odstavci 1 doživotní užívací právo,

  e) které osoba uvedená v odstavci 1 spravuje, obhospodařuje nebo jsou u ní uloženy, jestliže jí nebyly vlastníkem uděleny zvláštní pokyny týkající se hlasování,

  f) která má možnost svým jménem na účet osoby uvedené v odstavci 1 vykonávat jiná osoba,

  g) která jsou vykonávána osobou uvedenou v odstavci 1 na základě plné moci, může-li tato práva vykonávat podle svého uvážení a jestliže jí nebyly zmocnitelem uděleny žádné zvláštní pokyny týkající se hlasování, nebo

  h) které je oprávněna nabýt osoba uvedená v odstavci 1 jednostranným projevem vůle.

  Jestliže podíl na hlasovacích právech podle odstavce 1 nabudou nebo pozbudou osoby jednající ve shodě, jejich podíly na hlasovacích právech se pro účely plnění oznamovací povinnosti sčítají; povinnost jednotlivé osoby podle odstavce 1 tím není dotčena. Oznamovací povinnosti podléhá i změna v rozložení podílu na hlasovacích právech mezi osobami jednajícími ve shodě v rozsahu zakládajícím oznamovací povinnost.

  (3) Osoba uvedená v odstavci 1 oznámí dosažení, překročení nebo snížení podílu podle odstavce 1 do 4 pracovních dnů poté, co se dozví nebo mohla dozvědět o skutečnosti, která zakládá vznik oznamovací povinnosti podle odstavce 1. Platí, že osoba uvedená v odstavci 1 se o této skutečnosti dozvěděla nejpozději 2 pracovní dny po dni, kdy tato skutečnost nastala. Pokud povinnost podle odstavce 1 vznikne více osobám, mohou tyto osoby splnit oznamovací povinnost společným oznámením. Oznamovací povinnost je splněna, je-li ve stanovené lhůtě písemné oznámení řádně odesláno.

  (4) Pokud byla plná moc ve smyslu odstavce 2 písm. g) udělena pouze pro účely jedné valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, může být oznámení podle odstavce 1 provedeno zmocnitelem a zmocněncem formou jednotného oznámení, které obsahuje informaci o podílu na hlasovacích právech v průběhu valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, informaci o podílu na hlasovacích právech v okamžiku, kdy již tento zmocněnec nemůže vykonávat hlasovací práva podle svého uvážení, a dále informaci, kdy tento okamžik nastane.

  (5) Nesplnění oznamovací povinnosti stanovené v odstavci 1 nemá za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého došlo k nabytí nebo zvýšení účasti na emitentovi, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby splnění oznamovací povinnosti.

  (6) Česká národní banka uveřejní skutečnosti, které jí byly oznámeny podle odstavce 1, přičemž informaci o výši podílu na hlasovacích právech uveřejní ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení nebo ode dne, kdy tuto informaci sama zjistí.

  (7) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 má i osoba, která zvýší nebo sníží podíl na hlasovacích právech v důsledku zvýšení nebo snížení základního kapitálu.

  (8) Povinnost podle odstavce 1 vzniká bez ohledu na to, že osoba hlasovací práva z jakéhokoli důvodu nevykonává. V důsledku skutečnosti, že osoba hlasovací práva nevykonává, nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 této osoby ani jiných osob.

  (9) Osoba uvedená v § 2a odst. 1 písm. a) až c) nebo zahraniční osoba s obdobnou činností do podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 nezapočítává podíly na hlasovacích právech, které se vztahují k majetku, který obhospodařuje podle prováděcího právního předpisu, který upravuje pravidla obezřetného podnikání na kapitálovém trhu13a), pokud nepřesahují podíl ve výši 5 % na všech hlasovacích právech emitenta, a která nevykonává nebo jinak nezasahuje do řízení emitenta.

  (10) Osoba ovládající osobu, která má povolení k poskytování investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), nebo zahraniční osobu, která má povolení jiného členského státu Evropské unie k poskytování investiční služby obdobné investiční službě uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), do podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 nezapočítává podíly na hlasovacích právech, které se vztahují k majetku, který obhospodařuje ovládaná osoba, pokud

  a) ovládaná osoba hlasovací práva vykonává pouze podle písemného příkazu zákazníka, nebo

  b) ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích práv.

  (11) Osoba ovládající investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost do podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 nezapočítává hlasovací práva, která jsou spojena s majetkem ve fondech kolektivního investování, který obhospodařuje tato ovládaná osoba, pokud ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích práv.

  (12) Podmínky pro ovládající osobu stanovené v odstavcích 10 a 11 platí i pro ovládající osobu osoby, která v souladu s právním řádem státu, který není členským státem Evropské unie, poskytuje v tomto státě službu srovnatelnou s investiční službou uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d), pokud

  a) právní řád takového státu ovládající osobě stanoví, aby hlasovací práva, která se vztahují k cenným papírům, které jsou součástí obhospodařovaného majetku, tato osoba vykonávala pouze podle písemného příkazu zákazníka, nebo aby zajistila postupy k omezení možnosti střetu zájmů mezi osobami pověřenými obhospodařováním majetku a dalšími osobami,

  b) ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu hlasovacích práv, která se vztahují k cenným papírům, které jsou součástí obhospodařovaného majetku, a

  c) ovládaná osoba v případě střetu zájmů mezi ní a ovládající osobou je povinna upřednostnit své zájmy před zájmy ovládající osoby.

  (13) Podmínky uvedené v odstavcích 10 až 12 platí pro ovládající osobu, pouze pokud zašle bez zbytečného odkladu České národní bance

  a) údaje o ovládané osobě podle odstavců 10 až 12 a o orgánech, jejichž dohledu podléhají,

  b) prohlášení o splnění podmínek stanovených v odstavcích 10 až 12; prohlášení nemusí zaslat, pokud se vztahuje výlučně k investičním nástrojům, které umožňují nabýt cenné papíry ve smyslu odstavce 2 písm. h), a

  c) změny v údaji nebo prohlášení podle písmene a) nebo b).

  (14) Ovládající osoba podle odstavců 10 až 12 na vyžádání České národní banky bez zbytečného odkladu doloží, že

  a) ovládající osoba a ovládaná osoba má organizační uspořádání umožňující, aby hlasovací práva byla vykonávána v souladu s odstavcem 10 písm. b) nebo s odstavcem 11,

  b) v případě, kdy je ovládající osoba zákazníkem jí ovládané osoby nebo má účast na majetku, který je obhospodařován ovládanou osobou, z písemné dokumentace vyplývá, že je jejich vztah obvyklý styku s ostatními zákazníky.

  (15) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a), který nabyl nebo pozbyl vlastní akcie sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednající na účet emitenta, uveřejní informaci o tom, že dosáhl nebo překročil podíl na všech hlasovacích právech ve výši 3 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 100 000 000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, 5 % nebo 10 %, nebo že snížil svůj podíl na hlasovacích právech pod tyto hranice. Emitent tuto informaci uveřejní do 4 pracovních dnů poté, co nastane skutečnost, která zakládá vznik této povinnosti.

  (16) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) uveřejní celkový počet hlasovacích práv a výši základního kapitálu v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k jejich změně.

  (17) Obsah oznámení podle odstavce 1, formu a způsob jeho zasílaní stanoví prováděcí právní předpis.


  13a) Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

  § 122a

  Výjimky z oznamovací povinnosti

  (1) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 se nevztahuje na

  a) osobu, za niž splnila oznamovací povinnost osoba, která ji ovládá,

  b) osobu, která nabývá nebo zcizuje investiční cenné papíry uvedené v § 118 odst. 1 písm. a) za účelem vypořádání obchodů s těmito investičními nástroji, pokud lhůta pro jejich vypořádání činí nejvýše 3 pracovní dny,

  c) osobu, která má ve své moci investiční cenné papíry uvedené v § 118 odst. 1 písm. a) a hlasovací práva spojená s těmito investičními nástroji vykonává výlučně podle písemného příkazu vlastníka, nebo

  d) tvůrce trhu, který je obchodníkem s cennými papíry nebo osobou, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud dosáhne nebo překročí podíl na hlasovacích právech ve výši 5 % nebo sníží svůj podíl pod tuto hranici, za podmínky, že nevykonává vliv na řízení emitenta, a pokud ve lhůtě uvedené v § 122 odst. 3 oznámí orgánu dohledu emitenta, že vykonává nebo hodlá vykonávat činnost tvůrce trhu s cennými papíry emitenta; tato osoba oznámí rovněž ukončení činnosti tvůrce trhu.

  (2) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 se nevztahuje na člena Evropského systému centrálních bank, pokud při plnění úkolů Evropského systému centrálních bank dosáhne nebo překročí podíl na hlasovacích právech uvedený v § 122 odst. 1 nebo pokud svůj podíl na hlasovacích právech sníží pod tyto hranice, pokud tato hlasovací práva nevykonává a pokud tyto hranice překročí na krátkou dobu v souladu s předpisy upravujícími činnost Evropské centrální banky a centrálních bank. Oznamovací povinnost se v těchto případech rovněž nevztahuje na jinou smluvní stranu této transakce.

  § 123

  Volba členského státu Evropské unie emitentem

  (1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. b) bodě 2 nebo 3 nebo písm. c) bodě 2, 3 nebo 4 si zvolí jeden členský stát Evropské unie, ve kterém bude plnit povinnosti podle hlavy II a hlavy V této části zákona nebo jim srovnatelné povinnosti podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie. Takto zvoleným státem může být pouze členský stát Evropské unie, ve kterém má tento emitent sídlo nebo ve kterém jsou jím vydané cenné papíry přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Tato volba je pro něj závazná nejméně po dobu 3 let, ledaže investiční cenný papír vydaný tímto emitentem přestane být obchodován na všech evropských regulovaných trzích.

  (2) Emitent uvedený v odstavci 1 uveřejní informaci o tom, jaký členský stát Evropské unie si zvolil.
  Zpět na obsah zákona o podnikání na kapitálovém trhu  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies