Vybraná ustanovení z novel

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  Čl. II zákona č. 230/2008, který nabyl účinnosti dnem 1.7.2008

  Přechodná ustanovení

  1. Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, udělené obchodníkovi s cennými papíry podle dosavadních právních předpisů, se považuje za povolení udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  2. Povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  3. Povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  4. Povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování hlavních investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. g) a h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  5. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/ /2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  6. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 256/ /2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  7. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/ /2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  8. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/ /2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  9. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  10. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. g) zákona č. 256/ /2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  11. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. e) zákona č. 256/ /2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. e) a doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  12. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. h) zákona č. 256/ /2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za další podnikatelskou činnost podle § 6a odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, registrovanou Českou národní bankou.

  13. Povolení udělené obchodníkovi s cennými papíry přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ve vztahu k investičním cenným papírům se považuje za povolení podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve vztahu k investičním cenným papírům.

  14. Povolení udělené obchodníkovi s cennými papíry přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ve vztahu k derivátům se považuje za povolení podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) až k).

  15. Obchodník s cennými papíry uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

  16. Zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

  17. Zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je na základě jednotné licence podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank, oprávněna poskytovat v České republice investiční služby, uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/ /2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

  18. Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a povolení České národní banky k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

  19. Obchodník s cennými papíry není povinen pro závazkové vztahy, která trvají ke dni účinnosti tohoto zákona, zajistit splnění požadavku stanoveného v § 15d odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To platí obdobně, a to ohledně investičních služeb poskytovaných na území České republiky, i pro zahraniční osobu uvedenou v bodech 16 až 18 a investičního zprostředkovatele.

  20. Obchodník s cennými papíry, kterému bylo uděleno povolení k činnosti podle dosavadních právních předpisů, je povinen ve lhůtě 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona u každého svého zákazníka, který je zákazníkem ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, v souladu s § 2a až 2d zákona č. 256/ /2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

  a) stanovit, zda jde o profesionálního zákazníka, zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, nebo profesionálního zákazníka, vůči kterému není obchodník s cennými papíry povinen při poskytování některých hlavních investičních služeb dodržovat povinnosti stanovené v § 15 až 15r zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

  b) informovat každého svého zákazníka o takovém jeho zařazení a

  c) poučit jej o právu požádat o změnu svého zařazení a omezeních ochrany, která s tím souvisejí, a to způsobem stanoveným v § 15e zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Obdobnou povinnost, a to ohledně investičních služeb poskytovaných na území České republiky, má i zahraniční osoba uvedená v bodech 16 až 18.

  21. Organizátor regulovaného trhu uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

  22. Povolení k činnosti burzy a povolení k organizování mimoburzovního trhu udělená podle dosavadních právních předpisů se považují za povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu udělená podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které zahrnuje také oprávnění provozovat mnohostranný obchodní systém. Statutárním orgánem organizátora regulovaného trhu, kterému bylo uděleno povolení k činnosti burzy podle dosavadních právních předpisů, je burzovní komora. Burzovní komora plní funkci představenstva.

  23. Investiční zprostředkovatel uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

  24. Osoba, která složila makléřskou zkoušku podle dosavadních právních předpisů, se po dobu 21 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za osobu se znalostmi a zkušenostmi nezbytnými pro plnění jí přidělených úkolů podle § 14 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v rozsahu kategorie složené makléřské zkoušky, pokud

  a) vykonává odbornou obchodní činnost podle dosavadních právních předpisů ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,

  b) vykonávala odbornou obchodní činnost podle dosavadních právních předpisů v souhrnné délce alespoň 12 měsíců v posledních 5 letech přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,

  c) složila makléřskou zkoušku podle dosavadních právních předpisů během 18 měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

  d) jí nebylo odňato povolení k činnosti makléře podle dosavadních právních předpisů z důvodů uvedených v § 145 odst. 1 nebo v § 145 odst. 2 písm. c) až e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  25. Osobě, které bylo uděleno povolení k činnosti makléře podle dosavadních právních předpisů, takové povolení zaniká. Česká národní banka nad ní vykonává dohled, pokud vykonává odbornou obchodní činnost při poskytování investiční služby podle dosavadních právních předpisů.

  26. Osoba, která ke dni účinnosti tohoto zákona vykonává činnost, ke které je potřeba povolení podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a nevztahují se na ni výjimky uvedené v § 4b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může v této činnosti pokračovat nejdéle po dobu 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  27. Investiční zprostředkovatel, který ke dni účinnosti tohoto zákona vykonává činnost podle § 29 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro jiného investičního zprostředkovatele, může v této činnosti pokračovat nejdéle po dobu 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  28. Registrace investičního zprostředkovatele podle dosavadních právních předpisů se považuje za registraci podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  29. Investiční zprostředkovatel, vykonávající činnost za podmínek stanovených dosavadními právními předpisy, může být za podmínek stanovených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsán jako vázaný zástupce do seznamu vázaných zástupců, pokud byla žádost o zápis do seznamu podána ve lhůtě 9 měsíců ode dne nabytí účinnost tohoto zákona. Zápisem do seznamu zaniká registrace udělená tomuto investičnímu zprostředkovateli podle dosavadních právních předpisů.

  30. Řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

  31. Jednání, ke kterému došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Opatření k nápravě nebo sankce za porušení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  32. Řízení o udělení povolení, řízení o registraci nebo řízení o udělení souhlasu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu. Řízení o udělení povolení k činnosti makléře zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zastavují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  33. Emitent zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, které jsou evidovány přímo Střediskem cenných papírů, může Středisku cenných papírů a České národní bance oznámit, že tyto cenné papíry budou nadále evidovány v samostatné evidenci investičních nástrojů, kterou povede osoba určená emitentem těchto cenných papírů, která je podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávněna k vedení samostatné evidence. Středisko cenných papírů předá osobě určené emitentem výpis obdobně podle § 113 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Od vyhotovení výpisu nesmí Středisko cenných papírů provést ve své evidenci žádný zápis týkající se cenných papírů uvedených v tomto výpisu. Ke dni převzetí výpisu Středisko cenných papírů zruší registraci cenného papíru ve své evidenci a evidence cenných papírů kolektivního investování se stává samostatnou evidencí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ke dni následujícímu po převzetí výpisu emise se cenné papíry zapíší na majetkové účty a do evidence emise v samostatné evidenci. Emitent může učinit oznámení podle tohoto ustanovení nejpozději do dne převodu evidence Střediska cenných papírů na centrálního depozitáře.

  34. Pro žádosti doručené České národní bance před 1. lednem 2009 se lhůta podle § 32c odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, neuplatní.

  35. Předchozí souhlas České národní banky k výkonu funkce vedoucí osoby udělený podle dosavadních právních předpisů se považuje za předchozí souhlas České národní banky k výkonu funkce vedoucí osoby udělený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  Čl.XXIX zákona č. 57/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 4. 2006

  Přechodná ustanovení

  1. Vyhlášky vydané Komisí na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za vyhlášky vydané Českou národní bankou na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tam, kde tyto vyhlášky hovoří o Komisi, rozumí se tím Česká národní banka a tam, kde tyto vyhlášky hovoří o dozoru nebo státním dozoru, rozumí se tím dohled.

  2. Osvědčení o registraci vydaná Komisí před účinností tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy se považují za osvědčení vydaná Českou národní bankou a práva a povinnosti vzniklé na jejich základě nejsou dotčena.

  3. Člen správní rady Garančního fondu obchodníků s cennými papíry jmenovaný na návrh prezidia Komise podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za jmenovaného na návrh bankovní rady České národní banky podle § 128 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

  4. Česká národní banka může navrhnout zproštění funkce správce konkursní podstaty i pro konkursní řízení obchodníků s cennými papíry zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
  Zpět na obsah zákona o podnikání na kapitálovém trhu

  Příbuzné stránky  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies