Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)

  Vývoj na kapitálovém trhu můžete sledovat v naší aplikaci akcie-cz.kurzy.cz.

  § 1 Předmět úpravy (1)Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie 2) a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu, ochranu kapitálového trhu a investorů a ...
  § 2 Vymezení některých pojmů (1) V tomto zákoně se rozumí a) vedoucí osobou člen statutárního orgánu, statutární orgán, ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby, b) osobou s řídící pravomocí 1. ...
  § 2a Profesionální zákazník (1) Profesionálním zákazníkem se v tomto zákoně rozumí a) banka, b) spořitelní a úvěrní družstvo, c) obchodník s cennými papíry, d) pojišťovna, e) zajišťovna, f) investiční společnost, g) investiční fond, h) penzijní fond,
  § 2b Profesionální zákazník na žádost (1) Profesionálním zákazníkem se v tomto zákoně rozumí také osoba, a) která obchodníka s cennými papíry požádá, aby s ní zacházel jako s profesionálním zákazníkem, a ten se žádostí souhlasí a b) která splňuje ...
  § 2c (1) Pro účely vyžadování informací obchodníkem s cennými papíry od zákazníka při poskytování investiční služby (§ 15h až 15k) se má za to, že profesionální zákazník má odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činil vlastní ...
  § 2d (1) Obchodník s cennými papíry není povinen při poskytování hlavních investičních služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. a), b) nebo c) plnit ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi uvedenému v § 2a odst. 1 povinnosti stanovené v § 15 až 15r. Za
  § 3 Investiční nástroje (1) Investičními nástroji jsou a) investiční cenné papíry, b) cenné papíry kolektivního investování, c) nástroje peněžního trhu, d) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo ...
  § 4 Investiční služby (1) Investičními službami jsou hlavní investiční služby a činnosti (dále jen "hlavní investiční služby") a doplňkové investiční služby poskytované podnikatelsky. (2) Hlavními investičními službami jsou a) přijímání a předávání
  § 4a Hlavní investiční služby a doplňkovou investiční službu uvedenou v § 4 odst. 3 písm. a) nesmí nikdo poskytovat bez povolení vydaného Českou národní bankou, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
  § 4b Výjimky z povolení k poskytování investičních služeb (1) K poskytování investiční služby se nevyžaduje povolení podle tohoto zákona, a) jde-li o hlavní investiční službu nebo doplňkovou investiční službu uvedenou v § 4 odst. 3 písm. a) a tyto ...
  § 5 Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry.
  § 6 (1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry pouze akciové společnosti, nebo společnosti s ručením omezeným, a) která, pokud se jedná o akciovou společnost, vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované ...
  § 6a Další podnikatelská činnost obchodníka s cennými papíry (1) Další podnikatelskou činnost může obchodník s cennými papíry, který není bankou, vykonávat jen po jejím zaregistrování Českou národní bankou. (2) Další podnikatelská činnost ...
  § 6b (1) Předmětem podnikání obchodníka s cennými papíry, který není bankou, mohou být pouze činnosti uvedené v povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry nebo registrované Českou národní bankou podle § 6a. (2) Povolení k činnosti obchodníka s
  § 7 (1) O žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry rozhodne Česká národní banka do 6 měsíců ode dne jejího doručení. (2) Žádost o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému ...
  § 7a Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) 32) (dále jen „Evropský orgán pro cenné papíry a trhy“) o tom, že udělila povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.
  § 8 Česká národní banka požádá o stanovisko orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie před udělením povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry nebo po přijetí žádosti o udělení souhlasu v případech uvedených v § 10b odst. 1, jestliže ...
  § 8a (1) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a nemá poskytování investičních služeb omezené podle odstavců 2 až 9, musí činit alespoň částku odpovídající 730 000 EUR. (2) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry, ...
  § 9 Kapitál (1) Obchodník s cennými papíry průběžně udržuje kapitál minimálně ve výši odpovídající součtu jednotlivých kapitálových požadavků ke krytí rizik (dále jen "kapitálová přiměřenost"). Kapitál obchodníka s cennými papíry zároveň nesmí ...
  § 9a (1) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, přijme a uplatňuje spolehlivé, účinné a úplné strategie a postupy pro stanovení, průběžné posuzování a udržování vnitřně stanoveného kapitálu v takové výši, struktuře a rozložení, aby ...
  § 9b Angažovanost (1) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, dodržuje pravidla, která omezují výši aktiv a podrozvahových položek vůči osobě nebo skupině osob v závislosti na kapitálu (dále jen „pravidla angažovanosti"). Obchodník s cennými
  § 9c Prováděcí právní předpis stanoví a) pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti, včetně postupů, které obchodník s cennými papíry uplatňuje při výpočtu kapitálové přiměřenosti, pravidla pro stanovení kapitálu, pravidla pro výpočet ...
  § 10 (1) Vedoucí osoba obchodníka s cennými papíry musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas České národní banky; u obchodníka s cennými papíry, který je bankou, se vyžaduje tento souhlas pouze k výkonu funkce vedoucí osoby odpovědné za ...
  § 10a (1) Vedoucí osoba, která získala předchozí souhlas k výkonu své funkce, je povinna bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance každou změnu podmínek uvedených v § 10 odst. 2, zejména skončení výkonu své funkce. (2) Nezačne-li vedoucí ...
  § 10b Stanovení a výpočet kvalifikované účasti (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky a) k nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry, b) ke zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s ...
  § 10c Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení (1) Souhlas podle § 10b odst. 1 musejí osoba nebo osoby jednající ve shodě získat před nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými
  § 10d Posuzování kvalifikované účasti (1) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o souhlas podle § 10b odst. 1 písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro ...
  § 10e Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že a) snižují svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry tak, že klesne pod 50 %, 30 % nebo ...
  § 11 Ustanovení § 10b až 10e se nepoužijí u obchodníka s cennými papíry, který je bankou. V jeho případě se postupuje podle zákona upravujícího činnost bank.
  § 11a Obchodník s cennými papíry je povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí.
  § 12 K zajištění obezřetného poskytování investičních služeb obchodník s cennými papíry zavede a udržuje a) řídicí a kontrolní systém, b) postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi 1. obchodníkem s cennými papíry, jeho vedoucími osobami, ...
  § 12a (1) Řídicí a kontrolní systém zahrnuje a) organizační předpoklady a předpoklady řádné správy a řízení společnosti, a to vždy 1. zásady a postupy řízení, 2. organizační uspořádání s řádným, průhledným a uceleným vymezením činností a s nimi ...
  § 12b (1) Součástí organizačních předpokladů podle § 12a odst. 1 písm. a) jsou vždy a) pravidla pro uzavírání osobních obchodů, b) pravidla pro sdružování pokynů zákazníků, c) pravidla pro účtování o majetku zákazníků a pro vedení evidence majetku ...
  § 12c (1) Obchodník s cennými papíry zajistí vedení evidence a) zaknihovaných cenných papírů, s jejichž vlastníkem uzavřel smlouvu o vedení majetkového účtu, na kterém eviduje zaknihované cenné papíry vlastníka a které jsou současně evidovány v ...
  § 12d Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby (1) Pokud obchodník s cennými papíry pověří jinou osobu výkonem významné provozní činnosti, je povinen zavést opatření k vyloučení vzniku nepřiměřeného provozního rizika. (2) Obchodník s cennými ...
  § 12e Ochrana majetku zákazníka (1) Obchodník s cennými papíry je povinen při nakládání s investičními nástroji zákazníka zavést opatření k ochraně vlastnického práva zákazníka, zejména pro případ úpadku obchodníka s cennými papíry, a k vyloučení ...
  § 12f Prováděcí právní předpis stanoví a) způsob dodržování jednotlivých pravidel obezřetného poskytování investičních služeb podle § 12, b) požadavky na pověření a výkon činností obchodníka s cennými papíry jinou osobou podle § 12d odst. 1 až 5, ...
  § 13 (1) Obchodník s cennými papíry vede deník, kterým se rozumí evidence přijatých pokynů k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů a obchodů uzavřených na základě těchto pokynů, jakož i obchodů uzavřených obchodníkem s ...
  § 14 Personální vybavení (1) Obchodník s cennými papíry má personální vybavení přiměřené povaze, složitosti a rozsahu jím prováděných činností. (2) U zaměstnanců, investičních zprostředkovatelů, vázaných zástupců, jejich zaměstnanců, vedoucích osob
  § 14a Uznání způsobu ověřování odbornosti obvyklého na kapitálových trzích (1) Při posuzování znalostí nebo zkušeností osob uvedených v § 14 odst. 2 zohledňuje Česká národní banka způsob ověřování odbornosti obvyklý na kapitálových trzích. (2) Jako
  § 15 Obecné povinnosti při jednání se zákazníky (1) Obchodník s cennými papíry jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků, zejména plní povinnosti stanovené v tomto oddílu. (2) Na uzavírání obchodů mezi účastníky ...
  § 15a (1) Obchodník s cennými papíry při komunikaci se zákazníkem, včetně osobního jednání nebo propagačního sdělení, týkající se investičních služeb nebo investičních nástrojů, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící
  § 15b (1) Analýza investičních příležitostí, kterou obchodník s cennými papíry tvoří nebo rozšiřuje, musí být v souladu se všemi informacemi, které obchodník s cennými papíry zákazníkovi poskytl. (2) Jestliže obchodník s cennými papíry tvoří nebo ...
  § 15c Obchodník s cennými papíry plní povinnosti stanovené v § 15a a 15b, přičemž zároveň přihlíží k tomu, jak by vysvětlení, propagaci nebo jinou informaci vnímala osoba s průměrnou intelektuální úrovní, obezřetností a rozpoznávací schopností v ...
  § 15d (1) Obchodník s cennými papíry je povinen informovat ve stanovené lhůtě zákazníka o a) údajích o své osobě a základních informacích souvisejících s jím poskytovanými investičními službami, b) investičních službách, které
  § 15e Obchodník s cennými papíry je povinen poskytnout zákazníkovi informace uvedené v § 15d odst. 1, § 15q odst. 1 a § 15r odst. 1 a) v listinné podobě, nebo b) na jakémkoli nosiči informací, který umožňuje zákazníkovi uchování těchto informací tak,
  § 15f V případě, že informace o skutečnostech uvedených v § 15d odst. 1 písm. a) až g) a i) a informace o jejich podstatné změně, pokud má taková změna význam pro službu, kterou obchodník s cennými papíry zákazníkovi poskytuje, a) nejsou určené ...
  § 15g Obchodník s cennými papíry je povinen informovat profesionálního zákazníka o skutečnostech uvedených v § 15d odst. 1 písm. c), d), f) bodech 1 až 3, písm. h) a i) a o jejich podstatné změně, pokud má taková změna význam pro službu, kterou ...
  § 15h (1) Při poskytování investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) a e) je obchodník s cennými papíry povinen získat od zákazníka nezbytné informace o jeho a) odborných znalostech v oblasti investic, b) ...
  § 15i (1) Při poskytování hlavních investičních služeb, s výjimkou služeb uvedených v § 4 odst. 2 písm. d) a e), je obchodník s cennými papíry povinen požádat zákazníka o informace o jeho a) odborných znalostech v oblasti investic a b) zkušenostech

  Označení stránky: zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon 256/2004, ZPKT, zákon č. 256/2004 sb, 256/2004 Sb, zákon č. 256/2004 Sb. byl, 256/2004 , 256/2004 Sb., zákon č. 256/2004 , zákon č. 256/2004 Sb.


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies