Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb. - seznam paragrafů, stránka 3

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)

  Vývoj na kapitálovém trhu můžete sledovat v naší aplikaci akcie-cz.kurzy.cz.

  § 36b Odpovědnost za obsah prospektu (1) Za správnost a úplnost údajů uvedených v prospektu odpovídá osoba, která podle § 36 odst. 6 vyhotovila prospekt, a ručitel, pokud je uveden v prospektu a zaručil se za správnost údajů. Pokud vyhotovilo ...
  § 36c Schvalování prospektu (1) Česká národní banka schvaluje na žádost osoby, která prospekt vyhotovila (§ 36 odst. 6), prospekt cenného papíru vydaného emitentem se sídlem v České republice s výjimkou uvedenou v odstavci 4. (2) Česká národní ...
  § 36d Konečná cena a počet cenných papírů (1) Není-li ke dni schvalování prospektu známa konečná cena a počet cenných papírů, které budou veřejně nabídnuty, může Česká národní banka prospekt schválit, pokud a) je v prospektu uvedena maximální cena,
  § 36e Zúžení prospektu Česká národní banka může povolit zúžení prospektu o některé náležitosti, pokud se tím prospekt nestane klamavým a pokud bude zúžen pouze o náležitosti, a) které nejsou podstatné pro účely veřejné nabídky a pro přijetí na trhu
  § 36f Cenné papíry emitentů se sídlem v jiném členském státu Evropské unie (1) Pro účely veřejné nabídky cenného papíru emitenta se sídlem v jiném členském státu Evropské unie nebo pro účely žádosti o přijetí takového cenného papíru k obchodování ...
  § 36g Jazyk prospektu (1) Pokud Česká národní banka schvaluje prospekt pro účely veřejné nabídky v České republice nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu, musí být vyhotoven v českém jazyce. (2) Prospekt musí být vyhotoven v ...
  § 36h Uveřejnění prospektu (1) Prospekt se uveřejňuje bez zbytečného odkladu po schválení podle § 36c nebo po doručení osvědčení o schválení podle § 36f v úplném znění jedním nebo více uvedenými způsoby a) na internetových stránkách emitenta nebo ...
  § 36i Platnost prospektu (1) Prospekt je platný pro účely veřejné nabídky a přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu po dobu 12 měsíců ode dne jeho schválení Českou národní bankou. V případech uvedených v § 36j platí tato lhůta, ...
  § 36j Dodatek prospektu (1) Dojde-li po schválení prospektu, ale ještě před ukončením veřejné nabídky nebo zahájením obchodování na regulovaném trhu, k podstatné změně v některé skutečnosti uvedené v prospektu nebo byl-li zjištěn významně nepřesný ...
  § 36k Propagační a jiná sdělení (1) Každé propagační sdělení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu, při kterých platí povinnost vyhotovit prospekt, musí obsahovat informaci o tom, že prospekt byl ...
  § 36l Spolupráce mezi orgány dohledu členských států Evropské unie Česká národní banka na žádost emitenta nebo osoby odpovědné za vyhotovení prospektu poskytne příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie osvědčení o schválení prospektu ...
  § 36m Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o schválení prospektu podle § 36c nebo dodatku prospektu podle § 36j a prospekt, popřípadě dodatek prospektu, mu současně zašle.
  § 37 Základní ustanovení (1) Organizátor regulovaného trhu je právnická osoba, která organizuje regulovaný trh na základě povolení České národní banky. (2) Organizovat regulovaný trh v České republice může pouze organizátor regulovaného trhu.
  § 38 Povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu (1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu pouze akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, a) která, je-li akciovou společností, vydává ...
  § 39 Další podnikatelská činnost organizátora regulovaného trhu (1) Další podnikatelskou činnost může organizátor regulovaného trhu vykovávat jen po jejím zaregistrování Českou národní bankou. (2) Další podnikatelská činnost organizátora ...
  § 40 (1) Předmětem podnikání organizátora regulovaného trhu mohou být pouze činnosti uvedené v povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu nebo registrované Českou národní bankou podle § 39. (2) Povolení k činnosti organizátora regulovaného ...
  § 41 (1) Organizátor regulovaného trhu je povinen poskytovat služby s odbornou péčí a v souladu s pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a pravidly přístupu. (2) Vynaložení odborné péče především znamená, ...
  § 42 Zástupce České národní banky se může účastnit valné hromady organizátora regulovaného trhu. Organizátor regulovaného trhu o konání valné hromady předem písemně informuje Českou národní banku.
  § 43 Vedoucí osoba organizátora regulovaného trhu (1) Vedoucí osoba organizátora regulovaného trhu musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas České národní banky s výjimkou uvedenou v odstavci 5. (2) Česká národní banka udělí souhlas podle ...
  § 44 Zrušení nebo změna předmětu podnikání organizátora regulovaného trhu (1) Jestliže valná hromada organizátora regulovaného trhu rozhodne o zrušení společnosti s likvidací nebo o změně stanov spočívající ve změně předmětu podnikání, je ...
  § 45 Přeměna organizátora regulovaného trhu (1) K fúzi organizátora regulovaného trhu, k rozdělení organizátora regulovaného trhu, k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho společníka, ke změně právní formy organizátora ...
  § 46 Převod, zastavení nebo nájem podniku organizátora regulovaného trhu (1) K uzavření smlouvy o převodu podniku organizátora regulovaného trhu nebo jeho části, smlouvy o zastavení podniku organizátora regulovaného trhu nebo jeho části anebo ...
  § 47 Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu a jeho ovládnutí (1) K nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátoru regulovaného trhu nebo k ovládnutí organizátora regulovaného trhu je nutný
  § 48 Organizační požadavky na organizátora regulovaného trhu (1) Organizátor regulovaného trhu je povinen a) zavést postupy, které umožní odhalovat a řešit případné negativní dopady na činnost regulovaného trhu nebo na jeho účastníky, které by ...
  § 49 (1) Organizátor regulovaného trhu oznámí bezodkladně České národní bance a) významné porušení pravidel obchodování nebo mimořádnou situaci na jím organizovaném regulovaném trhu, b) důvodné podezření na využití vnitřní informace nebo na ...
  § 50 Informační povinnosti organizátora regulovaného trhu (1) Organizátor regulovaného trhu předkládá České národní bance a) nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle zákona ...
  § 51 Přístup k vypořádacím systémům (1) Organizátor regulovaného trhu umožní účastníkům jím organizovaného regulovaného trhu zvolit pro vypořádání obchodů s investičními nástroji uzavřenými na tomto trhu vypořádací systém, ústřední protistranu, ...
  § 52 Česká národní banka může omezit nebo zakázat organizátoru regulovaného trhu využívání vypořádacího systému, ústřední protistrany, zúčtovatele nebo clearingové instituce z jiného členského státu Evropské unie k vypořádání všech nebo jen ...
  § 53 Označení "regulovaný trh" nebo "burza cenných papírů" nebo obdobné označení ve spojení s investičními nástroji smí při svém podnikání používat pouze organizátor evropského regulovaného trhu.
  § 54 Stálý rozhodčí soud organizátora regulovaného trhu (1) Organizátor regulovaného trhu může zřídit stálý rozhodčí soud. (2) Stálý rozhodčí soud rozhoduje spory z obchodů na regulovaném trhu organizovaném zřizovatelem a z vypořádání těchto obchodů,
  § 55 (1) Regulovaným trhem je trh s investičními nástroji organizovaný organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením České národní banky, na kterém se obchoduje pravidelně a který má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k ...
  § 56 Podmínky pro přijetí investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu (1) Podmínky pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu stanoví tento zákon. Další podmínky nebo informační povinnosti emitenta než ...
  § 57 Podmínky pro přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (1) Organizátor regulovaného trhu může přijmout investiční cenné papíry k obchodování na regulovaném trhu, jestliže byl uveřejněn prospekt těchto investičních ...
  § 58 Obchod uzavřený na regulovaném trhu Obchod uzavřený na regulovaném trhu podle pravidel obchodování na regulovaném trhu nemůže organizátor regulovaného trhu zrušit. Omyl v pokynu při uzavření obchodu na regulovaném trhu nezakládá jeho neplatnost.
  § 59 Registrace cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování na regulovaném trhu (1) Cenný papír vydaný fondem kolektivního investování, který není přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu, může být za účelem uveřejňování jeho
  § 60 Vyřazení cenného papíru z obchodování na regulovaném trhu (1) Emitent, který rozhodl o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu tuto skutečnost neprodleně a) oznámí České národní bance a organizátorovi ...
  § 61 Pozastavení obchodování s investičním nástrojem a vyloučení investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu (1) Organizátor regulovaného trhu pozastaví obchodování s investičním nástrojem na regulovaném trhu nebo vyloučí investiční ...
  § 62 Pravidla obchodování na regulovaném trhu Organizátor regulovaného trhu stanoví a dodržuje transparentní pravidla obchodování na regulovaném trhu, která stanoví zejména strukturu regulovaného trhu, který organizuje, a pravidla pro uzavírání ...
  § 63 Pravidla přístupu na regulovaný trh (1) Organizátor regulovaného trhu stanoví a dodržuje transparentní pravidla přístupu na regulovaný trh, která stanoví objektivní kritéria pro tento přístup. (2) Pravidla přístupu na regulovaný trh upřesňují ...
  § 64 Organizátor regulovaného trhu může organizovat jako součást regulovaného trhu oficiální trh, který splňuje podmínky stanovené tímto zákonem (§ 65).
  § 65 Podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu (1) Organizátor regulovaného trhu může k obchodování na oficiálním trhu přijmout pouze akcie nebo dluhopisy, jestliže a) jsou splněny podmínky podle § 56 a 57, b) právní ...
  § 65a Emitent akcií přijatých k obchodování na oficiálním trhu pro akcie, které nově vydává a které jsou stejného druhu jako jím vydané akcie přijaté k obchodování na oficiálním trhu, podá do 1 roku ode dne jejich vydávání žádost o přijetí k ...
  § 66 Přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu Organizátor regulovaného trhu je povinen do 6 měsíců ode dne doručení nebo doplnění žádosti o přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu sdělit žadateli, zda cenný papír k ...
  § 67 Transparentnost regulovaného trhu před uzavřením obchodu (1) Organizátor regulovaného trhu uveřejňuje za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy ...
  § 68 Transparentnost regulovaného trhu po uzavření obchodu (1) Organizátor regulovaného trhu uveřejňuje údaje o obchodu s akciemi uzavřeném na regulovaném trhu za podmínek a v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se ...
  § 69 (1) Mnohostranným obchodním systémem je trh s investičními nástroji provozovaný obchodníkem s cennými papíry nebo organizátorem regulovaného trhu, který má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném ...
  § 70 Přístup k vypořádacím systémům (1) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen zajistit řádné vypořádání obchodů uzavřených v mnohostranném obchodním systému a informovat účastníky mnohostranného obchodního systému o své ...
  § 71 (1) Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen zavést opatření pro soustavné sledování, zda a) účastníci tohoto mnohostranného obchodního systému dodržují pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému upravená v § 69 ...
  § 72 Provozovatel mnohostranného obchodního systému je povinen dodržovat transparentnost ve vztahu k akciím přijatým k obchodování na regulovaném trhu obdobně podle § 67 a § 68 odst. 1 až 3 a ve vztahu k ostatním investičním nástrojům obdobně podle
  § 73 Obchod uzavřený v mnohostranném obchodním systému Obchod uzavřený v mnohostranném obchodním systému podle pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému nemůže provozovatel mnohostranného obchodního systému zrušit. Omyl v pokynu při ...

  Označení stránky: zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon 256/2004, zákon č. 256/2004 Sb. byl, ZPKT, zákon č. 256/2004 sb, 256/2004 , Zákon o podnikání na kapitálovém trhu §256, 256/2004 Sb


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies