Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb. - seznam paragrafů, stránka 4

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)

  Vývoj na kapitálovém trhu můžete sledovat v naší aplikaci akcie-cz.kurzy.cz.

  § 74 zrušen
  § 75 zrušen
  § 76 zrušen
  § 77 zrušen
  § 78 zrušen
  § 79 zrušen
  § 80 zrušen
  § 81 zrušen
  § 82 Vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání (1) Vypořádacím systémem s neodvolatelností vypořádání je systém, a) který má alespoň 3 účastníky uvedené v § 84 odst. 1 písm. a) až g), b) který provádí vypořádání [§ 83 písm. a)] na základě ...
  § 83 Vymezení některých pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) vypořádáním 1. započtení vzájemných pohledávek z obchodů s investičními nástroji, nebo 2. splnění vzájemných dluhů z obchodů s investičními nástroji převodem investičních nástrojů ...
  § 83a Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry se na provozovatele vypořádacího systému použijí přiměřeně.
  § 84 Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (1) Účastníkem vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání může být pouze a) banka, b) spořitelní a úvěrní družstvo, c) obchodník s cennými papíry, d) zahraniční osoba, jejíž ...
  § 85 (1) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání stanoví pravidla systému. (2) Pravidla systému upravují alespoň a) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, provozovatele ...
  § 86 (1) Provozovatel a ostatní účastníci vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání dodržují pravidla systému. (2) Pravidla systému v aktuálním znění musí být uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a musí být k nahlédnutí ...
  § 87 Změna pravidel systému (1) Změna pravidel systému nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění, nestanoví-li provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání pozdější okamžik účinnosti. Změnu pravidel systému nelze uveřejnit, dokud ...
  § 88 (1) Od okamžiku stanoveného v pravidlech systému nelze příkaz k vypořádání jednostranně odvolat. (2) Rozhodnutí o úpadku nebo rozhodnutí či jiný zásah orgánu veřejné moci směřující k zastavení nebo omezení ...
  § 89 (1) Uzavře-li provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání smlouvu o propojení systémů s jiným provozovatelem vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, platebního systému s neodvolatelností ...
  § 90 (1) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání je právnická osoba, která je oprávněna provozovat vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání na základě povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností ...
  § 90a (1) Česká národní banka udělí povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání žadateli, a) který je akciovou společností nebo společností s ...
  § 90b (1) O žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání rozhodne Česká národní banka do 6 měsíců ode dne jejího doručení. (2) V rozhodnutí o udělení povolení k provozování vypořádacího systému s ...
  § 90c (1) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o a) obchodní firmě nebo názvu anebo jménu a příjmení účastníků vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, o ...
  § 90d Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání na žádost informuje toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, o vypořádacím systému s neodvolatelností vypořádání, jehož se účastní, a o jeho pravidlech.
  § 90e Účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má sídlo nebo místo podnikání na území České republiky, a) na žádost informuje toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, o tomto systému a o jeho pravidlech a b) bez
  § 90f Oznamovací povinnost soudu a jiného orgánu veřejné moci O vydání rozhodnutí o úpadku nebo vydání rozhodnutí anebo jiném zásahu orgánu veřejné moci podle § 88 odst. 2 vůči účastníkovi vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání vyrozumí
  § 90g Oznamovací povinnosti České národní banky (1) Česká národní banka oznámí bez zbytečného odkladu Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy existenci vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, jehož provozovateli udělila povolení k ...
  § 91 Zastupitelné listinné cenné papíry mohou být nahrazeny zápisem do centrální evidence cenných papírů, v případě cenných papírů kolektivního investování do samostatné evidence, nebo do evidence České národní banky podle zákona upravujícího ...
  § 92 Centrální evidence cenných papírů (1) Centrální evidencí cenných papírů je evidence všech zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice, s výjimkou a) zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, pokud jsou vedeny v ...
  § 93 Samostatná evidence investičních nástrojů (1) V samostatné evidenci investičních nástrojů mohou být evidovány a) zaknihované cenné papíry kolektivního investování, b) listinné investiční nástroje v úschově, c) zahraniční investiční nástroje, ...
  § 94 Druhy účtů (1) Majetkový účet může být veden pro osobu, která je vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu (dále jen "účet vlastníka"), nebo pro osobu, která není vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu a ...
  § 95 Zápis do evidence investičních nástrojů (1) Rozhodující údaje pro uplatnění práv spojených se zaknihovaným investičním nástrojem jsou údaje zapsané na účtu vlastníka k závěrce dne určené provozním řádem centrálního depozitáře (§ 104), ...
  § 96 Účinky převodu investičního nástroje (1) Převádí-li se zaknihovaný investiční nástroj na nového vlastníka, dochází k převodu vlastnictví v okamžiku zápisu na účet zákazníků. Majitel účtu zákazníků je povinen neprodleně zapsat tuto změnu na ...
  § 97 Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem (1) Příkaz k zápisu pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem (dále jen "pozastavení nakládání s investičním nástrojem") do evidence investičních ...
  § 98 Oprava chyb v evidenci investičních nástrojů (1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, opraví chybu ve své evidenci a) na základě námitky majitele účtu, emitenta, účastníka centrálního depozitáře, organizátora regulovaného trhu ...
  § 99 Výpis z evidence investičních nástrojů (1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, vydá majiteli účtu vedeného v této evidenci nebo emitentovi investičního nástroje vedeného v této evidenci výpis z evidence. Centrální depozitář vydá ...
  § 99a (1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, je povinna uchovávat tuto evidenci a všechny dokumenty týkající se údajů zapsaných v této evidenci po dobu 12 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán. (2) Osoba,
  § 100 (1) Centrální depozitář je právnická osoba, která a) vede centrální evidenci cenných papírů v České republice, b) přiděluje investičním nástrojům identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro ...
  § 101 (1) Centrální depozitář musí mít základní kapitál alespoň 100 000 000 Kč. Emisní kurz jeho akcií musí být alespoň z jedné třetiny splacen peněžitými vklady. (2) Obchodní firma centrálního depozitáře musí obsahovat označení "centrální ...
  § 102 Centrální depozitář je oprávněn vést evidenci osobních údajů o majitelích účtů podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů.
  § 103 Povolení k činnosti centrálního depozitáře (1) K činnosti centrálního depozitáře je třeba povolení České národní banky. (2) Česká národní banka udělí povolení k činnosti centrálního depozitáře, jestliže a) žadatel je akciovou společností se ...
  § 103a (1) Další podnikatelskou činnost podle § 100 odst. 2 může centrální depozitář vykonávat jen po jejím zaregistrování Českou národní bankou. (2) Další podnikatelská činnost centrálního depozitáře může spočívat pouze v činnosti přímo ...
  § 104 Provozní řád centrálního depozitáře (1) Provozní řád centrálního depozitáře musí obsahovat zejména a) seznam služeb, které centrální depozitář poskytuje, a podmínky a způsob jejich poskytování, b) způsob zakládání a rušení majetkových účtů, ...
  § 104a Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na centrálním depozitáři a jeho ovládnutí (1) K nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři nebo k ovládnutí centrálního depozitáře je nutný souhlas České národní ...
  § 104b Vedoucí osoba centrálního depozitáře Podmínkou výkonu funkce vedoucí osoby centrálního depozitáře je předchozí souhlas České národní banky. Ustanovení § 10 a 10a se použijí ...
  § 105 Zrušení nebo změna předmětu podnikání centrálního depozitáře (1) Rozhodnutí valné hromady o zrušení centrálního depozitáře s likvidací nabývá účinnosti nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení k ...
  § 106 Přeměna centrálního depozitáře (1) K fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího systému nebo k převodu jmění jiné osoby na centrální depozitář je třeba povolení České národní banky. (2) Žádost o povolení k fúzi centrálního ...
  § 107 Převod, zastavení nebo nájem podniku centrálního depozitáře (1) K uzavření smlouvy o převodu podniku centrálního depozitáře nebo jeho části, smlouvy o zastavení podniku centrálního depozitáře nebo jeho části nebo smlouvy o nájmu podniku ...
  § 107a Úpadek centrálního depozitáře (1) Jestliže bylo centrálnímu depozitáři odňato povolení k činnosti v důsledku rozhodnutí o úpadku, je insolvenční správce povinen zajistit výkon činnosti centrálního depozitáře, dokud není zajištěn výkon této ...
  § 108 Informační povinnosti centrálního depozitáře (1) Centrální depozitář zasílá České národní bance informace a podklady potřebné pro výkon dohledu. Lhůty pro zasílání informací a podkladů, podrobnosti o jejich obsahu, formě a způsobu zasílání ...
  § 109 Účastník centrálního depozitáře (1) Účastník centrálního depozitáře je osoba, která podává centrálnímu depozitáři příkaz a) k založení nebo zrušení majetkového účtu, b) k provedení změny na majetkovém účtu, c) k provedení služby. (2) Bez ...
  § 110 Účet zákazníků (1) Na účtu zákazníků mohou být evidovány pouze investiční nástroje, s jejichž vlastníkem majitel tohoto účtu uzavřel smlouvu o úschově investičních nástrojů. Tato smlouva může být nahrazena smlouvou o úschově investičních ...

  Označení stránky: zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon 256/2004, zákon č. 256/2004 Sb. byl, ZPKT, zákon č. 256/2004 sb, 256/2004 , Zákon o podnikání na kapitálovém trhu §256, 256/2004 Sb


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies